English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Praca dyplomowa  
 
Praca dyplomowa

Ogólne zasady organizowania egzaminu dyplomowego na
Wydziale Rolnictwa i Biologii

 1. Student ostatniego semestru studiów jest zobowiązany do dnia 30 czerwca (w przypadku studiów kończących się  w semestrze letnim) lub do dnia 31 stycznia  (w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym) do złożenia pracy dyplomowej lub podania zawierającego opinię promotora o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej  w dziekanacie. Student składając pracę dyplomową proszony jest o złożenie:
 1. dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej, przyjętej (podpisanej) przez promotora. Praca dyplomowa powinna być wydrukowana zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia nr 34 Rektora z dnia 01.06.2016 r.;
 2. dwóch egzemplarzy w formie elektronicznej (plik nie może być większy niż 100 MB) na płycie CD-RW, w formatach RTF (Rich Text Format) lub ODT (Open Office Document) z opisem (dostępny na serwerze)  wklejone na końcu pracy w papierowym opakowaniu;
 3. wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego z propozycją recenzenta pracy dyplomowej (druk dostępny na serwerze). Recenzję pracy dyplomowej zleca Prodziekan ds. Dydaktyki zaproponowanej lub innej wybranej przez siebie osobie;
 4. zdjęcia 4 szt. lub w przypadku dodatkowego odpisu  dyplomu w języku angielskim 5 szt. Format 4,5/6,5 (dobrej jakości, w stroju galowym);
 5. podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępny w systemie eHMS;
 6. ankieta dotycząca oceny studiów i doświadczeń zawodowych absolwentów (druk dostępny na serwerze);
 7. karta indywidualnych osiągnięć studenta (dostępna na serwerze) dla osób wnioskujących o dopisanie dodatkowych informacji w suplemencie.

 

 1. Po złożeniu w/w dokumentów student oczekuje na analizę pracy w systemie antyplagiatowym. Pracownik dziekanatu po otrzymaniu raportu, w przypadku gdy:
 1. nie stwierdza się przekroczenia współczynników w raporcie prawdopodobieństwa – wysyła drogą mailową do promotora i recenzenta druk recenzji z wyznaczonym terminem obrony oraz informuje studenta (również droga mailową) o wyznaczonym terminie obrony. Następnie student powinien niezwłocznie przekazać pracę do oceny promotorowi i recenzentowi w formie oczekiwanej przez osoby oceniające. Recenzje powinny być złożone w dziekanacie trzy dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej;
 2. stwierdza się przekroczenie współczynników w raporcie prawdopodobieństwa – wysyła drogą mailową do promotora raport prawdopodobieństwa wraz z formularzem „Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia  w pracy górnej granicy współczynnika podobieństwa” w celu zweryfikowania i zaopiniowania pracy.
  W przypadku, gdy promotor zaakceptuje pracę dyplomową pomimo przekroczenia wskaźników raportu prawdopodobieństwa, pracownik dziekanatu wysyła drogą mailową do promotora i recenzenta druk recenzji z wyznaczonym terminem obrony oraz informuje student (również droga mailową) o wyznaczonym terminie. Jeżeli promotor stwierdzi, iż pracę należy poprawić, informuje o tym dziekanat i studenta.
  W powyższym wypadku student może po raz kolejny złożyć pracę i przystępuje od początku do całej procedury. 
 1. Dwa dni przed obroną pracy dyplomowej student ma prawo do zapoznania się z recenzjami pracy dyplomowej w dziekanacie.
   
 2. Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej studenci zobowiązani są do:
 1. sprawdzenia w systemie eHMS zgodności danych z stanem faktycznym (danych osobowych, statusu – powinien być D, ocen, średniej);
 2. zapoznania się z podanymi na serwerze przykładowymi zagadnienia na egzamin dyplomowy;
 3. przygotowaniem prezentacji multimedialnej swojej pracy dyplomowej nie trwającej dłużej niż 10 min.;
 4. jeżeli absolwent chce otrzymać dyplom w języku angielskim powinien złożyć odpowiednie podanie do Prodziekana ds. Dydaktyki (dostępne na serwerze);
 5. dostarczyć do Dziekanatu kartę obiegową (dostępna na serwerze);
 6. uregulować opłatę za dyplom w wysokości 60 zł jeżeli dyplom jest drukowany tylko w języku polskim lub 100 zł, jeżeli dyplom jest wydawany w języku polskim i angielskim. Opłatę należy dokonywać na konto Uczelni podane indywidualnie dla każdego studenta w systemie eHMS.

 

Dziekanat
Wydziału Rolnictwa i Biologii
 
 

 Ogólnouczelniane wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych w SGGW

http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/dokumenty-do-pobrania 
Top! Top!
cookies