English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Magdalena Szymańska  
 
dr inż. Magdalena Szymańska


Stanowisko: Adiunkt

Kontakt:

telefon: (22) 5932627                                                                          
e-mail: magdalena_szymanska@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • 2001- 2005

Dzienne studia doktoranckie – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Agronomii - 30 listopad 2005 – stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dziedzinie agronomii; (dyplom z wyróżnieniem).

 

 • 1996 - 2001

Dzienne studia magisterskie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Wydział Rolniczy, , kierunek: Ochrona środowiska rolniczego - czerwiec 2001 – dyplom magistra inżyniera rolnictwa

 

 • 1992-1996

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 2006r.

Adiunkt, Wydział Rolnictwa i Biologii , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

 • 2005-2006r.

Asystent, Wydział Rolnictwa i Biologii , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

 

Zainteresowania badawcze:

 • wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na właściwości fizyczno-chemiczne gleb oraz plonowanie i skład chemiczny roślin
 • energetyczne wykorzystanie biomasy,
 • zagospodarowanie odpadów w energetyce i rolnictwie
 • nawozowe wykorzystanie masy pofermentacyjnej

 

Realizowane projekty badawcze:

 • Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy (PBS1/B8/4/2012), data rozpoczęcia/zakończenia: 12.12r. – 11. 2015r, Projekt realizowany w ramach programu badań stosowanych NCBiR w ścieżce B Wykonawca
 • Opracowanie technologii uzdatniania i zagospodarowania masy pofermentacyjnej pozostającej jako produkt uboczny przy produkcji biogazu rolniczego (N N305 096539) - projekt własny, data rozpoczęcia/zakończenia: 30.09.2010r - 29.09.2013r. Projekt finansowany ze środków NCN - Kierownik projektu
 • Ocena wartości nawozowej i wpływu na glebę pulpy pofermentacyjnej powstałej w procesie wytwarzania biogazu z wykorzystaniem różnych substratów organicznych - projekt własny, data rozpoczęcia/zakończenia: 25.10.2010r - 24.10.2013r. Projekt finansowany ze środków NCN - Wykonawca
 • Opracowanie modeli zarządzania składnikami pokarmowymi w zróżnicowanych warunkach produkcji rolniczej (N N310 089136) - projekt własny, Data rozpoczęcia – 2009, zakończenia 2012. Projekt finansowany ze środków NCN – Wykonawca
 • Projekt badawczy nr N3106031 realizowane w latach  2006-2009: Ocena działania fosforu, potasu, wapnowania, nawożenia węglem brunatnym na plony i właściwości gleb nienawożonych 83 lata tymi pierwiastkami – Wykonawca
 • Projekt badawczy zamawiany PBZ-MNiSW – 1/3/2006, okres badań 2007 - 2009: „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych (BiOB) – Konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych. Wykonawca zadania badawczego: „Opracowanie systemu nawożenia roślin energetycznych”
 • Projekt badawczy nr P 06R904921 realizowany w latach 2001-2004: Regeneracja gleb lekkich nadmiernie zakwaszonych i wyczerpanych z dostępnych form fosforu i potasu - Wykonawca

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Kowalczyk- Juśko A., Szymańska M. 2015: Poferment nawozem dla rolnictwa. ss. 60.
 • Szymańska M., T. Sosulski, E. Szara, K. Pilarski 2015: Technologie przetwarzania pofermentu z biogazowni oraz właściwości fizykochemiczne otrzymanych produktów. Przemysł Chemiczny 94/8: 1419-1423.
 • Pilarka,  A. Wolna-Murawska, T. Piechota, K. Pilarski, M. Szymańska, D. Wolicka. 2015: Wstępne badania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni oraz jej kompostów jako potencjalnych nawozów organicznych, Nauka Przyroda Technologie (NPT), tom 9, zesz. 2, 19: 1.
 • Sosulski T., Szara E., Stępień W., Szymańska M., 2014, Nitrous oxide emissions from the soil under different fertilization systems on a long-term experiment. Plant Soil Environ. Vol. 60, 2014, No. 11: 481-488
 • Szymańska M., 2013, Masa pofermentacyjna - uciążliwy odpad czy przydatny nawóz? Farmer 2013, nr 3, s. 87-91.
 • Szymańska M., Szara E., Korc M., Łabętowicz J., 20113, Model of nitrogen management on farm specializing in livestock production, Soil Science Annual, vol. 64 No 2/2013: 60-66
 • Czekała W., Pilarski K., Dach J., Janczak D., Szymańska M., 2012, Analiza możliwości zagospodarowania pofermentu z biogazowni, Technika rolnicza – ogrodnicza – leśna, 4/2012: 13-15
 • Pilarski K., Witaszek K., Dach J., Janczak D., Szymańska M., 2012: Wpływ ilości zaszczepki bakteryjnej na długość rozruchu biogazowni, Technika rolnicza – ogrodnicza – leśna, 5/2012: 23-25
 • Szymańska M., 2011r., Rozdział pt Przetwarzanie odpadów organicznych przy zastosowaniu fermentacji metanowej oraz zagospodarowanie powstającej masy pofermentacyjnej, w podręczniku: Przyrodnicze wykorzystanie odpadów – podstawy teoretyczne i praktyczne, red Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E.
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Czopowicz A., 2011, Zawartość dostępnych form fosforu w glebie w zależności od kierunku produkcji gospodarstwa, Zesz. Probl Post Nauk. Roln., 565: 323-330
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Czopowicz A., 2011, Zawartość dostępnych form potasu w glebie w zależności od kierunku produkcji gospodarstwa, Zesz. Probl Post Nauk. Roln., 565: 331-338
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Kwietniewska G., 2011, Emisja gazów cieplarnianych w cyklu produkcji biomasy wierzby energetycznej (Salix viminalis l.), Zesz. Probl Post Nauk. Roln., 565: 339-346
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Kwietniewska G., 2011, Efektywność energetyczna w uprawie wierzby (Salix Viminalis L.) mierzona metodą analizy cyklu trwania (LCA), Zesz. Probl Post Nauk. Roln., 565: 347-356
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Kwietniewska G., 2011, Sekwestracja węgla w glebie na plantacji wierzby energetycznej oszacowana na podstawie modelu Matthews i Grogan, Zesz. Probl Post Nauk. Roln., 565: 357-364
 • Szara E., Sosulski T., Szymańska M., 2011, Wpływ różnych form żelaza I glinu na pojemność sorpcyjną wobec forsforu wybranych gleb uprawnych Polski, Zesz. Probl Post Nauk. Roln., 565: 313-322
 • Szara E., Sosulski T., Szymańska M., 2011, Phosphorus sorption properties of selected polish arable soil. Nawozy i Nawożenie 44: 33-43
 • I. A. Łucka, A. U. Kołodziej, M. Szymańska, K. Pilarski., 2011: Agricultural utilization of digestate from agricultural biogas installation. Use of biomass in power engineering / ed. Michał Jasiulewicz. -  Koszalin : Polish Economics Association and Koszalin University of Technology: 279-307
 • I. A. Łucka, A. U. Kołodziej, M. Szymańska, K. Pilarski ., 2011: Rolnicze wykorzystanie masy pofermentacyjnej z biogazowni rolniczej. Wykorzystanie biomasy w energetyce - aspekty ekonomiczne i ekologiczne /pod red. nauk. Michała Jasiulewicza.  Koszalin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: 277-304
 • Szymańska M., Łabętowicz J., 2010: Agricultural potential of substrates for the production of agricultural biogas in Poland. In: Regional and local biomass potential: 81-104
 • Szymańska M., Łabętowicz J., 2010: Rolniczy potencjał substratów do produkcji biogazu rolniczego w Polsce w: Badanie potencjału biomasy na poziomie regionalnym i lokalnym. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Politechniki Koszalińskiej: 89-111
 • Łabętowicz  J., Szymańska M., Stępień W., 2010: Przydatność gipsu do poprawy właściwości fizykochemicznych gleb lekkich. Roczniki Gleboznawcze. LXI, 4: 154-158
 • Szymańska M., Korc M.,  Łabętowicz J., 2009: Bilans potasu w zróżnicowanych warunkach nawozowych. Nawozy i Nawożenie 34: 244-247
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Korc M., 2009: Ocena stanu fosforowego gleby lekkiej w zróżnicowanych warunkach nawożenia mineralnego i organicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 538: 283-290
 • Szymańska M., Szara E.,  Łabętowicz J., 2009: Próba oszacowania przepływu fosforu  w rolnictwie polskim w oparciu o model Schrodera. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 538: 291-297
 • Szymańska M., Szara E., Łabętowicz J., 2008: Obieg fosforu w polskim rolnictwie. Fragmenta Agronomica 4: 152-162
 • Szymańska M., Korc M., Łabętowicz J., 2008: Effects of Single Liming of Sandy Soils Not Limed for more than 40 Years in the light of Results of Long-Term Fertilizing Experiment.  Polish Journal of Soil Science, XLI/1: 103-114
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Korc M., 2007: Procentowy udział kationów wysycających kompleks sorpcyjny jako wskaźnik do oceny jakości gleb. Zesz. Post Nauk Roln., 520 cz.I: 181-187
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Korc M., Sosulski T., 2007: Wpływ wapnowania na zawartość form potasu w glebie. Zesz. Post. Nauk Roln., 520 cz.II: 745-752
 • Sosulski T., Łabętowicz J., Janczyk M., Szymańska M., 2007: Wpływ odpadów przemysłowych – gipsu i fosfogipsu na zawartość cynku, kadmu i ołowiu w roślinach i glebie. Zesz. Post. Nauk Roln., 520 cz.I: 379-388
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Korc M., 2005: Ocena czynników nawozowych w kształtowaniu form fosforu w glebie w warunkach trwałego doświadczenia nawozowego. Cz. I. Fosfor przyswajalny. Fragmenta Agronomica, 1(85): 310-318
 • Szymańska M., Korc M., Łabętowicz J., 2005: Ocena czynników nawozowych w kształtowaniu form fosforu w glebie w warunkach trwałego doświadczenia nawozowego. Cz. II. Mineralne formy fosforu oznaczone metodą Changa Jacksona. Fragmenta Agronomica, 1(85): 319-327
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Korc M., 2005: Zawartość form potasu w glebie w warunkach trwałego doświadczenia nawozowego. Nawozy i Nawożenie, 3(24): 262-371

 

Doniesienia konferencyjne:

 • Szara E., Sosulski T., Szymańska M., Właściwości sorpcyjne gleb wobec fosforu w wybranych glebach uprawnych Polski. Chemia rolna w rolnictwie i ochronie środowiska, Warszawa 20-21 czerwca 2011 str. 67. Organizatorzy konferencji PAN, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Nawozowe, Polski Towarzystwo Gleboznawcze.
 • Szymańska M., Szara E., Łabętowicz J.; Przepływ fosforu w rolnictwie polskim; Konferencja Naukowa “Kształtowanie i ochrona środowiska – uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne”. Olsztyn, 23-25 czerwiec 2009; 2009, 218-219

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe:

 • Indywidulna Nagroda Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe (2011r.)
 • Indywidulna Nagroda Rektora SGGW III stopnia (2006r.)
 • I nagroda w konkursie Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2000/2001 w kategorii prac o wybitnych wartościach wdrożeniowych

 

Udział w organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń:

 • Współorganizator: Zrównoważona gospodarka potasem i magnezem w rolnictwie 10 –11 czerwiec 2008r. w Skierniewicach

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Chemia rolna: II rok stacjonarnych studiów inżynierskich  (kierunek rolnictwo), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Chemia środowiska: II rok stacjonarnych studiów magisterskich (kierunek biologia), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i odpadów: IV rok stacjonarnych studiów inżynierskich  (kierunek rolnictwo), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Analiza instrumentalna: I rok stacjonarnych studiów magisterskich (kierunek rolnictwo), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Energia odnawialna w rolnictwie: III rok stacjonarnych studiów inżynierskich, kierunek Towaroznawstwa, Wydział Nauk o Żywności, wykłady
 • Energia odnawialna w rolnictwie: I rok stacjonarnych studiów magisterskich (kierunek Gospodarka Przestrzenna), Wydział Leśny, wykłady
 • Energia odnawialna w rolnictwie: II rok niestacjonarnych studiów magisterskich (kierunek Gospodarka Przestrzenna), Wydział Leśny, wykłady
 • Ochrona i monitoring środowiska  II rok stacjonarnych studiów inżynierskich  (kierunek inżynieria ekologiczna), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Chemia środowiska  II rok stacjonarnych studiów inżynierskich  (kierunek inżynieria ekologiczna), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia

 

  
Top! Top!