English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Inżynieria ekologiczna > -- Praktyki  
 
Praktyki

Szanowni Studenci,

Ponizej harmonogram praktyk zawodowych na kierunku Inżynieria ekologiczna, studia stacjonarne I stopnia:

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021


REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

na studiach stacjonarnych kierunku INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW

 

 1. Praktyki zawodowe na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia trwają 6 tygodni.
 2. Praktyki odbywają się w następujących terminach:

Studia inżynierskie stacjonarne:

- II rok: w 4 semestrze (w okresie wakacyjnym) łącznie 2 tygodnie (80 godzin),
- III rok: w 6 semestrze (w okresie wakacji) łącznie 4 tygodnie (160 godzin).

 1. Przed wyjazdem na praktyki zawodowe student zobowiązany jest do obowiązkowego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dotyczy to studentów II i III roku studiów stacjonarnych.
 2. Wydział kieruje studentów na praktyki do wybranych przedsiębiorstw znajdujących się w elektronicznej bazie ofert praktyk zawodowych na serwerze wydziałowym: agrobiol.sggw.pl, z którymi zawierane są umowy określające szczegółowe warunki przyjęcia studentów.
 3. Studenci mogą indywidualnie wyszukać przedsiębiorstwo deklarujące chęć przyjęcia praktykantów i może być ono wprowadzone na listę oferowanych praktyk zawodowych, po przedstawieniu ankiety charakteryzującej jednostkę (podpisanej przez jej kierownika) i zaakceptowaniu przez Opiekuna Praktyk do 30 kwietnia.
 4. Studenci po wyszukaniu miejsca odbywania praktyki proszeni są o wypełnienie skierowania na praktykę i uzyskanie zgody Opiekuna Praktyk na odbywanie w nim praktyki. Następnie muszą nawiązać kontakt z przedsiębiorstwem w celu poznania na miejscu warunków odbywania praktyki (między innymi zakresu programowego praktyki), uzyskania akceptacji jednostki przyjmującej i podpisania umowy. Podpisaną umowę należy złożyć w Dziekanacie w pokoju 0/14 w czasie dyżuru Opiekuna Praktyk do 31 maja.
 5. W czasie praktyki studenci zobowiązani są do wypełniania Kart tygodniowych, w których systematycznie odnotowują wykonane zajęcia i komentują ich aspekty produkcyjne, ekonomiczne, ekologiczne, itp.. Po odbytej praktyce student musi uzyskać opinię podpisaną przez kierownika jednostki uwzględniającą czas i miejsce trwania praktyki, oraz informację o zrealizowanych zadaniach i predyspozycjach praktykanta.
 6. Po odbyciu praktyki w czasie II roku, student zalicza ją na podstawie przedstawionych dokumentów (Kart tygodniowych, Opinii o praktykancie, Sprawozdania z praktyk, Oceny miejsca praktyki) Opiekunowi Praktyk w czasie ostatniego tygodnia sesji poprawkowej dla semestru IV.
 7. Po odbyciu praktyki w czasie III roku student zdaje egzamin z praktyki zawodowej, który odbędzie się w semestrze 7 w miesiącu grudniu. Egzamin składany jest przed komisją złożoną z przewodniczącego – Opiekuna Praktyk oraz członków komisji – pracowników dydaktycznych Wydziału Rolnictwa i Biologii. Zakres egzaminu obejmuje prezentację wizualną (np. multimedialną) z odbytych praktyk, oraz treści merytoryczne (ocena z odpowiedzi na pytania Komisji) a także stronę formalną odbycia praktyki (ocenę za prowadzenie dokumentacji dotyczącej praktyk tj.: Kart tygodniowych, uzyskanej opinii o odbyciu praktyki i sprawozdania z praktyk). Ocena końcowa z egzaminu jest średnią arytmetyczną z ww. ocen cząstkowych.
 8. Praktyki zagraniczne mogą być zaliczone jako praktyka zawodowa tylko wtedy, jeżeli ich charakter jest zgodny z profilem kierunku studiów i student uzyskał zgodę Opiekuna praktyk na ich odbywanie.
 9. Uzgodnione terminy praktyk, po podpisaniu umowy nie podlegają zmianie, z wyjątkiem przypadków losowych oraz nie powinny kolidować z terminami zajęć dydaktycznych i sesją egzaminacyjną.
 10. Ubranie robocze odpowiednie do odbycia praktyki zawodowej zabezpiecza praktykant.
 11. Wszystkie druki związane z odbyciem i zaliczeniem praktyk zawodowych dostępne są na serwerze wydziałowym agrobiol.sggw.pl

Prodziekan ds. dydaktyki kierunku Inżynieria ekologiczna
Wydziału Rolnictwa i Biologii
Warszawa, 1 października 2016


 Praktyka krok po kroku

  

I Część: Informacje dla osób wybierających miejsce praktyk z Wydziałowej bazy elektronicznej

 1. Zapoznanie się z regulaminem praktyk.
 2. Wybranie miejsce odbywania praktyk z elektronicznej bazy na wydziałowym serwerze agrobiol.sggw.pl i kontakt z jednostką.
 3. Wypełnienie Podania o Skierowanie na Studencką Praktykę Zawodową oraz Umowy w trzech egzemplarzach i zgłoszenie się do Opiekuna Praktyk w czasie dyżuru.
 4. Wyjazd do jednostki w celu podpisania Umowy.
 5. Złożenie podpisanej Umowy oraz kopii dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w zakresie NNW w Dziekanacie (pokój 014) do 31 maja.
 6. Wyjazd na praktykę. Prowadzenie Dzienniczka praktyk w oparciu o Kartę Tygodniową i opis jednostki.
 7. Zakończenie praktyk i otrzymanie Zaświadczenia o odbytej praktyce z opinią.
 8. Wypełnienie druku Sprawozdanie z praktyki wraz z ocena miejsca praktyki.
 9. Egzamin z praktyk. Należy przynieść ze sobą: Prezentację multimedialną, Dzienniczek praktyk, Zaświadczenie o odbytej praktyki z opinią i Sprawozdanie z praktyki.

II Część: Informacje dla osób samodzielnie wyszukujących miejsca praktyk

 1. Student lub Kierownik wyszukanej indywidualnie jednostki musi wypełnić Ankietę o Miejscu Praktyki.
 2. Ankietę należy złożyć do rozpatrzenia w czasie dyżuru Opiekuna Praktyk do 30 kwietnia.
 3. Dalsze postępowanie po pozytywnym zaopiniowaniu Miejsca Praktyki przez Opiekuna Praktyk wg punktów 2 – 8 z I Części.

 

Dyżur Pełnomocnika ds. Praktyk odbywa się w budynku 37 pokój 014, tylko w semestrze letnim jest to: wtorek godz. 1400-1530 i środa godz. 0830-0930

Wzory druków do pobrania 

pdf rtf Skierowanie na praktyki
pdf rtf Umowa
pdf Ankieta praktyk
Zaświadczenie o odbyciu praktyki
Sprawozdanie z praktyk
Karta tygodniowa
  Baza praktyk

  
Top! Top!
cookies