English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Dydaktyka > Informacje dla studentów  
 
Informacje dla studentów
Propozycje tematów prac inżynierskich
 
 Zakład Gleboznawstwa

dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska prof. SGGW

 1. Zagadnienia ochrony gleb w polityce Unii Europejskiej
 2. Zagrożenie erozją gleb w Polsce
 3. Stan i zagrożenia środowiska na terenie wybranej gminy
 4. Właściwości gleb i struktura ich użytkowania na terenie wybranej gminy

Dr Wojciech Kwasowski:

 1. Gleby mojego (rodziców) gospodarstwa ich typologia i wartość użytkowa (na podstawie literatury).
 2. Warunki glebowo-klimatyczne dla produkcji rolniczej w powiecie (gminie)....student wybiera teren badań.
 3. Analiza odczynu gleb w gospodarstwie na tle gminy i powiatu.
 4. Ocena zwartości węgla organicznego i próchnicy w glebach gospodarstwa na tle gminy i powiatu.
 5. Analiza potencjalnej żyzności gleb na podstawie zawartości azotu i węgla organicznego w glebach gospodarstwa.

Dr Lidia Oktaba:

 1. Ocena wpływu użytkowania na wybrane wskaźniki żyzności gleb
 2. Zmiana jakości środowiska glebowego pod wpływem zalesienia gleb rolniczych
 3. Dostępne formy makroskładników dla roślin w zalesionych glebach rolniczych
 4. Analiza zalesienia gruntów rolniczych w wybranej Gminie – stan i możliwości.
 5. Analiza danych na temat wykonania Programu zwiększenia lesistości. 

Dr Łukasz Uzarowicz 

 1. Analiza właściwości gleb wykształconych na składowiskach odpadów pochodzących z elektrowni węglowych
 2. Analiza właściwości gleb wykształconych na hałdach cynkowo-ołowiowych w regionie śląsko-krakowskim

 

 Propozycje tematów prac magisterskich

 
 Zakład Gleboznawstwa

dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska prof. SGGW

 1. Ocena zapasów CO2 związanych w glebach wybranych typów
 2. Zagadnienie gleb płowych niejednorodnych uroczyska Doliska położonych w Lasach Rogowskich
 3. Systematyka i klasyfikacja użytkowa gleb w gospodarstwie indywidualnym (np. własnym, Rodziców, czy krewnych)
 4. Właściwości fizykochemiczne i pozycja systematyczna gleb rdzawych Chojnowskiego parku Krajobrazowego
 5. Warunki glebowe w plantacji truskawek i sadzie wiśniowym
 6. Stosunki wodno-powietrzne gleb zdegradowanego trawnika w ogrodzie działkowym

Dr Wojciech Kwasowski:

 1. Wybrane formy metali ciężkich w glebach antropogenicznych oraz ich pobieranie i gromadzenie w roślinach.
 2. Akumulacja mikroelementów w glebach i roślinach terenów o różnym sposobie użytkowania.
 3. Degradacja środowiska pod wpływem wybranych czynników antropogenicznych. 
 4. Zasolenie gleb jako czynnik degradacji środowiska miejskiego.
 5. Gleby mojego (rodziców) gospodarstwa ich typologia i wartość użytkowa (na podstawie badań własnych).

Dr Lidia Oktaba:

 1. Związki humusowe w glebach miejskich różnie użytkowanych
 2. Właściwości substancji próchnicznych w zalesionych glebach porolnych
 3. Wpływ zalesienia na zawartość dostępnych form fosforu i potasu
 4. Porównanie jakości humusu w glebach zalesionych i w uprawie rolniczej
 5. Dostępne formy wybranych makroskładników w glebach porolnych
 6. Metale ciężkie w zalesionych glebach porolnych
 7. Wpływ zalesienia na wybrane właściwości gleb (na przykładzie wybranej gminy lub Nadleśnictwa, bądź własnego gospodarstwa)

Dr Łukasz Uzarowicz

 1. Wpływ kwaśnych wód siarczanowych na właściwości gleb bielicowych
 2. Wpływ sztucznych zalesień sosnowych na właściwości gleb lessowych

 

Propozycje tematów prac inżynierskich

Zakład Chemii Rolniczej

 • Wpływ warunków klimatycznych w okresie 85 lat na plony wybranych gatunków roślin uprawnych w trwałych doświadczeniach nawozowych.
 • Ocena systemów nawożenia stosowanych w rolnictwie ekologicznym, zintegrowanym i konwencjonalnym.
 • Rola nawożenia organicznego we współczesnym rolnictwie.
 • Ocena przydatności osadów ściekowych z wybranej oczyszczalni ścieków do nawożenia roślin
 • Ocena przydatności ścieków z wybranej oczyszczalni ścieków do nawożenia roślin
 • Opracowanie planu nawożenia w wybranym gospodarstwie rolniczym.
 • Ocena wartości nawozowej wybranych nawozów naturalnych wraz z opracowaniem planu nawożenia tymi nawozami.
 • Ocena zagrożeń związkami azotu pochodzącymi z rolnictwa i możliwości ich ograniczania.
 • Ocena zagrożeń związkami fosforu pochodzącymi z rolnictwa i możliwości ich ograniczania.
 • Rola doradztwa nawozowego we współczesnym rolnictwie
 • Dynamika zmian zasobności gleby w makroelementy na podstawie badań Stacji Chemiczno-Rolniczych.
 • Dynamika zmian zasobności gleby w mikroelementy na podstawie badań Stacji Chemiczno-Rolniczych.
 • Wpływ nawożenia mikroelementami na jakość plonów
 • Charakterystyka nawozów helatowych.
 • Wpływ nawożenia makroelementami na jakość plonów.
 • Ocena zmian zachodzących w poziomie nawożenia i asortymencie poszczególnych grup nawozów mineralnych w wybranej jednostce samorządowej
 • Udział roślin uprawianych w różnych systemach nawożenia w procesie wiązania CO2 z atmosfery
 • Dodatkowo istnieje możliwość sformułowania tematów prac inżynierskich indywidualnie dla dyplomanta w zależności od zainteresowań.

   

 Propozycje tematów prac magisterskich

Zaklad Chemii Rolniczej

Prace z zakresu nawożenia

 • Ocena nowych nawozów mineralnych.
 • Opracowanie punktowego systemu nawożenia borówki wysokiej
 • Badania nad roztworem glebowym gleb obszarów rolnych i leśnych
 • Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie i skład chemiczny roślin (doświadczenie polowe).
 • Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na wybrane właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb (doświadczenie polowe)
 • Bilanse składników pokarmowych (NPK) w doświadczeniach wieloletnich przy zróżnicowanym nawożeniu i zmianowaniu (wyliczenia z istniejących doświadczeń polowych)
 • Dynamika zmian składników pokarmowych (dostępnych i aktywnych) w okresie wegetacji w zróżnicowanych warunkach nawozowych i zmianowaniu (doświadczenia wieloletnie)
 • Działanie wzrastających dawek potasu w zależności od stopnia zakwaszenia gleb i nawożenia magnezem na plonowanie i niektóre cechy jakości roślin (doswiadczenie polowe).
 • Zależność plonowania oraz efektywności nawożenia N,P,K i Ca od warunków klimatycznych – wyliczenia na podstawie wielu lat.
 • Wpływ sposobu mulczowania gleby (kora i trociny) oraz dawek azotu na właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz na wzrost i owocowanie borówki wysokiej.
 • Wpływ nawożenia na zawartość siarki w głównych typach roślin uprawnych.
 • Różne sposoby (doglebowo, donasiennie, dolistnie) wnoszenia mikroelementów (Se, Cu, Mg, Zn, B) do roślin uprawnych

 

Prace z zakresu ochrony środowiska.

 • Badanie efektywności przy różnych oczyszczalniach roślinnych.
 • Ocena różnych technologii uzdatniania osadów ściekowych do przyrodniczego użytkowania.
 • Agrochemiczne sposoby rekultywacji gleb zdegradowanych przez przemysł.
 • Analiza użytkowania stref ochronnych wokół wybranych zakładów przemysłowych.
 • Wykorzystanie pomiarów stężenia jonów w roztworze glebowym do monitoringu środowiska glebowego.
 • Badania nad możliwością ograniczenia pobierania metali ciężkich przez rośliny z gleb skażonych, przy zastosowaniu różnych nawozów organicznych (mikropoletka)
 • Badania nad możliwością ograniczenia pobierania metali ciężkich przez rośliny z gleb skażonych przy zastosowaniu wapna (mikropoletaka).
 • Badania nad możliwością ograniczenia pobierania metali ciężkich przez rośliny z gleb skażonych przy różnym składzie granulometrycznym gleby (mikropoletka)
 • Ocena wartości nawozowej kompostu ze śmieci miejskich wyprodukowanego w ciągu technologicznym „DANO” (doświadczenie polowe lub wazonowe)
 • Ocena przydatności różnych osadów ściekowych do nawożenia.
 • Ocena możliwości stosowania w rolnictwie odpadów przemysłowych i komunalnych zawierających związki toksyczne.
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin związkami siarki i azotu.
 • Przemieszczanie i lokalizacja metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu) w organach roślin w zróżnicowanych warunkach zanieczyszczenia gleby.
 • Potencjał fitoremediacji wybranych gatunków roślin zbożowych w stosunku do cynku i kadmu
 • Potencjał fitoremediacji wybranych gatunków roślin zbożowych w stosunku do Pb, Cu.
 • Fitoekstrakcja wybranych metali ciężkich przez rośliny zbożowe.
 • Fitoekstrakcja wybranych metali ciężkich przez rośliny krzyżowe.
 • Ocena sprawności oczyszczania ścieków oczyszczalni: wierzbowej, trzcinowej, bagiennej, glonowej (Lemna)
 • Ocena przydatności wybranych roślin alternatywnych na cele uprawowe i energetyczne.
 • Ocena wymagań pokarmowych wybranych roślin energetycznych (Miscanthus Komosa ryżowa i Szarłat (Amaranthus), śluzowiec) w stosunku do głównych składników nawozowych (N, P, K, Mg)
 • Ocena wartości nawozowej kompostu z podłoża popieczarkowego na przykładzie kukurydzy
 • Ocena wpływu gipsowania gleb kwaśnych na plonowanie roślin i właściwości chemiczne gleby.
 • Ocena wpływu nawożenia fosfogipsem gleb kwaśnych na plonowanie roślin i właściwości chemiczne gleby.
 • Ocena możliwości utylizacji stałych odpadów mineralnych: gipsu i fosfogipsu na najsłabszych glebach przeznaczonych pod zalesienie.
 • Ocena wartości nawozowej nawozów organiczno-mineralnych wytwarzanych z organicznych materiałów odpadowych w świetle doświadczeń wazonowych
 Prace z zakresu ekonomiki nawożenia i ochrony środowiska
 
 • Badanie rynku nawozów mineralnych w wybranych regionach kraju.
 • Projekt nawożenia w systemie integrowanej produkcji rolniczej na przykładzie grupy gospodarstw w określonym rejonie.
 • Ocena efektywności i opłacalności nawożenia dla określonych gospodarstw rolnych.
 • Ocena i możliwości stosowania komputerowych programów doradztwa nawozowego (NAW-3 i in.) w warunkach doświadczeń nawozowych, lub przykładowych gospodarstw rolnych.
 • Efekty gospodarcze i ekonomiczne gospodarstw ekologicznych, intensywnych i zintegrowanych.
 • Wpływ warunków klimatycznych na działanie nawozów.
 
Powyższe tematy wykonywane będą pod kierunkiem:
prof. dr hab. Jan Łabętowicz
dr hab.inż. Beata Rutkowska prof. nadzw. SGGW
dr hab. inż. Wiesław Szulc
dr hab. inż. Wojciech Stępień
dr inż. Ewa Szara
dr inż. Tomasz Sosulski
dr Magdalena Szamańska
 
Zapisy u dr hab. W. Szulca


 
Top! Top!