English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2009  
 
Publikacje 2009

Publikacje recenzowane:

 • Brogowski Z., Kozanecka T., 2009: Impact of ceratain genetic horizons of soil iron the yield and chemical composition of Westerwold Ryegrass (Arrhenatherum elatiusL.). Polish Journal of Soil Science. 42, 1, 77-88.
 • Brogowski Z., Kwasowski W., 2009: Sorpcja fosforanów przez część mineralną i organiczną gleby. Roczniki Gleboznawcze. 60, 1, :12-21.
 • Brogowski Z., Uziak S., Komornicki T., 2009: Distribution of potassium in granulometric soil fractions. Polish Journal of Soil Science. 42, 1, :53-68.
 • Brzeziński M., Barszczak T., 2009: Zawartość glinu wymiennego w glebie w świetle trwałych doświadczeń nawozowych w Skierniewicach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 541:67-72.
 • Brzeziński M., Sosulski T., 2009: Wpływ wieloletniego nawożenia na zawartość ruchomych form manganu i żelaza w glebie lekkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 541, 73-79.
 • Chojnicki J., Kowalska M., 2009: Rozpuszczalny Zn, Cu, Pb i Cd w czarnych ziemiach uprawnych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Roczniki Gleboznawcze. 60, 4, :13-19.
 • Chojnicki J., Kowalska M., 2009: Rozpuszczalny Zn, Cu, Pb i Cd w uprawnych glebach płowych wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 40, :49-55.
 • Giercuszkiewicz-Bajtlik M., Gworek B., 2008: Metody zewnętrznej oceny jakości badań laboratoriów wykonujących analizy wybranych pierwiastków w próbkach środowiskowych (nie uwzględ. w 2008r). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 37, :200-209.
 • Giercuszkiewicz-Bajtlik M., Gworek B., 2009: Metody wdrażania niepewności pomiaru w analizie chemicznej próbek środowiskowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 39, :133-148.
 • Górska E.B., Stępień W., Gozdowski D., Gabara M., Czciński P., 2009: Wpływ rodzaju kompostowanych odpadów organicznych na jakość kompostów. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 40, s. 586-591.
 • Gworek B., Rateńska J., 2009: Migracja rtęci w układzie powietrze - gleba – roślina. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 41, :613-622.
 • Jankiewicz U., Wojtowicz A., Korc M., 2009: Zdolność do akumulacji i tolerancji metali ciężkich przez bakterie Pseudomonas i Bacillus. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 41, s. 157-163.
 • Kaczorek D., 2009: Identyfikacja biogeniczna krzemu z wykorzystaniem badań w mikroskopie świetlnym oraz badań mikrosondą. Roczniki Gleboznawcze. 60, 4, :42-49.
 • Kaczorek D., Brümmer G. W., Sommer M., 2009: Content and Binding Forms of Heavy Metals, Aluminium and Phosphorus in Bog Iron Ores from Poland. Journal of Environmental Quality. 38, :1109-1119.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2009: Zanieczyszczenie środowiska glebowego przez oleje mineralne w otoczeniu stacji paliw na terenie aglomeracji warszawskiej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 41, :625-631.
 • Konecka-Betley K., 2009: Profesor Hjalmar Uggla - uczony i patriota. Roczniki Gleboznawcze. 60, 1, :107-116.
 • Konecka-Betley K., 2009: Złożona geneza gleb płowych (lessives). Roczniki Gleboznawcze. 60, 4, :113-128.
 • Kozanecka T., Brogowski Z., Kisiel M., Stepień W., 2009: Mobility of exchangeable cations in soils from long field experiments in Skierniwice. Polish Journal of Soil Science. 42, 1, :1-14.
 • Mercik S., 2009: Wspomnienie o profesorze Stanisławie Moskalu (1921-2008). Postępy Nauk Rolniczych. R. 61, nr 2, s. 111-113.
 • Mercik S., Stępień W., 2009: Bilans potasu w doświadczeniach wieloletnich. Nawozy i Nawożenie. 34, s. 220-222.
 • Mercik S., Urbanowski S., Lenart S., 2009: Plonowanie i cechy jakościowe buraków cukrowych w zależności od nawożenia w wieloletnich doświadczeniach. Fragmenta Agronomia. R. 26,    nr 1, s. 67-75.
 • Michałowska M. A., Chojnicki J., Russel S., 2009: Influence of some abiotic factors on the occurence of myxobacteria in selected forest soils of Puszcza Biala. Ecological Chemistry and Engineering A. 16, 1, : (w druku).
 • Prędecka A., Russel S., Chojnicki J., 2009: Wpływ doświadczalnego palenia jesiennego traw na biologiczną aktywność gleb łąkowych. Roczniki Gleboznawcze. 60, 4, :71-78.
 • Rekosz-Burlaga H., Garbolińska M., Naprawska A., Gajewska J., Makulec G., 2009: Wpływ Aporrectodea caliginosa oraz różnorodności gatunkowej traw na wybrane wskaźniki biologicznej aktywności gleby. (nie uwzględ. w 2008r). Ekologia i technika. 16, 5A, :146-149.
 • Rochalska M., Grabowska K., Ziarnik A., 2009: Impact of low frequency magnetic fields on yield and quality of sugar beet. International Agrophysics. 23, 2, :163-174.
 • Russel S., Olejniczak I., Prędecka A., Chojnicki J., Barszczewski J., 2009: Effect of autumn fire on microbial biomass content and dehydrogenase activity in two grassland soils. Grassland science in Europe. 14, :230-233.
 • Rutkowska B., Szulc W., 2009: Dynamika pobierania potasu przez jęczmień jary uprawiany w płodozmianie czteropolowym. Nawozy i Nawożenie. 34, s. 232-234.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., 2009: Influence of soil fertilization on concentration of microelements in soil solution of sandy soil. Journal of Elementology. vol. 14(2),      s. 349-355.
 • Rutkowska B., Szulc W., Stępień W,. 2009: Znaczenie obornika jako źródła S i Mg we współczesnych systemach nawożenia. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 538; 201-206.
 • Rutkowska B., Szulc W., Stępień W., 2009: Wpływ nawożenia w warunkach uprawy żyta w monokulturze na zasobność gleby w różne formy fosforu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 537; 299-304.
 • Stępień M., Kozak M. 2008, (nie wykazana w spraw. 2008) Relatiobnships among indicators of soil acidity. Acta Agriculturae Scandinavica B: Plant and Soil Science (DOI: 10.1080/09064 710802342343).
 • Stępień W., Mercik S., 2009: Content of the total and mineral nitrogen in three soil horizons and plant yields in long-term experiments. Polish Journal of Soil Science. vol..42, nr   1.   s. 89-95.
 • Stępień W., Rutkowska B., Szulc W., 2009: Wpływ stosowania różnych nawozów potasowych na plony i jakość roślin. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 538; 251-256.
 • Szulc W., Rutkowska B., 2009: Dynamika pobierania magnezu przez jęczmień jary w płodozmianie czteropolowym. Nawozy i Nawożenie. 34, s. 241-243.
 • Szulc W., Rutkowska B., 2009: Nawozy mineralne jako źródło siarki w świetle trwałych doświadczeń nawozowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 538; 277-282.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., 2009: Ocena potrzeb nawożenia mikroelementami w uprawie zbóż na przykładzie owsa w wieloletnim doświadczeniu nawozowym na glebie lekkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 541, 425-431.
 • Szumska M., Gworek B., 2009: Metody oznaczania frakcji metali ciężkich w osadach ściekowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 41, :42-63.
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Korc M., 2009: Ocena stanu fosforowego gleby lekkiej w zróżnicowanych warunkach nawożenia mineralnego i organicznego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 538; 283-290.
 • Szymańska M., Szara E., Łabętowicz J., 2009: Próba oszacowania przepływu fosforu w rolnictwie polskim w oparciu o model Schrodera. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 538; 291-297.
 • Szymańska M., Korc M.., Łabętowicz J., 2009: Bilans potasu w zróżnicowanych warunkach nawozowych. Nawozy i Nawożenie. 34, s. 244-247.
 • Szymańska M., Szara E., Łabętowicz J., 2009: Obieg fosforu w rolnictwie polskim. Fragmenta Agronomia. t.25, 4, s. 152-161.
 • Wilk M., Gworek B., 2009: Metale ciężkie w osadach ściekowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 39, :40-59.
 • Wolicka D., Borkowski A, 2009: Phosphogypsum biotransformation in cultures of sulphate reducing bacteria in whey. International Biodeterioration & Biodegradation. 63,: 322-327.
 • Wolicka D., Suszek A., Borkowski A., Bielecka A., 2009: Applicatiuon of aerobic microorganisms in bioremediation in situof soil contaminated by petroleum products. Bioresource Technology. 100, :3221-3227.
 • Wrzosek J., Gworek B., Maciaszek D., 2009: Środki ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 39, :75-88.
 • Zagórski Z., Brzychcy S., 2009: Kaolinit - wskaźniki litogenezy gleb wytworzonych z osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich. Roczniki Gleboznawcze. 60, 4, :104-112.

 

Monografie:

 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2009: Relationship between the concentration of trace elements and the physical-chemical properties of polluted soils near gas stations in the Warsaw agglomeration, Soils of chosen landscapes, University of Warmia and Mazury. 97-108
 • Gworek B., Bojanowicz-Bablok A., 2009: Azbest w odpadach. Instytut Ochrony Środowiska. 1-67.
 • Kusińska A., Kisiel M., Oktaba L., 2009: Zanieczyszczenie gleb i wód jako skutek składowania nawozów organicznych. AQUA 2009. Problemy Inżynierii Środowiska. Płock, 134-139
 • Stępień W., 2009: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 38-54.


 
Top! Top!