English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Tomasz Sosulski  
 
dr inż. Tomasz Sosulski

 

Stanowisko: Adiunkt

Kontakt:

telefon: (22) 5932625
e-mail: tomasz_sosulski@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

 

Wykształcenie:

 • 2002 - doktor nauk rolniczych, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1994 - magister inżynier rolnictwa, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2003 - adiunkt ze stopniem doktora, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1994 -  asystent, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie

 

Zainteresowania badawcze:

 • przemiany związków azotowych w środowisku przyrodniczym
 • wpływ nawożenia na jakość środowiska przyrodniczego
 • badania jakościowo-ilościowe form pierwiastków chemicznych w elementach środowiska przyrodniczego

 

Realizowane projekty badawcze:

 • 2012. –2015 -  wykonawca, nr Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy (PBS1/B8/4/2012), projekt realizowany w ramach programu badań stosowanych NCBiR w ścieżce B
 • 2011 – 2014 - kierownik projektu badawczego nr N N305 060640 pt „Ocena emisji N2O z gleby oraz potencjalnych właściwości denitryfikacyjnych gleby w różnych systemach nawożenia i uprawy roślin”; projekt finansowany przez NCN.
 • 2010-2013 - wykonawca projektu nr NN 305 096539. pt. „Opracowanie technologii uzdatniania i zagospodarowania masy pofermentacyjnej pozostającej jako produkt uboczny przy produkcji biogazu rolniczego”; projekt finansowany przez NCN.
 • 2009–2012 - wykonawca projektu badawczego nr NN 310 099136 pt. „Opracowanie modeli zarządzania składnikami pokarmowymi w różnych warunkach produkcji rolniczej”; projekt finansowany przez NCN.
 • 2006–2009 – wykonawca projektu badawczego nr PO6S 02930 pt. „Opracowanie i analiza charakterystyk procesów pęcznienia-kurczenia do prognozowania uwilgotnienia gleb torfowo-murszowych z uwzględnieniem zmian ich geometrii” projekt finansowany przez MNiSW.

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Szymańska M., Sosulski T., Szara E., Pilarski K. 2015. Technologie przetwarzania pofermentu z biogazowi oraz właściwości fizykochemiczne otrzymanych produktów.Przemysł Chemiczny 94, 8:1419
 • Rutkowska B., Szulc W., Sosulski T., Stępień W., 2014 Soil micronutrient availability to crop affected by long-term inorganic and organic fertilizer applications. Plant Soil Environment Vol. 60, No 5 198-203.
 • Sosulski T., Szara E., Stępień W., Szymańska M., 2014 Nitrous oxide emissions from the soil under different fertilization systems on long-term experiment Plant Soil Environment Vol. 60, No 11 481-488.
 • W. Szulc, B. Rutkowska, T. Sosulski, E. Szara, W. Stępień 2014 Assessment of sulphur demand of crops under permanent fertilization experiment Plant Soil Environ., 60 No 3: 135-140.
 • Sosulski T., Szara E., Stępień W., 2013 Dissolved organic carbon in Luvisol under different fertilization and crop rotation Soil Science Annual Vol. 64 No 3 114-119.
 • Sosulski T., Szara E., Korc M., Stępień W., 2013 Leaching of macronutrients, micronutrients and aluminium from the soil under long-term fertilizer experiments in Skierniewice (Central Poland) Soil Science Annual Vol. 64 No 3 114-113.
 • Szara E., Sosulski T., 2012 The use of phosphorus sorption parameters in the monitoring of potential emissions of this component from the arable land> Roczn. Glebozn. Vol 63. No 3/2012: 24-30.
 • Sosulski T., Mercik S., 2011. The dynamics of mineral nitrogen movement in the soil profile in long-term experiments. Ecological Chemistry and Engineering A. vol. 18, 4, 611-617.
 • Sosulski T., Korc M., 2011. Effects of different mineral and organic fertilization on the content of nitrogen and carbon in soil organic matter fractions Ecological Chemistry and Engineering A. vol. 18, 4, 601-609.
 • Sosulski T., Stępień W., Mercik S., Szara E., 2011. Crop Fields and nitro gen balance In long term fertilization experiments. Nawozy i nawożenie 42. 41-50.
 • Szara E., Mercik S., Sosulski T., 2011 The fate of phosphorus In the soil and the balance of this element In long-term field experiments. Nawozy i nawożenie 42. 29-40.
 • Sosulski T., 2011. Udział produkcji roślinnej w sekwestracji CO2. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 565. 261-272
 • Sosulski T., Szara E., Korc M., 2011. Wymywanie składników mineralnych z gleby w doświadczeniu laboratoryjnym. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 565. 273-282.
 • Szara E., Sosulski T., Korc M., Szymańska M., 2011. Wpływ różnych form żelaza i glinu na pojemność sorpcyjną wobec fosforu różnych gleb uprawnych polski. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 565. 313-321.
 • Szara E., Sosulski T., Szymańska M., 2011 Phosphorus sorption properties of selected polish arable soil.  Nawozy i nawożenie 44. 33-43.
 • Brzeziński M., Sosulski T. 2009. Wpływ wieloletniego nawożenia na zawartość form manganu i żelaza w glebie lekkiej.
 • Sosulski T., Korc M., 2009. Effects of different mineral and organic fertilization on the content of nitrogen and carbon in soil organic matter fractions. Mat. Konf. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Azot w środowisku przyrodniczym” Olsztyn 21-22 maja 2009, 79-80.
 • Sosulski T., Mercik S., 2009. The dynamics of mineral nitrogen movement in the soil profile in long-term experiments. Mat. Konf. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Azot w środowisku przyrodniczym” Olsztyn 21-22 maja 2009, s. 81.
 • Sosulski T., Łabętowicz J., Janczyk M., Szymańska M., 2007. Wpływ odpadów przemysłowych - gipsu i fosfogipsu na zawartość cynku, kadmu i ołowiu w roślinach i glebie Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 520. 379-388.
 • Sosulski T., Łabętowicz J., 2007. Oszacowanie rozpraszania azotu z rolnictwa polskiego do atmosfery oraz wód powierzchniowych i gruntowych. Post. Nauk Roln. 5. 3-19.
 • Sosulski T., Szara E., Łabętowicz J. Przybysz M, 2007. Wpływ węglanu wapnia, gipsu i fosfogipsu na zawartość glinu w glebie i roślinach. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 533. 357-368.
 • Sosulski T., Szara E., Łabętowicz J. Domeradzka U., Felak M, 2007. Wpływ węglanu wapnia, gipsu i fosfogipsu na plony oraz skład chemiczny roślin i roztworu glebowego. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 533. 345-355.
 • Sosulski T., Szara E., Łabętowicz J. Przybysz M, 2007. Wpływ węglanu wapnia, gipsu i fosfogipsu na zawartość glinu w glebie i roślinach. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 541. 73-79.
 • Sosulski T., Łabętowicz j. 2006 Azotany i ich przemiany w przestrzeni rolniczej Polski Zesz. Problem. Post. Nauk Roln.513, 423-4,32
 • Sosulski T., Mercik S., Stępień W. 2006  Zawartość azotu amonowego i azotanowego w glebie  pod monokulturą żyta. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln.513, 433-446.
 • Sosulski T., Mercik S., Stępień W. 2006  Zawartość form azotu w glebie oraz plony kukurydzy w zależności od pH, zawartości węgla organicznego oraz form azotu w nawozach. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 513. 447-456.
 • Sosulski T., Łabętowicz J., Jonczyk M., Szymańska M., 2006. Wpływ odpadów przemysłowych-gipsu i fosfogipsu na zawartość cynku, kadmu i ołowiu w roślinach i glebie. Zesz. Nauk. Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z Siedz. W Rzeszowie i PTG o. w Rzeszowie 8., 203-204.
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Korc M., Sosulski T., 2006, Wpływ wapnowania na zawartość poszczególnych form potasu w glebie. Zesz. Nauk. Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z Siedz. W Rzeszowie i PTG o. w Rzeszowie 8., 223-224.
 • Gnatowski T., Szejba D., Szatyłowicz J., Oleszczuk R., Brandyk T., Sosulski T., 2006 Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych utworów torfowych z obszaru Doliny Biebrzy na zdolności retencjonowania wody. Wlaściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych. Wyd. SGGW 65-74.
 • Sosulski T., Mercik S., Szara E., 2005. Wpływ antropogenicznych źródeł azotu na obieg tego pierwiastka w środowisku przyrodniczym J. of Elementology 10 (1): 147-154.
 • Sosulski T., Stępień M., Szara E., Mercik S., 2005. Zawartość azotu w glebie oraz bilans tego składnika w doświadczeniach wieloletnich. Frag. Agronom. 1(85), 264 – 273.
 • Szara E., Mercik S., Sosulski T., 2005. Formy fosforu w doświadczeniach wieloletnich Frag. Agronom. 1(85), 298 – 309
 • Stępień W., Mercik S., Sosulski T., 2005 Wpływ formy nawozu potasowego i sposobu na plon i jakość roślin. Nawozy i nawożenie 3 (24), 401-408.
 • Łabętowicz J., Sosulski T. 2005 Próba ilościowego oszacowania rozpraszania azotu z obszarów rolniczych w świetle literatury. Zanieczyszczenie środowiska azotem. Mat konf. Acta Univ. Masuriensis 11-26
 • Szara E., Mercik S., Sosulski T., 2004 Wybrane aspekty oddziaływania wieloletniego nawożenia fosforem na glebę i roślinę. J. of Elementology 9 (4)  803 – 814.
 • Sosulski T., Mercik S., Szara E., 2004 Bilans azotu w trzech systemach nawożenia. Annales UMCS Sectio E, LIX, 2 589-597
 • Łabętowicz j., Rutkowska B., Szulc W., Sosulski T., 2004 Ocena wpływu wapnowania oraz gipsowania na zawartość glinu wymiennego w glebie lekkiej. Annales UMCS Sec. E, 59, 2, 631-637.
 • Szara E., Mercik S., Sosulski T., 2004 Bilans fosforu w trzech systemach nawożenia. Annales UMCS Sec. E, 59, 2, 599-606
 • Mercik S., Łabętowicz J., Sosulski T., Stępień W., 2002 Losy azotu z nawozów mineralnych i obornika w doświadczeniach wieloletnich. Nawozy i Nawożenie  1 (10), IV, 228 – 237.
 • Stępień W., Mercik S., Sosulski T., 2002 Plony, zawartość węgla organicznego oraz formy azotu w glebie i bilans tego składnika w 3 systemach nawożenia w doświadczeniach wieloletnich. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 484, 601 – 607.
 • Stępień W., Mercik S., Sosulski T., 2001 Ocena zależności między zawartością różnych form potasu w glebie a działaniem nawozów potasowych na plon roślin. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 480, 141 – 148
 • Stępień W., Sosulski T., Mercik S., 2000 Zawrtość mikroelementów w glebie oraz liściach i owocach borówki wysokiej (Vaccinium corybosum) w zależności od pH i próchnicy oraz form nawozu azotowego. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 471, 779 – 785
 • Mercik S., Stępień W., Sosulski T., 1999 Bilans azotu nawozowego w wieloletnich doświadczeniach polowych w Skierniewicach. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 465, 71 – 80
 • Mercik S., Stępień W., Sosulski T., 1997 Działanie nawożenia magnezem na rośliny i gleby. Cz. I Plonowanie roślin w zależności od zasobności gleb w różne formy magnezu. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 439, 141 – 147
 • Mercik S., Stępień W., Sosulski T., 1997 Działanie nawożenia magnezem na rośliny i gleby. Cz. II Działanie magnezu w zależności od właściwości fizykochemicznych gleb. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 439, 149 – 155
 • Mercik S., Stępień W., Sosulski T., 1997 Działanie potasu na  glebach wyczerpanych z tego składnika. Cz. II Działanie magnezu w zależności od właściwości fizykochemicznych gleb. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 439, 127 – 132

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe:

 • 2011 - Nagroda rektora III stopnia za działalność organizacyjną

 

Udział w organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń:

 • Współorganizator Konferencji Naukowej pt. „Chemia rolna w rolnictwie i ochronie środowiska”, Warszawa, 20–21 czerwca 2011.
 • Współorganizator Konferencji Naukowej pt. „Zrównoważona gospodarka potasem i magnezem w rolnictwie”, Warszawa, 10–11 czerwca 2008

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Chemia środowiska -  II rok stacjonarnych studiów magisterskich  (kierunek Biologia), Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Chemia środowiska -  II rok stacjonarnych studiów inżynierskich  (kierunek Inżynieria ekologiczna), Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Ochrona i monitoring środowiska II rok stacjonarnych studiów inżynierskich  (kierunek Inżynieria ekologiczna), Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Towaroznawstwo przemysłowe, Środki do produkcji roślinnej -  I rok stacjonarnych studiów magisterskich (kierunek Towaroznawstwo), Wydziału Nauk o Żywności SGGW, wykłady, ćwiczenia
 • Techniki analiz środowiskowych III rok stacjonarnych studiów inżynierskich  (kierunek Ochrona Środowiska), Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, ćwiczenia
 • Chemia rolna - II rok stacjonarnych studiów inżynierskich  (kierunek Rolnictwo), Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Chemia środowiska -  I rok stacjonarnych studiów magisterskich  (kierunek Ochrona Środowiska), Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, ćwiczenia


 
Top! Top!