English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Marek Kondras  
 
dr inż. Marek Kondras

 

Stanowisko: Adiunkt

Kontakt:

telefon: (22) 5932613
e-mail: marek_kondras@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 1/123
02-776 Warszawa

 

Wykształcenie:

 • 2003; doktor nauk rolniczych, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1997; magister inżynier rolnictwa, (specjalność ochrona środowiska rolniczego), Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2008–  adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa
 • 2003–2008 – asystent, , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa
 • 1998–2003 – studia doktoranckie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa

Kursy, szkolenia, warsztaty:

 

 • 22-23 X 2014 -Tleń - Konferencja - Rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery. W ramach projektu: Oszacowanie strumieni netto dwutlenku węgla wymienianych pomiędzy ekosystemem leśnym na gruntach porolnych a atmosferą z wykorzystaniem spektroskopowych i numerycznych metod pomiarowych.
 • 26 IX 2014 -  RZD Wilanów Obory. Warsztaty polowe z rolnictwa precyzyjnego.
 • 27-30 VIII 2014 - Poznań - Konferencja terenowa: Problematyka systematyki gleb Polski.
 • 9 V - 30 VI 2009 Warszawa - szkolenie "Wdrażanie technologii e-learningowych w SGGW"

Zainteresowania badawcze:

 • Procesy glebowe, ocena wpływu różnych czynników na właściwości chemiczne gleb, sekwestracja dwutlenku węgla w siedliskach leśnych

 

Realizowane projekty badawcze:

 • 2011-2014 – Główny wykonawca projektu badawczego nr N N304 790040 pt. „Sekwestracja węgla organicznego w glebach siedlisk świeżych Rezerwatu Biosfery " Puszcza Kampinoska"  ; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
 •  2005-2009 – Wykonawca  projektu badawczego MNiSzW nr 2 P06S 030 29 pt. „Wskaźniki diagnostyczne dla gleb brunatno-rdzawych wytworzonych z osadów zlodowacenia środkowo-polskiego.
 •  Główny wykonawca projektu badawczego MNiSzW nr 6 P04G 072 18 pt. „Ocena wpływu stacji paliw na środowisko w okolicach Warszawy”

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Oktaba L., Kondras M. 2015: Przemiany materii organicznej gleb łąkowych w pierwszych latach po zalesieniu. Sylwan 159, nr 2: 126-134. podgląd
 • Oktaba L., Paziewski K., Kwasowski W., Kondras M. 2014: The effect of urbanization on soil properties and soil organic carbon accumulation in topsoil of Pruszków – a medium-sized city in the Warsaw Metropolitan Area, Poland. Soil Science Annual 65, nr 1: 10-17.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Sienicka P., Otręba A., Torzewski K., Oktaba L. 2012:  Zapas  węgla  organicznego w glebach leśnych zespołu Kontynentalnego Boru Mieszanego Świeżego na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Roczniki Gleboznawcze, t. 63 zeszyt 4, 2012, s. 26-33.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Karczewska J., Wojewoda K. 2011: The influence of two pesticides In soils on selected plants and earthworms, Rocz. Glebozn. 62, 2:219-225.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D.,  Chodkowska A., Chrzanowska A. 2010: Ocena ekotoksykologiczna gleb w sąsiedztwie składowiska odpadów w Łubnej.Roczniki Gleboznawcze. T.61 nr 4 s. 105-112.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Osiński M., Osińska E.  2010. Zapas węgla organicznego oraz właściwości fizykochemiczne gleb w kompleksie leśnym "Dąbrowy Krotoszyńskie". Roczniki Gleboznawcze. T.61 nr 4 s. 113-122.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2009: Relationship between the concentration of trace elements and the physical-chemical properties of polluted soils near gas stations in the Warsaw agglomeration, Soils of chosen landscapes, University of Warmia and Mazury. 97-108
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2009: Zanieczyszczenie środowiska glebowego przez oleje mineralne w otoczeniu stacji paliw na terenie aglomeracji warszawskiej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 41: 625-631.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D. 2007: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb aglomeracji warszawskiej przez metale ciężkie i WWA na podstawie różnych norm prawnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 520
 • Kondras M., Danuta Czępińska-Kamińska 2005: Skład jakościowy i ilościowy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach aglomeracji warszawskiej w zależności od różnych czynników. Zeszyty Postępowe Problemów Nauk Rolniczych nr 505 str: 185-191.
 • Czępińska-Kamińska D., Kondras M. 2004: Dependence of the PAH kontent on selected properties of soil in the vicinity of petrol stations. Chemia i Inżynieria Ekologiczna – Ecol.Chem.Eng. str 735-741.
 • Czepińska-Kamińska D., Kondras M. 2003: Zawartość wielopierscieniowych weglowodorów aromatycznych w glebach aglomeracji warszawskiej objetych wpływem zanieczyszczeń motoryzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem stacji paliw. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 493, 65-71.

 

Doniesienia konferencyjne, seminaria:

 

 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Śmiech D., Baran E., Oktaba L., Otręba A., Kwasowski W., Uzarowicz Ł., 2015. Sequestration of the organic carbon in soils of the fresh coniferous forest and fresh mixed coniferous forest in Kampinos National Park. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 347
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Uzarowicz Ł., Oktaba L., Kondras M., 2015. Fractions and mobility of lead, cadmium and nickel in soils on main streets in Warsaw. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 352
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Kwasowski W., Oktaba L., Kondras M., Chojnicki J., 2015. Selected properties and classification of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and slag from hard coal and lignite power plants. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 416
 • Oktaba L., Zając K., Kondras M., Chojnicki J. 2015:  Organic carbon and total nitrogen content in arable and adjacent afforested soils. Meeting of the Polish Humic Substances Society, Chapter of IHSS "Substancje Humusowe w Ekosystemach 10". Toruń, 17-20 czerwca. Program - Abstrakty: 25.
 • Oktaba L., Kaczorek D., Kusińska A., Kondras M. 2015: The influence of afforestation on some properties of humic acids.
  Meeting of the Polish Humic Substances Society, Chapter of IHSS "Substancje Humusowe w Ekosystemach 10". Toruń, 17-20 czerwca. Program - Abstrakty: 26.
 • Oktaba L., Paziewska K., Uzarowicz Ł., Kondras M., Kwasowski W. 2015: Wpływ różnego użytkowania gleb w mieście na zawartość dostępnych form fosforu. Konferencja naukowa "Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska". Puławy,  Materiały konferencyjne: 118.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Oktaba L., Śmiech D., Otręba A. 2014: Sekwestracja węgla organicznego w glebach siedlisk Bśw i BMśw Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska. Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody  w ramach obchodów jubileuszu 55-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 90-lecia Lasów Państwowych.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Markowski M., Oktaba L. 2014: Metale ciężkie w glebach Kampinoskiego Parku Narodowego. Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody  w ramach obchodów jubileuszu 55-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 90-lecia Lasów Państwowych.
 • Oktaba L., Kondras M. 2014: Wpływ zalesienia gleb łąkowych na zasoby materii organicznej. XIV Toruńskie Seminarium ekologiczne, Konferencja Naukowa "Ekologiczne znaczenie zalesień i odlesień"
 • Otręba A., Kondras M. 2014: Czy masowe występowanie gatunku obcego można uznać za wskaźnik antopogenicznych odszktałceń ekosystemów leśnych. Konferencja naukowa Lasy wobec zmieniającej się presji człowieka. Rogów, 8-9 września 2014 r
 • Oktaba L., Paziewski K., Kwasowski W., Kondras M. 2013:  Carbon and nitrogen accumulation in soils of Pruszkow town – the part of the Warsaw metropolitan area. 7th International Conference of the Urban Soils Working Group, SUITMA, of the International Union of Soil Sciences. Toruń, abstracts, p. 97.
 • Kondras M. 2012: Sekwestracja węgla organicznego w glebach siedlisk świeżych Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska. Seminarium, Kampinoski Park Narodowy.
 • Czępińska-Kaminska D.;Konecka-Betley K.; Janowska E., Okołowicz M., Kondras M., Zagórski Z.: geneza i pozycja systematyczna gleb z czerwono zabarwionymi poziomami w Puszczy Kampinoskiej. 28 Kongres Gleboznawczy-Toruń, 5-10.09.2011, str 42.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D.; Relacje między zanieczyszczeniem poszczególnymi metalami ciężkimi i właściwościami fizyko-chemicznymi gleb; Konferencja Naukowa “Kształtowanie i ochrona środowiska – uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne”, Olsztyn, 23-25 czerwiec 2009; 2009, 109
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Chodkowska A., Chrzanowska A.; Wpływ wysypiska odpadów komunalnych w Łubnej na właściwości gleb. Konferencja Naukowa “Kształtowanie i ochrona środowiska – uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne”. Olsztyn, 23-25 czerwiec 2009; 2009, 110
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Karczewska J., Wojewoda K. 2009: Badanie wpływu zawartości wybranych środków ochrony roślin w glebach na wybrane rośliny oraz dżdżownice. XIV Spotkanie naukowe “Toxicology and Environmental Health”. Warszawa, 18-19 maja 2009;
 • Kondras M., Stolarska M., Czępińska-Kamińska D. 2008: Zastosowanie testu fitotoksyczności Phytotoxkit do badań gleb o różnym stopniu uziarnienia z zawartością biocydów z wykorzystaniem roślin jedno i dwuliściennych. Materiały Konferencyjne,  V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Toksyczne substancje w środowisku” Kraków 2008, s. 50.
 • Okołowicz M., Czępińska-Kamińska D., Konecka-Betley K. E. Janowska, Kondras M. 2007.  Fosfor jako wskaźnik w glebach rdzawych oglejonych w Puszczy Kampinoskiej. Materiały konferencyjne, 27 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007.
 • Marek Kondras, Danuta Czępińska-Kamińska 2006: Zanieczyszczenie środowiska glebowego przez oleje mineralne w otoczeniu stacji paliw na terenie aglomeracji warszawskiej. Mat. Konf. „Przyrodnicze uwarunkowania produkcji roślinnej”, Warszawa 23-24.06.2006, s.171.

 

Krajowe i zagraniczne staże naukowe:

 • 2006, Egipt, Kair, Ain Shams University, 2 - tygodnie
 • 2005, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie - 1 miesiąc

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe:

 • 2011 Srebrna odznaka Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

 

Przynależność do Rad Programowych i Towarzystw Naukowych:

 • członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego od 2008;
 • International Union of Soil Science – IUSS;
 • Sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: 2011-2015
 • Skarbnik Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego od roku  2015

Udział w organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń:

 • Współorganizator 27 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego pt. „Gleba w czasie i przestrzeni”. Warszawa, 3-7 września 2007
 • Sekretarz  Konferencji w ramach obchodów 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: E-learning w kształceniu studentów w uniwersytetach przyrodniczych i rolniczych. Warszawa 20 marca 2015.  
 • Sekretarz Krajowej Platformy Glebowej – Warsztaty Naukowe – Współczesne zagrożenia dla funkcji gleb. Warszawa-SGGW, 23 czerwca 2015.

 • Sekretarz Krajowej Platformy Glebowej – Warsztaty Naukowe – Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo. Puławy, 8-9 października 2015.
 • Sekretarz  Konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”.(konkurs dla uczniów szkół średnich) od 2015.
 • Organizator Konferencji:  MŁODZIEŻ – ROLNICTWO – UNIA EUROPEJSKA, Warszawa-SGGW, 10 listopada 2015.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Gleboznawstwo (ćwiczenia) dla studentów następujących kierunków: rolnictwo, leśnictwo, inżynieria ekologiczna, ogrodnictwo, architektura krajobrazu.

Bioindykacja (ćwiczenia) kierunek inżyieria ekologiczna

Handel emisjami (fakultet) kierunek inzynieria ekologiczna

 

  
Top! Top!