English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Praca dyplomowa > - Egzamin dyplomowy  
 
- Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

Regulamin egzaminu dyplomowego

 

1.     Zgodnie Regulaminem Studiów SGGW, warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

o   uzyskanie zaliczeń z modułów wymaganych programem studiów i praktyk przewidzianych w planie studiów

o   uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej

 

2.     Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 31 stycznia na studiach kończących się w semestrze zimowym i 30 czerwca na studiach kończących się w semestrze letnim. W semestrze letnim egzaminy trwają do 31 lipca.

 

 1. Po złożeniu pracy dziekan powołuje komisję egzaminacyjną i wyznacza termin egzaminu dyplomowego. Egzamin odbywa się przed komisją w składzie:

o   Przewodniczący - prodziekan ds. dydaktyki lub osoba przez niego upoważniona,

o   Członkowie - promotor i recenzent pracy dyplomowej.

 

 1. Obrona pracy dyplomowej na Wydziale ma charakter otwarty i składa się z:

o   10 minutowej prezentacji pracy przez dyplomanta

o   odpowiedzi na pytania członków komisji (dotyczące pracy i prezentacji)

o   odpowiedzi na wylosowane 2 pytania z listy pytań inżynierskich dla kierunku w przypadku studiów I stopnia oraz 2 pytania dotyczące tematyki pracy dyplomowej w przypadku studiów II stopnia

 

 1. Prezentacja pracy z wykorzystaniem środków audiowizualnych lub posteru obejmuje: cel pracy, zastosowane metody badań, wyniki badań (projekt- prace inżynierskie) i wnioski. Komisja egzaminacyjna odrębnie ocenia prezentację pracy, odpowiedzi na pytania dotyczące pracy (1-3 pytania zadane przez członków komisji i zaproszonych gości) oraz odpowiedzi na pytania egzaminacyjne inżynierskie. W przypadku rozbieżności ocen decydujący głos należy do przewodniczącego komisji. Czas przewidywany na jedną obronę wynosi 30-35 minut.

 

 1. Student nie może uzyskać oceny b. dobrej za prezentację pracy bez użycia środków audiowizualnych (ewentualnie posteru) lub po skróceniu/przedłużeniu wystąpienia o ponad 5 min. Egzamin uważa się za zdany, jeśli średnia ocen z pytań egzaminacyjnych oraz ocena z prezentacji pracy jest równa lub wyższa od 3.00.
 2. Sposób postępowania w pozostałych sprawach określa Regulamin Studiów w SGGW.


                                                                                              Prodziekan ds dydaktyki

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia

Kierunek Rolnictwo
 1. Systemy rolnictwa (produkcji roślinnej)
 2. Charakterystyka systemu i poziomu produkcji rolniczej w Polsce
 3. Kierunki zmian zachodzące w rolnictwie w UE
 4. Systemy uprawy roli, typy uproszczeń stosowanych w uprawie roli
 5. Wady i zalety płodozmiennego systemu uprawy roślin
 6. Perspektywy i zagrożenia monokulturowego systemu uprawy roślin
 7. Nawożenie azotem roślin uprawy polowej- aspekty produkcyjne i ekologiczne
 8. Funkcje kompleksu sorpcyjnego gleb i jego znaczenie w nawożeniu roślin
 9. Zasady zrównoważonego nawożenia roślin uprawnych
 10. Rolnicza przestrzeń produkcyjna w Polsce, ograniczenia produkcji roślinnej
 11. Znaczenie jakości materiału siewnego w polowej produkcji roślinnej
 12. Pośrednia i bezpośrednia metoda genetycznej transformacji roślin
 13. Konsekwencje zmian klimatycznych na ziemi i możliwości im przeciwdziałania
 14. Rośliny alternatywne
 15. Pszenica konsumpcyjna. Rola czynników agrotechnicznych w kształtowaniu plonu ziarna i jego jakości.
 16. Rolnictwo organiczne - niebezpieczeństwa i szanse rozwoju w Polsce
 17. Konsekwencje dla polskiego rolnictwa wynikające z akcesji w Unii
 18. Rola międzyplonów we współczesnym rolnictwie
 19. Poziom oraz znaczenie ochrony roślin w rolnictwie w krajach UE
 20. Ekologiczna i gospodarcza funkcja roślin motylkowatych
 21. Intensywność produkcji rolniczej w Polsce i krajach UE (aspekty agronomiczne i ekonomiczne)
 22. Struktura agrarna gospodarstw i użytkowanie gruntów w Polsce
 23. Standard handlowy oraz specyfika technologiczna produkcji ziarna pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia browarnego
 24. Interwencjonizm na rynku rolnym UE
 25. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji wybranych grup roślin w Polsce.
 26. Przyczyny i skutki nadmiernego udziału zbóż w zasiewach w Polsce, zabiegi regenerujące stanowisko
 27. Wpływ czynników produkcji na przezimowanie plantacji rzepaku
 28. Postęp technologiczny w uprawie buraka cukrowego i obecny stan cukrownictwa w Polsce
 29. Funkcje użytków zielonych, charakterystyka
 30. Krajowy rynek ziemniaka, kierunki użytkowania i wymagania jakościowe

  
Top! Top!
cookies