English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Strona główna > Prace dyplomowe  
 
Prace dyplomowe

 

Propozycje prac dyplomowych
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
 
Kierunek Rolnictwo
 
Prof. dr hab. Wiesław Mądry
 
Prace magisterskie:
 1. Badania źródła motywów wyboru odmian do uprawy przez rolników (za pomocą ankiet internetowych).
 2. Ankietowa ocena korzystania rolników z Listy Odmian Zalecanych (LOZ) przy wyborze odmian do uprawy – różnice regionalne (na podstawie danych z ankiet internetowych).
 3. Uwarunkowanie decyzji rolników o korzystaniu z Listy Odmian Zalecanych (LOZ) przy wyborze odmian do uprawy – różnice regionalne (na podstawie danych z ankiet internetowych).
 
Dr inż. Leszek Sieczko
 
Prace inżynierskie:
 1. Porównanie internetowych systemów meteorologicznych i prognozowych pogody.
 2. Porównanie internetowych systemów doradczych w rolnictwie.
 3. Porównanie systemów zarządzających w rolnictwie.
 
Prace magisterskie:
 1. Ocena poziomu wykorzystania systemów internetowych w gospodarstwach rolniczych (na przykładzie badania internetowego użytkowników forów internetowych).
 2. Ocena poziomu wykorzystania systemów komputerowych w gospodarstwach rolniczych w gminie (do ustalenia).
 3. Ocena poziomu wykorzystania systemów doradztwa nawozowego w gospodarstwach rolniczych.
 4. Ocena poziomu wykorzystania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego wśród rolników. (na przykładzie badania internetowego użytkowników forów internetowych).
 5. Ocena poziomu wykorzystania komputerów i internetu wśród uczniów Techników Rolniczych.
 
Dr inż. Dariusz Gozdowski
 
Prace inżynierskie:
 1. Znaczenie systemów informacji przestrzennej w produkcji rolniczej.
 2. Metody geostatystyczne w ocenie zmienności właściwości fizyko-chemicznych gleb na polach uprawnych.
 3. Metody interpolacji danych przestrzennych i możliwości ich wykorzystania w rolnictwie.
 4. Baza danych środków ochrony roślin w uprawie wybranego gatunku roślin jako internetowe źródło informacji.
 5. Możliwości wykorzystania dronów w produkcji roślinnej.
 
Prace magisterskie:
 1. Ocena zmienności przestrzennej wybranej grupy roślin w Europie (lub Polsce) i jej przyczyny.
 2. Wielowymiarowa klasyfikacja odmian wybranego gatunku z rejestru COBORU pod względem wybranych cech użytkowych.
 3. Metody statystyczne w detekcji obserwacji nietypowych w danych przestrzennych w rolnictwie precyzyjnym.
 
Dr Marcin Ollik
 
Prace inżynierskie:
 1. Analiza przestrzenna produkcji zwierzęcej w powiatach na terenie Polski na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
 2. Analiza przestrzenna wielkości gospodarstw w powiatach na terenie Polski na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
 3. Analiza przestrzenna struktury zatrudnienia w powiatach na terenie Polski na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
 
Prace magisterskie:
 1. Ocena dominujących systemów gospodarki rolnej w powiatach na terenie Polski na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
 
 
Kierunek Biologia
 
Dr Małgorzata Dudkiewicz
 
Prace magisterskie:
 1. Analiza częstości antygenów HLA w populacji polskiej na podstawie bazy danych Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
 2. Szanse polskich pacjentów na znalezienie wstępnie zgodnego niespokrewnionego dawcy komórek krwiotwórczych w rejestrze polskim - różnorodność genetyczna populacji polskiej a wielkość rejestru.
 
Dr hab. Krzysztof Pawłowski prof. SGGW
 
Prace magisterskie:
 1. Analiza bioinformatyczna nowych (nieopisanych dotąd) rodzin kinaz białkowych obecnych u drożdży i u bakterii.
 2. Analiza bioinformatyczna rodzin wydzielanych kinaz białkowych będących efektorami u bakterii patogennych.
 3. Globalna analiza bioinformatyczna nieaktywnych enzymów z typowych rodzin     (np. proteazy, kinazy, fosfatazy)
 4. Modelowanie porównawcze (comparative modelling) struktur nowych przypuszczalnych kinaz z rodziny FAM69.
 5. Modelowanie porównawcze (comparative modelling) struktur nowych aneksyn z prokariontów.
 6. Wielkoskalowa analiza bioinformatyczna danych proteomicznych dotyczących nowotworów.
 
Dr Marcin Ollik
Prace magisterskie:
 1. Ocena statystyczna dymorfizmu płciowego u pokrzywy.
 
 
Kierunek Inżynieria Ekologiczna
 
Dr Elżbieta Wójcik - Gront
 1. Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce na tle innych krajów Europejskich.
 
Dr inż. Dariusz Gozdowski
 1. Ocena zmienności przestrzennej gleb ornych w Polsce pod względem zawartości pierwiastków śladowych (praca na podstawie danych z lat 2010-2012 z programu "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski")
 2. Ocena zmienności przestrzennej wybranych właściwości fizyko-chemicznych gleb w Europie (praca na podstawie danych z projektu LUCAS).
 
Dr Marcin Ollik
 1. Analiza zróżnicowania przestrzennego różnorodności rolniczego wykorzystania gruntów na terenie Polski na poziomie powiatów (na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku)
 2. Analiza zróżnicowania przestrzennego różnorodności rolniczego wykorzystania gruntów na terenie wybranego województwa na poziomie gmin (na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku)


 
Top! Top!
cookies