English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Rekrutacja  
 
Rekrutacja

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń 
Termin zgłoszeń: w ciągu całego roku 
Liczba miejsc: 55 (zajęcia rozpoczynają się gdy liczba zgłoszonych kandydatów wynosi nie mniej niż 50 osób)
Opłata: 1600 zł za semestr (całkowity koszt 3200 zł)
Proponowana jest opłata w systemie ratalnym: 2 raty po 800 zł w pierwszym semestrze oraz 2 raty po 800 zł w drugim semestrze.
Szczegółowy terminarz wnoszenia opłat podany jest w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. Wpłaty za studia należy dokonywać na konto:

Bank Polska Kasa Opieki SA, Oddział w Warszawie 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

Przy dokonywaniu wpłat należy w tytule wpłaty wpisać KOD KSIĘGOWY STUDIÓW, który jest przypisany do poszczególnych edycji. KOD STUDIÓW jest podany w umowie o świadczenie usług edukacyjnych.

Uczelnia wystawia fakturę VAT na żądanie Nabywcy będącego osoba fizyczną zgodnie z 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), czyli w przypadku zgłoszenia żądania przez Nabywcę nie później niż w terminie 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Uczelnia nie wystawi faktury, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone po tym terminie. W przypadku, gdy Nabywcą jest firma Uczelnia wystawia VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, czyli do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym Uczelnia otrzymała wpłatę za studia podyplomowe. ”

 

 

Miejsce składania dokumentów: 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Wydział Rolnictwa i Biologii

Edycja 36 A mail: beata_borek@sggw.edu.pl,                       tel. 22 5932501, b.37, p.0/09

Edycja 36 B mail: bogumila_szymanska@sggw.edu.pl,      tel.225932508, b.37, p.0/109

Edycja 35 C mail: anna_zawadzka@sggw.edu.pl                tel. 22-59-32513, pok 0/110

Edycja 36 D mail: beata_borek@sggw.edu.pl                        tel. 22 8932501, b.37, p.0/09

edycja 36 E mail: bogumila_szymanska@sggw.edu.pl      tel. 22 5932508 b. 37, p.0/109 

 

Zapraszamy na studia od 1.10.2021 r., rekrutacja: Pani Bogumiła Szymańska, tel. 22 5932515

budynek 37, dziekanat pokój 0/10, w godzinach pracy dziekanatu
tel. 22 59 325 15
e-mail: bogumila_szymanska@sggw.edu.pl


Proszę o potwierdzenie czy decydujecie Państwo na ewentualne  zajęcia on line.

W celu zarezerwowania miejsca na studiach należy przesłać na adres e-mail anna_zawadzka@sggw.edu.pl lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście – Kwestionariusz osobowy

Po uzyskaniu informacji zwrotnej z Dziekanatu, należy złożyć komplet następujących dokumentów:

  1. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
  2. Jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  3. Podanie i kwestionariusz osobowy

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, wymagane jest ich poświadczenie za zgodność z oryginałem najpóźniej na I zjeździe w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Biologii

  
Top! Top!
cookies