English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2005  
 
Publikacje 2005

Publikacje recenzowane:

 • Brogowski Z., Chojnicki J., 2005: Influence of the Geological Origin of the Parent Rock on the Distribution of Total Calcium in Particular Granulometric Fractions. Polish Journal of Environmental Studies. vol. 14, No 4, s. 403-409.
 • Brogowski Z., Chojnicki J., 2005: Rozmieszczenie potasu ogólnego w wydzielonych frakcjach granulometrycznych gleb brunatnych, Roczniki Gleboznawcze, t. LVI, Nr 1/2, s. 27-39
 • Brogowski Z., Kozanecka T., Szalkiewicz M.,2004: Rozmieszczenie pierwiastków śladowych w różnych organach mniszka pospolitego (Taraxacum officinale F.H. Wigg.) z terenów otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 502, s. 491-496
 • Brogowski Z., Gawronska-Kulesza A., 2005: Zawartość potasu w fazach rozwojowych wybranych roślin uprawnych Nawozy i Nawożenie, Nr 3, 283-293
 • Gajewska J., Olejnik K., Parzydeł M., Rastawicka M., Szulc W., 2005: Wpływ różnych systemów nawozowych na mikroflorę glebową ze szczególnym uwzględnieniem tlenowych bakterii siarkowych. Fragmenta Agronomica, (XXII) Nr 1(85), 61-71.
 • Górska E. B., Szczawińska P., Russel S., 2005: Aktywność oksydazy fenolowej (lakazy) i enzymów celulolitycznych w hodowli Pleurotus ostreatus 251 w pożywce z dodatkiem różnych odpadów lignocelulozowych, Zeszty Problemowe Postepów Nauk Rolniczych, 506, 173-180.
 • Gworek B., 2005: Glin w środowisku a jego toksyczność. Ochrona Środowiska i zasobów Naturalnych , str.21-30
 • Konecka-Betley K., Janowska E., 2005: Late glacial and holocene stratotype profile of palaeosols in the Warsaw basin, Studia Quaternaria . vol. 22, s. 3-16
 • Kondras M., Czępinska-Kamińska D., 2005: Skład jakościowy i ilościowy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach aglomeracji Warszawskiej w zależności od różnych czynników, Inżynieria Ekologiczna, t. 13, s. 109-110
 • Kondras M., Czępinska-Kamińska D., 2005: Skład jakościowy i ilościowy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach aglomeracji warszawskiej w zależności od różnych czynników, Zeszty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 505,  s. 185-191
 • Kozak M., Stępień M., 2005: Application of Path Analysis to Assess Affecting Spring Triticale Grain Yield by Soil Properties in Acid Soil Environment. Colloquium Biometryczne, 35, 187-196.
 • Kusińska A., Bauman-Kaszubska H., Dzięgielewska-Sitko A. 2005: Soil Environment Contamination in the Płock Agglomeration. Ecological Chemistry and Engineering. vol. 12, No. 3, s. 251-259
 • Lenart S., Mercik S., Łabętowicz J., Mazur T., Urbanowski S., 2005: Zmiany właściwości fizycznych gleby pod wpływem różnych systemów nawożenia w pięciu wieloletnich doświadczeniach polowych. Fragmenta Agronomica, (XXII) Nr 1(85), 161-170.
 • Lipiński W., Rutkowska B., Szulc W., 2005: Content of nitrogen mineral forms in soil as a criterion of Estimation of soil environmrnt condition Chemia i Inżynieria Ekologiczna T. 12(1-2)85-92.
 • Łabętowicz J., Majewski E., Rutkowska B., 2005: Bilans potasu w wybranych gospodarstwach rolniczych w Polsce. Journal of Elementology, Vol. 10, z.4. 931-938.
 • Mądry W., Łabętowicz J., Gozdowski D., 2005: Naukowa i aplikacyjna rola długotrwałych doświadczeń polowych. Fragmenta Agronomica, (XXII) Nr 1(85), 171-188.
 • Mercik S., Stępień W., 2005: The most important soil properties and yields of plantsin 80 years of static fertilizing experiments in Skierniewice. Fragmenta Agronomica, (XXII) Nr 1(85), 189-201
 • Mercik S, Stępień M, Stępień W, Sosulski T., 2005:Dynamics of organic carbon content in soil depending on long-term fertilization and crop rotation. Roczniki Gleboznawcze, T.LVI.3/4, 53-59.
 • Omar-El Haj K., Górska E. B., Russel S., 2005: Rozkład celulozy przez mezofilne bakterie glebowe z rodzaju Clostridium. Zeszyty Problemowe Postepów Nauk Rolniczych 506, 317-324.
 • Pracz J., Kwasowski W., 2005: Organiczne gleby słone występujące w rejonie Zatoki Puckiej. Roczniki Gleboznawcze, t. LVI, Nr 3/4, s. 89-99
 • Rekiel A., Gajewska J., Topol K., Sawosz E.., 2005: Effect of Intensity of Feeding on the Intestinal Microflora of Pigs. Polish Journal of Microbiology 54, 4, 331-334.
 • Rekiel A., Gajewska J. Więcek J., Miszczyk A., 2005: Effect of addition of feed antibiotic or probiotic on performance and composition of intestinal microflora of pigs. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities Animal Husbandry 8, 4, 6 pp.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Korc M., 2005: Bilans mikroelementów w różnych systemach nawożenia w warunkach trwałego doświadczenia nawozowego na glebie lekkiej. Fragmenta Agronomica, (XXII) Nr 1(85), 238-243.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., 2005: Bilans magnezu w różnych systemach nawożenia w trwałym doświadczeniu nawozowym na glebach lekkich. Journal of Elementology, Vol. 10, z.4. 1077-1082
 • Sosulski T., Stępień M., Szara E., Mercik S., 2005: Zawartość azotu w glebie oraz bilans tego składnika w doświadczeniach wieloletnich. Fragmenta Agronomica, (XXII) Nr 1(85), 264-273.
 • Stępień M,, Mercik S., 2005: Regeneracyjne działanie obornika na glebach bardzo ubogich w potas i silnie kwaśnych. Nawozy i Nawożenie, 3(24), 242-252.
 • Stępień W., Mercik S., Sosulski T., 2005: Wpływ formy nawozu potasowego i sposobu nawożenia na plon i jakość roślin. Nawozy i Nawożenie, 3(24) 401-408.
 • Stępień W., Mercik S., Szara E., 2005: Działanie wieloletniego nawożenia potasem, manganem i wapnowania na plony i skład chemiczny roślin. Fragmenta Agronomica, (XXII) Nr 1(85), 283-289.
 • Szara E., Stępień W., Mercik S., 2005: Zawartość różnych form K oraz wymiennych form Ca, Mg i Al. w zależności od wieloletniego nawożenia tymi składnikami. Nawozy i Nawożenie, 3(24), 253-261.
 • Szara E., Mercik S., Sosulski T., 2005: Formy fosforu w doświadczeniach wieloletnich. Fragmenta Agronomica, (XXII) Nr 1(85), 298-309.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., 2005: Działanie nawozowe potasu zależnie od wapnowania i nawożenia obornikiem. Nawozy i Nawożenie, 3(24), 415-422.
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Korc M., 2005: Zawartość form potasu w glebie w warunkach trwałego doświadczenia nawozowego. Nawozy i Nawożenie, 3(24), 262-271.
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Korc M., 2005: Ocena czynników nawozowych w kształtowaniu form fosforu w glebie w warunkach trwałego doświadczenia nawozowego. Część I. Fosfor przyswajalny. Fragmenta Agronomica, (XXII) Nr 1(85), 310-318.
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Korc M., 2005: Ocena czynników nawozowych w kształtowaniu form fosforu w glebie w warunkach trwałego doświadczenia nawozowego. Część II. Mineralne formy fosforu  oznaczone metodą Changa-Jacksona. Fragmenta Agronomica, (XXII) Nr 1(85), 319-327.
 • Suwara I., Gawrońska-Kulesza A., Korc M., 2005: Wpływ systemów nawożenia na kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby lekkiej. Fragmenta Agronomica, (XXII) Nr 1(85), 290-297.
 • Sosulski T., Mercik S., Szara E., 2005: Wpływ antropogenicznych źródeł azotu na obieg tego pierwiastka w środowisku przyrodniczym. Journal of Elementology, 10 (1): 147-154.
 • Stępień W., Szulc W., Rutkowska B., 2004: The ccontent of polycyclic aromatic hydrocarbons in sewage sludge amended soil. Chemia i Inżynieria Ekologiczna T. 11 (8), 795-802. (publikacja nie wykazana w 2004r.) 

Monografie: 

 • Gajewska J., Krajewski A., Witomski P., 2005: Stan zachowania drewnianych fundamentów (Kaszyc) Twierdzy Wisłoujście. W: Badania i konserwacja drewna archeologicznego Red. W.Pradzyński, Akademia Rolnicza Poznań, str. 107-115
 • Kamińska M., Witkowska k., Kusińska A., Oktaba L., 2005: Wykorzystanie osadu ściekowego do kompostowania odpadów zielarskich i odpadów zieleni miejskiej, Problemy Inżynierii Środowiska AQUA 2005, 17,625.
 • Russel S., 2005: Znaczenie badań enzymów w środowisku glebowym. Acta Agrophysica.W: "Metody oznaczania aktywności enzymów w glebie” Red. S. Russel i A. Wyczółkowski, Rozprawy i Monografie, Instytut Agrofizyki PAN Lublin, 2005, (3), 120. 5-9
 • Russel S, E. B. Górska, Wyczółkowski A., 2005: Enzymy biorące udział w hydrolizie celulozy”, . Acta Agrophysica. W: ”Metody oznaczania aktywności enzymów w glebie” Red. S. Russel i A. Wyczółkowski, Rozprawy i Monografie, Instytut Agrofizyki PAN Lublin Lublin, (3), 120, 27-37
 • Russel S., Hechner P., Górska E.B., 2005: Wpływ EM na plony roślin i aktywność mikrobiologiczną gleby płowej „Obieg pierwiastków w przyrodzie Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie”. IOŚ Warszawa, str. 407-410
 • Prędecka A., Russel.S., 2005: Wpływ przyziemnych pożarów lasów na biologiczna aktywność gleb leśnych mierzonych wielkością biomasy, liczebnością wybranych grup mikroflory, mikro- i mezofaunyb oraz aktywnościa dehydrogenazy „Obieg pierwiastków w przyrodzie Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie”. IOŚ Warszawa, 2005, str. 549-554
 • Gajewska J., Mierzejewski D., 2005: Wpływ działania bakterii potencjalnie probiotycznych na wzrost patogennych bakterii izolowanych od świń. „Obieg pierwiastków w przyrodzie Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie”. IOŚ Warszawa Warszawa, 2005, str.  599-604
 • Gajewska J., Grotnik D., 2005: Wykopaliska archeologiczne - aspekty sanitarno-mikrobiologiczne.  „Obieg pierwiastków w przyrodzie Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie”. IOŚ Warszawa, str. 605-610
 • Borkowski A., 2005: Fotosyntetyzujące bakterie siarkowe - charakterystyka i możliwość zastosowania w technologiach oczyszczania ścieków wysokozasiarczonych, „Obieg pierwiastków w przyrodzie Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie”. IOŚ Warszawa„ str. 819-823
 • Rekosz-Burlaga H., Uczciwek M., Garbolińska M., 2005: Charakterystyka mikroflory wybranych wykopalisk archeologicznych i pomieszczeń Muzeum Archeologicznego. Obieg pierwiastków w przyrodzie Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie”. IOŚ str. 411-416.
 • Łukasiewicz A., Krajewski K., Gajewska J., Chmielewska D., 2005: Właściwości biocydowe nowych materiałów dla budownictwa modyfikowanych IV-rzędową solą N-alkiloamoniową związaną z krzemionką. W: Czwartorzędowe sole amoniowe w ochronie drewna, Red. R. Zieliński, Instytut Technologii Drewna Poznań, str.432-437
 • Łabętowicz J., Sosulski T., 2005: Próba ilościowego oszacowania rozpraszania azotu z obszarów rolniczych w świetle literatury. Acta Universitatis Masuriensis; Monografie Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, 2005,11-26.
 • Mercik S., Stępień W., 2005: Losy azotu z nawozów mineralnych w doświadczeniach wieloletnich. Acta Universitatis Masuriensis; Monografie Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, 41-50.
 • Ociepa E., Stępień W., 2004: Influence of diversified fertilization on adsorption of Zn, Pb and Cd by dill and kohlrabi. Proceedings EC Opole; Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej.2004, 97-103. (Publikacja nie wykazana w sprawozdaniu za rok 2004).
 • Russel S., Wyczółkowski A.I., 2005: "Metody oznaczania aktywności enzymów w glebie” Instytut Agrofizyki PAN Lublin, Ark. Wyd. 6,1 Rozprawy i Monografie, 120 (3).
 • Uziak S., Brogowski Z., Komornicki T., 2005: Własciwosci frakcji granulometrycznych gleb wytworzonych z różnych utworów macierzystych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica , ark. wyd. całości 12,2  

 

Abstrakty: 

 • Janowska E., 2005: Równowaga jonowa roślin zielnych wybranych zespołów leśnych Puszczy Kampinoskiej, Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych, 85-86
 • Janowska E. 2005: Równowaga jonowa roślin zielnych wybranych zespołów leśnych Puszczy Kampinoskiej, Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych, poster
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E. 2005: Warunki glebowe wybranych siedlisk leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym. Zadania siedliskoznawstwa dla trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony siedlisk przyrodniczych W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, 1-7
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2005: Skład jakościowy i ilościowy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach aglomeracji warszawskiej w zależności od różnych czynników. II Konferencja Kształtowanie i ochrona środowiska. Uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne. poster
 • Okołowicz M., Pucyk K., 2005: Właściwości fizyko-chemiczne gleb górskich z obszaru Gór Sowich. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gleby górskie - geneza, właściwości, zagrożenia" poster
 • Zagórski Z., 2005: Mikromorfologiczna charakterystyka gleb porolnych w południowo-wschodniej części Doliny Wołosatki (Bieszczady), II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gleby górskie - geneza, właściwości, zagrożenia". poster
 • Grela S., Zagórski Z., 2005: Mikromorfologiczne i submikromorfologiczne cechy skał macierzystych gleb wytworzonych z czerwonych zlepieńców ilastych dolnego triasu w południowej części Gór Świętokrzyskich. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gleby górskie - geneza, właściwości, zagrożenia", poster
 • Koziński., Stępień W., 2005: Wstępne wyniki badań nad wpływem cięcia odmładzającego na wzrost i plonowanie roślin borówki wysokiej w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. XXII dzień borówki wysokiej w SGGW - Przyrodnicze uwarunkowania uprawy borówki wysokiej (Vaccinium Corymbosum L.). Warszawa, 06.07.05; 75-79.
 • El -Haj K.O., Górska E. B., Russel S., 2005: Rozkład celulozy przez szczepy Clostridium spp. wyizolowane z gleby. Inżynieria ekologiczna, wyd. PTIE, Warszawa. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kształtowanie i Ochrona Środowiska, Uwarunkowania Przyrodnicze, Techniczne i Społeczno-Ekonomiczne" Olsztyn. 2005, 11, 206.
 • Górska E. B., Szczawińska P., Russel S., 2005: Biosynteza oksydazy fenolowej (lakazy) przez grzyby z rodzaju Pleurotus w hodowlach z dodatkiem substratów lignocelulozowych, Inżynieria ekologiczna, wyd. PTIE, Warszawa. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kształtowanie i Ochrona Środowiska ,Uwarunkowania Przyrodnicze, Techniczne i Społeczno-Ekonomiczne" Olsztyn. 11, 208.
 • Górska E. B., Kopczyńska J., Russel S., 2005: Aktywność hydrolityczna i lignolityczna w hodowli grzyba Trametes versicolor z dodatkiem słomy zbożowej o różnym stopniu rozdrobnienia,, Organizmy glebowe jako czynniki kształtujące warunki wzrostu i rozwój roślin. Streszczenia materiałów, AR Wroclaw. 39 Konferencja Mikrobiologii Gleby, Kobyla Góra. 23.
 • Górska E. B., Maciejewska A., Jakubiak I., Russel S., 2005: Wpływ obornika, torfu, węgla brunatnego i preparatu Rekulter na występowanie promieniowców w glebie.  Organizmy glebowe jako czynniki kształtujące warunki wzrostu i rozwój roślin. Streszczenia materiałów, AR Wroclaw. 39 Konferencja Mikrobiologii Gleby, Kobyla Góra. 25.
 • Gajewska J., Olejnik K., Parzydeł M., Rastawicka M., Szulc W., Borkowski A., 2005: Charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna glebowych bakterii utleniających związki siarki. Organizmy glebowe jako czynniki kształtujące warunki wzrostu i rozwój roślin. Streszczenia materiałów, AR Wroclaw. 39 Konferencja Mikrobiologii Gleby, Kobyla Góra. 2005, 61.
 • Rekosz-Burlaga H., Garbolińska M., 2005: Charakterystyka wybranych grup drobnoustrojow występujących w glebie ryzosferowej oraz fylosferze owsa. Organizmy glebowe jako czynniki kształtujące warunki wzrostu i rozwój roślin. Streszczenia materiałów, AR Wroclaw. 39 Konferencja Mikrobiologii Gleby, Kobyla Góra. 79.
 • Łukasiewicz A, Krajewski K., Gajewska J., Chmielewska D., 2005: Własności biocydowe nowych materiałów dla budownictwa modyfikowanych IV-rzędową solą N-alkiloamoniową związaną z krzemionką. Ochrona Drewna, wyd Instytut Technologii Drewna, Poznań. VI Sympozjum "Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce", Poznań. 80.
 • Rekosz-Burlaga H., Uczciwek M., Garbolińska M., 2005: Charakterystyka mikroflory wybranych wykopalisk archeologicznych i pomieszczeń Muzeum Archeologicznego. Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie. Integracja europejska. IOŚ, Warszawa. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej. 34.
 • Gajewska J., Grotnik D., 2005: Wykopaliska archeologiczne - aspekty sanitarno-mikrobiologiczne. Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie. Integracja europejska. IOŚ, Warszawa. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej. 35.
 • Prędecka A., Russel S,. 2005: Wpływ przyziemnych pożarów lasu na biologiczną aktywność gleb leśnych mierzoną wielkościa biomasy, liczebnością wybranych grup mikroflory, mikro- i mezofauny oraz aktywnością dehydrogenazy. Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie. Integracja europejska. IOŚ, Warszawa. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej. 61.
 • Gajewska J., Mierzejewski D., 2005 Wpływ działania bakterii potencjalnie probiotycznych i chemioterapeutyków na wzrost patogennych bakterii izolowanych od świń,Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie. Integracja europejska. IOŚ, Warszawa. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej. 69.
 • Borkowski A., 2005: Fotosyntetyzujące bakterie siarkowe - charakterystyka i możliwość zastosowania w technologiach oczyszczania ścieków wysokozasiarczonych. Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie. Integracja europejska. IOŚ, Warszawa. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej. 76.
 • Russel S., Górska E., 2005: Wpływ EM (Efektywne mikroorganizmy) na plony roślin i aktywność mikrobiologiczną gleby. Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie. Integracja europejska. IOŚ, Warszawa. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej. 78.
 • Klimczak K., Gworek B., 2005: Polycyclic aromatic hydrocarbons content in plants growing on sludge from municipial sewage treatment, International Workshop "Fate and Impact of Persistent Pollutants in Agroecosystems'. 178
 • Gworek B., 2005: The comparison of the efficacy of the methods used to clean up soils contaminated in remediation of contaminated sites. International Workshop "Current developments in remediation of contaminated lands"'. 69-70
 • Gworek B., Chaber P., Polubiec E., 2005: Purification of petrochemical sewage of heavy metals using zeolites. International Workshop "Pollutant Pathways and Mitigation Strategies of Their Impact on the Ecosystems", poster
 • Gworek B., Mocek A., Kondzielski I., 2005: Speciation of lead in the industrialy pollutes soils - the comparison of two extraction methods. International Workshop "Pollutant Pathways and Mitigation Strategies of Their Impact on the Ecosystems", poster
 • Koziński B., Stępień W., Smolarz K., 2005: Short information about the research on highbush Blueberry grown on field with mineral nutrition since 1923.  2005, Sowriemiennyje naprawlienja dejatjelnosti botaniczeskich sadow i djerżatieliej botaniczeskich kolekcij po sochranienju bioraznoobrazja rastitielnowo mira. Mieżdunarodnaja Naucznaja Konferencja poswiasziena 100-letiu so dnia rożdienia akademika N.W. Smolskowo,Mińsk, 27-29. 09. 2005, s.101-105.
 • Łabętowicz J., Majewski E., Rutkowska B., Szulc W., Kalwara A., 2005: Potassium balance at some farms in Poland. Journal of Elementology. 57-59.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., 2005: Balance of magnesium under different fertilization systems in a long-term fertilization experiment on sandy soil. Journal of Elementology. 88-89.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., 2005: Granulometric composition of soil as a factor determing contentration of ions in soil solution. Journal of Elementology. 89-90
 • Rutkowska B., Szulc W., 2005: Possibility of utilization of sewage sludge from municipal sewage-treatment plant in agriculture. Referat na konferencji w Nitrze (Czechy)
 • Gajewska J., Fatek R., Kozieł M., Rogowska M., Jankowski W., 2005: Bioactivity of plant extracts as natural substitutes of antibiotics. Materiały I Konferencji Naukowej Komitetu Mikrobiologii PAN: "W. J. H. Kunicki-Goldfinger; Mikrobiolog-Filozof-Mistrz". Osiągnięcia mikrobiologii polskiej na początku XXI wieku. Warszawa. 34.
 • Rekosz-Burlaga H., 2005: Occurence and characteristics of oligonitrophilic yeast from selected soils in Poland. Materiały I Konferencji Naukowej Komitetu Mikrobiologii PAN: "W. J. H. Kunicki-Goldfinger; Mikrobiolog-Filozof-Mistrz". Osiągnięcia mikrobiologii polskiej na początku XXI wieku. Warszawa. 136.

 Inne: 

 • Szymańska M., Nowakowski W., Czarnowska K. 2005: Wykorzystanie energii geotermalnej w rejonie Mszczonowa. AURA Ochrona Środowiska, 7(05), 14-16
 • Łabętowicz J., Radecki A.,Stulecie Wydziału Rolnictwa i Biologii (1906-2006). Agricola 2005,  nr 63, s. 18-20.
 • Szulc W., 2005: 50 lat pracy naukowej Profesora Stanisława Mercika. Agricola, nr 63, s. 21-22.
 • Rutkowska B., 2005: Biogeochemia potasu w rolnictwie. Agricola, nr 63, s. 24.


 
Top! Top!