English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Pomoc materialna  
 
Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA

Wnioski o przyznanie stypendium ministra w roku akademickim 2018/2019

 

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, składają wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2018 do Dziekanatu Wydziału Rolnictwa i Biologii.

Termin składania wniosków nie zostanie przedłużony!!!

 

 

 

 Wnioski o przyznanie stypendiów w roku akademickim 2018/2019 semestr letni

 RANKING ŚREDNICH - Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

RANKING Rolnictwo II st. 2018/19 lato

RANKING Iżynieria ekologiczna II st. 2018/19 lato

 

 Cyfra rzymska znajdująca się w kolumnie "kat." oznacza kategorię stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych - przydatne linki

 

 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r.  3399 zł. (link)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dla osób wykazujących dochód w załączniku 2b  (link)

Progi dochodowe: Ustalenia Rektora SGGW dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SGGW w roku akad. 2018/2019 [link]

 

Gdzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej?

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla niepełnosprawnych, zapomogi

Wnioski proszę składać w dziekanacie w pok. 0/109 (koordynator spraw związanych z pomocą materialną)

lub w pok. 0/10, 0/11, 0/110


Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Studenci ubiegający się o stypendium Rektora na podstawie wysokiej średniej ocen wnioski składają do dziekanatu (bud. 37).

Studenci ubiegający się o stypendium Rektora na podstawie wysokiej innych osiągnięć (naukowe, artystyczne, sportowe) oraz innych osiągnięć i średniej ocen wnioski składają do Biura Spraw Studenckich (bud. nr 8) do p. Jadwigi Lipińskiej.

Do kiedy można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej?

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora przyjmowane są w pierwszym tygodniu zajęć.

UWAGA!!!!!! Termin składania wniosków o stypendium Rektora został wydłużony do 05.03.2019

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy składać w dziekanacie Wydziału, w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia semestru, by uzyskać świadczenie na cały rok akademicki.
Dokumenty złożone po terminie  skutkują naliczeniem stypendium od kolejnego miesiąca (bez wyrównania). Poniżej znajdują się terminy obowiązujące w tym roku akademicki.
 
O stypendium socjalne można ubiegać sie przez cały rok akademicki. W tym celu należy złożyć komplet dokumentów do 10. dnia każdego miesiąca by uzyskać prawo do świadczenia od kolejnego miesiąca. Dokumenty złożone po terminie wpływają na decyzję Komisji w zakresie okresu pobierania świadczeń przez studenta. Decyzja jest podejmowana w chwili stwierdzenia kompletu dokumentów we wniosku.
 
Obowiązują godziny dyżurów podane na stronie.
 
Termin składania wniosków został wydłużony:
Studia stacjonarne: do 17.10 przyjmujemy wnioski o przyznanie zapomogi, stypendia dla osób niepełnosprawnych i socjalne
Studia niestacjonarne: do 20.10 przyjmujemy wnioski o przyznanie zapomogi, stypendia dla osób niepełnosprawnych i socjalne

Skąd pobrać druki wniosków?

Druki nalezy pobierać ze strony uczelnianej  [link]

Wzór oświadczenia wlaściciela lokalu potwierdzającego zamieszkanie w tym lokalu (link)

Proszę zwrócić uwagę na jaki rok akademicki są wnioski, które widnieją na tej stronie.

Jakie dokumenty należy załaczyć do wniosku o przyznanie pomocy materialnej?

Wykaz dokumentów znajduje się w załączniku nr 2. do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej, dostępny na stronie uczelnianej [link]

Wszelkie zaświadczenia należy złożyć w oryginale.

Wszystkie akty (urodzenia, małżeństwa, notarialne) i świadectwa pracy nalezy złożyć w formie kopii dokumentu, która przez pracownika będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu)

UWAGA!

> Wydziałowa Komisja Stypendialna ma prawo wzywać studenta do uzupełnienia dokumentów (pisemne wezwanie).

> Obowiązkiem studenta jest przygotowanie kompletnego wniosku do rozpatrzenia przez Wydziałową Komisję Stypendialną. 
Top! Top!
cookies