English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Praca dyplomowa > - Egzamin dyplomowy  
 
- Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

Regulamin egzaminu dyplomowego

 

1.     Zgodnie Regulaminem Studiów SGGW, warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

o   uzyskanie zaliczeń z modułów wymaganych programem studiów i praktyk przewidzianych w planie studiów

o   uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej

 

2.     Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 31 stycznia na studiach kończących się w semestrze zimowym i 30 czerwca na studiach kończących się w semestrze letnim. W semestrze letnim egzaminy trwają do 31 lipca.

 

 1. Po złożeniu pracy dziekan powołuje komisję egzaminacyjną i wyznacza termin egzaminu dyplomowego. Egzamin odbywa się przed komisją w składzie:

o   Przewodniczący - prodziekan ds. dydaktyki lub osoba przez niego upoważniona,

o   Członkowie - promotor i recenzent pracy dyplomowej.

 

 1. Obrona pracy dyplomowej na Wydziale ma charakter otwarty i składa się z:

o   10 minutowej prezentacji pracy przez dyplomanta

o   odpowiedzi na pytania członków komisji (dotyczące pracy i prezentacji)

o   odpowiedzi na wylosowane 2 pytania z listy pytań inżynierskich dla kierunku w przypadku studiów I stopnia oraz 2 pytania dotyczące tematyki pracy dyplomowej w przypadku studiów II stopnia

 

 1. Prezentacja pracy z wykorzystaniem środków audiowizualnych lub posteru obejmuje: cel pracy, zastosowane metody badań, wyniki badań (projekt- prace inżynierskie) i wnioski. Komisja egzaminacyjna odrębnie ocenia prezentację pracy, odpowiedzi na pytania dotyczące pracy (1-3 pytania zadane przez członków komisji i zaproszonych gości) oraz odpowiedzi na pytania egzaminacyjne inżynierskie. W przypadku rozbieżności ocen decydujący głos należy do przewodniczącego komisji. Czas przewidywany na jedną obronę wynosi 30-35 minut.

 

 1. Student nie może uzyskać oceny b. dobrej za prezentację pracy bez użycia środków audiowizualnych (ewentualnie posteru) lub po skróceniu/przedłużeniu wystąpienia o ponad 5 min. Egzamin uważa się za zdany, jeśli średnia ocen z pytań egzaminacyjnych oraz ocena z prezentacji pracy jest równa lub wyższa od 3.00.
 2. Sposób postępowania w pozostałych sprawach określa Regulamin Studiów w SGGW.


                                                                                              Prodziekan ds dydaktyki

 

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia

Kierunek Rolnictwo
 1. Systemy rolnictwa (produkcji roślinnej)
 2. Charakterystyka systemu i poziomu produkcji rolniczej w Polsce
 3. Kierunki zmian zachodzące w rolnictwie w UE
 4. Systemy uprawy roli, typy uproszczeń stosowanych w uprawie roli
 5. Wady i zalety płodozmiennego systemu uprawy roślin
 6. Perspektywy i zagrożenia monokulturowego systemu uprawy roślin
 7. Nawożenie azotem roślin uprawy polowej- aspekty produkcyjne i ekologiczne
 8. Funkcje kompleksu sorpcyjnego gleb i jego znaczenie w nawożeniu roślin
 9. Zasady zrównoważonego nawożenia roślin uprawnych
 10. Rolnicza przestrzeń produkcyjna w Polsce, ograniczenia produkcji roślinnej
 11. Znaczenie jakości materiału siewnego w polowej produkcji roślinnej
 12. Pośrednia i bezpośrednia metoda genetycznej transformacji roślin
 13. Konsekwencje zmian klimatycznych na ziemi i możliwości im przeciwdziałania
 14. Rośliny alternatywne
 15. Pszenica konsumpcyjna. Rola czynników agrotechnicznych w kształtowaniu plonu ziarna i jego jakości.
 16. Rolnictwo organiczne - niebezpieczeństwa i szanse rozwoju w Polsce
 17. Konsekwencje dla polskiego rolnictwa wynikające z akcesji w Unii
 18. Rola międzyplonów we współczesnym rolnictwie
 19. Poziom oraz znaczenie ochrony roślin w rolnictwie w krajach UE
 20. Ekologiczna i gospodarcza funkcja roślin motylkowatych
 21. Intensywność produkcji rolniczej w Polsce i krajach UE (aspekty agronomiczne i ekonomiczne)
 22. Struktura agrarna gospodarstw i użytkowanie gruntów w Polsce
 23. Standard handlowy oraz specyfika technologiczna produkcji ziarna pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia browarnego
 24. Interwencjonizm na rynku rolnym UE
 25. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji wybranych grup roślin w Polsce.
 26. Przyczyny i skutki nadmiernego udziału zbóż w zasiewach w Polsce, zabiegi regenerujące stanowisko
 27. Wpływ czynników produkcji na przezimowanie plantacji rzepaku
 28. Postęp technologiczny w uprawie buraka cukrowego i obecny stan cukrownictwa w Polsce
 29. Funkcje użytków zielonych, charakterystyka
 30. Krajowy rynek ziemniaka, kierunki użytkowania i wymagania jakościowe

 

 Kierunek Biologia, studia stacjonarne I stopnia

 

1
Przedstaw klasyfikację mutantów; omów powstanie wybranych gatunków allopoliploidalnych (minimum jednego)
   
2 Przedstaw klasyfikację ruchomych elementów genomu; szczegółowo omów wybraną klasę.
3 Omów regulację ekspresji genów operonów laktozowego i tryptofanowego; wskaż podobieństwa i różnice.
4 Omów regulację ekspresji genów kontrolujących homeozę u roślin i u zwierząt.
5 Scharakteryzuj interferencję RNA jako sposób regulacji ekspresji genów eukariotycznych.
6 Omów typy objawów chorobowych powodowanych przez wirusy roślin.
7 Co to jest i od czego zależy pH gleby?  Jakie jest znaczenie odczynu środowiska glebowego dla organizmów żywych?
8 Od czego zależy zdolność gleby do zaopatrywania organizmów żywych w wodę?
9 Jakie są sposoby transportu jonów przez błony biologiczne?
10 Jak powstają impulsy nerwowe?
11 GMO - nadzieje i obawy.
12 Podaj przykłady wykorzystania metod biotechnologicznych w produkcji roślinej i zwierzęcej oraz w  przemyśle spożywczym.
13 Omów główne kierunki ewolucji roślin lądowych.
14 Omów właściwości i funkcje błon w komórce roślinnej.
15 Wymień węglowodany roślin, omów ich budowę i pełnione funkcje. 
16 Jakie tkanki są zaangażowane w transport długodystansowy u roślin?  Scharakteryzuj jedną z nich.
17 Omów przystosowania roślin do życia na lądzie.
18 Proszę wyjaśnić wpływ, znaczenie oraz mechanizm działania metylacji DNA na ekspresję genów w komórkach eukariotycznych.
19 Co to są kaskady sygnalizacyjne i jaką rolę pełnią podczas przekazywania sygnału w komórce eukariotycznej?
20 Co to są przeciwciała, krótko przestaw ich budowę i funkcje?
21 Krótko scharakteryzuj odporność nieswoistą i swoistą.
22 Co to jest antygen, krótko przedstaw jego charakterystykę?
23 Zdefiniuj cytokiny, przedstaw ich rolę.
24 Scharakteryzuj krótko materiały zapasowe i formy ich gromadzenia w komórce roślinnej.
25 Opisz krótko szlak przepływu informacji genetycznej w komórce.
26 Porównaj przebieg mitozy i mejozy oraz przedstaw ich biologiczne znaczenie.
27 Omów budowę plastydów i ich biologiczne znaczenie dla roślin lądowych.
28 Czym są gatunki obce, jakimi drogami mogą się przemieszczać na nowe obszary? Podaj 5 przykładów obcych gatunków kręgowców występujących w Polsce. W jaki sposób oddziaływują one na rodzime gatunki zwierząt? 
29 Przystosowania do życia i przykłady gatunków kręgowców występujących w różnych środowiskach.
30 Jakie są główne składniki krwi oraz jakie funkcje pełni krew? Opisz budowę białek globularnych na przykładzie hemoglobiny. 
31 Porównaj glikolizę z glukoneogenezą – omów znaczenie oraz przebieg obu szlaków.
32 Omów przemiany kataboliczne aminokwasów, losy NH4+ oraz szkieletów węglowych aminokwasów.
33 Jaka rolę w procesie trawienia odgrywa wątroba i trzustka? Omów mechanizm aktywacji oraz działania peptydaz na przykładzie chymotrypsyny.
34 Inhibitory enzymów jako leki – podaj i omów mechanizm działania wybranego inhibitora odwracalnego i nieodwracalnego. 
35 Porównanie budowy morfologicznej i biologii podtypów wchodzących w skład typu stawonogi.
36 Ogólna charakterystyka typów zaliczanych do celomata.
37 Efekt cieplarniany, źródła jego powstania i sposoby ograniczenia tego zjawiska.
38 Powstawanie ozonu w astmosferze i rola ozonu stratosferycznego oraz troposferycznego.
39 Co to jest eutrofizacja wód? Jakie są przyczyny tego zjawiska oraz sposby zapobiegania?
40 Przedstaw w jaki sposób działalność człowieka przyczynia się do zmniejszenia bioróżnorodności.
41 Omów znaczenie ruchów aparatów szparkowych oraz podstawowych związków regulatorowych tego procesu.
42 Omów wpływ światła jako czynnika modyfikującego wzrost i rozwój rośliny. 
43 Omów hormonalną regulację spoczynku i kiełkowania nasion.
44 Podaj przykłady przystosowania wybranych taksonów grzybów do pasożytnictwa i drapieżnictwa. 
45 Omów, na wybranych przykładach, pozytywne i negatywne relacje grzybów  z innymi organizmami.
46 Drożdże i pleśnie w mykopestycydach - omów na wybranych przykładach.
47 Wymień rodzaje śmierci komórki i opisz jedną z nich pod katem zmian morfologicznych i biochemicznych.
48 Wymień wszystkie typy tkanek i wskaż, które z nich wywodzą się z myzenchymy.
49 Jakie są metody uzyskiwania i jakie znaczenie mają kultury mikroorganizmów w praktyce mikrobiologicznej.
50 Jakie są przyczyny tego, że nie potrafimy hodować większości mikroorganizmów w warunkach laboratoryjnych?
51 Jakie czynniki determinują wielkości komórek w obrębie organizmów prokariotycznych?
52 Regulacja hormonalna: wymień najważniejsze gruczoły dokrewne oraz produkowane przez nie hormony/ lub co to jest regulacja hormonalna - odpowiedz na wybranym przykładzie (organ dokrewny, hormony).
53 Dlaczego produkcja pierwotna oceanów jest niższa niż ekosystemów lądowych?

 

   


 
Top! Top!
cookies