English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Rekrutacja  
 
Rekrutacja

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń 
Termin zgłoszeń: w ciągu całego roku 
Liczba miejsc: 55 (zajęcia rozpoczynają się gdy liczba zgłoszonych kandydatów wynosi nie mniej niż 50 osób)
Opłata: 1600 zł za semestr (całkowity koszt 3200 zł)
Proponowana jest opłata w systemie ratalnym: 2 raty po 800 zł w pierwszym semestrze oraz 2 raty po 800 zł w drugim semestrze.
Szczegółowy terminarz wnoszenia opłat podany jest w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. Wpłaty za studia należy dokonywać na konto:

Bank Polska Kasa Opieki SA, Oddział w Warszawie 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

Przy dokonywaniu wpłat należy w tytule wpłaty wpisać KOD KSIĘGOWY STUDIÓW, który jest przypisany do poszczególnych edycji. KOD STUDIÓW jest podany w umowie o świadczenie usług edukacyjnych.

Miejsce składania dokumentów: 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Wydział Rolnictwa i Biologii
budynek 37, dziekanat pokój 0/09, w godzinach pracy dziekanatu
tel. 22 59 325 01
e-mail: wrib_stpod@sggw.pl

W celu zarezerwowania miejsca na studiach należy przesłać na adres e-mail (wrib_stpod@sggw.pl) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście – podanie i kwestionariusz osobowy.

Po uzyskaniu informacji zwrotnej z Dziekanatu, należy złożyć komplet następujących dokumentów:

  1. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
  2. Kserokopia dowodu osobistego
  3. Jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  4. Podanie i kwestionariusz osobowy
  5. Podpisaną klauzulę RODO

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, wymagane jest ich poświadczenie za zgodność z oryginałem najpóźniej na I zjeździe w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Biologii, pok. 0/09

  
Top! Top!
cookies