English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Praktyki  
 
Praktyki

Szanowni Studenci,

Poniżej przedstawiamy harmonogram praktyk zawodowych dla kierunku ROLNICTWO studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021

 


REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku ROLNICTWO

Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW

 

 1. Praktyki zawodowe na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia trwają 12 tygodni.
 2. Praktyki zawodowe na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia trwają 10 tygodni.
 3. Przed wyjazdem na praktyki zawodowe student zobowiązany jest do obowiązkowego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy to studentów II roku studiów stacjonarnych oraz II i III roku studiów niestacjonarnych (ubezpieczenie wykupione na początku roku akademickiego obejmuje także praktyki).
 4. Praktyki odbywają się w następujących terminach:

Studia inżynierskie stacjonarne:

I i II rok: w semestrach 2 i 3 oraz w okresie wakacyjnym, łącznie 2 tygodnie (80 godzin) na Wydziałowej Kolekcji Roślin w Ursynowie i na Wydziałowym Polu Doświadczalnym w Skierniewicach.

II rok: po 4 semestrze w okresie wakacji, łącznie 10 tygodni (400 godzin). W gospodarstwie rolnym 6 tygodni (4 tyg. w produkcji roślinnej oraz 2 tyg. w produkcji zwierzęcej) i 4 tygodnie w jednostkach związanych z szeroko pojętą obsługą rolnictwa.

 Studia niestacjonarne (zaoczne):

10 tygodni (400 godzin) w terminach dogodnych dla studenta po II i III roku studiów (4 tyg. w produkcji roślinnej i 2 tyg. w produkcji zwierzęcej po II roku, między innymi w celu zebrania materiałów do pracy projektowej, oraz 4 tyg. w jednostkach związanych z szeroko pojętą obsługą rolnictwa).

 1. Wydział kieruje studentów na praktyki do wybranych przedsiębiorstw (w tym gospodarstw) znajdujących się w elektronicznej bazie ofert praktyk zawodowych na serwerze wydziałowym: agrobiol.sggw.waw.pl z którymi zawierane są umowy określające szczegółowe warunki przyjęcia studentów.
 2. Studenci mogą indywidualnie wyszukać gospodarstwo lub przedsiębiorstwo deklarujące chęć przyjęcia praktykantów i może być ono wprowadzone na listę oferowanych praktyk zawodowych, po przedstawieniu ankiety charakteryzującej jednostkę (podpisanej przez kierownika) i zaakceptowaniu przez Opiekuna Praktyk do 30 kwietnia
 3. Studenci po wyszukaniu miejsca odbywania praktyki proszeni są o wypełnienie skierowania na praktykę i uzyskanie zgody Opiekuna Praktyk na odbywanie w nim praktyki. Następnie muszą nawiązać kontakt z przedsiębiorstwem w celu poznania na miejscu warunków odbywania praktyki, uzyskania akceptacji jednostki przyjmującej i podpisania umowy. Podpisaną umowę należy złożyć w Dziekanacie w pokoju 0/14 w czasie dyżuru Opiekuna Praktyk do 31 maja.
 4. W czasie praktyki studenci zobowiązani są do wypełniania Przewodnika Metodycznego do Praktyki Zawodowej, w którym systematycznie odnotowują wykonane zajęcia i komentują ich aspekty produkcyjne, ekonomiczne, ekologiczne, itp. W trakcie praktyki należy również zebrać informacje i wykonać zadania zawarte w Przewodniku w celu uzyskania danych do pracy projektowej wykonywanej w 5 semestrze. Po odbytej praktyce student musi uzyskać wpis w Przewodniku - zaświadczenie o odbytej praktyce uwzględniający czas trwania praktyki oraz opinię o praktykancie, podpisaną przez kierownika jednostki.
 5. Po odbyciu pełnego wymiaru praktyki student zdaje egzamin z praktyki zawodowej, który odbędzie się na studiach stacjonarnych w semestrze 5 w miesiącu grudniu i będzie uwzględniony do zaliczenia sesji po 5 semestrze. Natomiast na studiach niestacjonarnych w semestrze 7 w miesiącu styczniu i będzie uwzględniony do zaliczenia sesji po 7 semestrze.
 6. Egzamin składany jest przed komisją złożoną z przewodniczącego – Opiekuna Praktyk oraz dwóch członków komisji – pracowników dydaktycznych Wydziału Rolnictwa i Biologii. Zakres egzaminu obejmuje prezentację wizualną (np. multimedialną) z odbytych praktyk, w której należy uwzględnić także wnioski z pracy projektowej oraz treści merytoryczne (ocena z odpowiedzi na pytania Komisji) a także stronę formalną odbycia praktyki (ocenę za prowadzenie Przewodnika, wykonane zadania, sprawozdanie, oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki z opinią). Ocena końcowa z egzaminu jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Po zdanym egzaminie Przewodnik zwracany jest studentowi.
 7. Praktyki zagraniczne mogą być zaliczone jako praktyka zawodowa tylko wtedy, jeżeli ich charakter pozwoli na poznanie procesów technologiczno-ekonomicznych w rolnictwie. Każda praktyka zagraniczna będzie oceniana pod tym kątem, po czym Opiekun Praktyk określi, w jakiej części może być zaliczona jako praktyka zawodowa.
 8. Studenci, którzy są:
  1. Absolwentami techników rolniczych lub pokrewnych,
  2. Właścicielami gospodarstwa rolnego lub dzierżawią gospodarstwo,
  3. Pracują w gospodarstwie rodziców,

mogą ubiegać się o zaliczenie części praktyki zawodowej na podstawie przedstawionych dokumentów.

Wymagane dokumenty obejmują odpowiednio:

ad. a. Podanie oraz zaświadczenie ze szkoły z wyszczególnieniem rodzaju odbywanej praktyki i czasu jej trwania potwierdzone przez Dyrektora szkoły.

ad. b. Podanie oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego lub dzierżawionego gospodarstwa, a z oddziałów terenowych ARiMR-u zaświadczenie o produkcji zwierzęcej, bądź umowy kontraktacyjne na dostawę żywca czy mleka.

ad. c. Podanie oraz zaświadczenie jak w punkcie b, ale dotyczące gospodarstwa rodziców i potwierdzenie zameldowania.

 1. Podania z załączonymi dokumentami należy złożyć do Opiekuna Praktyk, do 31 marca, który rozpatrzy je i określi w jakiej części praktyka będzie zaliczona.
 2. Uzgodnione terminy praktyk, po podpisaniu umowy nie podlegają zmianie, z wyjątkiem przypadków losowych oraz nie powinny kolidować z terminami zajęć dydaktycznych i sesją egzaminacyjną.
 3. Ubranie robocze odpowiednie do odbycia praktyki zawodowej zabezpiecza praktykant.
 4. Wszystkie druki związane z odbyciem i zaliczeniem praktyk zawodowych dostępne są na serwerze wydziałowym agrobiol.sggw.pl


Prodziekan ds. dydaktyki kierunku Rolnictwa
Wydziału Rolnictwa i Biologii
Warszawa, 1 października 2016

 

Praktyka krok po kroku

  

I Część: Informacje dla osób wybierających miejsce praktyk z bazy elektronicznej

 1. Wybranie miejsce odbywania praktyk z elektronicznej bazy na serwerze wydziałowym agrobiol.sggw.pl
 2. Wypełnienie Skierowania na Praktyki oraz Umowy i zgłoszenie się do Pełnomocnika ds. Praktyk w czasie dyżuru.
 3. Telefoniczny kontakt z miejscem praktyk i wyjazd w celu podpisania Umowy.
 4. Złożenie podpisanej Umowy w Dziekanacie (pok. 0/14) do 30 kwietnia.
 5. Wyjazd na praktykę. Prowadzenie Przewodnika metodycznego do praktyki zawodowej.
 6. Zakończenie praktyk i otrzymanie Zaświadczenia o odbytej praktyce.
 7. Wypełnienie strony Sprawozdanie z praktyk.
 8. Złożyć około 2 tygodnie przed egzaminem we właściwym Dziekanacie Przewodnik do praktyki. Termin ustalony zostanie ze starostą roku.
 9. Egzamin z praktyk (termin zostanie ustalony ze starostą roku.). Należy przynieść z sobą: prezentację multimedialną i Indeks.

  

II Część: Informacje dla osób samodzielnie wyszukujących miejsca praktyk

 1. Wyszukane miejsce praktyki tj. gospodarstwo rolne lub inna jednostka i wypełnienie Ankiety o Miejscu Praktyki.
 2. Ankietę należy złożyć do rozpatrzenia w czasie dyżuru Pełnomocnika do 30 kwietnia.
 3. Dalsze postępowanie wg punktów 2 – 9 z I Części

 

III Część: Informacje dla osób ubiegających się o zwolnienie i zaliczenie praktyki 
(dotyczy absolwentów techników rolniczych lub pokrewnych, osób posiadających gospodarstwo lub dzierżawiącychgospodarstwo i osób pracujących w gospodarstwie rodziców)

 1. Wypełnienie odpowiedniego Podania o Zaliczenie Praktyki Zawodowej.
 2. Uzyskanie z Gminy zaświadczenia o prowadzeniu działalności lub dzierżawie lub pracy w gospodarstwie rodziców wraz z wyszczególnieniem działów i skali produkcji.
 3. Złożenie w/w dokumentów w czasie dyżuru Opiekuna Praktyk do 30 marca.
 4. Rozpatrzenie przez Pełnomocnika podań ze wskazaniem w jakiej części praktyki są zaliczone.
 5. Brakującą część praktyki student musi uzupełnić wg punktów 2 – 9 z I Części.

 

Dyżur Pełnomocnika ds. Praktyk odbywa się w budynku 37 pokój 014, tylko w semestrze letnim i w roku akademickim 2015/2016 jest to: wtorek godz. 1400-1530 i środa godz. 0830-0930

 

Wzory druków do pobrania 

pdf rtf Skierowanie na praktyki
pdf rtf Umowa
pdf Ankieta praktyk
pdf
Podanie o zaliczenie praktyk
Zaświadczenie o odbyciu praktyki
Sprawozdanie z praktyk
Karta tygodniowa
  Baza praktyk

 

Praca projektowa 
Informacja o proponowanym sposobie realizacji i rozliczenia przedmiotu

  

 1. Praca projektowa jest realizowana na kierunku rolnictwo na studiach I stopnia:

stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze 6. 

 1. Materiał źródłowy do przygotowania pracy projektowej studenci uzyskują podczas odbywania praktyki zawodowej, w okresie wakacji, po I i II roku studiów, przez wypełnienie „Przewodnika metodycznego do praktyki zawodowej„ oraz zgromadzenie innych istotnych informacji o przedsiębiorstwie rolnym. 
 2. Temat i zakres pracy projektowej uzgadniany jest podczas konsultacji z prowadzącym przedmiot: Praca projektowa. Zakres pracy powinien obejmować charakterystykę gospodarstwa: opis ogólny jednostki, opis poszczególnych działów i działalności gospodarstwa oraz ocenę dostosowania profilu produkcji do warunków przyrodniczych. Praca powinna zawierać, dla wybranego działu lub działalności prowadzonej w gospodarstwie: ocenę rolniczą i ekonomiczną działu, działalności oraz projekt proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem. Proponowane rozdziały pracy: wstęp i cel pracy, charakterystyka gospodarstwa, ocena wybranego działu lub działalności, projekt zmian i spodziewane skutki, podsumowanie, literatura.
 3. Zaliczenia pracy projektowej dokonuje prowadzący przedmiot na podstawie przedstawionej w formie pisemnej analizy lub projektu. Ocenie podlega: zakres opracowania, poprawność wykonanej analizy oraz trafność proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 
 4. Wyniki pracy projektowej wraz z opisem przedsiębiorstwa w formie multimedialnej mogą być podstawą prezentacji podczas egzaminu z praktyki zawodowej. 
 5. Wskazane jest, aby materiał zebrany podczas praktyki zawodowej lub w gospodarstwie rolniczym, z którym związany jest student (własnym, rodziców lub dzierżawionym) mógł być podstawą do wykonania pracy dyplomowej inżynierskiej w formie projektu, ekspertyzy lub programu naprawczego.

Prodziekan ds. Dydaktyki 
Top! Top!
cookies