English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Małgorzata Okołowicz  
 
dr inż. Małgorzata Okołowicz

 

Stanowisko: Starszy wykładowca  

Kontakt:

telefon: (22) 5932616
e-mail: malgorzata_okolowicz@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159, bud.37, pok.1/126
02-776 Warszawa

 

Wykształcenie:

 • 1980 – mgr inż., Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza, Wrocław
 • 1989 – dr inż.   Wydział Rolniczy,  SGGW , Warszawa

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1980 - staż  w Katedrze Gleboznawstwa, Wydział Rolnictwa, SGGW w Warszawie
 • 1981 – asystent ze stopniem mgr  - Katedra Gleboznawstwa , Wydz. Rolnictwa SGGW
 • 1983 – starszy asystent ze stopniem mgr  - Katedra Gleboznawstwa , Wydz. Rolnictwa SGGW
 • 1990 – adiunkt  ze stopniem mgr  - Katedra Gleboznawstwa , Wydz. Rolnictwa SGGW
 • 2000 – starszy wykładowca – Katedra Nauk o środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa , Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

 

Zainteresowania badawcze: 

 • Wpływ różnych czynników na właściwości gleb, przemiany w glebach torfowych pod wpływem odwodnienia, gleby kopalne
 • Wskaźniki chemiczne ( fosfor) oznaczania zasięgu i funkcji różnowiekowych stanowisk archeologicznych
 • Właściwości frakcji granulometrycznych gleb,

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Okołowicz M.,  Konecka-Betley K.,  2013.  Fosfor jako wskaźnik zasięgu osadu łużyckiej w Maciejowicach. [w]: Dąbrowski J., Mogielnicka-Urban M., Zespół osadniczy kultury łużyckiej w Maciejowicach, pow.  garwoliński, woj. mazowieckie”. Archeologia Mazowsza i Podlasia, tom 5  2013, (praca w druku).
 • Brogowski Z.,  Okołowicz M., 2008.  Bilans węgla organicznego i  azotu we frakcjach granulometrycznych gleby aluwialnej. Rocz. Glebozn. 59: 3/4: 41-50.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Okołowicz M., Zagórski Z. 2006., Procesy glebotwórcze w lessowych glebach kopalnych odsłonięcia Polanów Samborzecki – okolice Sandomierza. (Artykuł problemowy). Rocz. Glebozn. 57, ¾:151-173.
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., Konecka-Betley K., Okołowicz M. 2004: Leksykon terminów z zakresu nauki o glebie. Red. Nauk. Konecka-Betley K: Wyd. WSEiZ Warszawa; ss. 159.
 • Brogowski Z., Chojnicki J., Czarnowska K., Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Kępka M., Konecka-Betley K., Kozanecka T., Kusińska T., Okołowicz M., Pracz J., Zagórski Z. 2003: Warunki abiotyczne. (W:) Środowisko przyrodnicze Lasu Kabackiego. Red: Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Zielony R.. Wyd. SGGW: 18-20.
 • Brogowski Z., Chojnicki J., Czarnowska K., Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Kępka M., Konecka-Betley K., Kozanecka T., Kusińska T., Okołowicz M., Pracz J., Zagórski Z. 2003: Gleby. (W:) Środowisko przyrodnicze Lasu Kabackiego. Red: Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Zielony R. Wyd. SGGW: 20-48.
 • Brogowski Z., Chojnicki J., Czarnowska K., Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Kępka M., Konecka-Betley K., Kozanecka T., Kusińska T., Okołowicz M., Pracz J., Zagórski Z. 2003: Walory edukacyjne i rekreacyjne. (W:) Środowisko przyrodnicze Lasu Kabackiego. Red:  Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Zielony R. Wyd. SGGW: 104-113.
 • Okołowicz M. Czępińska-Kamińska D., Janowska E., Konecka-Betley K. 2003: Rozmieszczenie fosforu w glebach Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”. Rocz. Glebozn. 54, 3,: 39-48.
 • Janowska E., Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Okołowicz M 2002.: Formy żelaza i glinu jako wskaźniki procesów glebotwórczych w Rezerwacie Biosfery Puszcza Kampinoska. Rocz. Glebozn., t.53, z. ¾: 33-46.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., Okołowicz M. 2002: Typologia gleb w strefie ochrony ściślej i częściowej Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska. Rocz. Glebozn. T.53, z. ¾:
 • Konecka-Betley K., Moskal S., Czępińska-Kamińska D., Okołowicz M. 2001: Działaność naukowa i organizacyjna profesorów: Józefa Mikułowskiego- Pomorskiego, Mariana Górskiego, Arkadiusza Musierowicza i Bohdana Dobrzańskiego. (w) Materiali miżdunarodnoj naukowo-practicznoj konferencji „Agrarna oswita i nauka na początku tretiego tisiaczylitia. Lviv 18-21 weresnia 2001r,
 • Okołowicz M. 2001: Heavy metals in the organic soils and tissues of forest floor plants in alder carr sites of Kampinos National Park. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Agriculture 39; 59-69.
 • Okołowicz M. 2001: Some forms of Mn, Zn, Cu in the grain size fractions of Cambic Arenosol and Eutric Fluvisol (in). Biogeochemical Processes and Cykling of Elements in the Environment. Edyted by: J. Weber, E., Jamroz, J. Drozd, A. Karczewska: 269-270.
 • Okołowicz M. 2000: Zawartość metali ciężkich w glebach organicznych Puszczy Kampinoskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 471, 2: 1075-1081.
 • Biały K., Brożek S., Chojnicki J., Czępińska-Kamińska D., Januszek K., Kowalkowski A., Krzyżanowski A., Okołowicz M., Sienkiewicz A., Skiba S., Wójcik J., Zielony R. 2000: Klasyfikacja gleb leśnych Polski. ( Red.  A. Kowalkowski, D. Czępińska-Kamińska, A. Krzyażnowski, M. Okołowicz, J. Chojnicki). Wyd. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. (ss. 127, 4 tab).
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Okołowicz M., Kozanecka T. 2000: Zawartość metali ciężkich w glebach Powierzchni Wzorcowych (GPW) w Puszczy Białej. Rocz. Glebozn. 51, ¾, s: 85-95.
 • Okołowicz M. 1999: Gleby organiczne torfowiska Pożary w Puszczy Kampinoskiej. Rocz. Glebozn. 50, 4: 65-80.
 • Konecka-Betley K., Okołowicz M. 1998: Phosphorus - as Indicator of the Man Activity in Pleistocene. Rocz. Glebozn. 49: ½: 87-94.
 • Okołowicz M., Sowa A. 1997: Gleby torfowo-murszowe Rezerwatu Krzywa Góra w Kampinoskim Parku Narodowym. Rocz. Glebozn. 48, ¾, s: 105-121.
 • Okołowicz M., Brogowski Z. 1996: Związki energetyczne we frakcjach granulometrycznych niektórych gleb. Rocz. Glebozn. 47: 31-41.
 • Okołowicz M. 1995; Właściwości sorpcyjne frakcji granulometrycznych wybranych gleb. Rocz.. Glebozn. 46: 96-116.
 • Kotowska J., Okołowicz M. 1989: Geobotanical characteristics of meadow research sites on the Mazovian Lowland. Memorabilia Zool., 43,17-30.
 • Brogowski Z., Okołowicz M. 1986: Rozmieszczenie związków fosforu w glebach kopalnych wytworzonych z holoceńskich piasków wydmowych. (W:) Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe Kampinoskiego Parku Narodowego (1984-1985). Wyd. SGGW, Warszawa: 179-187.
 • Konecka-Betley K., Brogowski Z., Okołowicz M. 1985: Rozmieszczenie związków fosforu w glebach kopalnych wytworzonych z późno-plejstoceńskich piasków wydmowych w Cięciwie. Rocz. Glebozn. 36, 2: 75-84.
 • Brogowski Z., Okołowicz M., Pęczek H. 1985: Węgiel i azot we frakcjach granulometrycznych gleb piaskowych. Rocz. Glebozn.  36, 2: 21-28.

 

Doniesienia konferencyjne:

 • Czępińska-Kaminska D., Konecka-Betley K.; Janowska E., Okołowicz M., Kondras M., Zagórski Z. Geneza i pozycja systematyczna gleb z czerwono zabarwionymi poziomami w Puszczy Kampinoskiej. 28 Kongres Gleboznawczy-Toruń, 5-10.09.2011, str 42.
 • Okołowicz M., Grubska M. 2011. Wpływ użytkowania gleb  hydrogenicznych na ich właściwości fizykochemiczne na wybranych powierzchniach gminy Wartkowice. Konferencja naukowa [W]: Chemia w rolnictwie i ochronie środowiska, Warszawa, SGGW,20-21 czerwca 2011.
 • Okołowicz M., Pintera M., Perzanowska A.. Właściwości chemiczne gleb murszowych torfowiska Wilcza Struga w Puszczy Kampinoskiej. Konferencja naukowa [W]: Chemia w rolnictwie i ochronie środowiska, Warszawa, SGGW,20-21 czerwca 2011.
 • Perzanowska A., Okołowicz M. Wpływ odwodnienia na właściwości fizykochemiczne gleb organicznych w dolince Wilczej Strugi w Puszczy Kampinoskiej. 28 Kongres Gleboznawczy „Gleba –Człowiek-Środowisko”. PTG –UMK-TORUŃ, 5-10.09.2011.
 • Okołowicz M.,  Czępińska-Kamińska D.,  Konecka-Betley K. E. Janowska, Kondras M. 2007.  Fosfor jako wskaźnik w glebach rdzawych oglejonych w Puszczy Kampinoskiej. Materiały konferencyjne, 27 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007.
 • Okołowicz M. 2001: Some forms of Mn, Zn, Cu in the grain size fractions of Cambic Arenosol and Eutric Fluvisol (in). Biogeochemical Processes and Cykling of Elements in the Environment. Edyted by: J. Weber, E., Jamroz, J. Drozd, A. Karczewska: 269-270.
 • Konecka-Betley K., Okołowicz M. 1989: Fosfor, jako wskaźnik antropogenizacji środowiska. (W:) Nowoczesne metody badawcze w archeologii. Seminarium w Zakrzowie. 24-27 października 1988.
 • Okołowicz M. 2001: Some forms of Mn, Zn, Cu in the grain size fractions of Cambic Arenosol and Eutric Fluvisol (in). Biogeochemical Processes and Cykling of Elements in the Environment. Edyted by: J. Weber, E., Jamroz, J. Drozd, A. Karczewska: 269-270

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe:

 • 2010,  odznaczenie  resortowe - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Przynależność do Rad Programowych i Towarzystw Naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego od 1981.
 • Członek Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych ( USS).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Agronomicznych (PTNA)  

 

Pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska:

 • Skarbnik Oddziału Warszawskiego PTG od roku  1988.

 

Udział w organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń:

 • Współorganizator 27 Kongresu PTG Pt” Gleba  w czasie i przestrzeni”. Warszawa, 3-7 września 2007.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Gleboznawstwo – I rok studiów inżynierskich (kierunek Rolnictwo), studia stacjonarne, ćwiczenia,
 • Seminaria inżynierskie - 4rok studia niestacjonarne (kierunek Rolnictwo)
 • Gleboznawstwo leśne – I rok studia dzienne I stopnia Wydział Leśny SGG, ćwiczenia  laboratoryjne i terenowe
 • Gleboznawstwo leśne – I rok Studia niestacjonarne I rok, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe

  
Top! Top!