English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Zbigniew Zagórski  
 
dr hab. Zbigniew Zagórski prof. nadzw.

Stanowisko: Profesor

Kontakt:  
telefon: (22) 5932611                                                                                  
e-mail: zbigniew_zagorski@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Wykształcenie:

 • 2003 - doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii – gleboznawstwa,  Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1989   doktor nauk przyrodniczych, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1980 - magister geologii, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski w Warszawie

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2005-  prof. nadzwyczajny SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2003 – 2005 - adiunkt ze stopniem dr hab., Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1991 – 2002 - adiunkt ze stopniem doktora, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1985 – 90 - starszy asystent, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1980 – 84 – asystent, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie    

 

Zainteresowania badawcze:

 • wpływ czynników geogenicznych i procesów pedogenicznych na właściwości gleb;
 • antropogeniczne przekształcenia gleb na obszarach o zróżnicowanym zagospodarowaniu i użytkowaniu.  

 

Realizowane projekty badawcze:

 • 2010-2012 - kierownik projektu badawczego nr. N N310 434938 pt „Identyfikacja wpływu czynnika skały macierzystej na właściwości i genezę gleb na podstawie cech mineralogicznych, mikromorfologicznych i submikromorfologicznych substratu glebowego.”; projekt finansowany przez NCN.
 • 2009-2011 - kierownik projektu badawczego nr N3 10084236 pt. „Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich”; projekt finansowany przez NCN
 • 2006-2008. kierownik projektu badawczego nr N306 015 31/0922 pt. „Litogeniczne uwarunkowania właściwości i genezy gleb wytworzonych z utworów morenowych i kemowych vistulianu na obszarze Puszczy Boreckiej”.. projekt finansowany przez KBN
 • 2006-2008 - Główny wykonawca grantu MNiSW p.t. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia potasem w różnych zmianowaniach na chemiczne i mineralogiczne wskaźniki zmian w środowisku glebowym”.; projekt finansowany przez KBN
 • 2005-2007 - kierownik projektu badawczego nr 2 P06S 019 30. Pt.”Litogeniczne uwarunkowania właściwości, genezy i typologii gleb wytworzonych z czerwonych iłów i piaskowców na terenie południowej części Gór Świętokrzyskich. projekt finansowany przez KBN
 • 2005-2007 - Wykonawca grantu MNiSW p.t. „Charakterystyka gleb ochrowych ze szczególnym uwzględnieniem ich genezy, pozycji w krajobrazie oraz roli ekologicznej”; projekt finansowany przez KBN
 • 2004-2008 - kierownik projektu badawczego 2 P04G 107 28 pt. „Geogeniczne i pedogeniczne wskaźniki genezy i typologii gleb wytworzonych z czerwonych piaskowcowo-ilastych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich.; projekt finansowany przez KBN
 • 1996-2000 - kierownik projektu badawczego nr. 5P06B04911 pt. „Właściwości i składu minerałów glebowych jako wskaźników genezy, ewolucji i degradacji gleb wapniowcowych”.; projekt finansowany przez MNiSW

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Sommer M., Jochheim H., Höhn A., Breuer J., Zagorski Z., Busse J., Barkusky D., Meier K., Puppe D., Wanner M., Kaczorek D.. 2013: Si cycling in a forest biogeosystem – the importance of transient state biogenic Si pools . Biogeoscience 10, 7:4991-5007
 • Brzychcy S., Zagórski Z., Sieczko L., Kaczorek D. (2012): Analysis of groundmass colour as a tool for evaluating the extent of pedogenic processes in chromic soils. Roczn. Glebozn. 63, 3: 3-7.
 • Konecka-Betley K.,. Czępińska-Kamińska D, Zagórski Z. 2010. Przyczynek do rozpoznania genezy i składu chemicznego kukiełek lessowych w odsłonięciu Sandomierz. Rocz. Glebozn. T. LXI. nr 4:
 • Zagórski Z., Brzychcy S. Sieczko L. 2010: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do mikromorfologicznej charakterystyki niektórych cech mikrostruktury w glebach wytworzonych z iłów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich. Rocz. Glebozn. T. LXI. nr 4: 1-10
 • Zagórski Z., Kisiel M., 2010.Lepidokrokit jako mineralogiczny wskaźnik procesów glejowych w glebach wytworzonych na osadach dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich. Rocz. Glebozn. T. LXI. nr 1: 67-77
 • Zagórski Z., Kwasowski W. 2007. Katena gleb Chrośla – Wrzosów. W: Przewodnik Terenowy Konferencji „ Gleba w czasie i przestrzeni” 3-7.09.2007. PTG. Warszawa. :19-47
 • Kaczorek D., Zagórski Z. 2007: Micromorphological Characteristics of the Bsm Horizon in Soils with Bog Iron Ore. Polish Journal of Soil Science. 40, 1, :81-89
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D. Okołowicz M., Zagórski Z. 2006: Procesy glebotwórcze w lessowych glebach kopalnych odsłonięcia Polanów Samborzecki – okolice Sandomierza. Rocz. Gleb. T57, z. 3/4: 151-173
 • Zagórski Z. 2003. Mineralogiczne i mikromorfologiczne wskaźniki genezy i właściwości rędzin wytworzonych ze skał węglanowych różnych formacji geologicznych. 2003. Fundacja „Rozwój SGGW”. Warszawa 2003, 1-124pp
 • Zagórski Z. Kaczorek D. 2002: Haematite - a lithogenetic form of iron in soils from the southern part of the Holy Cross Mts. Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agriculture
 • Zagórski Z. 2002: The influence of the mineral composition of the clay fraction on zinc sorption in rendzina soils. Pol. J. of Soil Sci. T.35 z. 1: 39-45 43
 • Zagórski Z., Liśkiewicz J.2001: Sorpcja cynku i kadmu przez frakcje ilaste gleby. W: Obieg pierwiastków w przyrodzie T. I, Warszawa: 66-73
 • Zagórski Z. 2001: Formy żelaza jako wskaźniki procesów pedo- i litogenezy w glebach niecałkowitych. Rocz. Glebozn., T.LII, suplement: 1-10: 87-97
 • Zagórski Z. 2001: Features of quartz grain surfaces as indicators of litho- and pedogenetic processes in Cretaceceous rędzina soils. Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agriculture 39, 2001: 51-57
 • Zagórski Z.2001: Zastosowanie metody SEM-EDXRA w badaniach składu mineralnego frakcji koloidalnej rędzin. Acta Agrophisica 48: 147-157.
 • Zagórski Z. 2001: Mikromorfologiczna charakterystyka węglanów w rędzinach wytworzonych z marglii kredowych. Rocz. Glebozn., T.LII, z.1/2: 79-84.
 • Zagórski Z., Owczarzak W., Mocek A. 2000: Mineralogiczna charakterystyka skał glebotwórczych dominujących jednostek glebowych w rejonie odkrywki KWB „KONIN”. Rocz. AR Pozn. CCCXVII, Roln. 56:241-250.
 • Kozanecka T., Zagórski Z., Scherer H. 2000: Zawartość azotu silnie związanego w rędzinach. Rocz. Glebozn., T.LI, z.3/4: 77-83
 • Brogowski Z., Czarnowska K., Chojnicki J., Pracz J., Zagórski Z. 2000: Wpływ stresu solnego na stan chemiczny liści drzew z terenu miasta Łodzi. Glebozn., T.LI, z.1/2: 17-28

 

Doniesienia konferencyjne:

 • Zagórski Z. 2010: Clay minerals as indicators of the soil substrate origin of Rendzinas (RendzicLeptosols) from the Małopolska Upland (S Poland). 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World 1 – 6 August 2010, Brisbane, Australia. Published on DVD.
 • Brzychcy S. Zagórski Z. 2010: Micromorphological identification of selected lithogenic features in soils developed from Lower Triassic deposits in the Holy Cross Mountains (S Poland). 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World 1 – 6 August 2010. Published on DVD
 • Kisiel Z., Zagórski Z. 2010. Chemiczne i mineralogiczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich.  III Konferencja Naukowa „Gleby Górskie – Geneza, Właściwości, Zagrożenia”,Wrocław - Karpacz, 6-9 września 2010 r.
 • Zagórski Z. 2009: Periglacial origin of pebble-gravel horizons in soils developed on moraine plateaux of central Poland. V International Conference on Cryopedology -Diversity of frost-affected soils and their role in ecosystems. 14-20 września 2009, Ulan-Ude, Buryatia, Rosja
 • Kuśmierz A., Zagórski Z. 2009: Zastosowanie analizy granulometrycznej do oceny geogenezy i pedogenezy w glebach wytworzonych z osadów glacjalnych vistulianu. „Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego”. 15 września 2009 Lublin.
 • Kisiel M., Zagórski Z. 2009: Wykorzystanie metod XRD, XRF oraz SEM-EDS do identyfikacji form żelaza w skałach i glebach. „Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego”. 15 września 2009 Lublin.
 • Zagórski Z. Type of micromorphological structure in Rendzic Leptosols from the Małopolska Upland (Poland). 18th World Congress of Soil Science. Fronties of Soil Science, Philadelphia USA 2006.
 • Zagórski Z. Grela S. Origin of gravel-clay horizons in soils developed from Lower Triassic red beds in the Holy Cross Mountains (S Poland). 18th World Congress of Soil Science. Fronties of Soil Science, Philadelphia USA 2006.
 • Zagórski Z., Stepień W., Kruszewski W. 2007: Occurrence of hydroxy-interlayer minerals in long-term nutrified soils from Skierniewice experimental field – preliminary report. EUROCLAY 2007. 22-27.07.2007, Aveiro (Portugalia) :291 

 

Przynależność do Rad Programowych i Towarzystw Naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego od 1982 r.
 •  Prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.
 •  V-ce Przewodniczący Komisji Genezy Gleb Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS).
 •  Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (PTMin)

 

Pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska:

 • Od 2005 Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego WRiB SGGW w Widzewie k.Łodzi
 • 2005 – 2008, Prodziekan d.s Nauki Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW
 •  1998 – 2012 Zastępca Kierownika Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska SGGW

 

Promotorstwo prac doktorskich:

 • 2011: „Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich” Monika Kisiel. Praca wyróżniona
 • 2008: Geogeniczne i pedogeniczne aspekty genezy gleb wytworzonych z utworów glacjalnych vistulianu. Agnieszka Kuśmierz. Praca wyróżniona
 • 2006: „Litogeniczne uwarunkowania właściwości, genezy i typologii gleb wytworzonych z czerwonych iłów i piaskowców triasowych na terenie południowej części Gór Świętokrzyskich”. Sylwia Brzychcy. Praca wyróżniona. 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykłady:

 •   Gleboznawstwo – kierunek Inżynieria Ekologiczna Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
 •   Gleboznawstwo – kierunek Ochrona Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska i Budownictwa SGGW
 •   Geologia - kierunek Ochrona Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska i Budownictwa SGGW
 •   Geomorfologia – kierunek: Rolnictwo, specjalizacja: Zagospodarowanie powierzchni Ziemi.

  Ćwiczenia

 • Geomorfologia – kierunek: Rolnictwo, specjalizacja: Zagospodarowanie powierzchni Ziemi.
 • Analiza instrumentalna w badaniach środowiska - kierunek: Rolnictwo, kierunek Ochrona Środowiska  
 • Geologia - kierunek Ochrona Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska i Budownictwa SGGW

 

 

  
Top! Top!