English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Praca dyplomowa  
 
Praca dyplomowa

Ogólne zasady organizowania egzaminu dyplomowego na
Wydziale Rolnictwa i Biologii

 1. Student ostatniego semestru studiów jest zobowiązany do dnia 30 czerwca (w przypadku studiów kończących się  w semestrze letnim) lub do dnia 31 stycznia  (w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym) do złożenia pracy dyplomowej lub podania zawierającego opinię promotora o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej  w dziekanacie. W przypadku braku uzyskania statusu dyplomanta (niezaliczony przedmiot) student składa podanie o powtórzenie ostatniego semestru studiów.
 1. Student, który chce przystąpić do egzaminu dyplomowego proszony jest
  o złożenie do promotora:
 1. jednego egzemplarza pracy dyplomowej w formie elektronicznej zapisanego na płycie (plik powinien mieć  formę jednolitego zwartego opracowania, zgodnego z zasadami określonymi przez Zarządzenie Rektora, o którym mowa w pkt 6 i zapisana jest na nośniku danych jako jeden plik, w następującym formacie:.PDF (Portable Document Format) oraz drugi plik w formacie do wyboru: .DOC/.DOCX (dokument programu MSWord), .RTF (Rich Text Format), .TXT (plik tekstowy), .ODT (Open Office Document). Rozmiar pliku z pracą dyplomową nie może przekroczyć 15 MB. Płyta powinna być z opisem (dostępny na serwerze)  przyklejonym na papierowym opakowaniu.
 1. Promotor weryfikuje pracę w systemie JSA, jeżeli analiza raportu nie budzi wątpliwości promotora związanych z rozmiarem zapożyczeń lub manipulacji w celu ukrycia niesamodzielności pracy, promotor zatwierdza i drukuje raport antyplagiatowy oraz przekazuje za pośrednictwem studenta wraz z egzemplarzem pracy w formie elektronicznej zapisanej na płycie do dziekanatu.
 1. Student minimum 7 dni przed planowanym terminem obrony proszony jest o dostarczenie do  dziekanatu:

 1. dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej, przyjętej (podpisanej) przez promotora. Praca dyplomowa powinna być wydrukowana zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia nr 34 Rektora z dnia 01.06.2016 r.;
 2. dwóch egzemplarzy w formie elektronicznej  (jedna płyta od promotora, druga identyczna wklejone na końcu jednej z prac, obie w papierowym opakowaniu);
 3. raport antyplagiatowy (wydrukowany i podpisany przez promotora);
 4. wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego z propozycją recenzenta pracy dyplomowej (druk dostępny na serwerze). Recenzję pracy dyplomowej zleca Prodziekan ds. Dydaktyki zaproponowanej lub innej wybranej przez siebie osobie;
 5. zdjęcia 4 szt. lub w przypadku dodatkowego odpisu  dyplomu w języku angielskim 5 szt. Format 4,5/6,5 (dobrej jakości, w stroju galowym, na jednolitym tle);
 6. podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępny w systemie eHMS;
 7. ankieta dotycząca oceny studiów i doświadczeń zawodowych absolwentów (druk dostępny na serwerze);
 8. karta indywidualnych osiągnięć studenta (dostępna na serwerze) dla osób wnioskujących o dopisanie dodatkowych informacji w suplemencie,
 9. jeśli zachodzi potrzeba student ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie zdalnego egzaminu dyplomowego (wg zarządzenie 46 z dnia 26 czerwca 2020 r.)
 1. Po złożeniu kompletu w/w dokumentów przez studenta pracownik dziekanatu wysyła drogą mailową do promotora i recenzenta druk recenzji z wyznaczonym terminem obrony oraz informuje studenta (również drogą mailową) o wyznaczonym terminie obrony.  Następnie student powinien niezwłocznie przekazać pracę do oceny promotorowi i recenzentowi w formie oczekiwanej przez osoby oceniające. Recenzje powinny być złożone w dziekanacie trzy dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej;
 1. Dwa dni przed obroną pracy dyplomowej student ma prawo do zapoznania się z recenzjami pracy dyplomowej w dziekanacie.
   
 2. Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej studenci zobowiązani są do:
 1. sprawdzenia w systemie eHMS zgodności danych z stanem faktycznym (danych osobowych, statusu – powinien być D, ocen, średniej);
 2. zapoznania się z podanymi na serwerze przykładowymi zagadnieniami na egzamin dyplomowy inżynierski;
 3. przygotowaniem prezentacji multimedialnej swojej pracy dyplomowej nie trwającej dłużej niż 10 min.;
 4. jeżeli absolwent chce otrzymać dyplom w języku angielskim powinien złożyć odpowiednie podanie do Prodziekana ds. Dydaktyki (dostępne na serwerze);
 5. uregulować opłatę za dyplom w wysokości 60 zł jeżeli dyplom jest drukowany tylko w języku polskim lub 100 zł, jeżeli dyplom jest wydawany w języku polskim i angielskim. Opłatę należy dokonywać na konto Uczelni podane indywidualnie dla każdego studenta w systemie eHMS. Studenci, którzy zostali zrekrutowani od roku akademickiego 2018/19 oraz studenci wznowieni nie regulują opłaty za dyplom.

 

Dziekanat
Wydziału Rolnictwa i Biologii
 
 

 Ogólnouczelniane wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych w SGGW

http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/dokumenty-do-pobrania 
Top! Top!
cookies