English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Ewa Szara  
 
dr inż. Ewa Szara

 

Stanowisko: Adiunkt

Kontakt:

telefon: (22) 5932627                                                                                  
e-mail: ewa_szara@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

 

Wykształcenie:

 • 2003    doktor nauk rolniczych, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 1994    magister inżynier rolnictwa, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2004   adiunkt, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 1994   asystent, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie 

 

Zainteresowania badawcze:

 • Przemiany związków fosforu w glebach uprawnych

 

Realizowane projekty badawcze:

 • 2014-2015 - Kompostowanie odpadów cebulowych po ekstrakcji w ramach projektu  Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej.  Projekt realizuje Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności. Instytut Chemicznej Technologii Żywności. Umowa nr. 1/2014.  Zastępca kierownika projektu.
 • 2011-2014 – wykonawca projektu badawczego nr 305 060640 ,, Ocena emisji N2O z gleby oraz potencjalnych właściwości denitryfikacyjnych gleby w różnych systemach nawożenia i uprawy roślin’’ projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

  

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Szymańska M., Sosulski T., Szara E., Pilarski K. 2015. Technologie przetwarzania pofermentu z biogazowi oraz właściwości fizykochemiczne otrzymanych produktów.Przemysł Chemiczny 94, 8:1419
 • Szulc W., Rutkowska B., Sosulski T., Szara E., Stępień W., 2014: Assessment of sulphur dem and of crops under permanent fertilization experiment. Plant Soil Environment 60,3: 135-140
 • Sosulski T., Szara E., Stępień W., Szymańska M., 2014. Nitrous oxide emissions from the soil under different fertilization systems on a long-term experiment. Plant Soil Environment  60, 11 : 481-488
 • Sosulski T., Szara E.,Korc M.,  Stępień W., 2013: Leaching of macronutrients, micronutrients and aluminium from the soil under long-term fertilizer experiments in Skierniewice (Central Poland). Soil Science Annual, 64, 3: 106-113.
 • Sosulski T., Szara E., Stępień W., 2013: Dissolved organic carbon in Luvisol under different fertilization and crop rotation. Soil Science Annual, 64, 3: 114-119
 • Szymańska M., Szara E., Korc M., Łabętowicz J., 2013. Model of nitrogen management in livestock production. Soil Science Annual, 64:60-66
 • Szara E., Sosulski T., 2012. The use of phosphorus sorption parameters in the monitoring of potential emissions of this component from the arable lands. Roczniki Gleboznawcze, 63, 3: 24-30
 • Szara E., Sosulski T., Korc M., Szymańska M., 2011. Wpływ różnych form żelaza i glinu na pojemność sorpcyjną wobec fosforu wybranych gleb uprawnych Polski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 565: 313-321
 • Sosulski T., Szara E., Korc M., 2011. Wymywanie węgla i składników mineralnych z gleby w doświadczeniu laboratoryjnym. Zeszyty  Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 565: 273-282
 • Szara E., Mercik S., Sosulski T., 2011. The fate of phosphorus in the soil and the balance of this element in long-term field experiments. Nawozy i Nawożenie, 42: 29-40
 • Sosulski T., Stępień W., Mercik S., Szara E., 2011: Crop yields and nitrogen balance in long-term fertilization experiments. Nawozy i Nawożenie, 42: 41-50
 • Szara E., Sosulski T., Szymańska M., 2011. Phosphorus sorption properties of selected Polish arable soil. Nawozy i Nawożenie, 44: 3-43
 • Szymańska M., Szara E., Łabętowicz J., 2009. Próba Oszacowania przepływu fosforu w rolnictwie polskim w oparciu o model Schrődera. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 538: 291-297
 • Sosulski T., Szara E., Łabętowicz J., Domaradzka K., Felak M., 2008. Wpływ węglanu wapnia, gipsu i fosfogipsu na plony oraz skład chemiczny roślin i roztworu glebowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 533: 345-355.
 • Sosulski T., Szara E., Łabętowicz J., Przybysz M., 2008. Wpływ węglanu wapnia, gipsu i fosfogipsu na zawartość glinu w glebie i roślinach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 533:357-368
 • Szymańska M., Szara E., Łabętowicz J., 2008. Obieg fosforu w rolnictwie polskim. Fragmenta  Agronomica, 4: 152-162
 • Sosulski T., Stępień W., Szara E., Mercik M., 2005. Zawartość azotu w glebie oraz bilans tego składnika w doświadczeniach wieloletnich. Fragmenta Agronomica, 85: 264-27
 • Sosulski T., Mercik M, Szara E., 2005. Wpływ antropogenicznych źródeł azotu na obieg tego pierwiastka w środowisku przyrodniczym. Journal of Elementology, 10 1: 147-154
 • Szara E., Mercik S., Sosulski T., 2005. Formy fosforu w doświadczeniach wieloletnich. Fragmenta Agronomica, 85: 298-309
 • Szara E., Stępień W., Mercik S., 2005  Zawartość różnych form K oraz wymiennych form Ca, Mg i Al. w zależności od wieloletniego nawożenia tym składnikami. Nawozy i Nawożenie, 3: 253-26
 • Stępień W., Mercik S., Szara E., 2005. Działanie wieloletniego nawożenia potasem, magnezem i wapnowania na plony i skład chemiczny roślin. Fragmenta Agronomica, 85:283-289
 • Szara E., Mercik S., Sosulski T., 2004. Wybrane aspekty oddziaływania wieloletniego nawożenia fosforem na roślinę. Journal of  Elementology, 9, 4: 803-813
 • Sosulski T., Mercik M, Szara E. 2004. Bilans azotu w trzech systemach nawożenia. Annales UMCS, sec E., 59,2: 589-597
 • Szara E, Sosulski T., Mercik M,. 2004. Bilans fosforu w trzech systemach nawożenia. Annales UMCS, sec E.,59,2: 599-606
 • Turemka E.2002. Zasobność gleby w fosfor i potas. Chemia Rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne, red. Mercik S. Wydawnictwo SGGW, 179-183.
 • Turemka E.2002. Fosfor w roślinie. Chemia Rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne, red. Mercik S. Wydawnictwo SGGW, 219-222
 • Stępień W., Mercik S., Turemka E., 2002. Działanie corocznego lub skomasowanego nawożenia superfosfatem w zmianowaniu pięciopolowym. Nawozy i Nawożenie, 4: 220-227
 • Stępień W., Mercik S., Turemka E., 2001. Działanie wzrastających dawek potasu na plonowanie i skład chemiczny roślin na glebach o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 480: 141-148.
 • Moskal S., Mercik S., Turemka E., Stępień W., 1999. Bilans fosforu nawozowego w wieloletnich doświadczeniach polowych w Skierniewicach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 465:61-68
 • Mercik S., Moskal S., Stępień S., Turemak E., 1998. Losy fosforu z superfosfatu i z obornika w zależności od zmianowania w wieloletnich doświadczeniach nawozowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Chemia Związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie, 792: 296-303
 • Stępień W., Mercik S., Turemka E.,1998. Porównanie działania corocznego lub skomasowanego nawożenia superfosfatem oraz czterech nawozów fosforowych w zmianowaniu pięciopolowym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Chemia Związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie, 792: 227-234
 • Łabętowicz J., Stępień W., Turemka E., 1997. Działanie fosforu na glebach wyczerpanych z tego składnika. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 439: 121-125
 • Czarnowska K., Turemka E., 1997. Zawartość kadmu w glebach aluwialnych doliny Wisły i Żuław. Roczniki Gleboznawcze, 48, 1/2 : 5-18
 • Czarnowska K., Broda D., Chojnicki J., Turemka E., 1995. Metale ciężkie w glebach aluwialnych doliny Wisły. Roczniki Gleboznawcz. 46, 1/2: 31-38


Doniesienia konferencyjne:

 • Sosulski T., Szara E., Stępień W. Porównanie metod ekstrakcji rozpuszczalnego węgla organicznego z gleby przy użyciu roztworu 0,01 M CaCl2. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ,, Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja-Toksyczność-Przeciwdziałanie”, Warszawa 27 września 2013, s. 87
 • Sosulski T., Szara E.,Korc M.,  Stępień W. Wymywanie składników pokarmowych roślin oraz glinu z gleby w warunkach wieloletnich doświadczeń nawozowych w Skierniewicach. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ,, Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja-Toksyczność-Przeciwdziałanie”, Warszawa 27 września 2013, s. 88
 • Szymańska M., Szara E., Łabętowicz J.  Przepływ fosforu w rolnictwie polskim. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Kształtowanie i ochrona środowiska. Uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne". Olsztynie. 23-25 czerwca 2009: 218-219
 • Szara E., Sosulski T. Korc M. Wpływ różnych form żelaza i glinu na pojemność sorpcyjną wobec fosforu wybranych gleb uprawnych Polski. ,,Chemia rolna w rolnictwie i ochronie środowiska’’. Warszawa 20-21 czerwca 2011, p.  68
 •  Szara E., Sosulski T., Szymańska M., Właściwości sorpcyjne gleb wobec fosforu w wybranych glebach uprawnych Polski. ,,Chemia rolna w rolnictwie i ochronie środowiska’’. Warszawa 20-21 czerwca 2011, p.  67
 • Sosulski T., Mercik M, Szara E. Bilans azotu w trzech systemach nawożenia.  . ,,Agrotechnika w kształtowaniu środowiska i jakości żywności. 60-lecie Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie’’.  Lublin 27-28.09.2004, s. 229
 • Szara E., Sosulski T., Mercik M.  Bilans fosforu w trzech systemach nawożenia.. ,,Agrotechnika w kształtowaniu środowiska i jakości żywności. 60-lecie Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie’’. Lublin 27-28.09.2004, s.240

  

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Chemia Rolna - II rok stacjonarnych studiów inżynierskich  (kierunek rolnictwo), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Analiza instrumentalna -  I rok stacjonarnych studiów magisterskich (kierunek rolnictwo), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Chemia środowiska – II rok stacjonarnych studiów inżynierskich (kierunek inżynieria ekologiczna), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Monitoring i ochrona II rok stacjonarnych studiów inżynierskich (kierunek inżynieria ekologiczna), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Techniki analiz środowiskowych- III rok studiów inżynierskich(kierunek Ochrona Środowiska) Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, ćwiczenia

  
Top! Top!