English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
Menu > Tematy prac dyplomowych  
 
Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych - rok akademicki 2018/2019 (wg Promotorów) 

 

Lp. Promotor Temat i miejsce realizacji Kierunek studiów Rodzaj pracy dyplomowej Numer kontaktowy e-mail
1 Dr hab. Arkadiusz Artyszak Wpływ terminu stosowania dolistnego nawozu krzemowego …. na plonowanie i jakość technologiczną korzeni buraka cukrowego. Sahryń (powiat hrubieszowski)    ROLNICTWO inż./mgr 32 702 arkadiusz_artyszak@sggw.pl
2 Dr hab. Arkadiusz Artyszak Wpływ dawki dolsitnego nawozu krzemowego …. na plonowanie i jakość technologiczna korzeni buraka cukrowego. Sahryń (powiat hrubieszowski)      ROLNICTWO inż./mgr 32 702 arkadiusz_artyszak@sggw.pl
             
1 Dr inż. Barbara Borawska-Jarmułowicz Ocena parametrów morfologiczno-fizjologicznych odmian traw niskich w aspekcie ich wykorzystania na tereny zdegradowane ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż./mgr 32 708 barbara_borawska_jarmulowicz@sggw.pl
2 Dr inż. Barbara Borawska-Jarmułowicz Ocena parametrów morfologiczno-fizjologicznych odmian traw wysokich w aspekcie ich wykorzystania na tereny zdegradowane ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż./mgr 32 708 barbara_borawska_jarmulowicz@sggw.pl
3 Dr inż. Barbara Borawska-Jarmułowicz Wpływ stosowania nanocząsteczek krzemu na parametry morfologiczno-fizjologiczne traw w aspekcie ich stosowania do zagospodarowania terenów zdegradowanych ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż./mgr 32 708 barbara_borawska_jarmulowicz@sggw.pl
             
1 Dr hab. Maria Janicka Bioróżnorodność trwałych użytków zielonych w wybranych gospodarstwach rolnych województwa mazowieckiego (badania ankietowe, badania terenowe) ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
2 Dr hab. Maria Janicka Ocena utrzymywania się wybranych gatunków roślin zielnych w trzecim roku po podsiewie   ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
3 Dr hab. Maria Janicka Ocena stanu runi łąkowej po renowacji metodą podsiewu (z różnymi jej modyfikacjami) ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
4 Dr hab. Maria Janicka  Stan populacji gatunków chronionych w zależności od warunków siedliskowych  ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
5 Dr hab. Maria Janicka Rozwój i plonowania wybranych gatunków i odmian traw w drugim roku użytkowania.  ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
6 Dr hab. Maria Janicka Wielkość i skład gatunkowy glebowego banku nasion w siedliskach łąkowych ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
7 Dr hab. Maria Janicka Zagrożenia, ochrona i próby restytucji przyrodniczej zbiorowisk łąkowych na obszarach prawnie chronionych (badania ankietowe) ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
             
1 Dr Grażyna Mastalerczuk Wartość użytkowa wybranych gatunków i odmian traw stosowanych na trawniki rekreacyjne w zależności od dolistnego odżywienia roślin nanocząsteczkami krzemu ROLNICTWO inż. / mgr 32 710 grazyna_mastalerczuk@sggw.pl
2 Dr Grażyna Mastalerczuk Plonowanie odmian traw pastewnych w zależności od pozakorzeniowego odżywiania roślin  nanocząsteczkami krzemu (  Kolekcja Roślin Uprawnych). ROLNICTWO inż. / mgr 32 710 grazyna_mastalerczuk@sggw.pl
             
1 Dr Beata Michalska-Klimczak Zmienność cech roślin buraka cukrowego i ich wpływ na końcową masę korzenia - doświadczenie wazonowe (3 os.) w WSD w Skierniewicach ROLNICTWO inż. 32 704 beata_michalska@sggw.pl
2 Dr Beata Michalska-Klimczak Plonowanie i jakość ziarna np. pszenicy oz., pszenżyta oz., pszenicy j. i jęczmienia j. w zależności od systemu uprawy roli (3-4 os.) WSD w Skierniewicach ROLNICTWO mgr. 32 704 beata_michalska@sggw.pl
3 Dr Beata Michalska-Klimczak Plonowanie i wartość technologiczna ogławianych i odliścianych korzeni buraka cukrowego w zależności od terminu zbioru (2 os.) WSD w Skierniewicach ROLNICTWO mgr./inż. 32 705 beata_michalska@sggw.pl
             
1 Prof. dr hab.Jan Rozbicki Produkcja roślinna na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny, badania ankietowe ROLNICTWO mgr 32 697 jan_rozbicki@sggw.pl
2 Prof. dr hab.Jan Rozbicki Rozwój systemu korzeniowego pszenicy ozimej i rzepaku ozimego w zależności od zasobności gleby w składniki pokarmowe i dostępności wody, fitotron, szklarnia, kolekcja. ROLNICTWO mgr 32 697 jan_rozbicki@sggw.pl
3 Prof. dr hab.Jan Rozbicki Ocena poprawności technologii uprawy pszenicy lub żyta, owsa w gospodarstwie …. ROLNICTWO inż. 32 697 jan_rozbicki@sggw.pl
4 Prof. dr hab.Jan Rozbicki Uwarunkowanie plonu ziarna żyta ROLNICTWO mgr/inż. 32 697 jan_rozbicki@sggw.pl
             
1 Dr hab. Irena Suwara, prof.nadzw. SGGW Ocena zrównoważonej produkcji roślinnej w wybranej gminie na podstawie bilansu substancji organicznej (praca ankietowa). ROLNICTWO inż. 32 692 irena_suwara@sggw.pl
2 Dr hab. Irena Suwara, prof.nadzw. SGGW Wpływ stosowania różnych systemów nawożenia na zachwaszczenie jęczmienia jarego w siewie czystym i z wsiewką koniczyny czerwonej  - WSD Skierniewice/Chylice ROLNICTWO mgr 32 692 irena_suwara@sggw.pl
3 Dr hab. Irena Suwara, prof.nadzw. SGGW Ocena stosowania różnych biostymulatorów w kształtowaniu  plonów pszenicy ozimej. WSD Skierniewice ROLNICTWO mgr 32 692 irena_suwara@sggw.pl
4 Dr hab. Irena Suwara, prof.nadzw. SGGW Wpływ stosowania zróżnicowanego nawożenia na plonowanie  jęczmienia jarego w siewie czystym i z wsiewką koniczyny czerwonej  - WSD Skierniewice/Chylice ROLNICTWO mgr 32 692 irena_suwara@sggw.pl
5 Dr hab. Irena Suwara, prof.nadzw. SGGW Ocena zrównoważonej produkcji roślinnej w wybranym województwie i Polsce na podstawie współczynnika pokrycia gleby roślinnością. (4 prace) INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. 32 692 irena_suwara@sggw.pl
6 Dr hab. Irena Suwara, prof.nadzw. SGGW Wpływ różnego użytkowania gruntów na strukturę  i właściwości wodne gleby.  WSD Skierniewice INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż./mgr 32 692 irena_suwara@sggw.pl
             
1 Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska Plastyczność fenotypowa dziko rosnących gatunków z rodziny storczykowatych (badania terenowe) INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż./mgr 32 688 dorota_sienkiewicz_paderewska@gmail.com
2 Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska Występowanie roślin rzadkich i chronionych na obiekcie Łąki na Opaleniu w Kampinoskim PN (badania terenowe) ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż./mgr 32 688 dorota_sienkiewicz_paderewska@gmail.com
3 Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska Fizjonomia i skład gatunkowy muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (badania terenowe) INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż./mgr 32 688 dorota_sienkiewicz_paderewska@gmail.com
4 Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska Fentypowa zmienność i spektrum ekologiczne wybranych gatunków z rodzaju Carex (badania terenowe) INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż./mgr 32 688 dorota_sienkiewicz_paderewska@gmail.com
5 Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska Fizjonomia i skład gatunkowy wilgotnych łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea (badania terenowe) ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż./mgr 32 688 dorota_sienkiewicz_paderewska@gmail.com
6 Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska Trawy/zioła w zbiorowiskach łąk wilgotnych/ łąk świeżych/muraw napiaskowych (badania terenowe) ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż./mgr 32 688 dorota_sienkiewicz_paderewska@gmail.com
             
1 Dr Agnieszka Ciesielska, Dr Anna Wysmułek Ocena zachwaszczenia roślin w różnych systemach rolnictwa. WSD Skierniewice, RZD Chylice ROLNICTWO inż. 32 684 agnieszka_ciesielska@sggw.pl  anna_wysmulek@sggw.pl
2 Dr Agnieszka Ciesielska, Dr Anna Wysmułek Ocena zachwaszczenia roślin/ plantacji produkcyjnych w gospodarstwie ROLNICTWO inż. 32 684 agnieszka_ciesielska@sggw.pl  anna_wysmulek@sggw.pl
3 Dr Agnieszka Ciesielska, Dr Anna Wysmułek Pocena poprawności integrowanej ochrony wybranej rośliny/ grupy roślin w gospodarstwie ROLNICTWO inż. 32 684 agnieszka_ciesielska@sggw.pl  anna_wysmulek@sggw.pl
4 Dr Agnieszka Ciesielska   Wpływ uprawy roli na zawartość nasion i owoców chwastów w glebie. RZD Chylice;  WSD Skierniewice ROLNICTWO mgr. 32 684 agnieszka_ciesielska@sggw.pl 
5 Dr Agnieszka Ciesielska   Bank nasion i owoców chwastów w różnych glebach i fitocenozach ROLNICTWO mgr. 32 684 agnieszka_ciesielska@sggw.pl 
6  Dr Anna Wysmułek Wpływ uprawy roli na zachwaszczenie łanu i plonowanie wybranych roślin. WSD Skierniewice; RZD Chylice ROLNICTWO mgr. 32 684 anna_wysmulek@sggw.pl
7  Dr Anna Wysmułek Wpływ biostymulatorów na wzrost i plonowanie pszenicy ozimej. WSD Skierniewice ROLNICTWO mgr. 32 684 anna_wysmulek@sggw.pl


 
Top! Top!
cookies