English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Strona główna > Strony domowe > Leszek Sieczko  
 
Leszek Sieczko

(strona w przebudowie - trwa dostosowanie do standardu udostępniania informacji w SGGW)

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Wydział Rolnictwa i Biologii
Życiorys (stan 12-2007r.)
pracownika naukowo – dydaktycznego
prowadzącego zajęcia na kierunku
ROLNICTWO


Dr inż. Leszek Sieczko

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Rolnictwa i Biologii,
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki


Dziedzina nauk – agronomia,
reprezentowana specjalność naukowa – doświadczalnictwo
forma nawiązania stosunku pracy – mianowanie

I. Działalność dydaktyczna:
 

Statystyka matematyczna, Doświadczalnictwo, Podstawy Użytkowania Komputerów, Arkusz Kalkulacyjny II, Bazy Danych, Sieci Lokalne i Rozległe, Systemy operacyjne, Techniki Prezentacji Komputerowych (Power Point), Tworzenie stron WWW. Do w/w przedmiotów przygotowanie autorskich pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej.
 
Członek wydziałowej komisji do spraw dydaktyki. Prace nad przygotowaniem programu studiów dla specjalności Informatyka w Rolnictwie. Autor wielu programów z zakresu Techniki informacyjnej (dostosowanie do standardów wprowadzonych w 2007r.)
 
Członek Rady Programowej Międzywydziałowego Studium Informatyki i Ekonometrii. Współtwórca programu dla nowego kierunku Informatyka, (autor programu Parametryzacja procesów rolniczych).
 

Promotor prac licencjackich (MSIiE), magisterskich (WZIiM) i inżynierskich (WRiB), , 20– obronionych, 4 –w trakcie realizacji, 14 – rozpoczętych.

II Staże i zdobyte doświadczenia zawodowe:
1997, Wyjazd szkoleniowy do Institut National de la Recherche Agronomique w Grignon – Francja, ok. 4 tygodni
1998, Wyjazd szkoleniowy do Institut National de la Recherche Agronomique w Grignon – Francja, ok. 4 tygodni
1999, Wyjazd szkoleniowy do Institut National de la Recherche Agronomique w Grignon – Francja, ok. 2 tygodni
1998-2003, Administracja siecią LAN, pocztą i serwerem WWW.
1998-2007, Szkolenia i seminaria (2–4 razy w roku z danego cyklu) z zakresu: Microsoft TechNet, Microsoft Deweloper Network, Microsoft Industry Solutions Days, Microsoft Security Summit oraz (cykliczne raz w roku) Microsoft Technology Summit, Software Development GigaCon, EOIF GigaCon, Systems for Enterprises, CRM GigaCon, Database Gigacon, ERP / EAI Gigacon, GIS GigaCon, Integracja Systemów Informatycznych GigaCon, Business Intelligence GigaCon, IT w Przemysle GigaCon, Statystyka i Data Mining w Badaniach Naukowych, OPEN SOURCE w sektorze publicznym, Nowoczesne techniki informacyjne w nauce, edukacji i doradztwie dla wsi i rolnictwa.
Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – oddziałem terenowym w Białej Podlaskiej w zakresie wymiany wiedzy i prowadzenia prac inżynierskich.

III Działalność naukowa:
Emisja gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie i możliwości jej redukcji.
Modelowanie wzrostu szkarłatu krwistego (Amaranthus cruentus L.) (grant KBN w zakresie współpracy z Francją)

Sieczko A., Sieczko L., 2003, Przestrzenne spożycie żywności w gospodarstwach domowych na przykładzie lat 1990-tych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sochaczew.
Sieczko L. 2003, Kryteria wstępnego przecięcia dendrogramu w hierarchicznej analizie skupień. Colloquium Biometryczne tom 33, str. 249-258.
Mądry W., Drzazga T., Laudański Z., Rajfura A., Krajewski P., Sieczko L., 2003, Statystyczna analiza adaptacji genotypów pszenicy ozimej na podstawie mieszanych modeli genotypowo-środowiskowych. Fragmenta Agronomica tom XX, nr 4(80), str. 10-31.
Sieczko L., Mądry W., Zieliński A., Paderewski J., Urbaś-Szwed K., 2004, Zastosowanie analizy składowych głównych w badaniach nad wielocechową charakterystyką zmienności genetycznej w kolekcji zasobów genowych pszenicy twardej (Triticum durum L.). Colloquium Biometryczne tom 34, str. 223–239.
Mądry W., Krajewski P., Sieczko L., 2004, Zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do wielocechowej charakterystyki zdolności kombinacyjnej odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.). Colloquium Biometryczne tom 34, str. 251–265.
Kubicka H., Mądry W., Sieczko L., Komar A., Puchalski J., 2004, Wielowymiarowa analiza różnorodności genotypowej linii wsobnych żyta ozimego (Secale cereale L.) dla cech rolniczych i fenologicznych. Zaszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, zeszyt 497, cz. 2, str. 375-389.
Laudański Z., Sieczko L., 2005, Porównanie miar bliskości i odległości dla obiektów wielocechowych opisanych zmiennymi zerojedynkowymi. Colloquium Biometryczne, tom 35, str. 127-140.
Przybylski W., Sieczko L., Jaworska D., Czarniecka-Skubina E., Niemyjski S.; 2007; Estimation of conditionality of pork sensory quality by using multivariate analysis. Archiv für Tierzucht 2007, Vol. 50, Special Issue, s. 125-135.
Laudański Z., Mańkowski D.R., Sieczko L., 2007, Próba oceny technologii uprawy pszenicy ozimej na podstawie danych ankietowych gospodarstw indywidualnych. Część 1. Metoda wyodrębniania technologii uprawy. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 2007, nr 244, s. 33-43.
Laudański Z., Mańkowski D.R., Sieczko L., 2007, Próba oceny technologii uprawy pszenicy ozimej na podstawie danych ankietowych gospodarstw indywidualnych. Część 2. Ocena technologii uprawy. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 2007, nr 244, s. 45-57. 
dalsze publikacje zamieszczone na serwerach zewnętrznych (poniżej liki):
inne wybrane publikacje,
wykaz w bibliotece SGGW


Członkostwo: Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej
Polskiego Towarzystwa Biometrycznego.

Najważniejsze konferencje
1998, Warszawa, II raport rządowy dla konferencji stron ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
1998, Warszawa, I Polish-French International Conference on Modeling growth and development of C4 photosynthesis mono- and dicotyledonous cultivated plants.
1999, Poznań, II Krajowa Konferencja Naukowa – Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie.
1999, Warszawa, Pogłębiony przegląd Drugiego Raportu dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;
2001, Skorzęcin, XXXI International Biometrical Colloquium
2003, Rajgród, XXXIII International Biometrical Colloquium
2004, Świnoujście , XXXIV International Biometrical Colloquium
2004, Brwinów – Warszawa, Nowoczesne Techniki Informacyjne w Nauce, Edukacji i Doradztwie dla Wsi i Rolnictwa
2005, Dymaczewo, XXXV International Biometrical Colloquium
2005, Warszawa, „Zarządzanie wiedzą i informacją w organizacjach pracujących dla wsi i rolnictwa” w ramach Drugiego Rolniczego Festiwalu Nauki
2006, 2007; Warszawa, GIS GigaCon 2006 GigaCon
2006; Warszawa, Software Development GigaCon
2006; Warszawa, CRM GigaCon 2006
2006, 2007; Warszawa, II i III Kongres Linuksa Profesjonalnego
2006, 2007; Warszawa, Microsoft Security Summit
2006; Warszawa, II Kongres "Linux w biznesie"
2006, 2007; Warszawa, Microsoft Developer Days 2006
2006; Warszawa, IT w Administracji GigaCon-ELEKTRONICZNY OBIEG INFORMACJI
2006, 2007; Warszawa, Microsoft Technology Summit
2006; Warszawa, Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie - EOIF GigaCon 2006
2006; Warszawa, Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
2007, Dymaczewo, XXXVII International Biometrical Colloquium
2005-2006, Praca w komitecie organizacyjnym Obchodów 100 lecia Wydziału Rolnictwa i Biologii

  
Top! Top!
cookies