English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Strona główna > Strony domowe > * Wiesław Mądry  
 
Wiesław Mądry

Prof. dr hab. Wiesław Mądry

Dane personalne:

Data i miejsce urodzenia 2 listopada 1949r w Gomulinie

powiat piotrkowski

woj. łódzkie

Przebieg kształcenia:

Technikum Rolnicze w Bujnach k.Piotrkowa Tryb. 1963-1968

Wydział Rolniczy SGGW 1968-1973

Dyplom magistra inżyniera rolnictwa 23.06.1973

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych (z wyróżnieniem) na podstawie rozprawy pt. “Biometryczna analiza zdolności kombinacyjnej ziemniaka w niekompletnym układzie diallel cross”

Promotor: Doc. dr Leokadia Ubysz-Borucka

Wydział Rolniczy SGGW 23.01.1980

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-doświadczalnictwa (z wyróżnieniem) na podstawie rozprawy pt. “Studia statystyczne nad wielowymiarową oceną zróżnicowania cech ilościowych w kolekcjach zasobów genowych zbóż”

Wydział Rolniczy SGGW 22.12.1993

Tytuł profesora nauk rolniczych 5.11.2003

Przebieg pracy zawodowej:

 

Nazwa Instytutu lub Katedry

Zajmowane stanowiska

Okres pracy od-do

Zakład Statystyki Matematycznej i Biometrii Instytutu Zastosowań Matematyki i Statystyki SGGW

asystent-stażysta

1.10.1973-30.09.1974

Zakład Statystyki Matematycznej i Biometrii Instytutu Zastosowań Matematyki i Statystyki SGGW

asystent

1.10.1974-30.09.1975

Zakład Statystyki Matematycznej i Biometrii Instytutu Zastosowań Matematyki i Statystyki SGGW

starszy asystent

1.10.1975-31.01.1981

Zakład Statystyki Matematycznej i Biometrii Instytutu Zastosowań Matematyki i Statystyki SGGW

adiunkt

1.02.1981-30.09.1982

Katedra Statystyki Matematyczneji Doświadczalnictwa) Wydział Rolniczy SGGW

adiunkt

1.10.1982-30.09.2005

Katedra Biometrii Wydział Rolniczy SGGW

profesor nadzw.

1.10.2005-31.12.2007

Katedra Doświadczalnictwai Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Bbiologii SGGW

profesor nadzw

profesor zwyczajny

1.01.2008-31.09.2013

1.10.2013

Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Bbiologii SGGW

kierownik Katedry

1.01.2008-31.12.2016

Studia Doktoranckie na Wydziale Rolnictwa i Biologii

Kierownik

1.10.2007-30.09.2011

Wydział Rolniczy SGGW

prodziekan ds. dydaktyki (studia

stacjonarne)

1.09.1993-31.08.1996

Katedra Produkcji Ekologicznej w Rolnictwie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

profesor nadzw. Politechniki Białostockiej

1.02.1996-28.02.2002

Katedra Podstaw Produkcji Rolniczej Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

profesor nadzw. Politechniki Białostockiej

1.03.2002-30.09.2003

Wyższa Szkoła Matematyki i InformatykiUżytkowej w Białymstoku

profesor nadzw. 1/3 etatu

1.10.1998-30.09.2004

Kursy i staże naukowe:  

 • roczny kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich 1973-1974 
 • krótkoterminowy (2 tygodnie) staż naukowy w Instytucie Ziemniaka w Boninie pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Trętowskiego 1975 
 • krótkoterminowy (2 tygodnie) kurs naukowy pt. “Podstawy genetyczno-statystyczne hodowli zwierząt”, prowadzony przez specjalistów z Uniwersytetu Hohenheim (Niemcy) 1983 
 • 6-miesięczny staż naukowy w Instytucie Statystyki Stosowanej oraz Instytucie Uprawy i Hodowli Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Wiedniu (Austria) pod kierunkiem odpowiednio prof. dr Kurta Ehrendorfera oraz dr Laili Tanasch 1985
 • 3-miesięczny staż naukowy w Zakładzie Statystyki Stacji Doświadczalnej w Rothamsted (Wielka Brytania) pod kierunkiem dr Johna Gowera, wybitnego specjalisty z zakresu statystycznych metod wielowymiarowych 1989  
 • 6-tygodniowy Międzynarodowy Kurs Naukowy pt. “Crop-Weather Modelling” w Izraelu, organizowany przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Narodowy Instytut Meteorologii w Bet Dagan 1994

 

Współpraca z innymi instytucjami:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Spółka Hodowli Roślin “Nasiona Kobierzyc”, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Akademii Rolniczej w Lublinie, Instytut Genetyki Roślin PAN, Małopolska Hodowla Roślin

Uczestnictwo w programach naukowych:

 

projekty naukowe finansowane przez KBN lub MNiSW:

 • w latach 1992-1994 (kierownik grantu)
 • w latach 1992-1994 i 1994-1997 (główny wykonawca)
 • w latach 2005-2007 (wykonawca)
 • w latach 2009-2011 (główny wykonawca)
 • w latach 2010-2011 (główny wykonawca, doktorski grant promotorski)

Nagrody i wyróżnienia dotyczące pracy zawodowej:

 

 1. wielokrotne nagrody indywidualne i zespołowe JM Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w latach 1988-2008 
 2. Srebrna Odznaka “Zasłużony Białostocczyźnie”, nadana przez Wojewodę Białostockiego 1997 
 3. Odznaka Honorowa “Za Zasługi dla SGGW” 2008 
 4. Złoty Medal za Wieloletnią Służbę 2013
 5. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015

Recenzje rozpraw naukowych i dorobku naukowego:  

 1. 12 recenzji rozpraw doktorskich  
 2. 5 recenzji wydawniczych rozpraw habilitacyjnych
 3. 3 recenzje dorobku w przewodzie habilitacyjnym 
 4. 11 recenzji dorobku w postępowaniu o tytuł naukowy profesora 
 5. 1 opinia dla Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie wniosku o tytuł naukowy profesora 

Inne osiągnięcia naukowe  

 • recenzje kilkunastu grantów KBN 
 • recenzje kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach Plant Breeding and Seed Science, Biuletyn IHAR, Roczniki Nauk Rolniczych Seria Agronomia, Fragmenta Agronomica, Colloquium Biometryczne, Biometrical Letters i innych 
 • konsultacje z zakresu zastosowań metod statystycznych w różnych badaniach doświadczalnych dla magistrantów, doktorantów i habilitantów oraz innych pracowników naukowych na większości wydziałów SGGW oraz poza Uczelnią (Instytut Ziemniaka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytut Ekologii PAN, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Instytut Badawczy Leśnictwa i inne) 
 • czynny udział w dziewięciu ogólnopolskich Sympoziach “Genetyka ilościowa roślin uprawnych” oraz w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach Colloquium Biometryczne (wygłaszanie referatów, udział w dyskusji, przewodniczenie sesjom naukowym, recenzje referatów) 
 • czynny udział w czterech europejskich Kongresach ESA w latach 1994, 1996, 1998 i 2006 (postery) 

Członkostwo w towarzystwach naukowych i radach naukowych:  

 • The Biometric Society członek 2002-
 • European Society for Agronomy członek 1994-
 • Polskie Towarzystwo Biometryczne członek 1975-
 • Polskie Towarzystwo Agronomiczne członek 1998-
 • Rada Naukowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin członek oraz praca w Komisji Rozwoju Kadry 2009-2012
 • Eucarpia członek 2005- 

Praca w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych:

 

World Journal of Agricultural Sciences

Co-Editor 2004-

Communications in Biometry and Crop Science

Editor 2005-

Biometrical Letters

Co-Editor 2005-

Biuletyn IHAR

Editor 2006-

 

Dorobek naukowy

w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia-doświadczalnictwo i biometria   

Jest autorem i współautorem łącznie 149 prac naukowych, w tym trzech monografii naukowych, dwóch skryptów dydaktycznych i dwóch podręczników. Wśród tego dorobku publikacyjnego znajduje się 128 oryginalnych, recenzowanych prac twórczych, opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (także tych z IF) oraz trzech naukowych prac przeglądowych. Po uzyskaniu tytułu profesora w 2003 roku, w czasie 8 lat pracy, opublikował 69 prac, w tym 66 prac twórczych w czasopismach recenzowanych oraz 3 monografie (dwie w kraju i jedną zagranicą), nie licząc komunikatów i streszczeń w materiałach konferencyjnych. Wśród prac twórczych 6 publikacji zostało wydanych w czasopismach z IF (za 13, 20, 27 i 32 punkty), zaś 14 prac ukazało się w języku angielskim w dobrych czasopismach krajowych i zagranicznych bez IF. Pozostałe prace twórcze zostały opublikowane w języku polskim w dobrych czasopismach krajowych Liczba punktów za opublikowanie oryginalnych prac twórczych w latach 2004-2011 (po uzyskaniu tytułu profesora i stanowiska profesora nadzwyczajnego w SGGW) wynosi 456.

Zakres merytoryczny działalności naukowej obejmuje głównie: 

 1. opracowanie oryginalnych lub modyfikacja, doskonalenie i rozwijanie znanych oraz zastosowanie statystycznych metod planowania polowych doświadczeń czynnikowych w rolniczych, ogrodniczych i leśnych badaniach genetyczno-hodowlanych oraz w badaniach uprawowych, 
 2. zastosowanie i weryfikacja przydatności znanych klasycznych i własnych metod statystycznych jedno- i wielowymiarowych do modelowania, analizy i interpretacji danych doświadczalnych w genetyce ilościowej i hodowli roślin rolniczych, ogrodniczych oraz leśnych, a także w innych badaniach biologiczno-rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego, 
 3. zastosowanie i badania porównawcze nad przydatnością wielowymiarowych metod statystycznych do modelowania i analizy reakcji odmian roślin uprawnych na warunki środowiskowe (w przestrzeni i latach-sezonach wegetacji) z uwzględnieniem interakcji genotypowo-środowiskowej, 
 4. badania porównawcze nad przydatnością metod statystycznych do modelowania i analizy zależności między plonem roślin uprawnych i cechami plonotwórczymi roślin, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku multiplikatywnych i addytywnych składowych plonu, 
 5. ilościowa analiza statystyczna różnorodności i typologia krajobrazu obszarów wiejskich pod względem systemów produkcji w gospodarstwach rolnych oraz sposobu zarobkowania ludności wiejskiej.  

Dorobek dydaktyczny, organizacyjny oraz w kształceniu młodej kadry

Działalność dydaktyczna i w kształceniu młodej kadry  

Nauczanie studentów, magistrantów i doktorantów biologiczno-rolniczych, przyrodniczych, technologicznych i inżynierskich kierunków studiów w zakresie podstaw oraz zastosowań statystyki matematycznej, doświadczalnictwa i biometrii wśród. Ważnym składnikiem tej działalności jest szkolenie pracowników naukowych w Uczelni oraz w innych instytucjach naukowych w zakresie ukierunkowanych i specjalistycznych zastosowań metod statystyki matematycznej w naukach rolniczych i pokrewnych. Prowadzi oraz unowocześnia wykłady i ćwiczenia z zakresu wymienionych przedmiotów na wszystkich rodzajach i poziomach studiów kierunków rolnictwo, biologia, ogrodnictwo, technologia żywności, inżyniera produkcji. Jest autorem dwóch skryptów z doświadczalnictwa rolniczego (wydania w 1996, 1998, 2000, 2003), oraz współautorem dwóch podręczników z biometrii w genetyce ilościowej roślin (wydania 1985, 2000). Wypromował pięciu doktorów nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalności doświadczalnictwo rolnicze i biometria, w tym troje z nich uzyskało wyróżnienie.

Wykaz przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora  

L.p.

Nazwisko i imię

Tytuł pracy doktorskiej

Data otwarcia
i zakończenia

1.

Rajfura Anna

 

Zastosowanie statystycznych miar stabilności oraz analizy skupień do oceny i selekcji genotypów owsa i pszenicy jarej

 

otwarcie – 12.07.2000

zakończenie -30.10.2002

2.

Kozak Marcin

 

Statystyczna analiza uwarunkowania zmienności plonu roślin przez jego składowe

otwarcie - 25.04.2001 zakończenie 30.10.2002 (wyróżnienie)

3.

Jakub Paderewski

Przydatność modelu AMMI do badania reakcji roślin rolniczych na warunki środowiskowe

otwarcie – 2006 zakończenie -14.12.2008 (wyróżnienie)

4.

Marzena Iwańska

Przydatność różnych miar statystycznych do oceny stopnia szerokiej adaptacji odmian pszenicy ozimej

otwarcie – 2008 zakończenie -16.12.2010

5.

Marcin Studnicki

Efektywność metod pobierania próby w tworzeniu kolekcji podstawowej roślinnych zasobów genowych

otwarcie – 2010 zakończenie -26.04.2012 (wyróżnienie)

6. Adriana Derejko Analiza danych kompletnych z Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego zakończenie 10.12.2013 (wyróżnienie)
7. Kinga Noras Zastosowanie modeli mieszanych do analizy danych niekompletnych z serii doświadczeń zakończenie 12.06.2015 (wyróżnienie)

 

Działalność organizacyjna  

 • prodziekan ds. dydaktyki na studiach stacjonarnych Wydziału Rolniczego SGGW 1993-1996 
 • członek Senackiej Komisji Dydaktycznej w SGGW 1993-1996 
 • przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Rolniczym SGGW 1994, 1995, 1996 
 • kierownik programowy Seminarium Szkoleniowego pt. “Metody statystyczne w pracach badawczych i hodowlanych”, organizowanego w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie 1996, 1999, 2002, 2009 
 • kierownik Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW 1.01.2008- 
 • współudział w założeniu w 2006 roku i wspólne prowadzenie angielsko-języcznego, internetowego czasopisma o zasięgu światowym pt. Communications in Biometry and Crop Scence na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW 
 • zorganizowanie polsko-hiszpańskiego, międzynarodowego seminarium naukowego pt. Theoretical and empirical studies on farming systems in Spain and Poland" na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w maju 2011 roku 
 • aktywne i skuteczne inicjowanie oraz organizowanie współpracy naukowej między krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i wdrożeniowymi, a Katedrą Doświadczalnictwa i Bioinformatyki i Wydziałem Rolnictwa i Biologii SGGW (m. in. w ramach programu Erasmus) 
 • kierownik Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki od 1.01.2008 do 31.12.2016
 • przewodniczący Wydziałowej Komisji ds Hospitacji w latach 2013-2016 oraz 2016-2020
 • przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds Doktorantów w latach 2016-2020
 • członek Senackiej ds Historii i Odznaczeń w latach 2016-2020
 •    

Spis publikacji 2000-2015    

 

 

Mądry W. Kozak M., Rozbicki J. 2000. Analiza ścieżek i sekwencyjna analiza plonu w badaniach zależności plonu od cech łanu. Cz. II. Zastosowanie metod i porównanie wyników dla pszenżyta ozimego. Roczn. Nauk Roln. Seria A.115:159-172

Mądry W., Obojska L., Rozbicki J. 2000. Kalibracja modelu CERES-Wheat w programie DSSAT dla pszenżyta ozimego odmiany Presto. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agriculture, 206:185-190

Mądry W.,Pluta S., Żurawicz E. 2000. Genetic and environmental correlation and path coefficient analysis of fruit yield per bush and other traits in black currants (Ribes nigrum L.). J. Appl. Genet. 41:221-236

Rajfura A., Mądry W. 2000. Wydzielanie grup genotypów jednocechowo podrzędnych w środowiskach w stosunku do genotypów wykazujących interakcję jakościową. Biuletyn IHAR, 216:27-35

Rozbicki J., Mądry W. 2000. Poprawność technologii uprawy pszenżyta ozimego na plantacjach produkcyjnych Mazowsza i Podlasia. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agriculture, 206:243-248

Rajfura A., Mądry W. 2001. Metoda wyboru genotypów o szerokiej adaptacji wykorzystująca zarówno ich średnie w rejonie jak i stabilność plonowania. Coll. Biom. 169-182

Kozak M., Mądry W., Wyszyński Z. 2002. Metoda analizy wpływu masy korzeni z różnych frakcji na plon buraka cukrowego. Fragmenta Agronomica 19:251-261

Mądry W. 2002. Model mieszany regresji łącznej z nierównymi wariancjami reszt. Coll. Biom 141-157

Przybylski W., Mądry W., Koćwin-Podsiadła M. 2002. Zastosowanie analizy składowych głównych w badaniach nad jakością mięsa wieprzowego. Coll. Biom 167-175

Mądry W. 2002. Skuteczność kryterium YS Kanga, opartego na średniej i stabilności plonu w wyborze genotypów zbóż o szerokiej adaptacji w rejonie uprawnym Roczn. Nauk Roln. Seria A. 116:11-24

Mądry W. 2003. Yield-stability statistic for selecting widely adapted genotypes of spring wheat and oat. Journal of New Seeds. 5:43-56

Mądry W. 2003. Zastosowanie modeli mieszanych Shukli i regresji łącznej do analizy stabilności i adaptacji genotypów. Część I. Podstawy teoretyczne Biuletyn IHAR 226/227:7-14

Mądry W. 2003. Zastosowanie modeli mieszanych Shukli i regresji łącznej do analizy stabilności i adaptacji genotypów Część II. Przykład dla pszenicy jarej Biuletyn IHAR 226/227:15-32

Mądry W., Kozak M., Pluta S., Żurawicz E. 2003. Uwarunkowanie zmienności plonu owoców porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) przez plonotwórcze cechy łanu. Biuletyn IHAR 226/227:31-40

Wiesław Mądry, Krzysztof Ukalski. 2003. Empiryczne porównanie estymatorów miar stabilności dla genotypów w mieszanych modelach Shukli i regresji łącznej E-R-S. Coll. Biom 147-169

Wiesław Mądry, Anna Rajfura. 2003. Analiza statystyczna miar stabilności na podstawie danych w klasyfikacji genotypy x środowiska. Cęść I Model mieszany Sheffégo-Clińskiego i model regresji łącznej. Coll. Biom 181-205

Wiesław Mądry 2003. Analiza statystyczna miar stabilności na podstawie danych w klasyfikacji genotypy x środowiska. Cęść II Model mieszany Shukli i model regresji łącznej. Coll. Biom 207-220

Wiesław Mądry, Anna Rajfura. 2003. Analiza statystyczna miar stabilności na podstawie danych w klasyfikacji genotypy x środowiska. Część III Porównanie estymatorów i testów w rozpatrywanych modelach z dwóch grup oraz przykład liczbowy. Coll. Biom 221-234

Mądry W., Laudański Z., Kozak M., Rozbicki J. 2003. Empiryczne porównanie sekwencyjnej analizy składowych plonu i analizy ścieżek dla plonu ziarna pszenżyta ozimego i jego składowych. Biul. IHAR 230: 147-156

Mądry W., Drzazga T., Laudański Z., Rajfura A., Krajewski P., Sieczko L. 2003. Statystyczna analiza adaptacji genotypów pszenicy ozimej na podstawie mieszanych modeli genotypowo-środowiskowych. Fragmenta Agronomica 80: 10-31

Mądry W., Krajewski P., Sieczko L. 2004. Zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do wielocechowej charakterystyki zdolności kombinacyjnej odmian porzeczki czarnej (ribes nigrum l.). Coll. Biom. 251-265

Mądry W., Krajewski P., Pluta S., Żurawicz E. 2004. Wielocechowa analiza wartości hodowlanej i zróżnicowania genetycznego odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) na podstawie efektów ogólnej zdolności kombinacyjnej. Acta Scient. Polon. Hortorum. Cultus 3: 93-109

Sieczko L., Mądry W., Zieliński A., Paderewski J., Urbaś-Szwed K. 2004. Zastosowanie analizy składowych głównych w badaniach nad wielocechową charakterystyką zmienności genetycznej w kolekcji zasobów genowych pszenicy twardej (Triticum durum L.) Coll. Biom. 223-239

Mądry W. 2004. Modele i metody statystyczne analizy interakcji genotypowo-środowiskowej, stabilności i adaptacji genotypów. Post. Nauk Roln 2/308: 29-43

Kozak M., Mądry W. 2004. Statystyczna analiza multiplikatywnych składowych plonu roślin-Podstawy modelowania. Post. Nauk Roln. 5: 13-25

Kubicka H., Mądry W., Sieczko L., Komar A., Puchalski J. 2004. Wielowymiarowa analiza różnorodności genotypowej linii wsobnych żyta ozimego (Secale cereale L.) dla cech rolniczych i fenologicznych. Zesz. Probl. Post. N. Roln. 497: 375-389

Żurawicz E., Masny A., Mądry W. 2004. Usefulness of some strawberry genotypes for breeding of late ripening cultivars. Symposium Booklet, 5th International Strawberry Symposium 5-10 Sept. 2004, str. 40, Coolum, Australia

Mądry W., Kozak M., Pluta S., Żurawicz E. 2005. A New Approach to Sequential Yield Component Analysis (SYCA): Application to Fruit Yield in Blackcurrant (Ribes nigrum L.) J. New Seeds 7: 85–107

Mądry W., Kang M.S. 2005. Scheffé-Caliński and Shukla Models: Their Interpretation and Usefulness in Stability and Adaptation Analyses. Journal of Crop Improvement 14:325-369

Mądry W., Kang M.S. 2005. Scheffé-Caliński and Shukla Models: Their Interpretation and Usefulness in Stability and Adaptation Analyses. In “Manjit S. Kang: Genetic and Production Innovations in Field Crop Technology. New Developments in Theory and Practice” Food Products Press,, New York

Kozak M., Mądry W. 2005. Metody statystyczne analizy składowych plonu. Post. Nauk Roln. 1/313: 33-46

Jankowski P., Zieliński A., Mądry W. 2005. Biplot typu GGE jako narzędzie do graficznej analizy danych z serii doświadczeń odmianowych. Coll. Biom. 35: 207-224

Mądry W., Łabętowicz J., Gozdowski D. 2005. Naukowa i aplikacyjna rola długotrwałych doświadczeń polowych. Aktualne kierunki badawcze oraz stosowane w nich metody statystyczne (Research and application importance of long-term field experiments. Modern activities and statistical methods used). Fragmenta Agronomica 85: 171-188

Mądry W., Śmiałowski T., Ukalski K. 2005. Przewidywanie średnich cechy w populacjach potomstwa na podstawie parametrów biometryczno-genetycznych rodziców: modele i ich zastosowanie dla żyta ozimego (Predicting progeny means from quantitative genetic parameters of parents: models and their using for winter rye). Biul IHAR. 235: 251-268

Masny A., Mądry W., Żurawicz E. 2005. Combining ability analysis of fruit yield and fruit quality in ever-bearing strawberry cultivars using an incomplete diallel cross design. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 13:5-16.

Kozak M., Mądry W., 2005. Analiza plonu względem jego pierwotnych cech rozwojowych. Część I. Opis metody. Fragmenta Agronomica 88: 71-83

Kozak M., Samborski S., Mądry W., Rozbicki J. 2005. Analiza plonu względem jego pierwotnych cech rozwojowych. Część II. Zastosowanie dla plonu ziarna pszenżyta ozimego. Fragmenta Agronomica 88:84-97

Samborski S., Peskovski G., Rozbicki J., Mądry W. 2005. Effect of differences in macronutrient availability on chlorophyll meter readings with winter wheat. 13th International Fertiliser Society Annual Conference and 2005 Dahlia Greidinger Symposium. “Efficient Crop nutrition: Challenges and Opportunities”. p. 48-49.

Paderewski J., Mądry W. 2006. Addytywno-multiplikatywny model AMMI do statystycznej analizy danych z serii doświadczeń genotypowych. Coll. Biom. 36:125-148

Żurawicz E., Mądry W., Masny A. 2006. Usefulness of some strawberry (Fragaria x ananassa) genotypes for breeding of late ripening cltivars. Acta Horticulturae 708:501-505

van Santen E., Mądry W., Rozbicki J. Peskovski G. 2006. Multivariate analysis of agronomic responses in Polish winter wheat cultivars released from 1880-2001. Proceedings of IX ESA Congress Warsaw 227-228

Roszkowska-Mądra B., Mądry W., Gozdowski D. Diversity of rural less-favoured areas in Podlasie province, Poland. Proceedings of IX ESA Congress Warsaw 2006, s. 709-710

Kozak M., Mądry W. 2006 Note on yield component analysis. Cereal Research Communications 34: 933-940

Mądry W. 2006 Miary stabilnoœci i adaptacji obiektów – podstawy teoretyczne i interpretacja. Podręcznik użytkownika programu EKSPLAN wersja 2, Dodatek C2: 40-48. Instytut Genetyki Roœlin PAN w Poznaniu

Mądry W., Talbot M., Ukalski K., Drzazga T., Iwańska M. 2006. Podstawy teoretyczne znaczenia efektów genotypowych i interakcyjnych w hodowli roślin na przykładzie pszenicy ozimej. Biul. IHAR 240/241:13-31

Jankowski P., Zieliński A., Mądry W. 2006. Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej dla plonu pszenicy ozimej z wykorzystaniem metody graficznej biplot typu GGE. Część I. Metodyka. Biul. IHAR 240/241:51-60

Jankowski P., Zieliński A., Mądry W. 2006. Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej dla plonu pszenicy ozimej z wykorzystaniem metody graficznej biplot typu GGE. Część II. Grupy środowisk i stabilność genotypów. Biul. IHAR 240/241:61-74

Ukalska J., Mądry W., Ukalski K., Masny A., Żurawicz E. 2006. Patterns of variation and correlation among traits in a strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) germplasm collection. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 14, 5-22

Mądry W., Paderewski J., Drzazga T. 2006. Ocena reakcji plonu ziarna rodów hodowlanych pszenicy ozimej na zmienne warunki środowiskowe za pomocą analizy AMMI. Fragmenta Agronomica 92:130-143

Mądry W., Drzazga T., Talbot M., Iwańska M. 2006. Komponenty wariancyjne efektów genotypowych, środowiskowych i interakcyjnych dla plonu i cech rolniczych pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica 92:144-155

Roszkowska-Mądra B., Mądry W., Gozdowski D. 2006. Diversity of rural less-favoured areas in Podlasie province, Poland. Journal of Central European Agriculture 7:723-730

Kozak M., Samborski S., Rozbicki J., Mądry W. 2007. Winter triticale grain yield, a comparative study of 15 genotypes. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant and Soil 57:263-270

Mądry W., Gozdowski D., Rozbicki J., Pojmaj M., Samborski S. 2007. Formowanie się plonu ziarna przez jego składowe u rodów hodowlanych pszenżyta ozimego w różnych warunkach środowiskowych. Biul. IHAR 244:127-143

Mądry W., Gozdowski D., Rozbicki J., Pojmaj M., Samborski S. 2007. Związki między plonem ziarna a jego składowymi w populacji rodów hodowlanych pszenżyta ozimego w trzech stacjach doświadczalnych. Biul. IHAR 245:77-93

Pluta S., Mądry W., Żurawicz E. 2007. GCA and SCA of selected blackcurrant (Ribes nigrum L.) genotypes in the breeding for desert quality fruit. Acta Horticulturae 777:

Mądry W. 2007. Metody statystyczne do oceny różnorodności fenotypowej dla cech ilościowych w kolekcjach roślinnych zasobów genowych. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:21-41

Kociuba W., Ukalska J., Mądry W., Ukalski K. 2007. Zmienność i współzależność cech użytkowych w kolekcji zasobów genowych pszenżyta jarego. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:389-398

Ukalska J., Mądry W., Ukalski K., Masny A. 2007 Wielowymiarowa ocena różnorodności fenotypowej w kolekcji zasobów genowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.). Cześć I. Analiza zmienności . Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:749-758

Ukalska J., Mądry W., Ukalski K., Masny A. 2007 Wielowymiarowa ocena różnorodności fenotypowej w kolekcji zasobów genowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.). Cześć II. Grupowanie genotypów. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:759-766

Ukalski K., Kociuba W., Mądry W., Ukalska J. 2007. Wielowymiarowa ocena zmienności fenotypowej w kolekcji zasobów genowych pszenżyta jarego. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:767-774

Gozdowski D., Martyniak D., Mądry W. 2008. Zastosowanie analizy ścieżek do oceny determinacji plonu nasion życicy trwałej. Biuletyn IHAR 247:89-97

Gozdowski D., Mądry W., Wyszyński Z. 2008. Analiza korelacji i współczynników ścieżek w ocenie współzależności plonu ziarna i jego składowych u dwóch odmian jęczmienia jarego. Biuletyn IHAR 248:23-31

Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Mądry W. 2008. Crop diversity at the gmina level and its causes in the Podlasie district of Poland. Communications in Biometry and Crop Science 3:72–79

Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Mądry W. 2008. Spatial diversity of Podlasie rural communes for environmental conditions and agricultural land use. Colloquium Biometricum 38:125-134

Masny A., Mądry W., Żurawicz E. 2008. Combining ability for important horticultural traits in medium- and late-maturing strawberry cultivars. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16, 133-152.

Olczak-Woltman H., Schollenberger M., Mądry W., Niemirowicz-Szczytt K. 2008. Evaluation of cucumber (Cucumis sativus) cultivars grown in Eastern Europe and progress in breeding for resistance to angular leaf spot (Pseudomonas syringae pv. lachrymans). Eur. J. Plant Pathol. 122:385–393

Pluta S., Mądry W., Żurawicz E. 2008. General combining ability of selected blackcurrant (Ribes nigrum L.) genotypes in breeding for desert quality fruit. Acta Horticulturae 777:57-62

Gozdowski D., Mądry W. 2008. Charakterystyka i empiryczne porównanie prostej oraz złożonej analizy ścieżek w ocenie determinacji plonu roślin przez ich cechy plonotwórcze Część I. Prezentacja stosowanych metod. Biuletyn IHAR, 249, 109-124

Gozdowski D., Mądry W., Wyszyński Z., Kalinowska-Zdun M. 2008. Charakterystyka i empiryczne porównanie prostej oraz złożonej analizy ścieżek w ocenie determinacji plonu roślin przez ich cechy plonotwórcze Część II. Przykład z jęczmieniem jarym. Biuletyn IHAR, 248, 125-132

Iwańska M., Mądry W., Drzazga T., Rajfura A. 2008. Zastosowanie miar statystycznych do oceny stopnia szerokiej adaptacji odmian pszenicy ozimej na podstawie serii doświadczeń przedrejestrowych. Biuletyn IHAR 250:67-86

Pluta S., Mądry W., Żurawicz E., Kozak M. 2008. Analiza statystyczna zależności plonu owoców u porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) od dwóch składowych multiplikatywnych. Biuletyn IHAR, 249, 241-249

Rajfura A., Mądry W. 2008. Wydzielanie grup miejscowości na podstawie serii doświadczeń wielokrotnych ze zmiennym składem odmian w latach przy użyciu pakietu SEQRET. Część I. Teoretyczne podstawy analizy retrospektywnej. Biuletyn IHAR 250: 135-144

Rajfura A., Mądry W., Drzazga T., Iwańska M. 2008. Zastosowanie Pakietu SEQRET do wydzielania grup miejscowości dla danych z wieloletnich serii doświadczeń w wielu miejscowościach. Część II. Przykład dla plonu ziarna z doświadczeń przedrejestrowych z pszenicą ozimą. Biuletyn IHAR 250:145-153

Ukalski K., Ukalska J., Śmiałowski T., Mądry W. 2008. Badanie zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji roboczej pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) za pomocą metod wielowymiarowych.Część I. Korelacje fenotypowe i genotypowe. Biuletyn IHAR, 249, 35-43

Ukalska J., Ukalski K., Śmiałowski T., Mądry W. 2008. Badanie zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji roboczej pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) za pomocą metod wielowymiarowych.Część II. Analiza składowych głównych na podstawie macierzy korelacji fenotypowych i genotypowych. Biuletyn IHAR, 249, 45-57

Paderewski J., Mądry W., Pilarczyk W., Drzazga T. 2008. Retrospektywne badanie reakcji plonu odmian pszenicy ozimej na warunki środowiskowe w miejscowościach za pomocą łącznej analizy AMMI i skupień: ocena postępu genetycznego w plonowaniu. Biuletyn IHAR, 250, 87-106

Sieczko L., Masny A., Mądry W., Żurawicz E. 2008. Analiza podobieństwa rodzin mieszańcowych truskawki powtarzającej owocowanie pod względem wielkości i jakości plonu owoców. Biuletyn IHAR 250, 297-307

Drzazga T., Paderewski J., Mądry W., Krajewski P. 2009. Ocena rodzajów reakcji plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach PDO na przestrzennie zmienne warunki przyrodnicze w kraju. Biuletyn IHAR 253:71-82

Studnicki M., Mądry W., Śmiałowski T. 2009. Porównanie efektywności metod statystycznych tworzenia kolekcji podstawowej na przykładzie pszenicy jarej. Biuletyn IHAR 252: 105-117

Studnicki M., Mądry W., Śmiałowski T. 2009. Wielocechowa analiza różnorodności fenotypowej w kolekcji roboczej pszenicy jarej. Biuletyn IHAR 252: 91-104

Olczak-Woltman H., Bartoszewski G., Mądry W., Niemirowicz-Szczytt K. 2009. Inheritance of resistance to angular leaf spot (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) in cucumber and identification of molecular markers linked to resistance. Plant Pathology 58:145–151

Iwańska M., Mądry W., Rajfura A., Drzazga T. 2009. Porównanie syntetycznych wskaźników stopnia szerokiej adaptacji odmian na przykładzie serii doświadczeń przedrejestrowych z pszenicą ozimą Biuletyn IHAR 253:31-45

Castel J.M., Mądry W., Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Dąbrowski M., Lupa W., Mena Y. 2010. Family dairy farms in the Podlasie province, Poland: farm typology according to farming system. Spanish J. Agric. Res. 8:946-961

Krzyśko M., Mądry W., Pluta S., Skorzybut M., Wołyński W. 2010. Analysis of multivariate repeated measures data. Colloquium Biometricum 40:117-133

Masny A., Sieczko L., Żurawicz E., Mądry W. 2010. Zmienność i współzależność cech ilościowych u rodzin mieszańcowych truskawki powtarzającej owocowanie. Część I: Związki pomiędzy cechami. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 555:551-559

Masny A., Sieczko L., Żurawicz E., Mądry W. 2010. Zmienność i współzależność cech ilościowych u rodzin mieszańcowych truskawki powtarzającej owocowanie. Część II: Jedno- i wielowymiarowa analiza zmienności i grupowanie. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 555:561-577

Mądry W., Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Dąbrowski M., Lupa W. 2010. Diversity and typology of farms according to farming system: a case study for a dairy region of Podlasie province, Poland. Electronic J, Polish Agric. Univ. 13(2), #03

Mądry W., Pluta S., Sieczko L., Studnicki M. 2010. Phenotypic diversity in a sample of blackcurrant (Ribes nigrum L.) cultivars maintained in the Fruit Breeding Department at the Research Institute of Pomology and Floriculture in Skierniewice. Poland. J. Fruit Ornam. Plant Res. 18:23-37

Studnicki M., Mądry W., Kociuba W. 2010. Efektywność metod pobierania próby w tworzeniu kolekcji podstawowej pszenżyta jarego przy użyciu danych fenotypowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 555:409-418

Studnicki M., Mądry W., Kociuba W. 2010. The efficiency and effectiveness of sampling strategies used to develop a core collection for the Polish spring triticale

(x Triticosecale Wittm.) germplasm resources. Commun. Biometry and Crop Sci. 5:127–137

Hryniewski R., Mądry W., Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B. 2011. Typology of tobacco-based farming systems at the farm level in South-Eastern Poland. Acta Scientiarum Polonorum-Oeconomia 10:21-34

Paderewski J., Gauch H.G., Mądry W., Drzazga T., Rodrigues P.C. 2011.Yield response of winter wheat to agro-ecological conditions using Additive Main Effects and Multiplicative Interaction and cluster analysis. Crop Science 51:969-980

Mądry W., Gacek E.S., Paderewski J., Gozdowski D., Drzazga T. 2011. Adaptive yield response of winter wheat cultivars across environments in Poland using combined AMMI and cluster analyses. International Journal of Plant Production 5:299-310

Mądry W., Iwańska M. 2012. Measures of genotype wide adaptation level and their relationships in winter wheat. Cereal Research Communications 40:592-601

Przybyła A., Bokszczanin K., Schollenberger M., Gozdowski Gazdowski., Mądry W., Odziemkowski S. 2012. Fire blight resistance of pear genotypes from different European countries. Trees-Structure and Functions 26:191-197

Pluta S., Mądry W., Sieczko L. 2012. Phenotypic diversity for agronomic traits in a collection of blackcurrant (Ribes nigrum L.) cultivars evaluated in Poland. Scientia Horticulturae 145:136-144

Mądry W., Mena Y., Roszkowska-Mądra B., Gozdowski D., Hryniewski R., Castel J. 2013. An overview of farming system typology methodologies and its use in the study of pasture-based farming system: a review. Spanish Journal of Agricultural Research, 11:316-326

Mądry W ., Paderewski J., Gozdowski D., Rozbicki J., Golba J., Piechociński M., Studnicki M., Derejko A. 2013. Adaptation of winter wheat cultivars to crop managements and Polish agricultural environments. Turkish Journal of Field Crops, 18:118-127

Studnicki M., Mądry W., Schmidt J. 2013. Comparing the efficiency of sampling strategies to establish a representative in the phenotypic-based genetic diversity core collection of orchardgrass (Dactylis glomerata L.). Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 49:36-47

Masny A., Żurawicz E., Pruski K., Mądry W. 2014. Combining ability analysis in 10 strawberry genotypes used in breeding cultivars for tolerance to Verticillium wilt . Journal of the American Society for Horticultural Science, 139:275-281

Pluta S., Żurawicz E., Studnicki M., Mądry W. 2014. Combining ability analysis for selected plant traits in gooseberry. Journal of the American Society for Horticultural Science, 139:325-333

Masny A., Mądry W. Żurawicz E. 2014. Combining ability of selected dessert strawberry cultivars with different fruit ripening periods. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 13:67-78

Mądry W., Studnicki M., Rozbicki J., Golba J., Gozdowski D., Pecio A., Oleksy A. (2015). Ontogenetic-based sequential path analysis of grain yield and its related traits in several winter wheat cultivars. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B—Soil & Plant Science, 65, 605-618.

Rozbicki J., Ceglińska A., Gozdowski D., Jakubczak M., Cacak-Pietrzak G., Mądry W., Golba J., Piechociński M., Sobczyński G., Studnicki M., Drzazga T. (2015). Influence of the cultivar, environment and management on the grain yield and bread-making quality in winter wheat. Journal of Cereal Science, 61, 126-132.

Sieczko L., Masny A., Pruski K., Żurawicz E., Mądry W. (2015). Multivariate assessment of cultivars’ biodiversity among the Polish strawberry core collection. Horticultural Science, 42, 83-93.

Studnicki M., Mądry W., Derejko A., Noras K., Wójcik-Gront E. (2015). Four-way data analysis within the linear mixed modelling framework. Scientia Agricola, 72, 411-419.

Paderewski J., Gauch H. G., Mądry W., Gacek, E. (2015). AMMI Analysis of Four-Way Genotype× Location× Management× Year Data from a Wheat Trial in Poland. Crop Science, 55, 1-8.

Masny A., Pruski K., Żurawicz E., Mądry W. (2016). Breeding value of selected dessert strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars for ripening time, fruit yield and quality. 207, 225-243.

Derejko A., Studnicki M., Mądry W., Gacek E.  2016. A comparison of winter wheat cultivar rankings in groups of Polish locations. Cereal Research Communications, 44, 4, 628-638

Masny A., Masny S., Żurawicz E., Pruski K., Mądry W. 2016. Suitability of certain strawberry genotypes for breeding of new cultivars tolerant to leaf diseases based on their combining ability. Euphytica, 210, 3, 341-366

Masny A., Pruski K., Żurawicz E., Mądry W. 2016. Breeding value of selected dessert strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars for ripening time, fruit yield and quality. Euphytica, 207, 2, 225-243

Mądry W., Roszkowska-Mądra B., Gozdowski D., Hryniewski R. Some aspects of the concept, methodology and application of farming system typology. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Economics 2016, Vol. 19, nr 1, # 12

Studnicki M., Mądry W., Noras K., Wójcik-Gront E., Gacek E. 2016. Yield response of winter wheat cultivars to environments modeled by different variance-covariance structures in linear mixed models. Spanish Journal of Agricultural Research, 14, 2, 1-8

Mądry W., Derejko A., Studnicki M., Paderewski J., Gacek E. Response of winter wheat cultivars to crop management and environment in post-registration trials. 2017. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 53, 2, 76-82
 

  

 

 

 

 

 

 Podręczniki i skrypty 

  

 

 

 

 

 

 

Mądry W. 1998, 2000, 2003. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe Fundacja “Rozwój SGGW”, Warszawa. Skrypt dla studentów wszystkich kierunków studiów biologicznych, rolniczych, leśnych, przyrodniczych i technologicznych

Muszyński S., Mądry W. Tomaszewski M., Sowa A., Zimny. J. 2000. Genetyka dla rolników. Fundacja “Rozwój SGGW”, Warszawa. Podręcznik dla studentów kierunku studiów rolnictwo i ogrodnictwo (udział 30%, opracowanie rozdziału pt. “Podstawy matematyczne genetyki populacji” str. 118-176)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Top! Top!
cookies