English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Praca dyplomowa > - Wybór pracy dyplomowej  
 
- Wybór pracy dyplomowej

 

 

Zasady wyboru prac dyplomowych 

 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów wybór tematu pracy magisterskiej następuje, na co najmniej 1 rok, a inżynierskiej/licencjackiej, na co najmniej 1 semestr przed ukończeniem studiów, tzn.:
 • na semestrze szóstym (studia inżynierskie)
 • na semestrze czwartym (studia licencjackie)
 • na semestrze pierwszym (studia magisterskie uzupełniające stacjonarne i zaoczne)
  Wybór promotora i tematu pracy powinien być zakończony przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Za zgodą Rady Programowej promotorem pracy dyplomowej może być osoba ze stopniem naukowym doktora, także spoza SGGW. Recenzentem pracy inżynierskie/licencjackiej są pracownicy naukowo-dydaktyczni, co najmniej ze stopniem doktora, a magisterskiej może być tylko samodzielny pracownik Uczelni.
 2. Tematy prac dyplomowych proponowane są studentom przez promotora pracy, za zgodą kierownika katedry lub zakładu.
 3. Praca inżynierska stanowi zwarte zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy na zadany temat i wykorzystanie jej w praktyce w formie opracowania: projektu, ekspertyzy lub planu naprawczego. Obejmuje: cel i zakres pracy, krótki przegląd literatury, ocenę stanu rzeczywistego (analizy, ankieta) oraz opracowanie projektu (programu naprawczego), podsumowanie i spis literatury. Dopuszcza się pracę przeglądową – opracowaną w oparciu o literaturę naukową, z wykorzystaniem literatury obcojęzycznej lub opracowanie i opisanie wyników badań będących w dyspozycji promotora. Zaleca się, by praca dyplomowa kończąca studia I stopnia obejmowała nie mniej niż 25 stron; a w przypadku pracy o charakterze programu komputerowego nie mniej niż 15 stron; w przypadku pracy o charakterze przeglądu piśmiennictwa zaleca się zamieszczenie, co najmniej 30 pozycji bibliograficznych, w tym przynajmniej kilka obcojęzycznych.
 4. Praca licencjacka obejmuje: cel i zakres pracy, krótki przegląd literatury, podsumowanie i spis literatury. Zaleca się, by praca dyplomowa kończąca studia I stopnia obejmowała nie mniej niż 25 stron. Zaleca się zamieszczenie, co najmniej 30 pozycji bibliograficznych, w tym przynajmniej kilka obcojęzycznych.
 5. Praca magisterska ma charakter badawczy i jest oparta np.: o badania polowe, laboratoryjne, ankietowe lub/i inne. Typowy podział na rozdziały uwzględnia obligatoryjnie: wstęp (w tym cel pracy), przegląd literatury, materiał i metody, wyniki badań, dyskusję wyników badań, wnioski oraz spis literatury. Przegląd literatury uwzględnia literaturę naukową, w tym literaturę obcojęzyczną.
 6. Temat i konspekt pracy dyplomowej podlegają ocenie przez Wydziałową Komisję Dydaktyczną i są zatwierdzane przez prodziekana ds. dydaktyki
 7. Prace dyplomowe wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach i na indywidualną prośbę studenta, mogą być wykonywane na innym wydziale (nie więcej niż 10% liczby studentów na danym roku).
 8. Na wykonanie pracy dyplomowej poza SGGW zgodę wyraża prodziekan ds. dydaktyki po uprzednim uzyskaniu zapewnienia ze strony promotora i kierownika jednostki o możliwości włączenia studenta do badań lub dysponowaniu wynikami, które będą podstawą pracy. Koszty związane z wykonaniem pracy dyplomowej poza SGGW ponosi jednostka przyjmującą a promotor pracy opiekuje się studentem bez wynagrodzenia.
 9. Sposób postępowania w pozostałych sprawach określa Regulamin Studiów w SGGW.                  

  
Top! Top!
cookies