English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Przyroda i biologia > -- Warunki ukończenia studiów  
 
-- Warunki ukończenia studiów

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

  1. Warunki ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Rolnictwa i Biologii są zgodne z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  2. Poza obecnością na minimum 80% zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i terenowych, obowiązuje napisanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego (końcowego).
  3. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu końcowego jest uregulowanie pełnej odpłatności za studia.
  4. Egzamin końcowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana Wydziału na wniosek Kierownika studiów. W skład Komisji wchodzą, co najmniej: przewodniczący Komisji i dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia na danych studiach podyplomowych.
  5. Przewodniczącego Komisji, posiadającego, co najmniej stopień doktora, wybiera Dziekan Wydziału spośród członków Komisji.
  6. Przebieg egzaminu końcowego dokumentowany jest w protokole.
  7. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo do powtórnego przystąpienia do egzaminu, w terminie określonym przez Kierownika studiów podyplomowych.
  8. Sposób przygotowania pracy dyplomowej reguluje załącznik Nr 1. Załącznik Nr 2 określa wzór trzech pierwszych stron pracy dyplomowej.
  9. Przebieg egzaminu dyplomowego reguluje załącznik Nr 3 do niniejszych warunków.

Odbiór świadectw

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW, za wydanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych należy uiścić opłatę w wysokości 30 złotych. Opłatę – tytułem  wydania świadectwa, dodatkowo proszę wpisać nr edycji – wnosimy na konto nr 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120

Po odbiór świadectwa należy się zgłosić z potwierdzeniem wpłaty za świadectwo.

Miejsce odbioru świadectw:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Wydział Rolnictwa i Biologii
budynek 37, dziekanat pokój 0/110, w godzinach pracy dziekanatu
tel. 22 59 325 13

Terminy odbioru świadectw:

 

  
Top! Top!
cookies