English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Organic Agriculture and Food Production (OAFP) > - Sylabusy / Syllabuses  
 
Sylabusy / Syllabuses

SYLLABUSES / Sylabusy

Semestr 1/Semester 1 wg  nowego programu studiów, obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Ochrona środowiska

Propeudetyka rolnictwa ekologicznego

Chemia

Podstawy botaniki 

Agrometeorologia

Produkcja żywności na świecie

Zrównoważone systemy produkcji żywności

Informatyka

Fakultet humanistyczny do wyboru:

Wprowadzenie do socjologii

Żywność w kulturze i społeczeństwie

Język obcy

Ergonmia i BHP

Szkolenie biblioteczne

Ochrona własności intelektualnej

Semestr 2/Semester 2

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Agroekologia

Gleboznastwo

Mikrobiologia gleby i roślin

Fizjologia zwierząt i żywienie ekologiczne

Podstawy biochemii i fizjologii roślin

Wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych I

WF

Język obcy

Podstawy żywienia człowieka

 

Semester 1-st / Semestr I

Environment protection / Ochrona środowiska

Introduction to organic agriculture and husbansry / Propeudetyka rolnictwa ekologicznego

Chemistry / Chemia

Basics of botany with systematic / Podstawy botaniki

Agrometeorlogy /Agrometorologia

Global food production / Produkcja żywności na świecie

Sustainable food production systems /Zrównoważone systemy produkcji żywności

Informatics / Informatyka

Foreign language / Język obcy

Ergonomy and HAS / Ergonomia i BHP

Library training and PIP / Szkolenie biblioteczne i ochrona własności intelektualnej

 

Semester 2-nd/Semestr 2

Zrównoważony rozwoj obszarów wiejskich/Sustainable development of rural areas(+field trip)

Agroekologia/Agroecology

Gleboznastwo/Soil science

Mikrobiologia rolnicza/Microbiologyof soils and plants

Fizjologia i żywienie zwierząt/Animals physiology and organic nutrition

Podstawy biochemii i fizjologii roślin/Basic of plant biochemistry and physiology

Wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych/Study trip to organic farms

Podstawy żywienia człowieka

Fakultet/ Susatinble Management of Mediterranean Agroecosystems

WF/Sport elective

 

3 semester

Ogólna uprawa roli/Cropping system

Hodowla roślin i nasiennictwo/Plant breeding and seed materal for OA

System kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym/Controlling and certification system of organic production

Ochrona roślin/Pests and diseases-plant protection management in organic agriculture

Żywienie roślin w systemie ekologicznym/Plant nutrition in organic system

Technika rolnicza/Agricultural technologies for organic farming

Mikrobiologia żywności/Food microbiology

Surowce i produkty ekologiczne/ Raw materials and ecological products

Wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych

  
Top! Top!
cookies