English English Polski Polski
Katedra Gleboznawstwa - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Józef Chojnicki  
 
prof. dr hab. Józef Chojnicki

 

Stanowisko: Profesor

Kontakt:

telefon: (22) 5932600                                                   
e-mail: jozef_chojnicki@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 15, bud. 37, pok. 1/7
02-776 Warszawa

 

Wykształcenie: 

 • 2012  - profesor nauk rolniczych, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2002 - doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii – gleboznawstwa,  Wydział Rolniczy SGGW w        Warszawie
 • 1989 - doktor nauk rolniczych, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1980 - magister inżynier rolnictwa, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie

 

Przebieg kariery zawodowej

 • 2006 - prof. nadzwyczajny SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2003 - 2005 adiunkt ze stopniem dr hab., Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1991 - 2002 adiunkt ze stopniem doktora, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1985 - 1990 starszy asystent, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1980 - 1984 – asystent, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie      

 

Zainteresowania badawcze: 

 • geneza, klasyfikacja i ewolucja gleb; poszukiwanie wskaźników jakościowo-ilościowych kierunku i zaawansowania procesów glebotwórczych
 • badania jakościowo-ilościowe minerałów ilastych i ich transformacja w procesach glebotwórczych
 • antropogeniczne przekształcenia gleb (fizyczne, chemiczne, mineralogiczne)  

 

Realizowane projekty badawcze: 

 • 2008 – 2011 - kierownik projektu badawczego nr.N N309 312234 pt „Procesy glebotwórcze w glebach Puszczy Białej”; projekt finansowany przez MNiSW.
 • 2006 - wykonawca projektu nr 6/2.1c/2006/1504. pt. „Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO”; projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2005–2006 - wykonawca projektu badawczego nr 2 P06S 057 28 pt. „Fizyczne i chemiczne przekształcenia powierzchni ziarn kwarcu w niektórych typach gleb”; projekt finansowany przez MNiSW.
 • 2003–2006 – wykonawca projektu badawczego nr 3POL03825 pt. „Współczesne technologie utylizacji pozostałości zrębowych i ich wpływ na wybrane elementy środowiska leśnego”,; projekt finansowany przez MNiSW.
 • 1997-1998 - kierownik tematu badawczego, zleconego i finansowanego przez  Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pt. “Badanie zmienności siedlisk i zbiorowisk roślinnych w Glebowych Powierzchniach Wzorcowych w Puszczy Białej (Nadleśnictwo Wyszków i Ostrów). Ocena zgodności typów biocenozy leśnej z warunkami biotopu”.
 • 1985-1988 - wykonawca resortowego projektu badawczego MNSzWiT pt. „Racjonalizacja nawożenia i zwiększanie produktywności roślin sadowniczych”; projekt finansowany przez MNSzWiT.
 • 1985-1986 - wykonawca zleconego tematu badawczego pt. „Plan urządzeniowy rezerwatu krajobrazowego Las Kabacki”; temat finansowany przez władze miasta Warszawy.
 • 1982- 1985 - wykonawca zleconego tematu badawczego pt. „Właściwości fizykochemiczne gleb miasta Łodzi oraz skład chemiczny  materiału roślinnego”; temat finansowany przez władze miasta Łodzi.
 • 1981-1988 – wykonawca tematu badawczego NoMR.II.8.01.3. pt. „Właściwości fizykochemiczne frakcji granulometrycznych różnych rodzajów i typów gleb”, temat finansowany przez Polską Akademię Nauk.
 • 1981- 1984 – wykonawca opracowania mapy w skali 1 : 25 000 pt. “Gleby terenów leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego”; opracowanie finansowane przez Polską Akademię Nauk.

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach: 

 • Gonet S., Smal H., Chojnicki J. 2015. Właściwości chemiczne gleb. W : Gleboznawstwo / red. nauk. Andrzej Mocek. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN - S. 189-231.
 • Brogowski Z., Chojnicki J., 2013. Rozmieszczenie materii organicznej i azotu we frakcjach granulometrycznych poziomów genetycznych gleby brunatnej wyługowanej Lasu Kabackiego. Sylwan 157 (6): 470-480.
 • Kwasowski W.,  Chojnicki J., Kozanecka T., 2012. Determination of the cadmium content in selected vegetative organs of potatoes (Solanum Tuberosum) growing in the vicinity of the Warszawa-Poznań speedway. Heavy Metals in the Environment: Selected Papers from the ICHMET - 15 Conference / ed. Jerome Nriagu, Jozef Pacyna, Piotr Szefer, Bernd Markert, Simone Wünschmann, Jacek Namiesnik. - [b. m.] : Maralte, 2012. - S. 187-192.
 • Brogowski Z., Chojnicki J., 2011. Rozmieszczenie związków organicznych i azotu we frakcjach granulometrycznych gleby piaskowej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 565: 25-36.
 • Chojnicki J., 2010. Titanium in alluvial soils of central Vistula and Żuławy. Pol. J. Soil Sci. 43, 1: 49-56.
 • Chojnicki J., Zagajewski A., 2010. Influence of the pedogenic process of humus accumulation on the physical and chemical transformation of quartz grain surfaces. Pol. J. Soil Sci. 43, 2: 219-226.
 • Chojnicki J., Piotrowska J., 2010. Właściwości morfologiczne i fizykochemiczne Gleb rezerwatu „Rybitew” Kampinoskiego Parku Narodowego. Rocz. Glebozn. 61, 2: 21-28.
 • Chojnicki J., Brzozowska A., Hryciuk A., Marczak R., 2010. Formy żelaza, glinu i manganu jako wskaźniki niektórych procesów glebotwórczych w Glebach rezerwatu „Rybitew” Kampinoskiego Parku Narodowego. Rocz. Glebozn. 61, 2: 29-36.
 • Chojnicki J., Stankiewicz M., 2010. Właściwości morfologiczne i fizykochemiczne gleb organicznych w otoczeniu  rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”. Rocz. Glebozn. 61, 3: 28-38.
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Falfus K.,  2010. Fractions and Mobility of Zinc, Copper, Lead in the Intensively Cultivated Luvisols of the Błonie-Sochaczew Plain. Rocz. Glebozn. 61, 3: 77-88.
 • Prędecka A., Russel S., Chojnicki J., Charmuszko M., 2010. Wpływ kontrolowanego wypalenia traw na liczebność grzybów glebowych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 10, 2 (30): 133-141.
 • Prędecka A., Russel S., Chojnicki J., Gozdowski D., Dmochowski D., 2010. Wpływ kontrolowanych pożarów lasów na potencjał mineralizacyjny azotu w glebie. Woda-środowisko-obszary Wiejskie 10, 2 (30): 143-151.
 • Chojnicki J., Kowalska M., 2009. Rozpuszczalny Zn, Cu, Pb i Cd w uprawnych glebach płowych, wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40: 49-55.
 • Chojnicki J., Kowalska M., 2009. Rozpuszczalny Zn, Cu, Pb i Cd w czarnych ziemiach uprawnych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Rocz. Glebozn. 60, 4: 13-19.
 • Prędecka A., Russel S., Chojnicki J., 2009. Wpływ doświadczalnego palenia jesiennego traw na biologiczną aktywność gleb łąkowych. Rocz. Glebozn. 60, 4: 71-78.
 • Chojnicki J., Kowalska M., 2009. Rozpuszczalny Zn, Cu, Pb i Cd w uprawnych glebach brunatnych, wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 535: 65-72.
 • Russel S., Olejniczak I., Prędecka A., Chojnicki J., Barszczewski J., 2009. Effect of autumn fire on microbial biomass content and dehydrogenase activity in two grassland soils. Grassland Science in Europe 14: 230-233.
 • Michałowska M., Chojnicki J., Russel S., 2009. Influence of some abiotic factors on the occurrence of myxobacteria in selected forest soils of Puszcza Biała. Ecological chemistry and engineering 16, 7: 821-830.
 • Michałowska M., Chojnicki J., Russel S., 2008. Charakterystyka myksobakterii występujących w wybranych glebach leśnych Puszczy Białej. Ekologia i Technika Vol. XVI, nr 5A: 102-106.
 • Chojnicki J., 2007. Formy manganu w madach środkowej Wisły. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 520: 799-804.
 • Brogowski Z., Chojnicki J., 2005. Rozmieszczenie potasu ogólnego w wydzielonych frakcjach granulometrycznych gleb brunatnych. Rocz. Glebozn. 56, 1/2: 27-39.
 • Brogowski Z., Chojnicki J., 2005. Influence of the geological origin of the parent rock on the distribution of total calcium in particular granulometric fractions. Pol. J. Envirn. Stud. 14, 4: 403-409.
 • Brogowski Z., Chojnicki J., 2004. Influence of parent material on the total magnesium content in separate granulometric fractions of some brown leached soils. Pol. J. Soil Sci. 37, 1: 21-31.
 • Jabłońska-Gorzała D., Gorzała G., Chojnicki J., Russel S., 2004. Wpływ pH gleby na przeżywalność Streptomyces rochei. Rocz. Glebozn. 55, 1: 275-285.
 • Górska E. B., Majewska-Gancarz Z., Chojnicki J., Russel S., 2004. Występowanie bakterii celulolitycznych z rodzaju Bacillus w kwaśnych glebach Puszczy Białej. Rocz. Glebozn. 55, 1: 266-275.
 • Gorzała G., Jabłońska-Gorzała D., Chojnicki J., Gozdowski D., Russel S., 2004. Wpływ drożdży oligonitrofilnych na strukturę agregatową w poziomach próchnicznych wybranych typów gleb leśnych. Rocz. Glebozn. 55, 1: 257-265.
 • Chojnicki J., 2004. Formy żelaza w madach Żuław. Rocz. Glebozn. 55, 1: 77-87.
 • Skłodowski P., Chojnicki J., 2004. Zarys historii Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Rocz. Glebozn. 55, 1: 7-17. Środowisko przyrodnicze Lasu Kabackiego. Wyd. SGGW 2003, Warszawa: 1-135. (współautorstwo monografii).
 • Gorzała G., Jabłońska-Gorzała D., Chojnicki J., Gozdowski D., Russel S., 2003. Wpływ modyfikacji pH gleby na liczebność drożdży oligonitrofilnych. Rocz. Glebozn. 54, 1/2: 35-42.
 • Kozanecka T., Chojnicki J., Kwasowski W., 2002. Content of Heavy Metals in Plant from Pollution-Free Regions. Pol. J. Environ. Stud. 11, 4: 395-399.
 • Chojnicki J., 2002. Procesy glebotwórcze w madach środkowej doliny Wisły i Żuław. Rozpr. hab., Fund. Rozwój SGGW. Warszawa: 1-83.
 • Chojnicki J., 2001. Formy żelaza w madach środkowej doliny Wisły. Rocz. Glebozn., Supl. 52, 3/4: 95-107. “Klasyfikacji gleb leśnych Polski”. Wyd. III, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych 2000, Warszawa: 1-124. (współautorstwo)
 •  Kwasowski W., Chojnicki J., Okołowicz M., Kozanecka T., 2000. Metale ciężkie w glebach powierzchni wzorcowych (GPW) w Puszczy Białej. Rocz. Glebozn. 51, 3/4: 85-95.
 • Chojnicki J., 2000. Rear earth elements in alluvial soils of central Vistula valley and Żuławy. Rocz. Glebozn. 51, 3/4: 57-65.
 • Brogowski Z., Czarnowska K., Chojnicki J., Pracz J., Zagórski Z., 2000. Wpływ stresu solnego na stan jonowy liści drzew z terenu miasta Łodzi. Rocz. Glebozn. 51, 1/2: 17-28.
 • Kozanecka T., Chojnicki J., 1998. Mangan dostępny i rozpuszczalny w 20 % HCl w glebie płowej sadu jabłoniowego. Rocz. Glebozn. 49, ¾: 41-49.
 • Chojnicki J., 1997. Ewolucja gleb wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Rocz. Glebozn. 48, ½: 79-86.
 • Zielony R., Chojnicki J., 1996. Glebowe powierzchnie wzorcowe - historia, stan obecny, perspektywy. Sylwan  140, 12: 83-87.
 • Chojnicki J., 1996. Cyrkon w madach środkowej Wisły i Żuław. Rocz. Glebozn., Supl. 47: 137-144.
 • Czarnowska K., Broda D., Chojnicki J., Turemka E., 1995. Metale ciężkie w glebach aluwialnych doliny Wisły. Rocz. Glebozn. 48, 1/2: 31-38.
 • Chojnicki J., 1994. Czarne ziemie Równiny Błońsko-Sochaczewskiej wytworzone z pokrywowych utworów pyłowych. Rocz. Glebozn. 45, 3/4: 97-107.
 • Chojnicki J., Czarnowska K., 1993. Zmiany zawartości fosforu ogółem i rozpuszczalnego oraz Zn, Cu, Pb, Cd w glebach intensywnie użytkowanych rolniczo. Rocz. Glebozn. 44, 3/4: 99-111.
 • Chojnicki J., 1993. Gleby płowe wytworzone z utworów pokrywowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Rocz. Glebozn. 44, 3/4: 135-151.
 • Czarnowska K., Chojnicki J., 1993. Występowanie żelaza, manganu, chromu, niklu i kobaltu w glebach wytworzonych z najmłodszych lessów Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Rocz. Glebozn. 44, 1/2: 81-91.
 • Chojnicki J., 1993. Gleby brunatne wytworzone z utworów pokrywowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Rocz. Glebozn. 44, 1/2: 93-106.
 • Konecka-Betley K., Czępińska D., Chojnicki J., 1988. Gleby Kotliny Warszawskiej. Przewodnik Konferencji Terenowej Jubileuszowego Zjazdu 50-lecia 1937-1987 Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. PTG, Warszawa, s. 1-94.
 • Kępka M., Chojnicki J., 1987. Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem i NPK na ogólną zawartość makroskładników w glebie. Jubileuszowa Sesja Naukowa Wydziału Rolniczego SGGW-AR. Wydaw. SGGW-AR:147-151.
 • Kępka M., Zaręba R., Chojnicki J., 1987. Gleby i zespoły leśne w rezerwacie “Rybitew” Kampinoskiego Parku Narodowego. Folia Forestalia Polonica, Seria A, z. 29: 5-23.
 • Kępka M., Chojnicki J., 1987. Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem i NPK na zawartość w glebie próchnicy i składników mineralnych rozpuszczalnych w 20-procentowym HCl. Rocz. Glebozn. 38, 2: 133-142.
 • Kępka M., Chojnicki J., 1986. Chemizm wód gruntowych i powierzchniowych na terenie rezerwatu “Rybitew” w Kampinoskim Parku Narodowym. Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe Kampinoskiego Parku Narodowego (1984-1985). Wydaw. SGGW-AR: 165-170. 

Publikacje - link do bazy danych „google scholar”  

 

Doniesienia konferencyjne: 

 • Oktaba L., Zając K., Kondras M., Chojnicki J. 2015:  Organic carbon and total nitrogen content in arable and adjacent afforested soils. Meeting of the Polish Humic Substances Society, Chapter of IHSS "Substancje Humusowe w Ekosystemach 10". Toruń, 17-20 czerwca. Program - Abstrakty: 25.
 • Chojnicki J., Grabowska K., Kwasowski W., Kozanecka T., 2012. Typology and directions of evolution of Brunic Arenosols from Puszcza Biała. Book of Abstracts of the 4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies – Eurosoil. Bari, Italy, 2-6 July 2012, p. 912.
 • Chojnicki J., Piotrowska J., 2010. Genesis, properties and fertility soils of the “Rybitew” reservation in the Kampinos National Park. Book of Abstracts International Conference on Soil Fertility and Soil Productivity. Berlin, Niemcy, 17-20 March 2010, p. 56.
 • Chojnicki J., Kwasowski W., Kozanecka T., 2010. Determination of cadmium content in selected vegetative organs of potatoes (Solanum Tuberosum) growing in the vicinity of the Warszawa-Poznań speedway. Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment.. Gdańsk, Poland, 19-23 September 2010, p. 395-397.
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Falfus K.,  2010. Specjacja i mobilność cynku, miedzi i ołowiu w intensywnie użytkowanych glebach płowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”. Zesz. Naukowe Południowo-Wschodniego Oddz. Pol. Tow. Inżynierii Ekologicznej i Oddz. Rzeszowskiego PTG, Nr 8: 95-96. Czarna k. Ustrzyk Dolnych, 21-24 września 2010.
 • Charmuszko M., Russel S., Prędecka A., Chojnicki J., 2009. Wpływ wiosenngo wypalania traw na liczebność grzybów oraz aktywność dehydrogenazy i potencjał azotu w glebie. Streszczenia XLIII Międzynarodowego sympozjum mikrobiologicznego „Wkład mikrobiologii w rozwój rolnictwa i ochrony środowiska – 90-lecie mikrobiologii w Polsce”. Warszawa-Falenty, 2-5 września 2009, p. 27.
 • Piskulska J., Russel S., Prędecka A., Chojnicki J., 2009. Wpływ jesiennego wypalania traw na liczebność bakterii i zawartość biomasy mikroorganizmów w glebie. Streszczenia XLIII Międzynarodowego sympozjum mikrobiologicznego „Wkład mikrobiologii w rozwój rolnictwa i ochrony środowiska – 90-lecie mikrobiologii w Polsce”. Warszawa-Falenty, 2-5 września 2009, p. 99.
 • Zawada M., Augustynowicz J., Chojnicki J., Russel S., 2009. Stan mikrobiologiczny wody w rzece Wisła na odcinku Warszawy i okolic w zależności od wybranych parametrów fizyko-chemicznych. Streszczenia XLIII Międzynarodowego sympozjum mikrobiologicznego „Wkład mikrobiologii w rozwój rolnictwa i ochrony środowiska – 90-lecie mikrobiologii w Polsce”. Warszawa-Falenty, 2-5 września 2009, p. 125.
 • Chojnicki J., Kowalska M., 2009. Rozpuszczalny Zn, Cu, Pb i Cd w uprawnych glebach płowych, wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Streszczenia VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo–Technicznej „Obieg pierwiastków w przyrodzie bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie”. Warszawa, 24-25 września 2009, p. 22.
 • Chojnicki J., Zagajewski A., 2009. Wpływ procesu glebotwórczego akumulacji próchnicy na fizyczne i chemiczne przekształcenia  powierzchni ziarn kwarcu. Streszczenia konferencji naukowej „Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego” połączonej z obchodami setnej rocznicy urodzin prof. dr hab. Bohdana Dobrzańskiego. Lublin, 15 września 2009, p. 65.
 • Chojnicki J., Zagajewski A., 2008. Influence of podzolization soil-forming process on physical and chemical transformation of the quartz grains surface. Book of Abstracts of the 3ed Congress of the Eurosoil. Vienna, Austria, August 25-29 2008, p. 181.
 • Chojnicki J., Zagajewski A., 2008. Influence of rusty soil-forming process on physical and chemical transformation of the quartz grains surface. Abstracts of the International conference dedicated of 50 years anniversary of the Lithuanian Soil Science Society. Kowno, Lithuania, 24-26 September 2008, p. 8.
 • Chojnicki J., 2007. Tytan w madach środkowej Wisły i Żuław. Streszczenia 27 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba w czasie i przestrzeni”. Warszawa, 4-7 września 2007, p. 29a.
 • Zagajewski A., Chojnicki J., 2007. Wpływ procesu glebotwórczego płowienia na fizyczne i chemiczne przekształcenia  powierzchni ziarn kwarcu. Streszczenia 27 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba w czasie i przestrzeni”. Warszawa, 4-7 września 2007, p. 211a.
 • Skłodowski P., Chojnicki J., 2007. 70 lat Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Streszczenia 27 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba w czasie i przestrzeni”. Warszawa, 4-7 września 2007, p. 168a.
 • Jabłońska-Gorzała D., Chojnicki J., Gorzała G., Russel S., 2003. Występowanie promieniowców celulolitycznych w wybranych glebach Puszczy Białej. Mat. XXIV Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, Problemy inżynierii środowiska. Płock 2003, p. 12.
 • Gorzała G., Chojnicki J., Jabłońska-Gorzała D., Russel S., 2003. Asymilacja różnych związków węgla przez drożdże oligonitrofilne izolowane z różnych gleb Puszczy Białej. Mat. zjazdowe XXIV Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, Problemy inżynierii środowiska. Płock 2003, p. 26.
 • Górska E., Majewska-Gancarz Z., Chojnicki J., Russel S., 2003. Występowanie bakterii celulolitycznych  z rodzaju Bacillus w kwaśnych glebach Puszczy Białej. Streszczenia V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie”. Warszawa 2003, p. 15.
 • Skłodowski P., Chojnicki J., 2003. Zarys historii Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Streszczenia 26 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba w Srodowisku”. Kraków, 9-12 września 2003, p. 19-22.
 • Chojnicki J., 2003. Formy żelaza w madach Żuław. Streszczenia 26 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba w Środowisku”. Kraków, 9-12 września 2003, p. 200-201.
 • Zagajewski A., Chojnicki J., 2003. Fizyczne i chemiczne procesy przekształcania mikrorzeźby  powierzchni ziarn kwarcu w glebie brunatnej. Streszczenia 26 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba w Środowisku”. Kraków, 9-12 września 2003, p. 208-209.
 • Czarnowska K., Chojnicki J., 2000. Heavy metals in urban soils of Łódź city. Summaries of the First International Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas. Essen, Germany, 12-18 July 2000, p. 161.
 • Czarnowska K., Pracz J., Chojnicki J., 2000. The impact of urban pollution on selected physico-chemical properties of Łódź city soils. Summaries of the First International Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas. Essen, Germany, 12-18 July 2000, p. 39.
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Okołowicz M., Kozanecka T., 2000. Heavy metals content in soils of the Puszcza Biała. Abstracts of the V international Scientific Conference “Metal ions in the environment”. Cracow, 14-16 May 2000, p. 27.
 • Chojnicki J., Czarnowska K., 1999. Pierwiastki ziem rzadkich w madach środkowej doliny Wisły i Żuław. Streszczenia 25 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów”. Lublin, 7-10 września 1999, p. 55.   

 

Krajowe i zagraniczne staże naukowe: 

 • 1989, Kanada, Uniwersytet Brytyjskiej Kolumbii, 6 - miesięczny staż naukowy
 • 1993, Niemcy, Uniwersytet w Bon, 2 – miesięczny staż naukowy  

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe: 

 • 2012      Indywidualna Nagroda JM Rektora SGGW I stopnia za osiągnięcia organizacyjne
 • 2010      Indywidualna Nagroda JM Rektora SGGW II stopnia za osiągnięcia organizacyjne
 • 2008      odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
 • 2008      nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla SGGW
 • 2006      Indywidualna Nagroda JM Rektora SGGW II stopnia za działalność dydaktyczną
 • 2003      Indywidualna Nagroda JM Rektora SGGW II stopnia za działalność naukową
 • 2003      Nagroda Fritza Scheffera za rozprawę hab. przyznana przez Niemieckie  Towarzystwo Gleboznawcze
 • 1996      Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 

 

Przynależność do Rad Programowych i Towarzystw Naukowych:

 • członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego od 1980 r.
 • sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w latach 1990 - 1995
 • sekretarz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego od 1995 r. 

 

Pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska:

 • od 2008 roku (II kadencję) prodziekan ds. nauki Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • od 2008 roku (II kadencję) kierownik Kat. Nauk o Środowisku Glebowym SGGW w Warszawie
 • w latach 2004-2008 kierownik studiów doktoranckich przy Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW  

 

Promotorstwo prac doktorskich: 

 • 2012: Występowanie i charakterystyka mineralnych substancji amorficznych w glebach bielicowych, rdzawych i brunatnych dystroficznych. Karol Skołowski
 • 2009: Procesy glebotwórcze w glebach Puszczy Białej. Karolina Grabowska
 • 2008: Fizyczne i chemiczne przekształcenia powierzchni ziarn kwarcu pod wpływem procesów glebotwórczych. Artur Zagajewski  

 

Recenzje prac doktorskich: 

 • 2010, Anna Woźniak: Charakterystyka promieniowców ksylanolitycznych występujących w wybranych typach gleb Puszczy Białej. Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW.
 • 2009, Monika Michałowska: Występowanie i charakterystyka bakterii z rzędu Myxococcales izolowanych z wybranych typów gleb Polski. Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW.
 • 2009, Anna Prędecka: Wpływ pożarów lasów na biomasę, dynamikę rozwoju wybranych grup mikroflory, mikro – i mezofauny oraz aktywność dehydrogenazy w glebie. Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW.
 • 2008, Magdalena Garbolińska: Charakterystyka aktywności enzymatycznej ektopróchnic gleb leśnych i łąkowych Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”. Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW.
 • 2003, Dorota Jabłońska-Gorzała: Charakterystyka promieniowców celulolitycznych występujących w wybranych typach gleb Puszczy Białej. Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW.  

 

Recenzje dorobku naukowego i rozpraw habilitacyjnych: 

 • 2012, recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Piotra Gruba pt. Zależności pomiędzy wybranymi właściwościami jonowymiennymi gleb leśnych oraz ich zmiany pod wpływem drzewostanów. Wydzial Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

 

Udział w organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń: 

 • Współorganizator Jubileuszowego 23 Kongresu 50-lecia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego pt. „Ochrona gleb podstawą wyżywienia”. Warszawa, 8-10 września 1988. 
 • Współorganizator 25 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego pt. „Rola gleb w funkcjonowaniu ekosystemów”.  Lublin, 7-10 września 1999.
 • Współorganizator konferencji naukowej pt. “Związki żelaza w procesach glebotwórczych”. Warszawa, 19-21 września 2001.
 • Współorganizator 26 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego pt. „Gleba w środowisku”.  Kraków, 9-12 września 2003. 
 • Współorganizator 27 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego pt. „Gleba w czasie i przestrzeni”. Warszawa, 3-7 września 2007.
 • Współorganizator 28 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego pt. „Gleba – Człowiek – Środowisko”. Toruń, 5-9 września 2011.   


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Gleboznawstwo -  I rok stacjonarnych studiów inżynierskich  (kierunek rolnictwo), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, wykłady
 • Gleboznawstwo -  III rok stacjonarnych studiów licencjackich (kierunek biologia), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, wykłady
 • Gleboznawstwo -  w języku angielskim dla studentów zagranicznych, studiujących na SGGW w ramach programu Erasmus
 • Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej - fakultet                                                                         

  
Top! Top!