English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Program studiów  
 
Program studiów

Nazwa studiów: Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Jednostka prowadząca: Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Czas trwania studiów podyplomowych: dwa semestry w trybie niestacjonarnym, w układzie 14 zjazdów dwudniowych (sobota, niedziela). Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym (październik) lub letnim luty/marzec.
Ogólna liczba godzin dydaktycznych 230, w tym 178 godzin wykładów, 12 godzin ćwiczeń i 40 godzin ćwiczeń terenowych.
Ogólna liczba punktów ECTS: 60

Wersja do pobrania (.pdf)

 

Wykaz przedmiotów wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykłady [h]

Ćwiczenia [h]

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

Produkcja roślinna

1.

Podstawy gleboznawstwa rolniczego

8

3

zal.

2,2

2.

Ochrona roślin

10

-

zal.

2,0

3.

Gospodarka nawozowa

8

-

zal.

1,6

4.

Uprawa roli i roślin

12

-

zal.

2,4

5.

Podstawy produkcji ogrodniczej

6

-

zal.

1,2

6.

Technologie produkcji roślin rolniczych. Rolnictwo ekologiczne i precyzyjne

24

-

zal.

4,8

7.

Łąkarstwo

6

 

zal.

1,2

8.

Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych.

10

-

zal.

2,0

9.

Podstawy produkcji i obrotu materiałem siewnym

5

-

zal.

1,0

10.

Podstawy kontroli fitosanitarnej

5

-

zal.

1,0

Produkcja zwierzęca

11.

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich

8

3

zal.

2,2

12.

Zasady chowu zwierząt gospodarskich

9

-

zal.

1,8

13.

Podstawy kontroli weterynaryjnej

5

-

zal.

1,0

Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych

14.

Rolnictwo polskie XX i XXI wieku

2

-

zal.

0,4

15.

Organizacja gospodarstw rolnych

5

-

zal.

1,0

16.

Podstawy prawa i prawa rolnego

10

-

zal.

2,0

17.

Rachunkowość gospodarstw rolnych

8

-

zal.

1,6

18.

Rynki rolne

4

-

zal.

0,8

19.

Kierunki rozwoju techniki rolniczej

10

3

zal.

2,4

Agroturystyka i rozwój obszarów wiejskich

20.

Agroturystyka

3

-

zal.

0,6

21.

Rozwój obszarów wiejskich

20

3

zal.

4,8

Zajęcia terenowe

22.

Rolniczy Zakład Doświadczalny (RZD) w Żelaznej

-

10

zal.

2,0

23.

RZD Wilanów-Obory, Gospodarstwo Obory

-

10

zal.

2,0

24.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

-

10

zal.

2,0

25.

Stacja Doświadczalna Wydziału Rolnictwa i Biologii w Skierniewicach

-

10

zal.

2,0

Praca dyplomowa

 

 

 

14,0

Razem

178

52

 

60

 

Wykaz przedmiotów wraz z opisem

Lp.

Nazwa przedmiotu

Opis przedmiotu

1.

Podstawy gleboznawstwa rolniczego

Powstawanie gleb, charakterystyka głównych typów, zasady klasyfikacji gleb.

2.

Ochrona roślin

Najważniejsze choroby i szkodniki roślin oraz przegląd najczęściej spotykanych chwastów. Metody ochrony roślin przed patogenami, szkodnikami i chwastami. Pojęcie i rodzaje toksyczności pestycydów.

3.

Gospodarka nawozowa

Zasady odżywiania roślin, rodzaje nawozów i ich zastosowanie. Przechowywanie nawozów naturalnych: płyta obornikowa, zbiorniki na gnojowicę. Zagrożenia środowiska obszarów wiejskich wynikające z błędów agrotechnicznych i sposobów przechowywania nawozów.

4.

Uprawa roli i roślin

Uwarunkowania klimatyczne produkcji roślinnej. Zasady zmianowania roślin. Cele uprawy roli, wady i zalety uprawy roli płużnej i uproszczonej. .Zasady siewu oraz pielęgnacji mechanicznej roślin. Podstawy zbioru najważniejszych roślin uprawy polowej.

5.

Podstawy produkcji ogrodniczej

Znaczenie gospodarcze i najważniejsze gatunki/odmiany roślin sadowniczych  i warzywnych. Zasady agrotechniki w uprawie szkółkarskiej, sadowniczej i polowej warzyw. Zbiór i przechowywanie produktów ogrodniczych.

6.

Technologie produkcji roślin rolniczych. Podstawy rolnictwa ekologicznego i precyzyjnego

Zasięg uprawy, najważniejsze odmiany i kierunki użytkowania głównych roślin uprawy polowej, wymagania siedliskowe, wzrost i rozwój roślin, zasady agrotechniki. Rynek zbóż, cukru, roślin oleistych i wysokobiałkowych. Podstawy rolnictwa ekologicznego i precyzyjnego. Zajęcia terenowe

7.

Łąkarstwo

Znaczenie gospodarcze i poza produkcyjne trwałych użytków zielonych, pielęgnacja i użytkowanie łąk i pastwisk. Pasze z użytków zielonych i zasady ich przechowywania. Zajęcia terenowe

8.

Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych.

Charakterystyka biomasy jako podstawowego źródła energii odnawialnej. Rodzaje biomasy i sposoby ich przetwarzania na użyteczne formy energii. Wymagania siedliskowe roślin energetycznych. Technologie produkcji gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne: wierzba wiciowa, miskant olbrzymi, ślazowiec pensylwański, słonecznik bulwiasty i inne.  Budowa morfologiczna i cechy łanu omawianych gatunków roślin energetycznych. Cechy fizyczne, skład chemiczny i struktura plonu biomasy gatunków roślin energetycznych. Technologie zbioru roślin i zagospodarowania pozyskanej biomasy. Analiza efektywności ekonomicznej i energetycznej uprawy omawianych gatunków

9.

Podstawy produkcji i obrotu materiałem siewnym

Produkcja materiału siewnego, zasady etykietowania, stopnie kwalifikacji, uszlachetnienie nasion

10.

Podstawy kontroli fitosanitarnej

Obwiązujące normy, podstawy kontroli fitosanitarnej, dostosowanie gospodarstw do norm fitosanitarnych

11.

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich

Tworzenie i wykorzystywanie składników pokarmowych u różnych gatunków zwierząt. Rodzaje pasz, ocena wartości pokarmowej, ogólne zasady normowania i układania dawek pokarmowych dla grup zwierząt gospodarskich. Zajęcia laboratoryjne

12.

Zasady chowu zwierząt gospodarskich

Przegląd gatunków i ras zwierząt gospodarskich, kierunki użytkowania. Zapobieganie chorobom zwierząt. Wychów młodych zwierząt. Budynki inwentarskie, sposoby usuwania i przechowywania odchodów, sposoby zadawania pasz. Zajęcia terenowe

13.

Podstawy kontroli weterynaryjnej

Obowiązujące normy weterynaryjne, podstawy kontroli weterynaryjnej, dostosowanie gospodarstw rolnych do norm weterynaryjnych.

14.

Rolnictwo polskie XX i XXI wieku

Definicja i cele współczesnego rolnictwa, czynniki gospodarcze, historyczne i ekonomiczne determinujące zmiany we współczesnym rolnictwie, specyfika produkcji rolniczej z uwypukleniem polowej uprawy roślin

15.

Organizacja gospodarstw rolniczych

Co to jest gospodarstwo rolnicze? (definicje i elementy składowe). Czynniki mające wpływ na organizację gospodarstw rolniczych. Kalkulacje rolnicze jako narzędzie wspomagające decyzje dotyczące sposobów organizacji gospodarstwa rolniczego (kalkulacje cząstkowe, kalkulacje kompleksowe)

16.

Podstawy prawa i prawa rolnego

Procedury tworzenia prawa, przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, obrotu surowcami, obrotu ziemi, zasady podatkowe.

17.

Rachunkowość gospodarstw  rolnych

Zasady rachunkowości, system FADN, system finansowy w rolnictwie, zajęcia praktyczne dotyczące systemu FADN

18.

Rynki rolne

Pojęcie i elementy rynku rolnego. Mechanizm rynku rolnego. Rynek a interwencjonizm państwowy. Instytucje rynku rolnego. Integracja i dywersyfikacja na rynku rolnym. Sprzedaż bezpośrednia w

rolnictwie

19.

Kierunki rozwoju techniki rolniczej

Nowe kierunki w konstrukcji i użytkowaniu maszyn, rolnictwo precyzyjne, techniki pomiarów satelitarnych dla potrzeb gospodarstwa, istota pozyskiwania informacji z GSP

20.

Agroturystyka

Definiowanie pojęć związanych z turystyką wiejską i agroturystyką

21.

Rozwój obszarów wiejskich

Wielofunkcyjny rozwój na obszarach wiejskich, zasady funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych - przepisy prawne. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, programy rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności bezpośrednie, wypełnianie wniosków dotyczących PROW. Zajęcia praktyczne

22.

Ćwiczenia terenowe w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym (RZD) w Żelaznej

Polowa produkcja roślinna (m.in. ziemniaki, marchew), przechowalnia okopowych, nawodnienia, użytki zielone, ferma owiec.

23.

Ćwiczenia terenowe w RZD Wilanów-Obory, Gospodarstwo Obory

Polowa produkcja roślinna, produkcja pasz na gruntach ornych, maszyny i narzędzia, silosy, ferma bydła, ferma drobiu.

24.

Ćwiczenia terenowe w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Produkcja warzywnicza szklarniowa i polowa, produkcja sadownicza, systemy prowadzenia sadów, przechowywanie owoców

25.

Ćwiczenia terenowe w Stacji Doświadczalnej Wydziału Rolnictwa i Biologii w Skierniewicach

Pomiary meteorologiczne, zasady przechowywania środków ochrony roślin i nawozów, doświadczenia nawozowe, objawy niedoboru podstawowych składników pokarmowych na różnych roślinach, zasady prowadzenia plantacji i przetwarzania roślin energetycznych

 

  
Top! Top!
cookies