English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Lidia Oktaba  
 
dr inż. Lidia Oktaba

                    

Stanowisko: Adiunkt

Kontakt:

telefon: (22) 5932610                                    
e-mail: lidia_oktaba@sggw.pl 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159, bud.37, pok.1/114
02-776 Warszawa

 

Zainteresowania badawcze:

 • oddziaływanie różnych czynników na właściwości materii organicznej w glebach;
 • wpływ zalesienia na właściwości gleb porolnych i kierunki przemian materii organicznej;
 • zapas węgla w glebach leśnych
 • wpływ pożaru na właściwości gleby;                             

Realizowane projekty badawcze: 

 • 2016 - wykonawca "Charakterystyka właściwości glebowych w miejscu prowadzenia eksperymentu - Ocena metod mechanicznego zwalczania czeremchy amerykańskiej w warunkach Kampinoskiego Parku Narodowego – etap II". Zadanie finansowane ze środków funduszu leśnego PGL Lasy Państwowe.
 • od 2015   - Członek Komitetu Zarządzającego Akcji COST "Soil fauna - Key to Soil Organic Matter Dynamics and Modelling" (KEYSOM); 
 • 2007-2011 - Kierownik projektu badawczego nr N N310 2243 33 pt. "Przemiany materii organicznej w glebach porolnych w pierwszych latach po zalesieniu" - finansowany przez NCN;
 • 2006-2009 - Główny wykonawca projektu badawczego nr 2 P06S 030 29 pt. "Wskaźniki diagnostyczne dla gleb brunatno-rdzawych wytworzonych z osadów zlodowacenia środkowopolskiego" -  finansowany przez KBN;
 • 2006-2009 - Główny wykonawca projektu badawczego nr PO6S 03230 pt. "Charakterystyka amorficznych bio-/pedogenicznych form krzemu w glebach Polski" -  finansowany przez KBN;
 • 1999 - Wykonawca projektu badawczego nr PO6B 01133 pt. "Tworzenie się konkrecji żelazowych w procesach oksydacyjno-redukcyjnych i ich wpływ na właściwości fizyko-chemiczne gleb" - finansowany przez KBN.

 

Wykształcenie:

 • 2001 – dr, Wydział Rolnictwa, SGGW;
 • 1996 – mgr, Wydział Rolnictwa, SGGW.

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1996-2001, studia doktoranckie w SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym;
 • 2001-2004, asystent, SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa;
 • 2004 - do dziś, adiunkt, SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa.

  

Kursy, szkolenia, warsztaty:

 • 23 VI 2015 - Warsztaty Naukowe "Współczesne zagrożenia dla funkcji gleb", Warszawa.
 • 26 IX 2014 - Warsztaty polowe z rolnictwa precyzyjnego, RZD Wilanów Obory;
 • 9 V - 30 VI 2009 Warszawa - szkolenie "Wdrażanie technologii e-learningowych w SGGW";
 • 12-24 IX 2004 Monte Bondone, Włochy - summerschool "Integrated methodology on soil carbon flux measurements” – zorganizowany przez Uniwersytet York, Uniwersytet Kiel, Uniwersytet Insbruck i Centrum Ekologii Alp, biorących udział w programie European Science Fundation pt. "The role of soils in the terrestrial carbon balance";
 • 18 XI 2004 Warszawa – “Pomiary wielkości cząstek w ciągu technologicznym i laboratorium” – zorganizowany przez „Atest” sp. z o.o. Kielce. 

 

Lista recenzowanych publikacji naukowych:

 • Górska E.B., Olejniczak I., Gozdowski D., Panek E., Kondras M., Oktaba L., Prędecka A., Biedugnis S.,  Boniecki P., Tyburski Ł, Oktaba I., SkawińskaM., Dobrzyński J., Jankiewicz U., Hewelke E., Kaliszkiewicz A. 2018: Długoterminowa reakcja mikroorganizmów i mezofauny na pożary gleb leśnych pochodzenia antropogenicznego. Rocznik Ochrona Środowiska 20: 1776-1792.
 • Hewelke E., Oktaba L., Gozdowski D., Kondras M., Olejniczak I., Górska E.B. 2018:Intensity and Persistence of Soil Water Repellency in Pine Forest Soil in a Temperate Continental Climate under Drought Conditions. Water 10 (9), 1121  https://doi.org/10.3390/w10091121.
 • Marciszewska K., Szczepkowski A., Otręba A., Oktaba L., Kondras M., Zaniewski P., Ciurzycki W., Wojtan R. 2018: The dynamics of sprouts generation and colonization by macrofungi of black cherry Prunus serotina Ehrh. eliminated mechanically in the Kampinos National Park. Folia Forestalia Polonica 60 (1): 34-51.
 • Oktaba L., Odrobińska D., Uzarowicz Ł. 2018: The impact of different land use in urban area on humus quality. Journal Soil and Sediments. DOI: 10.1007/s11368-018-1982-7
 • Olejniczak I., Górska E.B., Kondras M., Oktaba L., Gozdowski D., Jankiewicz U., Prędecka A., Dobrzyński J., Otręba A., Tyburski Ł., Mickiewicz M., Hewelke E. 2017: Pożar – czynnik kształtujący liczebność mikroorganizmów i mezofauny w glebach leśnych. Rocznik Ochrona Środowiska 19: 511-526.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Mendak E., Bartmiński P., Szara E., Kondras M., Oktaba L., Turek A., Rogoziński R. 2017: Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Part I. Properties, classification, and indicators of early pedogenesis. Catena 157: 75-89.
 • Oktaba L., Kondras M., Oktaba J. 2017: Rola lasów i gleb leśnych w sekwestracji węgla – ważne zagadnienie w edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa w aspekcie zmian klimatu. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. R. 19. Zeszyt 50/1/:176-183.
 • Czępińska - Kamińska D., Chojnicki J.,  Stępień W.,  Kwasowski W.,  Gworek B.,  Kondras M.,  Kozanecka T.,  Okołowicz M., Oktaba L., Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2017. Kształcenie w zakresie gleboznawstwa na kierunkach przyrodniczych i rolniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. [In:] Gleboznawstwo – doświadczenia i wyzwania w procesie kształcenia (red. A. Maciejewska).Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej: p. 44-63.
 • Chojnicki J., Kwasowski W., Piotrowski M., Oktaba L., Kondras M. 2015: Trace elements in arable Cambisols and Luvisols developed from boulder loam and fluvioglacial sands of the Skierniewicka Upland (central Poland). Soil Science Annual 66, nr 4: 198-203.
 • Oktaba L., Kondras M. 2015: Przemiany materii organicznej gleb łąkowych w pierwszych latach po zalesieniu. Sylwan 159, nr 2: 126-134. podgląd
 • Oktaba L., Paziewski K., Kwasowski W., Kondras M. 2014: The effect of urbanization on soil properties and soil organic carbon accumulation in topsoil of Pruszków - a medium-sized city in the Warsaw Metropolitan Area, Poland. Soil Science Annual 65, nr 1: 10-17. podgląd
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Sienicka P., Otręba A., Torzewski K., Oktaba L. 2012: Zapas węgla organicznego gleb leśnych zespołu kontynentalnego boru mieszanego świeżego w Kampinoskim Parku Narodowym. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 63, nr 4: 26-33. podgląd
 • Oktaba L., Kusińska A. 2012: Soil organic matter in afforested post-agricultural soils. Polish Journal of Soil Science, Vol. 45, nr 1, s. 39-47.
 • Kusińska A., Makulec G., Oktaba L. 2012: Role of Aporrectodea caliginosa in the processes of soil organic matter transformation under the condition of monoculture and multispecies plant community. Polish Journal of Soil Science, Vol. 45, nr 1, s. 9-16.
 • Kwasowski W., Oktaba L. 2011: Ocena zawartości ołowiu i cynku w wybranych organach pszenicy (Triticum aestivum) uprawianej przy trasie szybkiego ruchu Warszawa – Poznań. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2011, nr 48, s. 498-507.
 • Oktaba L., Kusińska A. 2011: Mineral nitrogen in soils of different land use. Ecol. Chem. Eng. A, Vol. 18, nr 4, s. 585-592.
 • Oktaba L., Kaczorek D., Kwasowski W. 2010:  Changes in the soil environment of Pruszkow during the decade caused by the presence of selected metals. 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment. Gdańsk,  Proceedings 1038-1041.
 • Kusińska A., Kisiel M., Oktaba L. 2009: Zanieczyszczenie gleb i wód jako skutek składowania nawozów organicznych. Problemy inżynierii środowiska. Aqua 2009: 134-139.
 • Rykaczewska M., Oktaba L., Kusińska A. 2008: Ocena akumulacji miedzi w glebach Pruszkowa. Problemy inżynierii środowiska. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika Aqua 2008, 109-114, Monografie.
 • Kusińska A., Oktaba L. 2008: Przemysł i komunikacja a stan środowiska glebowego w aglomeracji warszawskiej. Problemy inżynierii środowiska. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika AQUA 2008, 11-17, Monografie.
 • Kamińska M., Witkowska K., Kusińska A., Oktaba L. 2005: Wykorzystanie osadu ściekowego do kompostowania odpadów zielarskich i odpadów zieleni miejskiej. 25 Międzynarodowe Sympozjum, Problemy Inżynierii Środowiska., s. 2-7.
 • Kusińska A., Szanser M., Oktaba L2004: The process of mineralization and humification in mono and polyspecific litter of meadow ecosystem and the accumulation of humus in the substratum. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, LV nr 4, s.79-84.
 • Kaczorek D., Sommer M., Oktaba L. 2004: Mineralogische Eigenschaften von Raseneisengleyen in Polen. Mitteilung der DBG, Band 103, 143-144.
 • Kaczorek D., Sommer M., Andruschkewitsch I., Oktaba L., Czerwiński Z., Stahr K. 2004: A comparative micromorphological and chemical study of „Raseneisenstein“ (bog iron ore) and „Ortstein“. Geoderma 121, 83-94.
 • Oktaba L., Czerwiński Z. 2003: Ogólna zawartość fosforu i jego formy w glebach murszowych i murszowatych z poziomami rudy darniowej. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, LIV nr 4, s. 67-75.
 • Oktaba L., Czerwiński Z. 2001: Mineralne związki fosforowe w glebach próchniczno-żelazowych. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, LII, Suplement, s. 159-166.

  

 Doniesienia konferencyjne i referaty: 

 • Górska E.B., Olejniczak I., Stępień W., Gozdowski D., Oktaba L., Skawińska M. 2018: Zmiany w społeczności bakterii w glebie przy zróżnicowanym sposobie jej uprawy. Krajowa Platforma Glebowa - Konferencja naukowa “Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”. Warszawa 6 września 2018. Streszczenia, p.34. Poster.
 • Kondras M., Oktaba L., Kwasowski W., Podgórska-Szyszko K. 2018: Zawartość węgla organicznego w wierzchniej warstwie gleb na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym. Krajowa Platforma Glebowa - Konferencja naukowa “Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”. Warszawa 6 września 2018. Streszczenia, p.39. Poster.
 • Kwasowski W., Kondras M., Oktaba L., Uzarowicz Ł., Chojnicki J. 2018: Zmiany zawartości węgla organicznego w glebach ogrodów działkowych Warszawy. Krajowa Platforma Glebowa - Konferencja naukowa “Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”. Warszawa 6 września 2018. Streszczenia, p.43. Poster.
 • Oktaba L., Truszczyńska P., Kondras M., Kwasowski W. 2018: Zawartość węgla organicznego w wierzchniej warstwie różnie zagospodarowanych gleb trawników miejskich na terenie Ursynowa. Krajowa Platforma Glebowa - Konferencja naukowa “Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”. Warszawa 6 września 2018. Streszczenia, p.48. Poster.
 • Oktaba L. 2018: „Akcje COST szansą nawiązania współpracy międzynarodowej”. Konferencja naukowa „Polskie gleboznawstwo na forum międzynarodowym” połączona z Jubileuszem 70-lecia prof. dr hab. Jerzego Webera. Wrocław, 21-23 października 2018. Referat.
 • Oktaba L. 2017. Charakterystyka właściwości gleb na powierzchniach eksperymentalnego zwalczania czeremchy amerykańskiej. Seminarium naukowe dotyczące realizacji tematu badawczego „Ocena metod mechanicznego zwalczania czeremchy amerykańskiej w warunkach Kampinoskiego Parku Narodowego” finansowane ze środków funduszu leśnego PGL Lasy Państwowe. Centrum Edukacji KPN, Izabelin 3 kwietnia 2017. Referat.
 • Oktaba L., Kondras M. 2017. Carbon and nitrogen content after fire in soils of Kampinos National Park. Book of abstracts and field session guide of the 11th International Conference Humic Substances in Ecosystems (HSE 11), Wrocław – Kudowa Zdrój, 29 May – 1 June 2017, p. 78. Poster.
 • Oktaba L., Uzarowicz Ł., Odrobińska D. 2017. The impact of different land use in city area on humus quality. Book of abstracts and field session guide of the 11th International Conference Humic Substances in Ecosystems (HSE 11), Wrocław – Kudowa Zdrój, 29 May – 1 June 2017, p. 79. Poster.
 • Oktaba L., Kondras M., Górska E., Hewelke E., Olejniczak I. 2017. The influence of fire on some physical, chemical and biological properties of soils in biosphere reserve "Puszcza Kampinoska". Polish-Russian Conference “Role of Soil Science in Solution of Modern Ecological and Food Problems”, Moscow, Russia, 14-16 June 2017. Referat.
 • Oktaba L., Hewelke E., Jankiewicz U. 2017. Wykorzystanie danych „Banku Danych o Lasach” w planowaniu badań. Krajowa Platforma Glebowa - Konferencja naukowa “Krajowe bazy danych o glebach - stan, wykorzystanie, potrzeby”. Warszawa 21 września 2017. Streszczenia, p. 11. Referat.
 • Górska E.B., Olejniczak I., Kondras M., Oktaba L., Gozdowski D., Prędecka A., Dobrzyński J., Jankiewicz U., Otręba A., Tyburski Ł., Mickiewicz M., Hewelke E. 2017. Pożar - czynnik kształtujący liczebność mikroorganizmów i mezofauny w glebach leśnych. Krajowa Platforma Glebowa - Konferencja naukowa “Krajowe bazy danych o glebach - stan, wykorzystanie, potrzeby”. Warszawa 21 września 2017. Streszczenia, p.42. Poster.
 • Czępińska-Kamińska D., Chojnicki J., Kondras M., Oktaba L. 2017. Potencjał dydaktyczny środowiska przyrodniczego lasów doświadczalnych SGGW w Rogowie. Konferencja naukowa „Miejsce gleb w edukacji” połączona z jubileuszem Prof. dr hab. Stanisława Brożka. Kraków-Ojców, 9-10 października 2017. Referat.
 • Oktaba J., Staniszewski P., Zastocki D., Oktaba L. 2017. Zrównoważony rozwój - Definicje, Edukacja, Efektywność Edukacyjna. Edukacja przyrodniczo-leśna Dla zrównoważonego rozwoju. XXII Konferencja z cyklu Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa. CEPL SGGW w Rogowie, 6 – 7 grudnia 2017. Poster.
 • Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Zagórski Z., Chojnicki J., Oktaba L., Kondras M., Szara E., Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Błońska E., Rachwał M., Bartmiński P., Stobiński M., Gołębiewska A., Mazur A., Perkowska K., 2016. Wskaźniki oceny jakości gleb technogenicznych (Technosols) ukształtowanych na składowiskach odpadów poprzemysłowych. Book of abstracts of Warsztaty naukowe „Wskaźniki oceny jakości gleb”, Warszawa, 29 września 2016 r., p. 18.
 • Oktaba L., Kondras M., Oktaba J. 2016. Zmiany klimatu a rola lasów w sekwestracji węgla. Gleba – niedoceniany element ekosystemu” . XXI Konferencja Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa. Trudne tematy w edukacji przyrodniczo-leśnej. Rogów, 6-7 grudnia 2016.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Oktaba L., Chojnicki J., Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Otręba A., 2016. Zastosowanie różnych wskaźników oceny jakości gleb przy bilansowaniu dwutlenku węgla w glebach leśnych. Book of abstracts of Warsztaty naukowe „Wskaźniki oceny jakości gleb”, Warszawa, 29 września 2016 r., p. 18.  
 • Oktaba L., Zając K., Kondras M., Chojnicki J. 2015. Organic carbon and total nitrogen content in arable and adjacent afforested soils-Humic Substances in Ecosystems (HSE10). Toruń, 16-20 czerwca 2015, Book of abstracts, p.25.
 • Oktaba L., Kaczorek D., Kusińska A., Kondras M. 2015. The influence of afforestation on some properties of humic acids-Humic Substances in Ecosystems (HSE10). Toruń, 16-20 czerwca 2015, Book of abstracts,p.26.
 • Oktaba L., Paziewska K., Uzarowicz Ł., Kondras M., Kwasowski W. 2015: Wpływ różnego użytkowania gleb w mieście na zawartość dostępnych form fosforu. Konferencja naukowa "Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska". Puławy,  15-16 czerwca 2015. Materiały konferencyjne p. 118.
 • Chojnicki J., Kwasowski W., Oktaba L., Uzarowicz Ł., 2015. Pierwiastki śladowe w glebach Pola Doświadczalnego w Miedniewicach. Book of abstracts of the conference „Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie”. Warszawa, September 10-11, 2015, p. 53.
 • Oktaba L., Kaczorek D. 2015. Aktywność enzymatyczna w zalesionych glebach porolnych. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, 31 August – 5 September 2015, p. 379.
 • Czępińska-Kamińska D., Kondras M., Oktaba L., Kwasowski W., Hakamaki P., Markowska M. 2015. Chemical composition of water and bottom sediments in watercourses of the Łasica Channel catchment area in the Kampinos National Park. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, 31 August – 5 September 2015, p. 300.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Śmiech D., Baran E., Oktaba L., Otręba A., Kwasowski W., Uzarowicz Ł., 2015. Sequestration of the organic carbon in soils of the fresh coniferous forest and fresh mixed coniferous forest in Kampinos National Park. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 347
 • Oktaba L., Paziewska K., Kondras M., Kwasowski W., Uzarowicz Ł. 2015. Plant-available form of potassium in urban soils. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, 31 August – 5 September 2015, p. 378.
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Uzarowicz Ł., Oktaba L., Kondras M., 2015. Fractions and mobility of lead, cadmium and nickel in soils on main streets in Warsaw. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 352
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Kwasowski W., Oktaba L., Kondras M., Chojnicki J., 2015. Selected properties and classification of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and slag from hard coal and lignite power plants. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 416
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Oktaba L., Śmiech D., Otręba A. 2014: Sekwestracja węgla organicznego w glebach siedlisk Bśw i BMśw Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska. Ogólnopolską Konferencję Naukową "Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody" w ramach obchodów jubileuszu 55-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 90-lecia Lasów Państwowych.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Markowski M., Oktaba L. 2014: Metale ciężkie w glebach Kampinoskiego Parku Narodowego. Ogólnopolską Konferencję Naukową "Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody" w ramach obchodów jubileuszu 55-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 90-lecia Lasów Państwowych.
 • Oktaba L., Kondras M. 2014: Wpływ zalesienia gleb łąkowych na zasoby materii organicznej. XIV Toruńskie Seminarium ekologiczne, Konferencja Naukowa "Ekologiczne znaczenie zalesień i odlesień", Toruń 27-28 czerwca 2014, Streszczenia, p. 32.
 • Oktaba L. 2013. Nawigacja satelitarna w badaniach gleboznawczych. European Space Expo. Warszawa, 4-9 maj 2013.
 • Oktaba L., Paziewski K., Kwasowski W., Kondras M. 2013:  Carbon and nitrogen accumulation in soils of Pruszkow town – the part of the Warsaw metropolitan area. 7th International Conference of the Urban Soils Working Group, SUITMA, of the International Union of Soil Sciences. Toruń, Book of abstracts, p. 97.
 • Oktaba L., Kusińska A. 2011: Soil organic matter in afforested post-arable soils. 9th International Conference Humic Substances in Ecosystems (Hse9). Karpacz, Book of Astracts, p. 83.
 • Kusińska A., Makulec G., Oktaba L. 2011: The role of aporrectodea caliginosa in the processes of soil organic matter transformation under the condition of monoculture and multispecies plant. 9 Międzynarodowa Konferencja naukowa „Humic Substances in Ecosystems” (Hse9). Karpacz, Book of Astracts, p. 73.
 • Oktaba L. 2011: Właściwości wybranych gleb porolnych w pierwszym i piątym roku od zalesienia. 28 Kongres Gleboznawczy. Toruń, Program i streszczenia, 108.
 • Oktaba L., Kaczorek D., Kwasowski W. 2010:  Changes in the soil environment of Pruszkow during the decade caused by the presence of selected metals. 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment. Gdańsk,  Proceedings 1038-1041.
 • Oktaba L., Kusińska A. 2009: Mineralne formy azotu w glebach o różnym sposobie użytkowania. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Azot w środowisku przyrodniczym”. Olsztyn.
 • Kusińska A., Kisiel M., Oktaba L. 2009: Zanieczyszczenie gleb i wód jako skutek składowania nawozów organicznych – 29 Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika AQUA  2009. Płock, 134-139.
 • Oktaba L., Kusińska A. 2008: Materia organiczna w glebie porolnej w pierwszych latach po zalesieniu. W: „Związki próchniczne i minerały ilaste w ekosystemach i ochronie środowiska”, Wrocław.
 • Oktaba L., Kaczorek D. 2008: Phosphorus compaunds in soils with bog iron ore horizons or iron precipitations. Eurosoil. Wiedeń, Book of Abstracts, p. 178.
 • Rykaczewska M., Oktaba L., Kusińska A. 2008: Ocena akumulacji miedzi w glebach Pruszkowa. Problemy inżynierii środowiska : XXVIII międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika: Aqua 2008. Płock, 109-114.
 • Kusińska A, Oktaba L. 2008: Przemysł i komunikacja a stan środowiska glebowego w aglomeracji warszawskiej. Problemy inżynierii środowiska : XXVIII międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika : Aqua 2008. Płock, 11-17 .
 • Kaczorek D., Czępińska – Kamińska D., Oktaba L. 2008: Micromorphological studies of brunic arenosols – 11-16 września, 13th International Conference on soil micromorphology, Chengu, Chiny.
 • Oktaba L., Janowska E., Kaczorek D. 2007: Związki fosforu w glebach brunatno-rdzawych Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.  W: „Gleba w czasie i przestrzeni”. 27 Kongres PTG. Warszawa, streszczenia, 304-305.
 • Kaczorek D., Janowska E., Oktaba L. 2007: Nowe mikromorfologiczne spojrzenie na procesy glebotwórcze w glebach brunatno rdzawych. W:  „Gleba w czasie i przestrzeni”. 27 Kongres PTG. Warszawa, streszczenia, 185-186.
 • Kusińska A., Szanser M., Oktaba L. 2004: The process of mineralization and humification in mono- and polyspecies litter of meadow ecosystem and the accumulation of humus in the substratum. “Humic Substances and Soil and Water Environment” XII International Meeting of IHSS, Saõ Pedro. Brazylia.
 • Oktaba L. 2003: Wpływ wybranych czynników na rozmieszczenie różnych połączeń fosforu w glebach z wytrąceniami żelazowymi oraz z wykształconym poziomem rudy darniowej. W: „Gleba w środowisku”  – 26 Kongres PTG. Kraków, streszczenia, 326-327.
 • Oktaba L., Czerwiński Z. 2001: Mineral phosphate compounds in ferro-humic soils. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Iron compounds in soil forming processes. Warszawa, abstracts, p. 35.

  Nagrody, wyróżnienia:

 • 2011 Srebrna odznaka Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego;
 • Wyróżnienie doktoratu przez Radę Wydziału Rolniczego, Warszawa 2001.

  Pełnione funkcje:

 • Sekretarz Oddziału Warszawskiego PTG od 2015;

  Udział w organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń:

 • Współorganizator Jubileuszu 75-lecia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 2012;
 • Sekretarz 27 Kongresu PTG pt. „Gleba w czasie i przestrzeni”. Warszawa, 3-7 września 2007.

  Członek Towarzystw Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze – PTG;
 • International Union of Soil Science – IUSS;
 • Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych – PTSH;
 • International Humic Substances Society - IHSS.

  Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Gleboznawstwo - I rok studiów inżynierskich (kierunek Rolnictwo), ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe
 • Gleboznawstwo  - III rok studiów inżynierskich (kierunek Biologia), ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

  
Top! Top!