English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Praktyki  
 
Praktyki

 

Szanowni Studenci,

Poniżej harmonogram praktyk zawodowych na kierunku biologia, studia stacjonarne I stopnia:

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021

 


REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

na studiach stacjonarnych kierunku BIOLOGIA

Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW

 

 1. Praktyki na studiach licencjackich trwają cztery tygodnie w jednostkach związanych z badaniami biologicznymi, rolniczymi, ekologicznymi oraz ochroną środowiska.
 2. Wydział kieruje studentów na praktyki do wybranych jednostek znajdujących się w elektronicznej bazie ofert praktyk na serwerze wydziałowym: agrobiol.sggw.pl, z którymi zawierane są umowy określające szczegółowe warunki przyjęcia studentów.
 3. Studenci mogą indywidualnie wyszukać jednostki deklarujące chęć przyjęcia praktykantów i mogą być one wprowadzone na listę oferowanych praktyk, po przedstawieniu ankiety charakteryzującej jednostkę (podpisanej przez kierownika) i zaakceptowaniu przez Opiekuna Praktyk do 30 kwietnia.
 4. Studenci po wyszukaniu na serwerze miejsca odbywania praktyki proszeni są, za zgodą Opiekuna Praktyk, o nawiązanie kontaktu z jednostką – w celu poznania na miejscu warunków odbywania praktyki, uzyskania akceptacji jednostki przyjmującej i podpisania umowy, w terminie do 31 maja.
 5. W czasie praktyki studenci zobowiązani są prowadzić dzienniczek praktyk, w oparciu o karty tygodniowe, w którym systematycznie odnotowują wykonane zajęcia i dokumentują je krótkim opisem. Po zakończeniu praktyki student powinien przygotować sprawozdanie z odbytej praktyki, uzyskać zaświadczenie o odbyciu praktyki wraz z opinię o praktykancie podpisaną przez kierownika jednostki przyjmującej.
 6. Po odbyciu pełnego wymiaru praktyki student zdaje egzamin, który będzie uwzględniony do zaliczenia sesji po 5 semestrze studiów licencjackich.
 7. Egzamin składany jest przed komisją złożoną z przewodniczącego – Opiekun Praktyk oraz dwóch członków komisji – pracownicy dydaktyczni Wydziału. Zakres egzaminu obejmuje treści merytoryczne (ocena z odpowiedzi na pytania) oraz stronę formalną odbycia praktyki (oceny za dzienniczek praktyk i sprawozdanie z praktyki). Ocena końcowa z egzaminu jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Po zdanym egzaminie dzienniczek praktyk i sprawozdanie są zwracane studentowi.
 8. Praktyki zagraniczne mogą być zaliczone jako praktyka tylko wtedy, jeżeli ich charakter ma związek z kierunkiem studiów. Każda praktyka zagraniczna będzie oceniana pod tym kątem, po czym Opiekun Praktyk określi, w jakiej części może być zaliczona.
 9. Dopuszczalną formą zaliczenia praktyki jest udział studentów w obozach naukowych organizowanych przez Koło Naukowe Biologów. Zaliczenie praktyki odbywa się na wniosek opiekuna Koła Naukowego i po potwierdzeniu przez opiekuna (w dzienniczku praktyk) wykonania przez studenta określonych zadań badawczych. W tym wypadku studenci również przedstawiają sprawozdanie z odbytych praktyk i przystępują do egzaminu.
 10. Uzgodnione terminy praktyk, po podpisaniu umowy nie podlegają zmianie, z wyjątkiem przypadków losowych oraz powinny w jak najmniejszym stopniu kolidować z terminami zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnej.
 11. Ubranie robocze odpowiednie do odbycia praktyki zabezpiecza praktykant.
 12. Wszystkie druki związane z odbyciem i zaliczeniem praktyki dostępne są na wydziałowym serwerze agrobiol.sggw.pl

Prodziekan ds. dydaktyki kierunku Biologia
Wydziału Rolnictwa i Biologii
Warszawa, 1 października 2016

  

Praktyka krok po kroku

  

I Część: Informacje dla osób wybierających miejsce praktyk z Wydziałowej bazy elektronicznej

 1. Zapoznanie się z regulaminem praktyk.
 2. Wybranie miejsce odbywania praktyk z elektronicznej bazy na wydziałowym serwerze agrobiol.sggw.pl i kontakt z jednostką.
 3. Wypełnienie Podania o Skierowanie na Studencką Praktykę Zawodową oraz Umowy i zgłoszenie się do Opiekuna Praktyk w czasie dyżuru.
 4. Wyjazd do jednostki w celu podpisania Umowy.
 5. Złożenie podpisanej Umowy w Dziekanacie (pokój 014) do 31 maja
 6. Wyjazd na praktykę. Prowadzenie Dzienniczka praktyk w oparciu o Kartę Tygodniową i opis jednostki.
 7. Zakończenie praktyk i otrzymanie Zaświadczenia o odbytej praktyce z opinią.
 8. Wypełnienie druku Sprawozdanie z praktyki.
 9. Egzamin z praktyk. Należy przynieść ze sobą Dzienniczek praktyk, Sprawozdanie z praktyki i Zaświadczenie o odbytej praktyce z opinią i indeks

  

II Część: Informacje dla osób samodzielnie wyszukujących miejsca praktyk

 1. Student lub Kierownik wyszukanej indywidualnie jednostki tj. laboratorium, Instytutu Badawczego lub jeszcze innej jednostki musi wypełnić Ankietę o Miejscu Praktyki.
 2. Ankietę należy złożyć do rozpatrzenia w czasie dyżuru Opiekuna Praktyk do 30 kwietnia.
 3. Dalsze postępowanie po pozytywnym zaopiniowaniu Miejsca Praktyki przez Opiekuna Praktyk wg punktów 3 – 8 z I Części.

 

III Część: Informacje dla osób ubiegających się o zwolnienie i zaliczenie praktyki

(dotyczy członków Koła Naukowego Biologów)

Zaliczenie praktyki odbywa się na wniosek opiekuna Koła Naukowego i po potwierdzeniu przez opiekuna (w dzienniczku praktyk) wykonania przez studenta określonych zadań badawczych. W tym wypadku studenci również przedstawiają sprawozdanie z odbytych praktyk i przystępują do egzaminu.

 
Dyżur Pełnomocnika ds. Praktyk odbywa się w budynku 37 pokój 014, tylko w semestrze letnim i w roku akademickim 2015/2016 jest to: wtorek godz. 1400-1530 i środa godz. 0830-0930

Wzory druków do pobrania 

pdf rtf Skierowanie na praktyki
pdf rtf Umowa
pdf Ankieta praktyk
pdf
Podanie o zaliczenie praktyk
Zaświadczenie o odbyciu praktyki
Sprawozdanie z praktyk
Karta tygodniowa

  
Top! Top!
cookies