English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
Menu > Badania  
 
Badania

Problematyka badawcza Katedry Agronomii:

Badania w Katedrze Agronomii charakteryzują się dużym zróżnicowaniem tematycznym i mieszczą się w kilku dyscyplinach naukowych wchodzących w skład dziedziny badań naukowych, jaką jest agronomia. Poza typowymi zagadnieniami obejmującymi doskonalenie technologii produkcji roślin rolniczych badania w Katedrze ukierunkowane są w coraz większym stopniu na problemy zrównoważonego rozwoju rolnictwa i usługi ekosystemowe.

Główne kierunki badań Katedry to:

I. Innowacyjne technologie produkcji roślin rolniczych optymalizujące wielkość  i jakość plonów oraz przyjazne dla środowiska przyrodniczego:

 • BIOPRODUKTY, innowacyjne technologii wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich  i makaronu o obniżonej kaloryczności - finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Wykorzystanie narzędzi rolnictwa precyzyjnego do optymalizacji nawożenia azotem (N) pszenicy ozimej. 
 • Technologie produkcji buraka cukrowego gwarantujące bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego.
 • Ocena technologii produkcji oraz wewnątrzpolowej i wewnątrzłanowej zmienności cech gleby i plonowania roślin okopowych i zbożowych na plantacjach produkcyjnych.
 • Zmienność budowy przestrzennej łanów wybranych gatunków roślin zbożowych i buraka cukrowego oraz wpływ cech łanu na wielkość, jakość plonu i jego składowe. 

II. Środowiskowe i produkcyjne skutki różnych systemów uprawy roli, nawożenia i zmianowania roślin:

 • Znaczenie siewu bezpośredniego dla zachowania zasobów substancji organicznej i struktury gleby oraz różnorodności fauny glebowej. 
 • Wpływ systemów uprawy roli i nawożenia roślin na zawartość w glebie różnych frakcji materii organicznej ekstrahowanych metodami fizycznymi.
 • Wpływ uproszczonych systemów uprawy roli i zmianowania roślin na wybrane wskaźniki jakości gleby.
 • Wpływ wieloletniego nawożenia i zmianowania na zachwaszczenie roślin uprawianych w różnych warunkach siedliskowych.
 • Rola wieloletniego nawożenia i zmianowania w kształtowaniu wybranych właściwości czarnej ziemi i plonowania roślin.  

III. Wykorzystanie właściwości biologicznych gatunków  i odmian traw na użytkach zielonych:

 • Dobór gatunków i odmian do mieszanek na użytki zielone o różnym przeznaczeniu (łąki i pastwiska trwałe, użytki przemienne, trawniki, boiska sportowe).
 • Zróżnicowanie morfologicznych i biologicznych cech oraz zdolności reprodukcyjnej odmian kupkówki (Dactylis glomerata).
 • Ocena energii i zdolności kiełkowania nasion odmian kupkówki pospolitej w zależności od okresu ich przechowywania.
 • Degradacja runi łąkowej i skuteczność metod jej renowacji. 

IV. Pozaprodukcyjna rola użytków zielonych:

 • Waloryzacja siedlisk łąkowych i zbiorowisk trawiastych.
 • Gospodarowanie na użytkach zielonych położonych na obszarach chronionych i wrażliwych.
 • Kierunki zmian składu gatunkowego runi łąkowej w wyniku zaniedbania pratotechniki i zaniechania użytkowania.  

V. Reakcja traw pastewnych i gazonowych na stresy abiotyczne i biotyczne:

 • Morfologiczna i fizjologiczna reakcja odmian traw pastewnych i gazonowych w warunkach stresów abiotycznych.
 • Badanie wzrostu, rozwoju i struktury systemu korzeniowego traw pastewnych i gazonowych w warunkach stresów abiotycznych. 

VI. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na rośliny:

 • Ekotoksykologia.
 • Ekofizjologia.
 • Bioindykacja.

  
Top! Top!
cookies