English English Magyar Magyar Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Praca dyplomowa  
 
Praca dyplomowa

 PRACA DYPLOMOWA


Ogólne zasady organizowania egzaminu dyplomowego na
Wydziale Rolnictwa i Biologii

1.      Student ostatniego semestru studiów jest zobowiązany do dnia 30 czerwca (w przypadku studiów kończących się  w semestrze letnim) lub do dnia 31 stycznia  (w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym) do złożenia pracy dyplomowej lub podania zawierającego opinię promotora o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej  w dziekanacie. Student składając pracę dyplomową proszony jest
o złożenie:

a.   dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej, przyjętej (podpisanej) przez promotora. Praca dyplomowa powinna być wydrukowana zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia nr 34 Rektora z dnia 01.06.2016 r.;

b.      dwóch egzemplarzy w formie elektronicznej (plik nie może być większy niż 100 MB) na płycie CD-RW, w formatach RTF (Rich Text Format) lub ODT (Open Office Document) z opisem (dostępny na serwerze)  wklejone na końcu pracy
w papierowym opakowaniu;

c.       wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego z propozycją recenzenta pracy dyplomowej (druk dostępny na serwerze), Recenzję pracy dyplomowej zleca Prodziekan ds. Dydaktyki zaproponowanej lub innej wybranej przez siebie osobie;

d.      zdjęcia 4 lub w przypadku dodatkowego odpisu  dyplomu w języku angielskim 5. Format 4,5/6,5 (dobrej jakości, w stroju galowym);

e.       podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępny
w systemie eHMS;

f.       ankieta dotycząca oceny studiów i doświadczeń zawodowych absolwentów (druk dostępny na serwerze);

g.      karta indywidualnych osiągnięć studenta (dostępna na serwerze) dla osób wnioskujących o dopisanie dodatkowych informacji w suplemencie.

2.      Po złożeniu w/w dokumentów student oczekuje na analizę pracy w systemie antyplagiatowym. Pracownik dziekanatu po otrzymaniu raportu, w przypadku gdy:

a.       nie stwierdza się przekroczenia współczynników w raporcie prawdopodobieństwa – wysyła drogą mailową do promotora i recenzenta druk recenzji z wyznaczonym terminem obrony oraz informuje studenta (również droga mailową) o wyznaczonym terminie obrony. Recenzje powinny być złożone w dziekanacie trzy dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej;

b.      stwierdza się przekroczenie współczynników w raporcie prawdopodobieństwa – wysyła drogą mailową do promotora raport prawdopodobieństwa wraz z formularzem „Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia  w pracy górnej granicy współczynnika podobieństwa” w celu zweryfikowania i zaopiniowania pracy.
W przypadku, gdy promotor zaakceptuje pracę dyplomową pomimo przekroczenia wskaźników raportu prawdopodobieństwa, pracownik dziekanatu wysyła drogą mailową do promotora i recenzenta druk recenzji z wyznaczonym terminem obrony oraz informuje student (również droga mailową) o wyznaczonym terminie. Jeżeli promotor stwierdzi, iż pracę należy poprawić, informuje o tym dziekanat i studenta.
W powyższym wypadku student może po raz kolejny złożyć pracę i przystępuje od początku do całej procedury.   

3.      Dwa dni przed obroną pracy dyplomowej student ma prawo do zapoznania się
z recenzjami pracy dyplomowej w dziekanacie.

4.      Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej studenci zobowiązani są do:

a.       sprawdzenia w systemie eHMS zgodności danych z stanem faktycznym (danych osobowych, statusu – powinien być D, ocen, średniej);

b.      zapoznania się z podanymi na serwerze przykładowymi zagadnienia na egzamin dyplomowy;

c.       przygotowaniem prezentacji multimedialnej swojej pracy dyplomowej nie trwającej dłużej niż 10 min.;

d.      jeżeli absolwent chce otrzymać dyplom w języku angielskim powinien złożyć odpowiednie podanie do Prodziekana ds. Dydaktyki (dostępne na serwerze);

e.       dostarczyć do Dziekanatu kartę obiegową (dostępna na serwerze);

f.       uregulować opłatę za dyplom w wysokości 60 zł jeżeli dyplom jest drukowany tylko
w języku polskim lub 100 zł. jeżeli dyplom jest wydawany w języku polskim
i angielskim. Opłatę należy dokonywać na konto Uczelni podane indywidualnie dla każdego studenta w systemie eHMS.

 

Dziekanat
Wydziału Rolnictwa i Biologii
 
 

 Ogólnouczelniane wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych w SGGW

http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/dokumenty-do-pobrania 
Top! Top!
cookies