English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Teresa Kozanecka  
 
dr hab. Teresa Kozanecka prof. nadzw.

 

Stanowisko: Profesor SGGW

Kontakt:

telefon: (22) 5932617
e-mail: teresa_kozanecka@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

 

Wykształcenie:

 • 2004 - doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii – gleboznawstwa,  Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1985 doktor nauk rolniczych, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2009 - prof. nadzwyczajny SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2005 – 2009 - adiunkt ze stopniem dr hab., Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1987 – 2005 - adiunkt ze stopniem doktora, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 1979 –1987- starszy asystent, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie

 

Zainteresowania badawcze:

1. Chemiczne właściwości gleb w różnych środowiskach.

2. Antropogeniczne zmiany zawartości metali ciężkich w glebach, w pyle drogowym i roślinach.

3. Równowaga jonowa roślin jako wskaźnik zmian zachodzących w środowisku.  

 

Realizowane projekty badawcze:

 • 2006-2009  kierownik projektu badawczego MNiSW  N 310 077 31/ 3167 pt. ,,Ruchliwość jonów w profilach gleb z trwałych, wieloletnich doświadczeń nawozowych w Skierniewicach”.
 • 2008 – 2011 – wykonawca projektu badawczego N 309 312234 pt „Procesy    glebotwórcze w glebach Puszczy Białej”; projekt finansowany przez MNiSW.
 • 2006 - wykonawca projektu nr 6/2.1c/2006/1504. pt. „Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO”; projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 1997-1998 – wykonawca tematu badawczego, zleconego i finansowanego przez  Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pt. “Badanie zmienności siedlisk i zbiorowisk roślinnych w Glebowych Powierzchniach Wzorcowych w Puszczy Białej (Nadleśnictwo Wyszków i Ostrów). Ocena zgodności typów biocenozy leśnej z warunkami biotopu”.
 • 1986–1990 wykonawca tematu zleconego pt.,,Wpływ wieloletniego nawożenia N i K oraz wapnowania na właściwości chemiczne gleby oraz na wzrost i owocowanie jabłoni posadzonych po usunięciu starego sadu zleconego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sadownictwa.
 • wykonawca resortowego projektu badawczego MNSzWiT pt. „Racjonalizacja nawożenia i zwiększanie produktywności roślin sadowniczych”; projekt finansowany przez MNSzWiT.
 • 1985-1986 - wykonawca zleconego tematu badawczego pt. „Plan urządzeniowy rezerwatu krajobrazowego Las Kabacki”; temat finansowany przez władze miasta Warszawy.

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

1. Kwasowski W. Chojnicki J., Kozanecka T. 2012. Determination of cadmium content in  selected vegetative organs of potatoes (Solanumtuberosum) growing in the vicinity of the Warszawa-Poznań speedway. Heavy metals in the environment , selected papers from the ICHMET -15 Conference . Progress in Environmental Science, Technology and Management: v.2. 2012. s.187- 192. rozdz. w monografii w jęz.

2. Kozanecka T., Brogowski Z., Kisiel M., Stępień W.2011. Ruchliwość anionów w glebach z wieloletnich doświadczeń nawozowych w Skierniewicach. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 565, s. 163-173.

3. Kwasowski W., Kozanecka T. 2010. Evaluation of the content of zinc and lead in selected vegetative organs of potatoes ( Solanum tuberosum) growing in the vicinity of the Warszawa – Poznań speedway.  Fresenius Environmental Biulletin ( FEB) v. 19, 2a, s: 378-382.

4. Kozanecka T., Kazem-Bek A., Czarnowska K., Kwasowski W. 2010. Application of alga and lichens in the monitoring of changes in the natural environment. Fresenius Environmental Biulletin ( FEB), v. 19, 4, s: 553-557.

5. Kozanecka T., Brogowski Z., Kisiel M., Stępień W. 2009. Mobility of exchangeable cations in soils from long term field experiments in Skierniewice. Polish J. Soil Sci., v.XLII/I, s.1-14.

6. Brogowski Z., Kozanecka T. 2009. Impast of certain genetic horizos of soil on the field  and chemical composition of westerwold ryegrass( Arrhenatherum elatius L.) v. Polish J.Soil Sci. XLII/I, s.77-88.

7. Kazem-Bek A., Kozanecka T. 2007.Porosty i ich rola w środowisku przyrodniczym,: cz.I. Charakterystyka, występowanie i zastosowanie porostów. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr.2, 2007,s.61-67.

8.. Kazem-Bek A., Kozanecka T. 2007. Porosty i ich rola w środowisku przyrodniczym,  cz.II. Zawartość makro- i mikroskładników. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr.32, 2007, s.68-75.

9. Kozanecka T., Czarnowska K., Łaszczych K. 2007. :Zawartość pierwiastków śladowych  w pyle   drogowym z trasy Zegrze – Mrągowo. Ochrona Środowiska i zasobów Naturalnych nr.32,2007, s.140 -144

10. Kwasowski W., Michalak D., Kozanecka T. 2006. Bioaccumulation of microelements in     selected plants of the undergrowth in Kampinos National Park. Polish. J. Environ.Stud.,15, 2a: 398-402. 11. Kozanecka T., Czarnowska K., Brogowski Z., Kwasowski W.2006. Content of microelements in selected herbs from natural meadows. Polish J. Environ. Stud., 15, 2a:385-389. 12.  Brogowski Z., Lenart S.,  Kozanecka T., Gawrońska-kulesza A.,2005. Wpływ nawożenia krzemionką na skład chemiczny i stan równowagi jonowej traw. Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach. Z.5. 61-72.

13. Brogowski Z., Kozanecka T., Salkiewicz M. 2004.  Rozmieszczenie pierwiastków  śladowych w różnych organach mniszka pospolitego (Taraxacum officinale F.H.WIGG)z terenów otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zesz. Prob..Post. Nauk. Roln. 502,     2:491-496.

14. Czarnowska K., Kozanecka T. 2003. Akumulacja Zn, Pb, Cu i Cd w glebach antropogenicznych Warszawy. Rocz. Glebozn. 54, 4; 77-81.

15. Kozanecka T., Czarnowska K., Jaworska A. 2003. Content of heavy metals in road coarse dust of Warsaw environs. Rocz. Glebozn. 54, 3; 73-78.

16.Brogowski Z, Chojnicki J., Czarnowska K., Czerwiński Z.,, Czępińska-Kamińska D., Kępka M., Konecka-Betley K., Kozanecka T., Kusińska A., Okołowicz  M., Pracz J., Zagórski Z., 2003: Warunki abiotyczne. [W:] Środowisko przyrodnicze Lasu Kabackiego, Wyd. SGGW. Warszawa. Red. Z.Czerwiński, D.Kamińska-Czępińska,. R.Zielony

16. Brogowski Z, Chojnicki J., Czarnowska K., Czerwiński Z., Czępińska- Kamińska D., Kępka M., Konecka-Betley K.,  Kozanecka T., Kusińska A., Okołowicz M., Pracz J., Zagórski Z., 2003: Gleby. [W:] Środowisko przyrodnicze Lasu Kabackiego. Warszawa, Wyd. SGGW. Warszawa. Red. Z.Czerwiński, D.Kamińska-Czępińska,. R.Zielony

17. Brogowski Z, Chojnicki J., Czarnowska K., Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D.,   Kępka M., Konecka-Betley K., Kozanecka T., Kusińska A., Okołowicz M., Pracz J., Zagórski Z., 2003: Walory edukacyjne i rekreacyjne. [W:] Środowisko przyrodnicze Lasu Kabackiego. Wyd. SGGW. Warszawa. Red. Z.Czerwiński, D.Kamińska-Czępińska,. R.Zielony

18.  Kozanecka T. 2003. Wpływ warunków glebowo-klimatycznych i odmiany na  stan jonowy  liści jabłoni. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wyd. SGGW. Warszawa.

19. Kozanecka T., Chojnicki J., Kwasowski W. 2002. Content of heavy metals in plant from pollution- free regions. Polish J. of Environ. Studies v. 11, 4, 395-399.

20. Czarnowska K., Chlibiuk M., Kozanecka T. 2002. Pierwiastki śladowe w glebach uprawnych przy drogach wokół Warszawy. Rocz. Glebozn. 53, 3/4; 67-74.

21. Brogowski Z., Gawrońska-Kulesza A., Kozanecka T. 2002. Red clover as a receptor of CO2 from the atmosphere and some compounds from soil. Polish J. of Environ. Studies v. 11, 6, 625-629.

22.Russel S., Kozanecka T. 2001. Dynamika występowania drożdży oligonitrofilnych w rizosferze i  glebie sadu jabłoniowego w zależności od nawożenia azotem, wapnowania i sposobu utrzymania. Monografia t. 1, Obieg pierwiastków w przyrodzie, bioakumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie. IOŚ. s. 429-434. Red. B. Gworek, A. Mocek.

23. Brogowski Z., Garwońska-Kulesza A., Kozanecka T., Szalkiewicz M. 2001.Wykorzystanie składników mineralnych z gleby przez koniczynę czerwoną; Monografia t. 1, Obieg pierwiastków w przyrodzie, bioakumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie. IOŚ, 435-450. Red. B. Gworek, A. Mocek.

24. Brogowski Z., Kozanecka T. 2001. Wpływ jednostronnego nawożenia sadu jabłoniowego na mobilność kationów i anionów w glebie. Zesz. Naukowe 2001, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach. Zesz. Naukowe Wydz. Ogrodniczego. z. 1. 77-88.

25.Czarnowska K., Kozanecka T. 2001. Rozpuszczalne formy metali ciężkich w glebach antropogenicznych z terenu Warszawy. Rocz. Glebozn. 52, 3/4; 45-51.

26. Kozanecka T., Brogowski Z., Wagner J., Jeske K. 2001. Effect of fertilisation on anion mobility in lessive soil. Polish J. of Soil Sci. v. 34/2; 21-30.

27. Kozanecka T., Czarnowska K., Kwasowski W. 2000. Nagromadzenie metali ciężkich w glebach w otoczeniu stacji benzynowych w Warszawie, Rocz. Glebozn. 51, ½, 77-88.

28. Kozanecka T., Zagórski Z., Scherer H.W. 2000. Zawartość azotu silnie związanego w rędzinach. Rocz. Glebozn. 51, ¾, 77-83.

29. Kwasowski W., Chojnicki J., Okołowicz M., Kozanecka T. 2000. Metale ciężkie w glebach powierzchni wzorcowych (GPW) w Puszczy Białej. Rocz. Glebozn. 51, ¾, 85-95.

30. Kozanecka T. 1999. Zasobność gleby płowej użytkowanej sadowniczo w azot łatwo hydrolizujący. Rocz. Glebozn. 50, ½, 71-77.

31. Kozanecka T. 1999. Zmiany w zasobności gleby w sadzie w zależności od wieloletniego, zróżnicowanego nawożenia azotem, potasem i od sposobu jej utrzymania. Zesz. Problemowe Post. Nauk Roln. z. 465, 449-460.

32. Russel S., Kozanecka T., Gębski M. 1999. Potencjał mineralizacyjny azotu organicznego w glebie sadu jabłoniowego w zależności od wieloletniego nawożenia azotem i sposobu jej utrzymania. Zesz. Problemowe Post. Nauk Roln. z. 465, 485-493.

33. Kozanecka T., Czarnowska K. 1999. Content of heavy metals in forest litter, soil and mosses in the vicinity of Warsaw. Polish. J. of Soil Sci. v. XXXII/2, 53-61.

34. Kozanecka T., Brogowski Z.,1999. Stan jonowy liści niektórych odmian jabłoni. Rocz. Nauk Rol. s. A. t.114, z. 3/4, 129-137.

35.  Kozanecka T., Chojnicki J. 1998. Mangan dostępny i rozpuszczalny w 20% HCl w glebie płowej sadu jabłoniowego. Rocz. Glebozn. 49, ¾, 41-49.

36.Kusińska A., Broda J., Kozanecka T. 1997. Rola wybranych czynników agrotechnicznych w kształtowaniu substancji organicznej w glebie pod sadem. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. z. 439, 215-221.

37. Kozanecka T., Kępka M. 1996. Wpływ czynników agro-ekologicznych na właściwości fizyczne gleby w sadzie jabłoniowym. Rocz. Glebozn. 47, supl. 23-30.

38. Kozanecka T., Scherer H.W. 1996. Wpływ nawożenia azotem i potasem oraz sposobu utrzymania gleby w sadzie jabłoniowym na zawartość niewymiennych jonów amonowych w glebie. Rocz. Glebozn. 47, 1/2, 55-64.

39. Kozanecka T., Rekosz-Burlaga H., Russel S. 1996. Aktywność mikrobiologiczna gleby w sadzie jabłoniowym w zależności od sposobu jej utrzymania, nawożenia azotem
i wapnowania. Rocz. Glebozn. 47, supl. 75-84.

40. Kozanecka T., Kępka M. 1996. Wpływ czynników agro-ekologicznych na właściwości fizyczne gleby w sadzie jabłoniowym. Rocz. Glebozn. 47, supl. 23-30.

41. Kozanecka T. 1995. Zawartość mineralnych form N-NH4 i N03 w glebie sadu jabłoniowego. Rocz. Glebozn. 46. ½, 105-117.

42.  Łakomiec I., Kusińska A., Kozanecka T. 1991. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych gleb różnych ekosystemów w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Różnorodność roślinności i jej konsekwencje dla ekosystemu łakowego. Różnowiekowe łąki Suwalszczyzny. Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Lesny, s. 38-54.

43.Kozanecka T., Kępka M., Sadowski A. 1989. Właściwości chemiczne gleby w sadzie jabłoniowym w zależności od wapnowania, sposobu utrzymywania i nawożenia azotem i potasem. Rocz. Glebozn. 40. 1. s. 53-65.

44 . Sadowski A., Ścibisz K., Tomala K., Kozanecka T., Kępka M. 1988. Negative effects of excessive nitrogen and potassium fertilization in a replanted apple orchard. Acta Horticulturae. 233. s. 85-94.

45.Kozanecka T., Kępka M. 1985. Wpływ 16-letniego nawożenia mineralnego oraz sposobu pielęgnacji gleby w sadzie na zawartość przyswajalnych form Mn, Zn, Cu i na aktywność mikrobiologiczną gleby. Prace ISiK, ser. C, nr 2, s. 87-88.

46. Czarnowska K., Gworek B., Kozanecka T. 1983. Zawartość metali ciężkich w glebach i mchu Kampinoskiego Parku Narodowego. Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa, 1983, s. 123 -137.

47. Czarnowska K., Gworek B., Kozanecka T., Latuszek B., Szafrańska K. 1983: Heavy metals content in soils as indicator of urbanization. Pol. Ecol. Stud. t. 9, z. 1-2, 63-67.

48. Czarnowska K., Gworek B., Janowska E., Kozanecka T. 1983. Spatial distribution of heavy metals in soils and pH in Warsaw area. Pol. Ecol. Stud. t. 9, z. 1-2, 81-95.

49.Kępka M., Kozanecka T. 1983. Wpływ wieloletniego nawożenia i pielęgnacji gleby na jej niektóre właściwości fizyko-chemiczne gleby. Prace ISiK, ser C, nr 1-3, s.77-79.

 


Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe:

 • 2005 Indywidualna Nagroda JM Rektora SGGW II stopnia za działalność naukową

 

Przynależność do Rad Programowych i Towarzystw Naukowych:

 • od 1980 r.członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

 

Promotorstwo prac doktorskich:

 • Aleksander Kazem-Bek – od 2007; Gleby płowe wytworzone z utworów pyłowych na obszarach zlodowaceń Polski.
 • Marcin Kisiel – 2006; Ruchliwość jonów w profilu glebowym w wieloletnim doświadczeniu nawozowym.

 

Recenzje prac doktorskich:

 • 2013, Agnieszka Jeske: Wpływ czynników litogenicznych, pedogenicznych i antropogenicznych na rozmieszczenie frakcji metali ciężkich w glebach leśnych.
 • 2008,  Agnieszka Kuśmierz: Geogeniczne i pedogeniczne aspekty genezy gleb wytworzonych z utworów glacjalnych vistulianu.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Gleboznawstwo -  I rok stacjonarnych studiów inżynierskich  (wydz. Ogrodniczy – kierunek Ogrodnictwo i OAK),
 • Gleboznawstwo -  III rok stacjonarnych studiów licencjackich (kierunek biologia), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Żyzność i produktywność gleb,  wykład i ćwiczenia, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, studia II stopnia  - kierunek rolnictwo
 • Studia  stacjonarne i niestacjonarne, seminaria – I i II stopnia


 
Top! Top!