English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Wojciech Stępień  
 
dr hab. Wojciech Stępień Prof. Nadzw.

 

 

Stanowisko: Profesor

Kontakt:

telefon: (22) 5932626                                                                                  
e-mail: wojciech_stepien@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

 

Wykształcenie:

 • 2012 - doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii – chemia rolna,  Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1989 - doktor nauk rolniczych, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1980 - magister inżynier rolnictwa, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 - prof. nadzwyczajny SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2012 – adiunkt ze stopniem dr hab., Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 2007 – 2012 -  starszy wykładowca, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1991 – 2007 -  adiunkt ze stopniem doktora, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1984 – 90 - starszy asystent, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1980 – 84 – asystent, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie      

 

Zainteresowania badawcze:

 • Wpływ wieloletniego trwałego nawożenia mineralnego i organicznego na glebę, plonowanie, skład chemiczny i cechy jakościowe rożnych gatunków roślin rolniczych i ich odmian w świetle trwałych doświadczeń nawozowych.
 • Działanie potasu na glebę i rośliny.
 • Wpływ nawożenia N, P, Mg na glebę i rośliny.
 • Nawozowe wykorzystanie odpadów
 • Nawożenie roślin sadowniczych.
 • Inne badania związane z nawożeniem

  

Realizowane projekty badawcze:

 •   Wydziałowa Stacja Doświadczalna im.prof. Mariana Górskiego w Skierniewicach - od 1922 r. wieloletnie doświadczenia agrotechniczne -2015 - kierownik
 • Wydziałowa Stacja Doświadczalna im.prof. Mariana Górskiego w Skierniewicach - od 1922 r. wieloletnie doświadczenia agrotechniczne -2016 - kierownik
 •  Wydziałowa Stacja Doświadczalna im.prof. Mariana Górskiego w Skierniewicach - od 1922 r. wieloletnie doświadczenia agrotechniczne -2017 - kierownik
 • Dynamics of carbon and nitrogen in long-term experiments – EC –Copernicus project – wykonawca ( 1996 – 1998)
 • Określenie racjonalnych dawek nawozów organiczno mineralnych wytworzonych z węgla brunatnego. Wykonawca zadania badawczego w grancie zamawianym realizowanym przez Politechnikę Warszawską (1997 - 1998)
 • “Badania nad opracowaniem ekologicznych metod utylizacji żytniego wywaru gorzelnianego.”, wykonawca w grancie KBN.1998-2000 r.( ..Nr5 P06H 108 14.) pt “Opracowanie nawozowego sposobu wykorzystania żytniego wywaru gorzelnianego” dla Instytutu Biotechnologii.
 • Wykorzystanie wieloletnich statycznych doświadczeń nawozowych do oceny trzech systemów nawożenia w aspekcie wpływu na rośliny, gleby i ochronę środowiska”. Zadanie badawcze w grancie KBN   1998-2000 ( Nr 5 P06 B  078 15) Główny wykonawca
 • Zastosowanie metod chemicznej ekstrakcji gleby do prognozowania stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi. Grant KBN 6P04G045 15 główny wykonawca  ( 1988- 2000)
 • Ocena przydatności osadów ściekowych z oczyszczalni miejskich do rolniczego wykorzystania na przykładzie Warszawskiej Oczyszczalni Czajka grant wewnętrzny Nr.50401100011-  kierownik ( 1999)
 • Badania nad określeniem wartości  podłoża po hodowli mikroorganizmów do celów nawozowych wykonawca w grancie wykonywanym przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Spożywczego KBN  6 PO6H 038 20pt: „ Badania nad kierunkami ekologicznego wykorzystania podłoża po hodowli mikroorganizmów probiotycznych”. (2000-2003)
 • Zastosowanie węgla brunatnego do poprawy właściwości fizykochemicznych i biologicznych gleb skażonych chemicznie 2003-2005 wykonawca w Grantcie KBN  4 TO9 D 02125 realizowanym przez Politechnikę Warszawską
 • Regeneracja gleb lekkich nadmiernie zakwaszonych i wyczerpanych z dostępnych form P i K – grant KBN 6POR 049 21 – wykonawca (2001-2004).
 • Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia potasem w różnych zmianowaniach na chemiczne i mineralogiczne wskaźniki zmian w środowisku glebowym. – grant KBN 2P06S01730 – kierownik (2006-2008).
 • Ocena potrzeb nawozowych i przydatności osadów ściekowych do nawożenia miskanta olbrzymiego i malwy pelsylwańskiej – grant uczelniany – kierownik (2006-2007)
 • Ocena działania fosforu, potasu, wapnowania, nawożenia węglem brunatnym na plony i właściwości gleb nie nawożonych  83 lata tymi pierwiastkami. Grant KBN Nr 2639/P01/N310 06031 – kierownik (2006-2009).
 • Zadanie w projekcie Temat „Nowoczesne  Technologie  Energetycznego  Wykorzystania  Biomasy i  Odpadów  Biodegradowalnych  (BiOB)  –  koordynator projektu Instytut Energetyki Warszawa Nr PBZ MNiSzW/3/2006   Podzadanie 1.4. Opracowanie systemu nawożenia roślin energetycznych w warunkach różnego wyczerpania gleby z dostępnych form składników nawozowych. Wykonawca.2007-2010
 • Wykonawca w grancie uczelnianym Kierownik Artur Obidziński. 2006 r.  „Oddziaływanie ssaków drapieżnych na biotop i fitocenozę leśną na przykładzie borsuka i lisa w polsce pn-wsch.
 • Wykonawca w grancie autorskim Produktywność miskanta gigantycznego (Miscanthus x giganteus) uprawianego  na   cele   energetyczne w zmienionych warunkach zaopatrzenia w wodę i składniki pokarmowe oraz rola tego gatunku w zagospodarowaniu osadów ściekowych. N 310 014 31/1234. Katedra Agronomii.. 2006-2009.
 • Wykonawca w grancie autorskim N 310 077 31/3167 Ruchliwość jonów w profilach gleb z trwałych, wieloletnich doświadczeniach nawozowych w Skierniewicach. 2006-2009. Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
 • Wykonawca w projekcie rozwojowym „Opracowanie technologii przetwarzania odpadów popieczarkowych na nawóz organiczny i nawozy  organiczno-mineralne”    N R14 0012 04, 2008-2010. Katedra Nauk o Środowisku Glebowym.
 • Wykonawca w grancie autorskim Opracowanie metod uzdatniania i zagospodarowania masy pofermentacyjnej powstającej jako produkt uboczny przy produkcji biogazu . 2010-2013. Katedra Nauk o Środowisku Glebowym.
 • Wykonawca w grancie autorskim. Ocena emisji N2O z gleby oraz potencjalnych właściwości denitryfikacyjnych gleby w różnych systemach nawożenia i uprawy roślin.  2010-2013. Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
 • Wykonawca  w grancie zagranicznym zleconym przez BPC Singapore . “ Impact Assessment of Various Forms of Potassium Fertilizers on Crop Yields and the Quality of Crop Plants (sugar beet, potato, winter wheat, winter rape, grain maze)”2010-2013 nr tematu 5060201260001,
 • 2011-2015 – wykonawca w projekcie rozwojowym nr pbs1/b8/4/2012 pt. „Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy", projekt finansowany przez Narodowe Centrum badań i Rozwoju

 

Wdrożenia i patenty:

 • Zgłoszenie patentowe pt. „Nawóz z podłoża po uprawie pieczarek i sposób jego wytwarzania” Numer P.400123 WIPO ST 10/C PL 400123

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Ewa Beata Górska, Wojciech Stępień, Izabella Olejniczak, Stefan Pietkiewicz, Hazem M. Kalaji, Paweł Kowalczyk. Microbial properties of soil fertilized by sewage sludge and cultivated with energy crops  Studia Ecologiae et Bioethicae 2016, s. 127-138
 • Józef Chojnicki, Wojciech Stępień, Wojciech Kwasowski, Łukasz Uzarowicz, Michał Piotrowski]. Gleby obiektu doświadczalnego Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Miedniewicach. Wydawnictwo SGGW, 2016
 • Tomasz Sosulski, Ewa Szara, Wojciech Stępień, Magdalena Szymanska. Mpact of liming management on N2O emissions from arable soils in three long-term fertilization experiments in central Poland  Fresenius Environmental Bulletin 2016, Vol. 25, nr 12a, s. 6111-6119
 • Piotr Rusek, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Sebastian Schab, Jan Łabętowicz, Wojciech Stępień, Andrzej Biskupski, Tomasz Niedziński. 2016. Technologia wytwarzania nawozów NPS(M) na bazie superfosfatu mocznikowego. Cz. 1Ocena wpływu nawozów na rozwój systemu korzeniowego kukurydzy w warunkach wgłębnego ich stosowania. Przemysł Chemiczny    2016, T. 95, nr 5, s. 1020-1024
 • Monika Skowrońska, Tadeusz Filipek, Paweł Harasim, Piotr Rusek, Wojciech Stępień, Piotr Ochal. 2016. Akumulacja biomasy przez kukurydzę w warunkach zróżnicowanego nawożenia i siewu. Przemysł Chemiczny    2016, T. 95, nr 9, s. 1761-1764
 • Monika Skowrońska, Tadeusz Filipek, Paweł Harasim, Piotr Rusek, Wojciech Stępień, Tamara Jadczyszyn. 2016 Dynamika nagromadzania składników mineralnych przez kukurydzę w warunkach niskonakładowej i bezpiecznej dla środowiska technologii nawożenia i siewu. Przemysł Chemiczny    2016, T. 95, nr 8, s. 1595-1598
 • Tomasz Sosulski, Ewa Szara, Wojciech Stępień, Magdalena Szymańska, Monika Borowska-Komenda. 2016. Carbon and nitrogen leaching in long-term experiments and DOC/N-NO3- ratio in drainage water as an indicator of denitrification potential in different fertilization and crop rotation system. Fresenius Environmental Bulletin    2016, Vol. 25, nr 8, s. 2813-2824
 • Aleksander Lisowski, Marcin Grela, Michał Sypuła, Adam Świętochowski, Magdalena Dąbrowska-Salwin, Wojciech Stępień, Rafał Korupczyński. 2015. Pellets and briquettes from fruit trees wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture (Agricultural and Forest Engineering)    2015, nr 66, s. 127-136
 • Dorota Wolicka, Andrzej Borkowski, Urszula Jankiewicz, Wojciech Stępień, Paweł Kowalczyk. 2015 Biologically-induced precipitation of minerals in a medium with zinc under sulfate-reducing conditions. Polish Journal of Microbiology    2015, Vol. 64, nr 2, s. 149-155
 • T. Sosulski, E. Szara, W. Stępień, B. Rutkowska. The influence of mineral fertilization and legumes cultivation on the N2O soil emissions Plant, Soil and Environment 2015, Vol. 61, nr 12, s. 529-536
 • Szulc W,  Rutkowska B., Sosulski T., Szara E., Stępień W. 2014. Assessment of sulphur dem and of crops under permanent fertilization experiment. Plant Soil Environment, 60: 135-140.
 • Pietkiewicz S., Dratkiewicz P., Horaczek T., Stępień W.,   Wyszyński Z.,  Gozdowski D., Łukasik I., Cetner M. D., Kalaji M. H.  Evaluation of post hydrothermal stress activity on photosynthetic apparatus and yield in miscanthus cultivated under static Fertilizer Experimen tal Conditions International Journal of Sustainable Water and Environmental Systems 2014, Vol. 6, nr 2, s. 73-79
 • Rutkowska B., Szulc W., Sosulski T., Stępień W. 2014. Soil micronutrient availability to crops affected by long-term inorganic and organic fertilizer applications. Plant Soil Environment  60, 5 : 198-203
 • Stępień W., Górska E.B., Pietkiewicz S., Kalaji M.H. 2014. Long-term mineral fertilization impact on chemical and microbiological properties of soil and MiscanthusXgiganteus yield. Plant Soil Environment  60, 5 : 117-122
 • Sosulski T., Szara E., Stępień W., Szymańska M., 2014. Nitrous oxide emissions from the soil under different fertilization systems on a long-term experiment. Plant Soil Environment  60, 11 : 481-488.
 • Rutkowska, D. Pikuła, W. Stępień. 2014. Nitrogen use efficiency of maize and spring barley under potassium fertilization in long-term field experiment. Plant Soil Environment 60: 550-554
 • Wojciech Stępień, Monika Borowska-Komenda, Marta Zakrzewska. 2014. Wpływ różnych systemów nawozowych na plonowanie ziemniaka. Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. T. 2 / red. Krystyna Zarzecka, Stanisław Kondracki. -  Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, 2014. -    S. 228-235
 • Sosulski T.,  Szara E., Korc M., Stępień W.. 2013. Leaching of macronutrients, micronutrients and aluminium from the soil under long-term fertilizer experiments in Skierniewice (Central Poland). Soil Science Annual. Volume 64, Issue 3, Pages 106–113,
 • Tomasz Sosulski T.,Szara E., Stępień W..2013 , Dissolved organic carbon in Luvisol under different fertilization and crop rotation. Soil Science Annual. Volume 64, Issue 3, Pages 114–119
 • Mercik S., Stępień W.. 2012 – Działanie azotu na plonowanie roślin w zależności od odczynu gleby oraz nawożenia obornikiem. Ecological Chemistry and Engineering A. 19 (1-2) 105-113.
 • Sosulski T., Stępień W., Mercik S., Szara E. 2011. Crop yields and nitrogen balance in long-term fertilization experiments. Fertilizers and Fertilization. 2011, Nr 42, 41-50.
 • Szulc W.,Rutkowska B.,Łabętowicz J., Stępień W. 2011. Effect of kompost from the spent mushroom substrate on maiz field and soil fertility. Fertilizers and Fertilization. , Nr 43, 39-46.
 • Lenart S., Figura M., Stępień W. 2011. Soil properties under crop rotation and plantation of Northern Highbush Blueberry plantation depending on long-term fertilization. Fertilizers and Fertilization.  Nr 43, 46-57.
 • Kozanecka T., Brogowski Z., Kisiel M., Stępień W.2011.  Ruchliwość anionów w glebach z wieloletnich doświadczeń nawozowych w Skierniewicach.  Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.565, 163-173.
 • Kucharczak K., Stepień W., Gworek B.. 2010. Kompostowanie odpadów komunalnych jako metody odzysku substancji organicznej. Ochrona Środowiska i zasobów naturalnych nr 42. IOŚ. 240-254.
 • Łabętowicz J.., Stępień W..2010 Nawożenie roślin energetycznych (wierzba, miskant, ślazowiec). Roz. 2.4 w monografii
 • Łabętowicz J., Szymańska M., Stępień W..2010. Przydatność gipsu do poprawy właściwości fizykochemicznych gleb lekkich. Roczniki Gleboznawcze T. LXI Nr 4, 1-5.
 • MercikS., Stępień W.. 2009. Bilans potasu w doświadczeniu wieloletnim. Nawozy i Nawożenie, 34, s. 220-223.
 • Kozanecka T., Brogowski Z., Kisiel M., Stepień W..2009 Mobility of Exchangeable cations in soils from long term field experiments In Skierniewice. Polish Journal of Soil Science.  XLII, 1, 1-14.
 •  Stępień W., Mercik S..2009 . Content of the total and mineral nitrogen in three soil horizons and plant yields in long-term Experiments. Journal of Soil Science.  XLII, 1, 89-96.
 • Rutkowska B.,Szulc W.,Stepień W., Jobda J.. 2009. Możliwości rolniczego wykorzystywania zużytych podłoży po produkcji pieczarek. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.535 349-356.
 • Rutkowska B.,Szulc W.,Stepień W.. 2009. Wpływ nawożenia w warunkach uprawy żyta w monokulturze na zasobność gleby w różne formy fosforu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.537 299-305.
 • Rutkowska B.,Szulc W.,Stepień W.. 2009. Znaczenie obornika jako źródła S i Mg we współczesnych systemach nawożenia. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.538 201-207.
 • Stepień W.,Rutkowska B.,Szulc W., 2009. Wpływ stosowania różnych nawozów potasowych na plony i jakość roślin. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.538 251-257.
 • Smolarz K., MercikS., Stępień W.. 2009. Wpływ niedoboru potasu na zakwaszenie gleby i na plonowanie dwóch odmian roślin jagodowych. Nawozy i Nawożenie, 34, s. 235-238.
 • Górska E.B., Stępień W., Gozdowski D., Marek Gabara, Trzciński P., 2009. Wpływ rodzaju kompostowanych odpadów organicznych na jakość kompostów. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 584-589
 • Górska E., Stępień W., .2008. Wpływ kompostu z osadów ściekowych na wybrane właściwości gleby; Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 533: 139-146.
 • Stępień W ., Rutkowska B., Szulc W.. 2008. The possibilities of natural management of the ashes from Bełchatów power plant. 0,23 ark. wyd. LONDYN Taylor & Francis Group, Longon
 • Ociepa E., Lach J., Stępień W.,.. 2007. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na bioakumulację metali ciężkich oraz plonowanie roślin. Ecological Chemistry and Engineering. S2, Vol.14 .,223-233.
 • Szulc W., Rutkowska B., Stępień W., 2007.  Ocena wartości nawozowej podłoża po hodowli mikroorganizmów probiotycznych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.518 167-174.
 • Szulc W., Rutkowska B., Stępień W., 2007. Ocena przydatności odpadów przemysłu drzewnego do nawożenia. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.518 185-194.
 • Mercik S., Stępień W., 2007. Działanie obornika na glebie bardzo kwaśnej i wyczerpywanej ze składników pokarmowych przez wiele lat. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.518 151-158.
 • Stępień W ., Szulc W., Rutkowska B.,., 2007.  Wpływ stosowania osadu ściekowego na zawartość wilopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w kukurydzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.520 389-396.
 • Pikuła D., Stępień W.. 2007. Wpływ odczynu gleby na pobieranie metali ciężkich przez rośliny. . Fragmenta Agronomica 2(94)., 227-237
 • Pikuła D., Stępień W.. 2007. Wskaźnik tolerancji jako kryterium wrażliwości roślin uprawnych na zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi. Fragmenta Agronomica 2(94)., 238-244
 • Górska E., Stępień W., Russel S.2007  Aktywność dehydrogenaz w glebie płowej z dodatkiem kurzeńca, osadu ściekowego i kompostu "DANO". 0,375 ark. wyd. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych.  32: 219-223.
 • Górska E. B., Stępień W., Russel S. 2007: Wpływ dodatku osadu ściekowego, kurzeńca i kompostu Dano na aktywność mikrobiologiczną gleby i plony buraka ćwikłowego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 520, 287-293
 • Sosulski T., Mercik S., Stępień W. 2006.  Zawartość azotu amonowego i azotanowego w glebie po monokulturą żyta., Z. 513, 433-445. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
 • Sosulski T., Mercik S., Stępień W. 2006  Zawartość form azotu w glebie oraz plony kukurydzy w zależności od pH, zawartości węgla organicznego w glebie oraz form azotu w nawozach., Z. 513, 447-455. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
 • Mercik S., Stępień W., 2006. Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem na plonowanie roślin oraz wybrane właściwości gleb. Nawozy i Nawożenie, 4, s. 141-150.
 • Stępień W., Rutkowska B., Szulc W., Górnik A. 2006. Możliwości wykorzystania kompostu z odpadów komunalnych w rolnictwie. Cz. I. Wpływ kompostu na właściwości fizykochemiczne gleby., z. 512 , s. 555-563.  Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
 • Stępień W., Rutkowska B., Szulc W., Górnik A. 2006. Możliwości wykorzystania kompostu z odpadów komunalnych w rolnictwie. Cz. II. Wpływ kompostu na kształtowanie wielkości i jakości plonu ziemniaków. z. 512, s. 563-571. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych....
 • Szulc W., Rutkowska B., Stępień W., Kocik J..2006.The influence of storage on sewage sludge composition and possibility of the sewage utilization.  6: 186-189. Humic Substances in Ecosystems
 • Stępień W., Szulc W., Rutkowska B., 2006. Wpływ stosowania substancji odpadowych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w roślinach. Zeszyty Naukowe  PTIE i PTG Rzeszów nr 8 s.209-2014
 • Ocepa E., Stępień W., Lach J.. 2005 Ocena trwałości oddziaływania nawozu organiczno-mineralnego wykonanego na bazie węgla brunatnego na ograniczenie fitoprzyswajalności Cd, Pb i Zn. Monografia cz. III Obieg Pierwiastków w Przyrodzie .  s. 658-664. wyd IOŚ. Warszawa.
 • Sosulski T., Stępień W., Szara E., Mercik S. 2005. Zawartość azotu w glebie oraz bilans tego składnika w doświadczeniach wieloletnich. Fragmenta Agronomica XXII 1(85)., 264-273
 • Mercik S., Stępień W..2005. Losy azotu z nawozów mineralnych w doświadczeniach wieloletnich. Rozdział w monografii „Zanieczyszczenie Środowiska Azotem”. Wszechnica Mazurska w Olecku,  s.41-51.
 • Szara E. Stepień W.,Mercik S. 2005. Zawartość różnych form K oraz wymiennych form Ca, Mg i Al w zależności od wieloletniego nawożenia tymi składnikami . Nawozy i Nawożenie 3 (24). 253-262
 • Stępień W., Mercik S., Sosulski T..2005. Wpływ formy nawozu potasowego i sposobu nawozenia na plon i jakość roslin. Nawozy i Nawożenie 3 (24). 401-409
 • Stępień W., Mercik S., Szara E..2005. Działanie wieloletniego nawożenia potasem, magnezem i wapnowania na plony i skład chemiczny roslin. Fragmenta Agronomica 1(85)., 283-290
 • Mercik S., Stepień W.. 2005. The most important soil properties and yields of plants in 80 years of ststic fertilizing experiments in Skierniewice. Fragmenta Agronomica 1(85)., 189-202.
 • Mercik S., Stepień M., Stępień W., Sosulski T.. 2005. Dynamica of organic carbon kontent insoil depending on long-term fertilization and crop rotation. Roczniki Gleboznawcze t LVI 3/4 s.53-60
 • Stępień W., Mercik S., Górska E., Russel S.. 2004. Wpływ chińskiej, rolniczej szczepionki bakteryjnej na wybrane właściwości gleby i plonowanie roślin. Acta Agraria et Silvestria. S. agraria. v. XLII, 429-435.
 • Łabętowicz J., Rutkowska B., Gutowska A., Stępień W. 2004. Nowe kierunki wykorzystania wywaru gorzelnianego. Post. Nauk Roln. 4: 113-119 (kod udziału:1,4,5 ,6)
 • Stępień W., Szulc W., Rutkowska B. 2004. The content of polycyclic aromatic hydrocarbons in sewage sludge amended soil. Chemia i Inżynieria Ekologiczna t. 11 (8): 795-802 (kod udziału: 1, 5, 6, 7)
 • Stępień W., Górska E., Russel S.. 2004 Wpływ  szczepionki  bakteryjnej  na  rozpuszczalność fosforu i potasu w glebie oraz na plonowanie roślin. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol., 501, 411-416.
 • Stępień W., Mercik S., Pikuła D.. 2004. Wpływ substancji organicznej na mobilność  metali ciężkich  w glebie w doświadczeniu mikropoletkowym. Roczniki Gleboznawcze t LV z4 s.149-156
 • Mercik S., Stępień W., Matysiak B..2004. Mobilność i fitoprzyswajalność metali ciężkich w zależności od właściwości gleb. Przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Suplement do Nr26. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 41-50.
 • Mercik S., Stępień W., Matysiak B..2004. Mobilność i pobieranie miedzi i cynku przez rośliny w zależności od właściwości gleb. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol., 502, I, 235-245.
 • Ociepa E., Stępień W..2004 Influence of diversified fertilization on adsorption of Zn, Pb, and Cd by dill and kohlrabi. Proceedings ECOpole’04, Towarzystwo Chemii i Inzynierii Ekologicznej. 97-103
 • Mercik S., Stępień W.. 2003. Wstępne wyniki nad rolniczym wykorzystaniem odpadów potłuszczowych z rafinerii oleju rzepakowego. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 493, 809-816.
 • Mercik S, Stępień W., 2003. Mobilność metali ciężkich w zależności od wybranych właściwości gleb. Episteme - Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozdział w monografii. Wszechnica Mazurska w Olecku,  0,75 ark. wyd.
 • Mercik S., Stępień W., Matysiak B..2003  Zawartość różnych form w glebie wybranych metali ciężkich oraz ich pobieranie przez korzenie rzodkwi zwyczajnej -Raphanus sativus. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Inżynierskie, przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Vol. 17.2003, Vol. 17, 0,75 ark. wyd
 • Mercik S., Stępień W., Gębski M.. 2003. Pobranie przez rośliny oraz rozpuszczalność Cu, Zn, Pb i Cd w różnych roztworach ekstrakcyjnych w zależności od zakwaszenia gleby. Zesz.    Probl. Postęp. Nauk Rol.  493, 913-922.
 • Mercik S., Mazur S., Łabętowicz J., Urbanowski S., Lenart S., Stępień W., Sądej W.. 2003. Ocena trzech systemów nawożenia stosowanego w 5 wieloletnich doświadczeniach polowych na podstawie plonowania zbóż i wykorzystania składników pokarmowych. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol., 494, 295-303.
 • Łabętowicz J., Stępień W., Gutowska A., Korc M, 2003. Wartość nawozowa kompostów sporządzonych z żytniego wywaru gorzelnianego i organicznych materiałów odpadowych. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol.,  494, 255--262
 • Łabętowicz J, Stępień W., Gutowska A., Korc M., 2003. Ocena wartości nawozowej wywarów gorzelnianych surowych i kalibrowanych fosforem lub potasem. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol.,   494, 247-254
 • Stępień W., Mercik S., Sosulski T.. 2002. Plony zawartość węgla organicznego oraz formy azotu w glebie i bilans tego składnika w 3 systemach nawożenia w doświadczeniach wieloletnich. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol. z.484, 601-609
 • Mercik S., Łabętowicz J., Sosulski T., Stępień W. 2002. Losy azotu z nawozów mineralnych i obornika w doświadczeniach wieloletnich. Nawozy i Nawożenie, 1, 228 - 237.
 • Łabętowicz J., Stępień W., Gutowska A. 2002. Ocena możliwości zastosowania wywaru gorzelnianego do celów nawozowych. Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego. t LVII, 41-49.
 • Łabętowicz J., Stepień W., Gutowska A..2002. Zastosowanie wywarów do nawożenia gleby. S. 146-156 Rozdział w Monografii  Nowe Trendy w Technologii Gorzelnictwa. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Warszawa.
 • Mercik S, Stępień W., Górska E., Russel S.,  2002. Wpływ nawozu biologicznego i superfosfatu na zawartość w glebie i pobranie fosforu przez rośliny oraz na liczebność bakterii z rodzaju Bacillus.  Nawozy i Nawożenie, 4/2002,  67-73.
 • Mercik S., Łabętowicz J., Stępień W., Rutkowska B., Korc M.. 2002. Availability of mikroelements as affected by soil reaction and fertilization in long-term field experiments. Arch. Acker-Pfl. Boden., vol.48 451-458.
 • Stępień M, .Mercik S, Stępień W., 2002. Regeneracja gleb ubogich w próchnicę oraz bardzo kwaśnych i wyczerpanych z fosforu przy pomocy obornika. Nawozy i Nawożenie, 4/2002,  211-219.
 • Stępień W, Mercik S, Turemka E, 2002. Działanie corocznego lub skomasowanego nawożrenia superfosfatem w zmianowaniu pięciopolowym. Nawozy i Nawożenie, 4/2002 220-227.
 • Stępień W., Mercik S.. 2002. Ocena wartości nawozowej odpadów przemysłu zwierzęcego. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol. z.484, 595-601
 • Stępień W., Mercik S., Sosulski T.,. 2001: Ocena zależności między zawartością różnych form potasu w glebie a działaniem nawozów potasowych na plon roślin. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol. z.480, 131-140
 • Stępień W., Mercik S., Turemka E.,. 2001: Działanie wzrastających dawek potasu na plonowanie i skład chemiczny roślin na glebach o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol. z.480, 141-148
 • Mercik S.,Stępień W.,. 2001: Działanie potasu na rośliny w wieloletnich doświadczeniach nawozowych w Skierniewicach. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol. z.480, 291-298
 • Mercik S.,Stępień W., Górska E.B., Russel S. 2001: oddziaływanie biologicznego nawozu potasowego (BPF) na glebę i rośliny. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol. z.480, 299-306
 • Stępień W., Mercik S. 2001. Działanie na roślinę i glebę nawozów wieloskładnikowych i pojedyńczych w zmianowaniu pięciopolowym. Folia Universitas Agriculture Stetinensis, 223, 165-169.
 • Russel S., Mercik St., Stępień W., Korc M., Jabłońska-Gorzała D., Górska E.B. 2001: Charakterystyka biologicznego nawozu potasowego (BNP). W: Drobnoustroje środowiska glebowego-aspekty fizjologiczne, biochemiczne, genetyczne. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, wyd. Adam Marszałek, 267-272
 • Mercik S.,Stepień W., Łabetowicz J. 2000. The fate of nitrogen, phosphorus and potassium in long-term experiments in Skierniewice. J. Plant Nutr. Soil Soci. 163, 273-278.
 • Gębski M., Stępień W., Mercik S. 2000. Ocena metod oznaczania metali ciężkich w glebie w oparciu o ich zawartości w roślinach. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol. z. 472, 267-274
 • Stępień W., Mercik S., Szulc W. 2000. Wpływ osadu ściekowego surowego i uzdatnianego na pobieranie metali ciężkich przez burak ćwikłowy. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol. z.472, 611-618
 • Łabętowicz J., Stępień W. 2000.  Wymagania i standardy badań chemicznych dla potrzeb OOS (ocen oddziaływania na środowisko) w świetle wymagań UE.s.107 - 119. Rozdział w monografii pt. “Oceny oddziaływania na środowisko - praktyka polska i procedury w krajach unii europejskiej” , (Red. naukowa Żelazo J.), wyd. SGGW,( 194 stron).
 • Łabętowicz J., Stępień W. 2000. Zagrożenia związkami chemicznymi pochodzącymi z rolnictwa. s. 59 - 76. Rozdział w monografii pt. “ Problemy ochrony środowiska na obszarach niezurbanizowanych” (Red. naukowa Żelazo J., Mosiej J.),  wyd. SGGW, ( 271 stron).
 • Stępień W., Szulc W., Mercik S. 2000  Ocena wartości nawozowej surowego i uzdatnianego osadu ściekowego. Folia Universitatis Agriculturae stetinensis 211 Agricultura (84) 465-469
 • Mercik S., Stępień W., Lenart S. 2000. Żyzność gleby w trzech systemach nawożenia: mineralnym, organicznym i organiczno-mineralnym - w doświadczeniach wieloletnich.cz. I .Właściwości fizyczne i fizykochemiczne. Folia Universitatis Agriculturae Steinensis 211 Agricultura (84) (Zesz. Naukowe AR w Szczecinie): 311-316.
 • Russel S., Mercik St., Stępień W., Korc M., Górska E. B., 2000: Characterization of biological potassic fertilizer (BPF)., Med. Sci. Monit., 6, Suppl. 3, E/P-52, str. 144-150.
 • Mercik S., Stępień W., Łabętowicz J. 2000. Żyzność gleby w trzech systemach nawożenia: mineralnym, organicznym i organiczno-mineralnym - w doświadczeniach wieloletnich.cz. II .Właściwości chemiczne gleb. Folia Universitatis Agriculturae Steinensis 211 Agricultura (84) (Zesz. Naukowe AR w Szczecinie): 317-322.
 • Stępień W., Sosulski T., Mercik S. 2000: Zawartość mikroelementów w glebie oraz w liściach i owocach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum) w zależności od pH i próchnicy oraz form nawozu azotowego. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol. z.471
 • Mercik S., Stępień W.,2000. Dostępność mikroelementów w doświadczeniach wieloletnich w zależności od nawożenia i odczynu gleby. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol. z.471
 • Łabętowicz J., Stępień W., Gutowska A. 1999. Porównanie wartości nawozowej trzech wywarów gorzelnianych: ziemniaczanego, żytniego i melasowego w doświadczeniach mikropoletkowych. Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie (Fol. Univ. Agric. Stein. 200 Agricultura 77) s. 213 – 218
 • Blake L., Mercik S., Korschens M., Goulding K.W.T., Stępień W.,Weigel A., Poulton P.R., Powlson D.S. 1999. Potassium content is soil, uptake in plants and the potassium balance in three European long-term fleld experiments. Plant and Soil, 216: 1-14
 • Rozbici J., Mądry W., Kobus P., Dobiesz J., Kalinowska-Zdun M., Wyszyński Z., Stępień W.. 1999. Badanie dokładności predykcji plonu pszenicy ozimej za pomocą modelu CERES-Wheat. Pam. Puł. Z 118, s. 357-368.
 • Mercik S., Rumpel J., Stępień W., 1999 Zawartość oraz dynamika rozkładu organicznych związków  węgla i azotu w zależności od wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol.467 159-169.
 • Stępień W., Mercik S.. 1999. Zmiany zawartości fosforu i potasu w glebie oraz plonowanie roślin na przestrzeni 30-tu lat na glebie nawożonej i nienawożonej  tymi składnikami. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol.467 269-279.
 • Stępień W., Mercik S., 1999. Formy potasu w glebie oraz bilans tego składnika w wieloletnich doświadczeniach polowych w Skierniewicach. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol.465 81-93.
 • Mercik S., Stępień W., Gębski M..1999. Plony roślin oraz niektóre właściwości chemiczne gleb w 75 letnich doświadczeniach nawozowych w Skierniewicach. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol.465 39-51.
 • Mercik S., Stępień W., Łabętowicz J. 1999. The fate of nitrogen, phosphorus and potassium applied to soil during long term organic and mineral fertilization. International Sympozjum Halle. Proceeding, 51-54
 • Moskal S., Mercik S., Turecka E., Stępień W..1999. Bilans fosforu nawozowego w wieloletnich doświadczeniach polowych w Skierniewicach. Post. Nauk Rol.465 61-69.
 • Mercik S., Stępień W., Sosulski T..1999. Bilans azotu  nawozowego w wieloletnich doświadczeniach polowych w Skierniewicach. Post. Nauk Rol.465 71-80.
 • Rozbicki  J., Kobus P., Mądry W., Kalinowska-Zdun M., Wyszyński Z., Stępień W. 1998. Symulacja wzrostu i plonowania zbóż za pomocą programu DSSAT. I. Kalibracja modelu roślinnego CERES-Wheat i badanie dokładności predykcji dla pszenicy ozimej. Roczniki Nauk Rolniczych, , Seria A, 113, (3-4)
 • Mercik S., Moskal S., Stępień W., Turemka E.. 1998 Losy fosforu z superfosfatu i z obornika w zależności od zmianowania w wieloletnich (od 1923) doświadczeniach nawozowych. Związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 792 296-307.
 • Stępień W., Mercik S., Turemka E.. 1998 Porównanie działania corocznego lub skomasowanego nawożenia superfosfatem oraz czterech nawozów fosforowych w zmianowaniu pięciopolowym. Związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 792 227-234.
 • Maciejewska A., Stępień W., 1998 Wpływ wzrastających dawek węgla brunatnego na właściwości fizykochemiczne gleby, plony roślin i ich jakość. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol.455 133-141
 • Stępień W., Mercik S. 1998. Bezpośrednie i następcze działanie wzrastających dawek dolomitu na glebie silnie kwaśnej. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol.456, 237-242..
 • Mercik S., Stępień W., Sosulski T..1997. Działanie nawożenia magnezem na rośliny i glebę. Cz. I Plonowanie roślin w zależności od zasobności gleb w różne formy magnezu. Zeszyty Problemowe Postępów  Nauk Rol. 439 141-147.
 • Mercik S., Stępień W., Sosulski T..1997. Działanie nawożenia magnezem na rośliny i glebę. Cz. II Działanie magnezu w zależności od właściwości fizyko-chemicznych gleb. Zeszyty Problemowe Postępów  Nauk Rol. 439 149-155.
 • Stępień W., Mercik S., Sosulski T..1997. Działanie potasu na glebach wyczerpanych z tego składnika. Zeszyty Problemowe Postępów  Nauk Rol. 439 127-132.
 • Mercik S., Stępień W., Gębski M. 1997. Zawartość kadmu w roślinach oraz w profilu glebowym w wyniku dwu lub trzykrotnego zastosowania wapna z huty ołowiu. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rol.448a 253-261.
 • Łabętowicz J., Stępień W., Turemka E. 1997. Działanie fosforu na glebach wyczerpanych z tego składnika. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. z. 439 s. 121-126.
 • Łabętowicz J., Stępień W., Ożarowski G. 1997. Ocena niektórych czynników determinujących różnice w zawartości węgla organicznego oznaczanego metodą Tiurina i bezpośrednio metodą suchej destylacji. Roczniki Gleboznawcze, t. XLVIII, 3/4, s. 75-82.
 • Mercik S.,Stępień W., Gębski M.. 1997. Results of 75 years of continuous fertilization experiments in Skierniewice as a contribution to modyification of fertilization.  Arch. Acker-Pfl. Boden., vol.42 s.201-210.
 • Mercik S., Stępień W., 1996.Działanie nawozów organicznych na glebie nienawożonej obornikiem przez 70 lat. Zeszyty Naukowe AR Szczecin 172, LXII, 357-366.
 • Mercik S., Moskal S., Stępień W. 1995. Emisja do atmosfery podtlenku azotu  (N2O) z użytków rolnych w Polsce w aspekcie efektu cieplarnianego. Rocz. Glebozn. XLVI Nr 1/2 s.135-148..
 • Stępień W. 1995. Dynamika plonowania, pobierania potasu przez rośliny oraz zmian różnych form tego składnika w glebie, w zależności od zasobności gleb w K w doświadczeniu wieloletnim. Zeszyty Problemowe Postępów  Nauk Rol.z 421a 345-355.
 • Mercik S., Stępień W., Figat E..1995. Dynamika zmian zawartości węgla i azotu w glebie oraz losy N z nawozów mineralnych i organicznych w statycznych doświadczeniach nawozowych. Zeszyty Problemowe Postępów  Nauk Rol.z 421a, 277-283.
 • Mercik S., Moskal S. ,Stępień W. 1994. Emisja do podtlenku azotu (N2O) z gleb rolniczo użytkowanych w Polsce w 1992 r. (IPCC kat.1.D) Wydawnictwo UNEP     - Information Unit on Climate Change (IUCC). Warszawa 21.11.
 • Mercik S., Stępień W. 1994. Effect of long term and short term liming on soil and plants. Polish Journal of soil Science vol. XXVII, 1, 77-84.
 • Mercik S., Stępień W. 1993. Działanie potasu przy różnym odczynie i zasobności gleb w magnez w doświadczeniach statycznych.  Zesz. Naukowe AR Kraków Nr 277 , 31-  55.
 • Stępień W., Mercik S. 1993. Działanie wzrastających dawek potasu w zmianowaniu trójpolowym w doświadczeniu statycznym.  Zeszyty Naukowe AR Kraków Nr 277, 15-29.
 • Mercik S., Stępień W. 1992. Wartość nawozowa zagęszczonego wywaru melasowego.     Roczniki Gleboznawcze t. XLIII 1/2 61‑70.
 • Mercik S., Stępień W. 1991. Wpływ ciągłego nawożenia na niektóre cechy jakościowe roślin przeznaczonych na pasze.  Zeszyty Naukowe AR Kraków Nr 263 ,34, 149-155.
 • Mercik S., Stępień W. 1989. Wpływ wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleb na plonowanie i wartość pastewną zbóż. Rocz. Nauk Rol.  s. A  108.49‑61
 • Stępień W. 1989. Działanie potasu w zależności od stopnia nagromadzenia K w glebie w wyniku wieloletniego nawożenia. Rocz. Gleb. XL 1 119-145.
 • Mercik S., Stępień W., 1988 Plonowanie pszenicy w zależności od wieloletniego  zróżnicowanego nawożenia i zmianowania  cz.II   Rocz. Gleb. XL 1, 200-211
 • Mercik S., Stępień W., Mercik T. 1987. The effect of saturat ion of the soil absorbing complex with cations on the yield  and  chemical  composition of grasses. Acta Agrob.vol 40 z 1‑2  73‑86.

  

Prace w materiałach konferencyjnych:

 • Sas Paszt L., Derkowska E., Sumorok B., Malusa ., Stępień W., Głuszek S. 2012. Effect of composts based on brown coal on the growth of roots of strawberry plants cv. ‘Elsanta’ and their colonization by arbuscular mycorrhizal fungi. Proceedings of the 15th International Conference on Organic Fruit-Growing. Eco-Fruit 20-22.02 2012 University of Hohenheim, Germany, pp.284-289.
 • Stępień W., Malusa E., Sas Paszt L., Renzi G., Ciesielska J. 2012. Effect of brown coal-based composts produced with the use of white rot fungi on the growth and yield of strawberry plants. Proceedings of the 15th International Conference on Organic Fruit-Growing. Eco-Fruit 20-22.02 2012 University of Hohenheim, Germany, pp. 302-306.
 • Stępień W. 2010.  Potrzeby pokarmowe roślin energetycznych (wierzba, miskant, ślazowiec).  Wydawnictwa PWSZ Skierniewice, s.23-30
 • Stępień W., Stepień T. 2010 Zalecenia nawozowe na plantacji borówki wysokiej. Uprawa Borówki wysokiej ISiK Skierniewice 27-37
 • Koziński B., Stępień W., Smolarz K.. 2010 Wyniki badań nad wpływem cięcia odmładzającego na plonowanie borówki wysokiej. Uprawa Borówki wysokiej ISiK Skierniewice 19-27
 • Szwonek E., Włodarczyk T.,Borkowska A.,Stępień W., Kotowska U., Stępień T. 2009 . Accents denitryfication process as studiem AT fertilization trial with bluberry (Vaccinium corymbosum L.) . International Scientific Conference. Vaccinium ssp. And less known small fruit: challenges and risks. Jelgava, Latvia. October 6-9 2009. NJF No 426 s.22-24
 • Stępień W. 2006. Wpływ opadów i temperatury na plonowanie dwóch odmian borówki w wieloletnich doświadczeniach nawozowych w Skierniewicach. Uprawa Borówki i Żurawiny ISiK  Sk-ce s. 53-59
 • Koziński B., Stępień W.  2005. Wstępne wyniki badań nad wpływem ciecia odmładzającego na wzrost i plonowanie roślin borówki wysokiej w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. XXII dzień borówkowy w SGGW - Przyrodnicze uwarunkowania uprawy borówki wysokiej (Vaccinium Corymbosum L.). Warszawa 06.07.2005, s. 75-79.
 • Stępień W., Smolarz K. 2003. Wzrost roślin żurawiny wielkoowocowej w zależności od pH i zawartości próchnicy w glebie.  Uprawne rośliny wrzosowate ISiK 135-140
 • Mercik S., Moskal S., Stępień W. 1999The balans of nitrogen, phosphorus and potassium in long term field experiments in Skierniewice. Intern.Symp. Long-term Static Fertilization Experiments, 18-20.
 • Mercik S., Stępień W., Łabętowicz J. 1999. Results of 75 years of continous fertilization experiments in Skierniewice. International Sympozium “Dauerdungungsversuche als Grundlage fur nachhaltge Landnutzung und Quantifizierung von Stoffkreislaufen” (Halle 3-5 Juni 1999) Proceedings  p.51-54
 • Stępień W., Mercik S., Smolarz K., Laszlovszky - Zmarlicka A.. 1999 Współdziałanie kilku sposobów pielęgnacji gleby i dawek azotu na właściwości fizykochemiczne gleby, plon owoców oraz skład chemiczny liści  borówki wysokiej. II Ogólnopolska Konferencja Borówkowa Skierniewice. s.24-29
 • Mercik S., Smolarz K., Stępień W. 1999. wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego 5-cio i 25-cio letnich krzewów borówki wysokiej na  plonowanie i skład chemiczny liści. II Ogólnopolska Konferencja Borówkowa Skierniewice.s.18-24
 • Mercik S., Stępień W., Gębski M. 1997. Results of 75-years continues fertilization experiments in Skierniewice as a contribution to modification of fertilization. auerfeldversuche als Forschungsbasis für nachhalfige Landwirlschaft. Taqungs - material, Internationale Tagung, 10-12. Juni s. I 8.
 • Stępień W., Mercik S.. 1997. Dejstwie fosfora i kalija na poczwach s niskim soderżaniem etich elementow. Międzynarodowa konf. Białoruś, Gorki „ Sowremennye problemy ispolzowania poczwiennych pesursow i podwyszenia ich proizwoditelnoj sposobnosti. S 181-185.
 • Mercik S., Smolarz K., Stępień W. 1997. Wpływ wieloletniego (od1923r), zróżnicowanego nawożenia mineralnego na wzrost i plonowanie borówki wysokiej.  I Ogólnopolska Konferencja Borówkowa Skierniewice s.15-22
 • Stępień W., Mercik S., Smolarz K., Laszlovszky - Zmarlicka A.. 1997 Współdziałanie kilku sposobów pielęgnacji gleby i dawek azotu na wzrost i plonowanie borówki wysokiej. I Ogólnopolska Konferencja Borówkowa Skierniewice s. 22-29
 • Mercik S., Stępień W., Kubik I..1996. Effect of applied industrial waste lime on soil heavy metals distribution and their concentration in plants. Symp."Recyclierung von Rest und Abfallstoffen in dor  Landvirtshaft" Universitat Bonn 18-23 Juni, s.36-39
 • Mercik S., Smolarz K., Stępień W. 1994. Punktowe odżywianie borówki i czarnej porzeczki azotem. Materiały XXXIII ogólnopolskiej naukowej konferencji sadowniczej cz.II s. 284-287,.
 • Mercik S. , Stępień W., Kubik I. 1992. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na zawartość mikroelementów w glebie. Mat. VII Sym. Mikroelementy w Rolnictwie Wrocław. S.166-170
 • Mercik S., Stępień W. 1992. Bilans węgla organicznego w trwałych doświadczeniach nawozowych w Skierniewicach. mat. sym.  Nawozy  Organiczne Szczecin. s.88-95                            
 • Mercik S., Stępień W. 1992. Wartość nawozowa zagęszczonego wywaru melasowego zastosowanego razem z torfem.  Mat. Sym.  "Nawozy  Organiczne Szczecin.s.101-108
 • Mercik  S., Stępień W. 1989. Wykorzystanie trwałych doświadczeń nawozowych do    opracowania nowoczesnych zaleceń nawozowych. Mat. Sym. Warszawa     299‑310
 • Mercik S.,Stępień W. 1988, Plonowanie ziemniaków w zależności od wieloletniego zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. Mat. Sym.  Olsztyn  cz.1 s 165-172
 • Stępień W. 1984. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia i  zmianowania na zawartość różnych form azotu w glebie. Mat.Sym.    Skierniewice. 64‑72.
 • Moskal S.,Stępień W.. 1984 Wpływ wieloletniego nawożenia na skład chemiczny plonów. jak wyżej s.120‑137.
 • Mercik  S., Stępień W. 1984. Formirowanie  prawilnowo  sootnoszenia kationow w udobrienij. 8 nauczno  metodiczieskaja  konf.  Praga    187‑197.

 

Krajowe i zagraniczne staże naukowe:

 • 1988, Niemcy, Bad Lauschtet, 1 – miesięczny staż naukowy

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe:

 • Nagroda rektora SGGW III stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015r.
 • Nagroda rektora SGGW II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017r.
 • Złoty medal za długoletnią służbę – 2014r.
 • odznaka honorowej „za zasługi dla SGGW” – 2017r
 • Nagrody J.M. Rektora SGGW:
 • 2009 – za działalność organizacyjną
 • 2005  - za działalność dydaktyczną
 • 2003 – za działalność naukową
 • Odznaka Honorowa –Zasłużony Dla Rolnictwa – 2010r
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 2000r

 

Przynależność do Rad Programowych i Towarzystw Naukowych:

 • Od 2015 Członek Rady naukowo-programowej Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”
 • Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego od 1990 r.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Nawozowego od 2000
 • Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej od 2012

  

Pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska:

 • Kierownik Stacji Doświadczalnej Wydziału Rolnictwa i biologii - 1990-2012
 • Od 2005 r Zastępca Przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN nr 192  oraz członek Komitetu Technicznego PKN nr 191
 • Od 2013 roku kierownik Zakładu Chemii Rolnej

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • biotransformacja
 • chemia rolna, kierunek rolnictwo
 • chemia środowiska, kierunek inżynieria ekologiczna
 • ochrona i monitoring środowiska , kierunek inżynieria ekologiczna
 • przyrodnicze wykorzystanie odpadów, kierunek rolnictwo
 • techniki analiz środowiskowych, kierunek ochrona środowiska
 • gospodarka odpadowa, kierunek ochrony środowiska
 • analiza instrumentalna, kierunek rolnictwa
 • żyzność i produkcyjność gleb, kierunek rolnictwo

  
Top! Top!