English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2010  
 
Publikacje 2010

Publikacje recenzowane:

 • Brogowski Z., Uziak S., Komornicki T., 2010: Quantitative distributionm of total calcium in granulometric fractions in certain soil of Poland. Polish Journal of Soil Science. 43, 1, :21-35.
 • Brogowski Z., Uziak S., Komornicki T., 2010: Quantitative distributionm of total magnesium in granulometric fractions in certain soil of Poland. Polish Journal of Soil Science. 43, 2, :
 • Brogowski Z., Uziak S., Komornicki T., 2010: Wpływ utworów geologicznych i procesów pedogenicznych na skład chemiczny frakcji ilastej gleby. Roczniki Gleboznawcze. 61, 4, :26-39.
 • Chojnicki J., 2010: Titanium in alluvial soils of central Vistula and Żuławy. Polish Journal of Soil Science. 43,1:49-56.
 • Chojnicki J., Brzozowska A., Hryciuk A., Marczak R., 2010:  Formy żelaza, glinu i manganu jako wskaźniki niketórych procesów glebotwórczych w glebach rezerwatu "Rybitew" Kampinoskiego Parku Narodowego. Roczniki Gleboznawcze. 61, 2, :29-36.
 • Chojnicki J., Kowalska M., 2009: Rozpuszczalny Zn, Cu, Pb i Cd w uprawnych glebach brunatnych wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 535, :65-72.
 • Chojnicki J., Piotrowska J. 2010: Właściwości morfologiczne i fizykochemiczne gleb rezerwatu "Rybitew" Kampinoskiego Parku Narodowego. Roczniki Gleboznawcze. 61, 2, :21-28.
 • Chojnicki J., Stankiewicz M., 2010: Właściwości morfologiczne i fizykochemiczne gleb organicznych w otoczeniu rezerwatu przyrody "Stawy Raszyńskie". Roczniki Gleboznawcze. 61, 3, :28-38.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Chodkowska A., Chrzanowska A., 2010: Ocena ekotoksykologiczna gleb w sąsiedztwie składowiska odpadów w Łubnej. Roczniki Gleboznawcze. 61, 4, :105-112.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Osiński M., Osińska E., 2010: Zapas węgla organicznego oraz właściwości fizykochemiczne gleb w kompleksie leśnym Dąbrowy Krotoszyńskie. Roczniki Gleboznawcze. 61, 4, :113-122.
 • Konecka-Betley K., Czępiońska-Kamińska D., Zagórski Z., 2010: Przyczynek do rozpoznania genezy i składu chemicznego kukiełek lessowych w odsłonieciu Sandomierz. Roczniki Gleboznawcze. 61, 4, :128-133.
 • Kozak M., Bocianowski J., Sawkojć S., Wnuk A., 2010: Call for more graphical elements in ststistical teaching and consultancy. Biometrical Letters. 47, 1, :57-68.
 • Kozanecka T., Kazem-Bek A., Kwasowski W., 2010: Application of Algae and Lichens in the monitoring of changes in the natural environment. Frescenius Environmental Bulletin. 19, 4, :553-557.
 • Kucharczyk K., Stępień W., Gworek B., 2010: Kompostowanie odpadów komunalnych jako metody odzysku substancji organicznej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 42, 240-254.
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Falfus K., 2010: Fractions and mobility of Zinc, Copper, Lead in the Intensively Cultivated Luvisols of the Błonie-Sochaczew Plain. Roczniki Gleboznawcze. 61, 3, :77-88
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Falfus K., 2010: Specjacja i mobilność cynku, miedzi i ołowiu w intensywnie użytkowanych glebach płowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddz. Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej i Oddz. Rzeszowskiego Polskiego Tow. Gleboznawczego. 8:31-32.
 • Kwasowski W., Kozanecka T., 2010: Evaluation of the content of zinc end elad in vegetative organs of potatoes (Solanum tuberosum)growing in the vicinity of the Warszawa-Poznań speedway. Frescenius Environmental Bulletin. 19, 2a, :378-382.
 • Łabętowicz J.,Szymańska M., Stępień W., 2010 Przydatność gipsu do poprawy właściwości fizykochemicznych gleb lekkich. Roczn. Glebozn. T. LXI No 4, 1-5.
 • Prędecka A., Russel S., Chojnicki J., Charmuszko M., 2010: Wpływ kontrolowanego wypalania traw na liczebność grzybów glebowych. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie. 10, 2 (30), :133-141.
 • Prędecka A., Russel S., Chojnicki J., Gozdowski D., Dmochowski D., 2010: Wpływ kontrolowanych pożarów lasów na potencjał mineralizacyjny azotu w glebie. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie. 10, 2(30), :143-151.
 • Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., Felczyński K., 2010: Usefulness of different extraction solutions for determination of plant availability of heavy metals. Society of Ecological Chemistry and Engineering. Vol. 17, No 4-5, 483-489.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Pikuła D., 2010: Bioaccumulation index and contamination index as criteria for assessment of accumulation of copper and ainc in biomass of pasture plants. Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 19, No 4, 620-623.
 • Rutkowska B., Szulc W., Stępień W., Jobda J., 2009: Możliwości rolniczego wykorzystania zużytych podłoży po produkcji pieczarek (publikacja nie wykazana w sprawozdaniu za rok 2009). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 535, 349-356.
 • Szanser M., Górska E., Kisiel M., Kusińska A., Russel S., Sieminiak D., Wojewoda D., 2010: Meadow plant litter species diversity - impact on organic matter acumulation. Plant Breeding and Seed Science. 61, :47-54.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., 2009: Wartość nawozowa odpadów organicznych (publikacja nie wykazana w sprawozdaniu za rok 2009). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 535, 415-421.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Gutowska A., 2009: Wywar gorzelniany - odpad czy nawóz organiczny? (publikacja nie wykazana w sprawozdaniu za rok 2009). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 535, 423-433.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Pikuła D., 2010: Tolerance index as indicator of plant sensitivity to soil pollution with heavy metals in agricultural ecosystems. Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 19, No 2a, 397-400.
 • Wolicka D., Borkowski A., Dobrzyński D., 2010: Interactions between Microorganisms, Crude Oil and Formation Waters. Geomicrobiology Journal. 27, :43-52.
 • Wrzosek J., Gworek B., 2010: Biomasa w energetyce odnawialnej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 43, :104-116.
 • Zagórski Z., Brzychcy S., Sieczko L., 2010: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do mikromorfologicznej charakterystyki niektórych cech mikrostruktury w glebach wytworzonych z iłów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich. Roczniki Gleboznawcze. 61, 4, :250-259.
 • Zagórski Z., Kisiel M., 2010: Lepidokrokit jako mineralogiczny wskaźnik procesów glejowych w glebach wytworzonych na osadach dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich. Roczniki Gleboznawcze. 61, 1, :67-77.

 

Monografie:

 • Łabętowicz J., Stępień W., 2010: Uwarunkowania recyklingu odpadów w środowisku przyrodniczym, w Przyrodnicze wykorzystanie odpadów - Podstawy teoretyczne i praktyczne. Praca zbiorowa pod red.: Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E.: 11-66.
 • Rutkowska B., Szulc W., 2010: Przyrodnicze zagospodarowanie ścieków, w Przyrodnicze wykorzystanie odpadów - Podstawy teoretyczne i praktyczne. Praca zbiorowa pod red.: Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E.: 204-216.
 • Rutkowska B., Szulc W., Stępień W., Wołoszyk Cz. i in. 2010: Inne odpady organicze, w Przyrodnicze wykorzystanie odpadów - Podstawy teoretyczne i praktyczne. Praca zbiorowa pod red.: Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E.: 251-267.
 • Rutkowska B., Szulc W., 2010: Kompostowanie odpadów organicznych, w Przyrodnicze wykorzystanie odpadów - Podstawy teoretyczne i praktyczne. Praca zbiorowa pod red.: Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E.: 277


 
Top! Top!