English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Badania naukowe  
 
Badania naukowe
Kierunki badawcze KNoŚG
 
 • Poszukiwanie wskaźników kierunku i stopnia zaawansowania różnych procesów glebotwórczych.
 • Ocena wpływu różnych czynników na właściwości mineralogiczne, chemiczne i fizyko-chemiczne gleb oraz skład chemiczny wód i roślin.
 • Doskonalenie kryteriów klasyfikacji i systematyki gleb.
 • Wykorzystanie wieloletnich statycznych doświadczeń nawozowych dla długofalowej oceny różnych systemów nawożenia roślin uprawnych w aspekcie ich rolniczej efektywności i skutków środowiskowych.
 • Ocena przydatności do nawożenia surowych i uzdatnionych odpadów komunalnych i przemysłowych wraz z opracowaniem nowych technologii ich wytwarzania i stosowania w rolnictwie.
 • Prowadzenie badań podstawowych dotyczących opracowania modeli zarządzania składnikami nawozowymi w agrosystemie dla różnych typów gospodarstw rolniczych.
 • Badania nad koncepcją nowych systemów diagnostycznych w nawożeniu roślin opartych o analizę chemiczną i specjację roztworów glebowych.
 • Ocena potrzeb pokarmowych i nawozowych roślin energetycznych w celu opracowania technologii ich nawożenia opartych o wykorzystanie odpadowych materiałów organicznych.

 

Niektóre osiągnięcia badawcze KNoŚG :
 
 • Zastosowanie nowych metod badawczych (mikrosondy i obserwacji w mikroskopie świetlnym) do charakterystyki biogenicznych form krzemu (ameby glebowe, fitolity). Stosując nowe metody badawcze stwierdzono obecność ameb glebowych, które odgrywają istotną rolę w obiegu krzemu w środowisku glebowym (co było niemożliwe przy zastosowaniu metod chemicznych).
 • Wskazanie możliwości wykorzystania roślin o liściach pływających do oceny stanu zanieczyszczenia akwenów metalami ciężkimi nawet przy bardzo niskiej ich zawartości w wodach.
 • Wykazanie wysokiej przydatności wskaźnika mobilności metali w glebach do oceny ryzyka włączania nadmiernych ilości metali ciężkich do kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego.
 • Opracowanie technologii przetwarzania odpadów popieczarkowych na granulowane nawozy organiczno-mineralne.
 • Opracowanie systemu nawożenia roślin energetycznych w oparciu o odpady organiczne.


 
Top! Top!