English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- O studiach  
 
O studiach

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje najnowszą, kompleksową wiedzę z zakresu produkcji rolniczej oraz funkcjonowania gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, obejmującą:

  • uwarunkowania glebowe i klimatyczne produkcji roślinnej, biologię roślin uprawnych, technologie uprawy roli i roślin (m. in. zmianowanie, odmiany, nawożenie, ochrona, zbiór), podstawy ogrodnictwa, produkcję i obrót materiałem siewnym, łąkarstwo;
  • zasady chowu, podstawy żywienia oraz fizjologii zwierząt gospodarskich;
  • podstawy kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej;
  • nowe kierunki w uprawie roślin (uproszczenia uprawy, rośliny energetyczne, rolnictwo precyzyjne, rolnictwo ekologiczne, nowe kierunki w konstrukcji i użytkowaniu maszyn rolniczych);
  • wiedzę i umiejętności dotyczące organizacji gospodarstw rolnych oraz prowadzenia rachunkowości rolniczej;
  • możliwości i warunki uzyskania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz płatności bezpośrednich;
  • rozumienie prawa rolnego, podstawy agroturystyki

Wiedza przekazywana jest na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Rolnictwa i Biologii (z ponad 100-letnią tradycją kształcenia rolniczego) oraz nauczycieli z innych wydziałów SGGW. Zajęcia prowadzą także pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.

Słuchacze studium odbywają zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych SGGW w Oborach i Żelaznej, gdzie omawiane są technologie uprawy roli i roślin, przechowalnictwo płodów rolnych oraz produkcja zwierzęca (fermy bydła, owiec i drobiu) prowadzona w tych gospodarstwach. Praktyczne aspekty warzywnictwa i sadownictwa omawiane są na polach i w sadzie Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Słuchacze studium podyplomowego poznają także produkcję roślinną oraz problematykę badawczą Wydziałowej Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem końcowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Na czas zjazdu istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach Gościnnych hotelu IKAR (na terenie kampusu SGGW), po wcześniejszej rezerwacji: telefon: 22 593 37 00, e-mail: ikar@sggw.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo:

Ustawa z dn. 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405, tekst ujednolicony)

Rozporządzenie MRiRW z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. poz. 109)

Obwieszczenie MRiRW z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z dn. 23 kwietnia 2018 r., poz. 759) 
Top! Top!
cookies