English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Strona główna > Historia > Prof. Zbigniew Laudański  
 
Prof. Zbigniew Laudański


Prof. dr hab. Zbigniew Laudański (1942-2017)


Zbigniew Laudański urodził się dnia 17 marca 1942 roku w Jedwabnem k/Łomży.
Studia wyższe odbył w latach 1960–1965 na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego tam uzyskał stopień magistra matematyki.
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadała mu w 1979 roku Rada Naukowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wyznaczanie efektów klasowych w nieortogonalnych układach sklasyfikowanych wielokierunkowo (analiza wariancji)”.
Promotorami byli: prof. Zygmunt Nawrocki i prof. Stanisław Węgrzyn (jako sukcesor po śmierci w 1978r., prof. Zygmunta Nawrockiego).
Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych z wyróżnieniem w roku 1997 roku nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Zastosowania operatorów rzutowania w analizowaniu danych nieortogonalnych. Teoria, algorytmy i przykłady".
W dniu 5 lutego 2009 r. Rada Wydziału Rolnictwa i Biologii podjęła uchwałę o poparciu wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk rolniczych dr hab. Zbigniewowi Laudańskiemu prof. nadzw  SGGW.
Jesienią 2009 Prezydent RP podpisał akt nominacji i nadał tytuł profesora, który to został uroczyście wręczony w dniu 3 marca 2010 r.
Opublikowany dorobek naukowy obejmuje ogółem  ponad 80 prac, w tym 10 publikacji indywidualnych oraz ponad 70 współautorskich.
Należy nadmienić, iż wspomagał bardzo wiele osób w przygotowywaniu statystycznym swych prac o kolejne stopnie naukowe.
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prof. dr hab. Zbigniewa Laudańskiego koncentrowały się przede wszystkim na zastosowaniach metod matematyczno-statystycznych i informatycznych w naukach przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk rolniczych. W tych jak:
  • Zastosowania metod klasycznych do analizowania danych statystycznych oraz własnych modyfikacji tych metod, ze szczególnym uwzględnieniem danych nieortogonalnych, wraz z interpretacją merytoryczną uzyskiwanych wyników.
  • Dane produkcyjne i doświadczalne dotyczące uprawy roślin rolniczych oraz metody analizowania takich danych statystycznych w ujęciu jedno i wielocechowym.
  • Opracowywanie algorytmów i programów komputerowych dla praktycznego stosowania metod matematycznych w różnego rodzaju badaniach rolniczych, ekonomicznych, socjologicznych, medycznych, ale ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w doświadczalnictwie rolniczym.
W ujęciu rolniczym (przyrodniczym) spośród zagadnień, którymi zajmował się, można wydzielić sześć grup zagadnień, najliczniej reprezentowanych publikacjami:
  • Badania statystyczne nad zmiennością i współzmiennością cech ilościowych roślin i zwierząt,
  • Ocena i interpretacja interakcji genotypowo-środowiskowej roślin,
  • Uwarunkowanie plonu roślin przez czynniki genetyczne i uprawowe,
  • Ocena oraz wykorzystanie postępu biologicznego i technologicznego w hodowli, nasiennictwie i produkcji roślin,
  • Ocena efektywności i optymalizacja gospodarki nasiennej,
  • Obieg pierwiastków w agrosystemie.

Znaczna część publikowanego i niepublikowanego dorobku naukowego wiązała się z zastosowaniem techniki komputerowej w opracowywaniu danych empirycznych w okresie formowania się informatyki jako specjalności naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w naukach rolniczych i doświadczalnictwie rolniczym.
W zakresie zastosowań metod statystycznych i technik komputerowych, począwszy od 1966 roku, współpracował przede wszystkim ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytutem Badawczym Leśnictwa w Warszawie, Instytutem Ziemniaka w Boninie oraz Akademią Medyczną w Warszawie.
Był autorem wielu algorytmów i programów komputerowych dla praktycznego stosowania metod matematycznych w różnego rodzaju badaniach dotyczących przede wszystkim zagadnień hodowli roślin i zwierząt, ekonomicznych, socjologicznych, medycznych, itp.

Znaczną część dorobku stanowiły prace dotyczące wnioskowania statystycznego z rolniczych danych produkcyjnych. Z problematyką analizowania tego typu danych poddanych klasyfikacji jedno- i wielokierunkowej wiążą się m.in. praca doktorska oraz przede wszystkim rozprawa habilitacyjna, gdzie zawarte zostały podstawy teoretyczne metod wnioskowania statystycznego z takich danych klasyfikowanych. Przedstawił metodę analizy danych nieortogonalnych według stałych modeli liniowych analizy wariancji, regresji oraz kowariancji wraz z procedurami obliczeniowymi dla wybranych układów doświadczalnych i przykładami zastosowań, które obrazują i dokumentują praktykę stosowania tych metod.

Zainteresowania analizowaniem danych nieortogonalnych wynikały z bliskiej współpracy z Profesorem Zygmuntem Nawrockim – SGGW, wybitnym specjalistą z zakresu doświadczalnictwa rolniczego i biometrii, prekursora m.in. w zakresie statystycznego analizowania danych produkcyjnych, a w szczególności stosowania tego typu metod obliczeniowych w Polsce.

Oddzielną grupę prac stanowiły prace wykorzystujące dostępne aplikacje komputerowe, które powstały w wyniku współpracy w ramach zagadnień oceny porównawczej odmian roślin rolniczych (zboża, trawy, soja, itp.) oraz ich współdziałania ze środowiskiem naturalnym jak i tworzonym przez człowieka. Dotyczyło to analiz danych ze ścisłych doświadczeń rolniczych w układach kompletnych i niekompletnych oraz danych dotyczących uprawy roślin rolniczych, uzyskiwanych z ankietowania gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną.

Podczas prac m.in. nad cyklem publikacji dotyczących optymalizacji częstotliwości wymiany odmian i nasion zbóż opracował program użytkowo-edukacyjny „Doradztwo Zbóż – Wymiana Odmian i Nasion (DZWON), wykorzystywany do szkolenia grupy pracowników ODR. Program ten był także wykorzystywany w dydaktyce ze studentami. Należy także zauważyć, że podczas przygotowywania rozprawy habilitacyjnej, opracował moduł statystyczny do programu komputerowego wykorzystywanego przez hodowców w latach 90-tych poprzedniego stulecia.

W 1997 roku dr hab. Zbigniew Laudański otrzymał indywidualną nagrodę naukową I-go stopnia Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, natomiast w roku 2005 indywidualną nagrodę naukowo-dydaktyczną II-go stopnia.

Był pomysłodawcą specjalności „informatyka w rolnictwie” realizowanej na kierunku rolnictwo, dla której był głównym współautorem programu ramowego studiów w zakresie kształcenia w części matematyczno-informatycznej. Wykonał pierwsze kroki w kierunku zaistnienia na Wydziale, w ramach kształcenia na kierunku biologia, nowej dziedziny jaką jest bioinformatyka.
W okresie kiedy pełnił funkcję kierownika kierunku studiów informatyka w ramach Międzywydziałowego Studium Zastosowań Informatyki, kierował zespołem, który opracował program ramowy czteroletnich studiów inżynierskich powołanych w SGGW.

Prof. dr hab. Zbigniew Laudański był inicjatorem uhonorowania prof. dr hab. Tadeusza Calińskiego – niekwestionowanego autorytetu naukowego społeczności doświadczalników, biometryków i statystyków, najwyższym uniwersyteckim tytułem doktora honoris causa SGGW. Był On jednocześnie promotorem powołanym przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii, i miał zaszczyt wygłosić laudację podczas uroczystości wręczania tego zaszczytnego tytułu w dniu 22 stycznia 2008 roku.Rekor SGGW prof. Tomasz Borecki wraz z prof. Tadeuszem Caliński (po lewej) oraz prof. Zbigniewem Laudańskim (po prawej) w czasie uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa dniu 22-01-2008 r.
 

Rekor SGGW prof. Tomasz Borecki wraz z prof. Tadeuszem Caliński (po lewej) oraz prof. Zbigniewem Laudańskim (drugi po lewej) w czasie uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa w dniu 22-01-2008 r.

 

Prof. Zbigniew Laudański w czasie uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa w dniu 22-01-2008 r. Prof. Zbigniew Laudański (pierwszy od lewej), prof. Tadeusz Caliński (w środku) oraz prof. Stanisław Mejza (po prawej) w czasie uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa w dniu 22-01-2008 r.

 


 

Był promotorem 4 prac doktorskich, z czego 3 zostało wykonanych i zakończonych w SGGW – dwie w 2004 i jedna w 2007 oraz jednej wykonanej w IHAR w Radzikowie (2008). Był promotorem 21 prac magisterskich (SGGW), z czego dwójka magistrantów wykonała także prace doktorskie pod Jego promotorstwem, i 4 prac inżynierskich. Wykonał  recenzje 5 prac doktorskich oraz jedną recenzję wydawniczą rozprawy habilitacyjnej. Wykonywał recenzje projektów badawczych oraz recenzje publikacji naukowych m.in. dla czasopism: Biuletyn IHAR, Zeszyty Naukowe AR w Poznaniu, Colloquium Biometryczne, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis.

Działalność zawodowo - naukowa:
1965 - 1970; programista lub problemista w Ośrodkach Obliczeniowych resortu MON (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, Jednostka Wojskowa nr 2529);
1970 - 1977; specjalista d/s ETO w IHAR;
1977 - 1980; kierownik Pracowni Programowania i Projektowania w Instytucie Ekonomiki Rolnej;
1980 - 1983; adiunkt - kierownik Pracowni Informatyki w Rolnictwie w Instytucie Ekonomiki Rolnej;
1983 - 1986; adiunkt w Zakładzie Ogólnej Ekonomiki Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej;
1986 - 2007  profesor nadzwyczajny w Katedrze Biometrii - Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, kierownik KSMiD (2000-2004), Katedry Biometrii (2005-2007);
2008 - 2012  profesor nadzwyczajny na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki;
1987 – 2013 profesor (0,5 etatu) w Zakładzie Nasiennictwa i Nasionoznawstwa w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.
2013 – 2015 profesor Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomi TWP w Olsztynie. Rektor 2014/2015

Prof. dr hab. Zbigniew Laudański jako pracownik naukowo-dydaktyczny SGGW swoją działalność dydaktyczną ze studentami Wydziału Rolniczego rozpoczął w 1966 roku w zakresie nauczania matematyki wyższej w trybie zajęć zleconych [opinia doc. Leokadii Ubysz-Boruckiej o prof. Laudańskim z 1986 r.].
Już jako etatowy pracownik SGGW, poza prowadzeniem zajęć dydaktycznych z wielu różnych przedmiotów – ćwiczeń i wykładów, opracowywał programy wykładów i ćwiczeń dla studentów studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych oraz doktoranckich na takich wydziałach, jak (według aktualnych nazw): Rolnictwa i Biologii, Nauk o Żywności, Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach, Inżynierii Produkcji oraz Zastosowań Informatyki i Matematyki.

 

Prof. Zbigniew Laudański (drugi od prawej) na spotkaniu po inauguracji wydziałowej w dniu 1-10-2004 r. wraz z prof. Barbarą Zagdańską (pierwsza z prawej ) oraz z prof. Wiesławem Mądrym (trzeci od prawej).


 

Prof. Zbigniew Laudański  (pierwszy od prawej) wraz z dziekanem  - prof. Janem Łabętowiczem (pierwszy od lewej) i innymi pracownikami  SGGW w czasie uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej wybitnego statystyka Jerzego Spławę-Neymana dnia 7-06-2006 roku.

 

Prof. Zbigniew Laudański odsłonięcia tablicy upamiętniającej prof. Zygmunta Nawrockiego w dniu 7-06-2006 roku.

 

Prof. Zbigniew Laudański w czasie XXXVIII Międzynarodowego Colloquium Biometrycznego odbywającego się w SGGW w dniach 08-11.09.2008 r.

 

Spotkanie świąteczne pracowników katedry dnia 19-12-2008 r.

 

Prof. Zbignierw Laudański wraz z panią dr Bogdą Kowalską. Spotkanie świąteczne pracowników katedry dnia 26-03-2010 r.

 

 
Zdjęcie pracowników Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki 16-12-2015 r.  


Prof. dr hab. Zbigniew Laudański zmarł dnia 25 lutego 2017 roku, został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie (kwatera: C-VI-1,    rząd: 5, grób: 13).
9 marca 2017 r. odbyło się żałobne posiedzenie Rad Wydziału Rolnictwa i Biologii oraz Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, poświęcone pamięci prof. Zbigniewa Laudańskiego. Poniżej znajduje się kilka zdjęć z tych uroczystości.

   
 

 


Przygotowane na podstawie materiałow zebranych przez dr Leszka Sieczko 
Top! Top!
cookies