English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Fakultety  
 
Fakultety

 Kierunek ROLNICTWO - studia stacjonarne


  • Proponowane przedmioty fakultatywne na kierunku rolnictwo zostały uporządkowane w  tzw. bloki tematyczne. Moduł tematyczny (blok) składa się z 120 godzin zajęć wykładowych, ewentualnie w części z ćwiczeń. Każdy przedmiot ma wartość 2 ECTS.
  • Wybór określonego bloku tematycznego oznacza obowiązkową realizację wszystkich tworzących dany blok przedmiotów przez kolejne dwa semestry (po dwa przedmioty w semestrze). Kolejność realizacji w bloku ustala koordynator.
  • Student w danym roku akademickim powinien zrealizować przedmioty fakultatywne o łącznej sumie 8 ECTS.
  • Dany blok tematyczny będzie uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 40 studentów.
  • Wybór fakultetów będzie dokonywany, jak w ostatnich latach, na stronie http://ehms.sggw.waw.pl
  • Studenci zostaną poinformowani mailowo o terminach wyboru.

Bloki tematyczne do wyboru na I roku studiów I stopnia:

BLOK

PRZEDMIOT

1. Blok Humanistyczny

Socjologia (Dr M. Herudzińska)

Komunikowanie społeczne (Dr A. Werenowska)

Etyka

Filozofia

Kultura w kontaktach zawodowych (Dr E. Stawicka)

Integracja europejska (Dr A. Rytko)

 

Bloki tematyczne do wyboru na II roku studiów I stopnia:

BLOK

PRZEDMIOTY wchodzące w skład bloku

 Gospodarowanie powierzchnią ziemi

Kartografia gleb i waloryzacja przestrzeni produkcyjnej

Degradacja i rekultywacja gleb

Gospodarka odpadami

Monitoring środowiska

 Postęp biologiczny
w rolnictwie

Proekologiczne trendy postępu biologicznego w rolnictwie

Technologia nasienna

Biologiczne podstawy hodowli odpornościowej roślin

GMO – uzyskiwanie, ekonomiczne i społeczne efekty uprawy roślin transgenicznych

 Systemy informatyczne
w rolnictwie

Systemy GIS

Systemy bazodanowe w rolnictwie

Internetowe systemy wspomagające pracę i organizację gospodarstwa rolnego

Podstawy programowania

 

Bloki tematyczne do wyboru na III i IV roku studiów I stopnia i I i II roku studiów II stopnia:

BLOK

PRZEDMIOT wchodzące w skład bloku

Gospodarowanie powierzchnią ziemi

Kartografia gleb i waloryzacja przestrzeni produkcyjnej

Degradacja i rekultywacja gleb

Gospodarka odpadami

Monitoring środowiska

Postęp biologiczny
w rolnictwie

Proekologiczne trendy postępu biologicznego w rolnictwie

Technologia nasienna

Biologiczne podstawy hodowli odpornościowej roślin

GMO – uzyskiwanie, ekonomiczne i społeczne efekty uprawy roślin transgenicznych

Systemy informatyczne
w rolnictwie

Systemy GIS

Systemy bazodanowe w rolnictwie

Internetowe systemy wspomagające pracę i organizację gospodarstwa rolnego

Podstawy programowania

Ekonomika agrobiznesu

Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa

Ekonomika produkcji

Rachunek ekonomiczny i analiza w przedsiębiorstwie rolniczym

Zarządzanie produkcją i zasobami ludzkimi

Nowoczesna produkcja roślinna a środowisko

Wpływ rolnictwa na środowisko

Ekologia i zagrożenia ekosystemów trawiastych w Polsce

Dobra praktyka rolnicza

Nowoczesne technologie produkcji roślinnej

Obieg pierwiastków w środowisku

Współczesne aspekty żywienia roślin

Chemia środowiska przyrodniczego

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące gospodarowania związkami chemicznymi w rolnictwie

Obieg pierwiastków w środowisku

Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami we współczesnym rolnictwie

Niechemiczne metody zwalczania szkodników

Niechemiczne metody zwalczania chorób

Ochrona roślin przed chwastami

Diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna

Produkcja zwierzęca

Alternatywne użytkowanie zwierząt gospodarskich

Użytkowanie zwierząt monogastrycznych

Użytkowanie zwierząt przeżuwających

Fizjologiczne aspekty użytkowanie zwierząt gospodarskich

Rolnictwo ekologiczne

Propedeutyka rolnictwa ekologicznego
Ekologiczna uprawa roślin

Ekologiczny chów zwierząt

Produkcja i jakość żywności ekologicznej

Tylko dla semestru 7

Świat biznesu od kuchni

JAK KIEROWAĆ LUDŹMI I BUDOWAĆ EFEKTYWNE ZESPOŁY
JAK SKUTECZNIE SPRZEDAWAĆ

  
Top! Top!
cookies