Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Pracownicy Katedry > dr Małgorzata Rochalska  
 
dr Małgorzata Rochalska

 

1. Tytuł, imię i nazwisko - Dr Małgorzata Rochalska

2. Stanowisko - starszy wykładowca

3. Działalność naukowa i zawodowa

Reprezentowana specjalność naukowa:

- radiobiologia,

- genetyka roślin,

- hodowla roślin,

- nasiennictwo,

- rolnictwo ekologiczne.

Działalność na rzecz SGGW:

Działalność dydaktyczna

- promotorstwo prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich,

- recenzowanie prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich,

- członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rolnictwa i Biologii do naboru kandydatów w roku akademickim 2005/2006,

- sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rolnictwa i Biologii do naboru kandydatów w roku akademickim 2006/2007,

- sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rolnictwa i Biologii do naboru kandydatów w roku akademickim 2007/2008,

- członek Komisji Egzaminacyjnych praktyk studentów kierunków Rolnictwa i Biologii.

Działalność zawodowa na rzecz instytucji i organizacji:

- członek Komitetu Organizacyjnego XX Szkoły Jesiennej PTBR „Pola elektromagnetyczne w środowisku komunalnym i w środowisku pracy – źródła i oddziaływanie na człowieka. Zakopane 18-22 październik 2004,

- sekretarz Komitetu organizacyjno – Naukowego XXI Szkoły Jesiennej PTBR „Czarnobyl – 20 lat później: skażenie środowiska, żywności, skutki zdrowotne. Energetyka jądrowa w Polsce: za i przeciw. Zakopane 9 –13 październik 2006,

- członek Komitetu Sterującego XXII Szkoły Jesiennej PTBR „ Pola elektromagnetyczne w środowisku – problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne”. Zakopane 20-24 październik 2008.

4. Przebieg kariery naukowej

Wykształcenie wyższe, stopień doktora nauk przyrodniczych:

1972 - ukończenie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra biologii, specjalność biochemia roślin,

1972 - rozpoczęcie pracy w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej na stanowisku asystenta  a następnie starszego asystenta,

1979 – zatrudnienie w Instytucie Badań Jądrowych następnie Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej na stanowisku starszego asystenta a następnie adiunkta,

1980 – uzyskanie tytułu doktora nauk przyrodniczych 1988 – zatrudnienie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na stanowisku asystenta, adiunkta i obecnie starszego wykładowcy.

5. Spis publikacji od 2003 roku

Oryginalne prace naukowe:

Rochalska M. 2003 Wpływ pola magnetycznego na nasiona i rośliny. Postępy Nauk Rolniczych: 1, 31-46,

Rochalska M. 2003 Zastosowanie promieniowań nie jonizujących w rolnictwie i gospodarce żywnościowej. Postępy Techniki Jądrowej 46, 45-51,

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M. 2004 Poprawa jakości materiału siewnego metodami konwencjonalnymi. Postępy Nauk Rolniczych 1, 53-66,

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. 2004 Nietypowe metody pożniwnej poprawy jakości materiału siewnego. Postępy Nauk Rolniczych 1, 67-81,

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. 2005 Magnetic field treatment improves seed performence. Seed Sci &Technol., 33, 669-674,

Rochalska M. 2005 Influence of frequent magnetic field on chlorophyll content in leaves of sugar beet plants. Nukleonika 50, Suppl. 2, S25-29,

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M. 2005 Hodowla roślin dla upraw ekologicznych. Postępy Nauk Rolniczych  6, 63-75,

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M. 2006 Naturalne środki ochrony roślin. Naturalne insektycydy Postępy Nauk Rolniczych 4, 3-18,

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M. 2007 Preliminary assessment of efficiency of some ecological methods of sugar beet dressing. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering 52; 10-13,

Rochalska M. 2008 The influence of low frequency magnetic field upon cultivable plant physiology. Nukleonika. 53( Supplement 1); S17-20,

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. 2008 Influence of alternating magnetic field on respiration of sugar beet seeds. Inter. Agrophys. 22; 255-260,

Rochalska M., Grabowska K., Ziarnik A. 2009. Impact of low frequency magnetic field on yield and quality of sugar beet. Int. Agrophys. 23; 163-174,

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. 2009 Zastosowanie naturalnych substancji roślinnych jako zapraw nasion dla rolnictwa ekologicznego. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering 54; 74-79,

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M., Chamczyńska M. 2010 Ocena przydatności olejków roślinnych do zaprawiania nasion wybranych roślin uprawnych. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering 55; 36 – 41,

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A., Tracz M. 2010. Ocena skuteczności sproszkowanych ziół do zaprawiania nasion zbóż. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering 54; 67-72.

Materiały konferencyjne w układzie prac naukowych:

Rochalska M. 2003 Wpływ zmiennego pola magnetycznego na zawartość chlorofilu w liściach roślin. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Agrolaser Lublin 8-10.09.2003,130-131,

Rochalska M. Wpływ zmiennego pola magnetycznego na fotosyntezę roślin uprawnych. Materiały XIII Zjazdu Krajowego PTBR, Łódź wrzesień 2004, 55,

Rochalska M. 2005 Pole elektromagnetyczne w środowisku roślin. Materiały Krajowego Sympozjum Telekomunikacji 2005 Bydgoszcz 7-9 wrzesień, 87-97,

Rochalska M., Grabowska K. 2006 Wpływ zmiennego pola magnetycznego na aktywność enzymów roślinnych. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Agrolaser. Lublin 5-7. 09. 2006, 172-174,

Rochalska M. 2007 Wpływ zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości na fizjologię roślin uprawnych. Materiały XIV Zjazdu Krajowego PTBR Kielce 24-26 wrzesień, 72.

Podręczniki, skrypty:

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A., 2004 Przewodnik do ćwiczeń z nasiennictwa. Wydawnictwo SGGW,

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M. 2004 Przewodnik do ćwiczeń z genetyki. Wydawnictwo SGGW,

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M. 2006 Ćwiczenia terenowe z genetyki. Rozdział w przewodniku do ćwiczeń terenowych dla studentów studiów inżynierskich kierunku rolnictwo. Rozbicki J., Janakowski S. (red.). Wydawnictwo SGGW,

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M. 2007 Przewodnik do ćwiczeń z genetyki Wydanie II uzupełnione. Wydawnictwo SGGW.

Monografie prace przeglądowe:

Rochalska M. 2006 Wpływ pól magnetycznych na rośliny, ptaki i inne zwierzęta.  Raporty o Oddziaływaniu Przedsięwzięć na Środowisko. Warsztaty IMP Łódź 17 – 19. 10. 2006,

Rochalska M. 2008 Wpływ pól magnetycznych na florę i faunę.  Raporty o Oddziaływaniu Przedsięwzięć na Środowisko. Warsztaty IMP Łódź 6-9. 10. 2008.

6. Przynależność do zrzeszeń, stowarzyszeń i organizacji naukowych

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych - członek honorowy i przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej,

International Association for Radiation Research - członek,

Polskie Towarzystwo Agrofizyczne – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego,

Komisja Pól Elektromagnetycznych Niejonizujących przy Komitecie Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN - członek,

Forum Rolnictwa Ekologicznego - członek.

7. Nagrody i wyróżnienia

2004 - Wyróżnienie  w zakresie bioelektromagnetyzmu i ochrony przed promieniowaniem niejonizujacym za cykl prac nt. wpływu pól magnetycznych na jakość i wigor roślin uprawnych,

2010 - nagroda 2-go stopnia w zakresie bioelektromagnetyzmu i ochrony przed promieniowaniem niejonizującym za cykl prac na temat wpływ zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości na fizjologiczne cechy plonotwórcze roślin uprawnych.

8. Staże i stypendia zagraniczne

Odbyte staże i stypendia nie dotyczą prowadzonej obecnie tematyki.


Powrót 
Top! Top!
cookies