English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Danuta Czępińska-Kamińska  
 
dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska prof. nadzw.

Stanowisko: Profesor SGGW

Kontakt:

telefon: (22) 5932614,
e-mail: danuta_czepinska_kaminska@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 15, bud. 37, pok. 1/7
02-776 Warszawa
 

Wykształcenie:

 • 1970 – mgr, inż. Wydział Leśny SGGW (leśnictwo – gospodarka leśna)
 • 1982– dr, Wydział Rolniczy SGGW (doktor nauk Rolniczych w dyscyplinie Agronomia, specjalność Gleboznawstwo)
 • 1992 – dr hab. Wydział Rolniczy SGGW (doktor habilitowany Nauk Rolniczych w dyscyplinie Agronomia, specjalność gleboznawstwo)

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1970-1971 Asystenckie Studia Przygotowawcze Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Instytut Organizacji Gospodarstwa Leśnego,
 • 1971-1973 — inżynier, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolniczy, Instytut Gleboznawstwa i Chemii Rolnej,
 • 1973-1981 – asystent i starszy asystent, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolniczy, Instytut Gleboznawstwa i Chemii Rolnej,
 • 1981-1995 — adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolniczy, Katedra Gleboznawstwa
 • od 1995 — prof. nadzw. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa

 

Zainteresowania badawcze:

 • Zagadnienia genezy i systematyki gleb z wykorzystaniem wskaźników fizyko-chemicznych, mineralogicznych i mikromorfologicznych oraz kartografia gleb.
 • Przemiany środowiska i rozwój gleb w plejstocenie i holocenie na podstawie badań gleb kopalnych i osadów organicznych
 • Wykorzystanie ścieków do nawadniania lasów (oczyszczanie ścieków i jednoczesne nawożenie lasów) – wpływ na przemiany właściwości gleb
 • Ocena stanu środowiska (głównie glebowego) oraz prognozowanie przemian gleb
 • Chemiczne i biologiczne wskaźniki funkcjonowania i przemian gleb w środowiskach naturalnych i znajdujących się pod silną antropopresją

 

Realizowane projekty badawcze:

 • 18-05-2011 —17-05-2014 — kierownik projektu Nr N N304 790040 pt. „Sekwestracja węgla organicznego w glebach siedlisk świeżych Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”. Projekt autorski NCN
 • 5.04.2006 – 4.04.2009 — główny wykonawca i od listopada 2007 – kierownik projektu Nr 2 P06S 03029 pt. „Wskaźniki diagnostyczne dla gleb brunatno-rdzawych wytworzonych z osadów zlodowacenia środkowo-polskiego”. Projekt autorski MNiSzW
 • 17.11.2005 – 16.11.2008. – główny wykonawca projektu Nr 2 P06S 032 30 pt. „Charakterystyka amorficznych bio-/pedogenicznych form krzemu w glebach Polski”. Projekt autorski MNiSzW.
 • 2006-2008 — kierownik projektu Nr 2 P04G 081 30 pt. „Ocena aktywności enzymatycznej w wybranych typach próchnic gleb leśnych Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”. Grant promotorski MNiSzW.
 • 2000-2002 — kierownik projektu Nr 6PO4G 072 18 pt. „Ocena wpływu stacji paliw na środowisko glebowe w okolicach Warszawy”. Grant promotorski KBN.
 • 1997-2000 – kierownik projektu Nr 6PO4G 056 12 pt. „Prognozowanie przemian właściwości chemicznych gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego”. Projekt autorski KBN
 • 1993-1995 — główny wykonawca -zastępca kierownika projektu Nr 4S40108804 pt. „Prognozowanie przemian właściwości gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego”. Projekt autorski KBN.
 • 1986-1989 — wykonawca tematu CPBP 05.03 pt. “Zróżnicowanie składu substancji organicznej w glebach hydrogenicznych o różnym stopniu przeobrażenia”
 • 1985 – 1986 — wykonawca w temacie "Plan urządzeniowy Gospodarstwa Rezerwatowego Las Kabacki" , finansowany przez Urząd miasta Warszawa
 • 1972-1985 — wykonawca w temacie p.t. „Zmiany zachodzące w środowisku glebowo-siedliskowym Kampinoskiego parku narodowego pod wpływem antropopresji” dofinansowany przez PAN.
 • 1974-1982 — wykonawca tematu węzłowego 01.03.10 “Badania wpływu melioracji wodnych na właściwości fizykochemiczne gleb oraz niektóre procesy fizjologiczne roślin drzewiastych”
 • 1972-1975 — wykonawca w temacie „Badania nad migracja składników w glebach wytworzonych z glin zwałowych Wysoczyzny Siedleckiej” - dofinansowany przez PAN.

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Dobrzański B., Borek S., Czarnowska K., Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Kępka M., Konecka-Betley K., Kusińska A., Mazurek A., Pracz J., 1975: Badania gleboznawcze Parku Łazienkowskiego w nawiązaniu do ochrony środowiska. Rocz. Nauk Rolniczych, A,101,1: 101-104.
 • Dobrzański B., Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., 1977: Procesy kształtowania się gleb wytworzonych z gliny zwałowej Wysoczyzny Siedleckiej. Zesz. Nauk. SGGW-AR, Rolnictwo, 16:
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1978: Wpływ nawodnienia, nawożenia i roślin drzewiastych na zawartość i dynamikę niektórych składników w glebach wytworzonych z piasków. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.,204:67-92.
 • Czępińska-Kamińska D., Sobczyk R., 1978: Właściwości wodno-powietrzne gleb piaszczystych nawadnianych ściekami pod uprawami sosnowymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.,204:109-120.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D.,1979: Typologia gleb wytworzonych z płytkich utworów pyłowych Wysoczyzny Skierniewickiej. Roczn. Glebozn., 30,2: 95-110.
 • Konecka-Betley K., Białkiewicz F., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1980: Wpływ nawadniania ściekami komunalnymi na właściwości gleb piaszczystych w doświadczeniach leśnych. Roczn. Glebozn., 31, 2:151-173.
 • Dobrzański B., Brogowski Z., Czarnowska K., Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Gorny M., JanowskaE., Kępka M., Konecka-Betley K., Kuźnicki F., Liwski S., Pracz J., Święcicki C., Zaręba R., 1983: Charakterystyka warunków przyrodniczych Kampinoskiego Parku Narodowego. W “Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym”, Wyd. SGGW-AR, Warszawa: 5-20
 • Janowska E., Czępińska-Kamińska D.,1983: Kształtowanie się właściwości sorpcyjnych ektopróchnicy niektórych gleb Kampinoskiego Parku Narodowego. W “Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym”, Wyd. SGGW-AR, Warszawa: 47-58.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D.,1985: Wiek i kształtowanie się gleb i kopalnych osadów organicznych lasów Rogowa (Wysoczyzna Rawska) Roczn. Glebozn. 36,2:111-129.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D.,1985: Kopalne osady organiczne w lasach Rogowa, jako wskaźniki przemian środowiska. Roczn. Glebozn. 36,2: 131-141.
 • Czępińska-Kamińska D., 1986: Zależność między rzeźbą terenu a typami gleb obszarów wydmowych Puszczy Kampinoskiej. W “Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe Kampinoskiego Parku Narodowego(1984-1985)”, Wyd. SGGW, Warszawa: 5-71.
 • Konecka-Betley K., Zaręba R., Czępińska-Kamińska D., Jakubowski G. Marciniak M., Stopnicki J., 1986: Gleby i zbiorowiska roślinne rezerwatu “Wilków” w Kampinoskim Parku Narodowym. W “ Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe Kampinoskiego Parku Narodowego(1984-1985)”. Wyd. SGGW, Warszawa: 73-102.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Zagórski Z.,1986: Development and properties of fossyl loessy soil in the Sandomierz exposure (Rozwój i właściwości lessowych gleb kopalnych w odsłonięciu Sandomierz). Ann. UMCS Lublin, Vol.XLI,12:203-218.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., 1987: Pewne aspekty genezy płytkich gleb czerwonoziemnych Jugosławii. Roczn. Glebozn. 38,3:139-151.
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1989: Wpływ nawożenia mineralnego i nawodnienia na właściwości gleb piaszczystych pod uprawami niektórych roślin drzewiastych. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Nr 235, Sesja Nauk., Zesz. 26.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1991: Dynamika fizykochemicznych właściwości gleb nawadnianych ściekami komunalnymi. Prace IBL 692-709, 699, Warszawa: 89-115.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., 1991: Profil lessów w Sandomierzu. W “Podstawowe profile lessów w Polsce”, nakładem UMCS Lublin. Preprint 1990: 64-68: II wydanie 1991, s.B: 70-74.
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1991: Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i nawodnienia na dynamikę wybranych składników gleb upraw leśnych. Roczn. Glebozn. 42,3/4:77-86.
 • Czępińska-Kamińska D., 1992; Wpływ procesów glebotwórczych na rozmieszczenie mineralnych związków fosforu w glebach. Wyd. SGGW-Rozprawy Naukowe i Monografie : 1-79.
 • Pętal J., Chmielewski K., Czępińska-Kamińska D., Konecka-Betley K., Kulińska D., 1992: Ant communities in relation to changes in some properties of hydrogenic soils differentially transformed. (Zespoły mrówek, a zmiany niektórych właściwości gleb hydrogenicznych o różnym stopniu przeobrażenia),Ecol.pol.,40,4:555-578.
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1992: Kierunki przemian właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleb pod wpływem nawadniania ściekami komunalnymi. Prace IBL, S.B, Nr specjal. “Gospodarka wodna w lasach”. Mat. Symp. Nauk.:54-68.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., 1993: Differentiation in the content of organic matter in hydrogenic soils of various degrees of transformation. (Zróżnicowanie składu materii organicznej w glebach hydrogenicznych o różnym stopniu przeobrażenia), Zesz. probl. PNR, 406:95-104.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1993: Położenie, geologia i ukształtowanie terenu. Gleby –właściwości i typologia. [W:] Warunki przyrodnicze lasów doświadczalnych w Rogowie. Wyd. SGGW, Warszawa:42-65, 175-274.
 • Czępińska-Kamińska D., 1994: The effect of the podzolization proces on profile distribution of mineral compounds of phosphorus. (Wpływ procesu bielicowania na profilowe rozmieszczenie mineralnych związków fosforu), Roczn. Glebozn., Suppl., 44, 63-70.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1994: Właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb w Kampinoskim Parku Narodowym (stan na rok 1991), [W:] Praca zbiorowa-Red. Konecka-Betley K.: Prognozowanie przemian właściwości gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego. Wyd. Fundacja “Rozwój SGGW”, Warszawa: 17-70
 • Czępińska-Kamińska D., 1994: Ocena zanieczyszczenia atmosfery w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] Praca zbiorowa-Red. Konecka-Betley K.: Prognozowanie przemian właściwości gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego. Wyd. Fundacja “Rozwój SGGW”, Warszawa: 101-114.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1994: Założenia metodyczne i metody analizy gleb i roślin. [W:] Praca zbiorowa-Red. Konecka-Betley K.: Prognozowanie przemian właściwości gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego. Wyd. Fundacja “Rozwój SGGW”, Warszawa: 131-133.
 • Czępińska-Kamińska D., 1995: Rola wody w procesie glebotwórczym. Sylwan,139/11:81-88.
 • Czępińska-Kamińska D., 1995: Gleby leśne – zagadnienia degradacji i renaturalizacji.[w:] Kierunki ochrony przyrody w lasach zagospodarowanych. Red. R. Zielony, Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa: 78-87.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1996: Czarne ziemie w staroaluwialnym krajobrazie Puszczy Kampinoskiej. Rocz. Glebozn., 47,3/4:145-158.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Nalepka-Paperz D., Wasylikowa K.,1996: Przemiany środowiska Puszczy Kampinoskiej w późnym glacjale i holocenie na podstawie osadów organicznych torfowiska w Wilkowie (Polesie Stare). Rocz.. Glebozn., 47, Supl.: 103-112.
 • Janowska E., Czępińska- Kamińska D., Harmaciński W.,1997: Przemiany leśnych gleb piaszczystych nawadnianych ściekami ziemniaczanymi. Sylwan,141, 3: 145-155.
 • Czępińska- Kamińska D., 1997: Gleby. [w:] Lasy Puszczy Kozienickiej – monografia przyrodniczo-leśna. Red. R. Zielony, Wyd. SGGW, Warszawa: 72-75.
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1999: Wpływ dróg szybkiego ruchu na poziomy powierzchniowe gleb leśnych. Sylwan, 143, 4: 45-55.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1999: Przemiany pokrywy glebowej w Kampinoskim Parku Narodowym (1991-1994). Roczn. Glebozn., 50, 4: 5-29.
 • Czępińska-Kamińska D., Rutkowski A., Zakrzewski S., 1999: Sezonowe zmiany zawartości N-NO3- i N-NH4+ w glebach leśnych. Roczn. Glebozn., 50, 4: 47-56.
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1999: Skład chemiczny wód podziemnych w Kampinoskim Parku Narodowym. Roczn. Glebozn., 50, 4: 57-64.
 • Biały K., S. Brożek, J. Chojnicki, D. Czępińska-Kamińska (przewodnicząca), K. Januszek, A. Kowalkowski, A. Krzyżanowski, M. Okołowicz, A. Sienkiewicz, S. Skiba, J. Wójcik, R. Zielony, 2000: Klasyfikacja gleb leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych: 1-126 + 3 tabele.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E.,Okołowicz M., 2002. Gleby strefy ochrony ścisłej i częściowej w Rezerwacie Biosfery „Puszcza Kampinoska”. Roczn. Glebozn. 53, ¾: 5-21.
 •  Janowska E., Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Okołowicz M., 2002: Formy żelaza i glinu jako wskaźniki procesów glebotwórczych w Rezerwacie Biosfery Puszcza Kampinoska. Rocz. Glebozn. 53, ¾: 33-46.
 • Czępińska-Kamińska D., 2002. Rozpoznawanie i ocena wartości przyrodniczych na podstawie gleb” (w:) Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Red. nauk. J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżowski. Wydawnictwo SGGW: 85-96.
 • Okołowicz M., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., Konecka-Betley K., 2003: Rozmieszczenie fosforu w glebach rezerwatu biosfery „Puszcza Kampinoska”. Roczn. Glebozn. 54, 3:39-48.
 •  Czępińska-Kamińska D., Konecka-Betley K., Janowska E., 2003; The dynamics of exchangeable cations in the environment of soils at Kampinoski National Park. Chemosphere 52: 581-584.
 • Czępińska-Kamińska D., Kondras M., 2003: Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach aglomeracji warszawskiej objętych wpływem zanieczyszczeń motoryzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem stacji paliw. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493: 65-71.
 • Brogowski Z., Chojnicki J., Czarnowska K., Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Kępka M., Konecka-Betley K., Kozanecka T., Kusińska A., Okołowicz M., Pracz J., Zagórski Z., 2003: Warunki abiotyczne. [W:] Środowisko przyrodnicze Lasu Kabackiego. Wydawnictwo SGGW: 18-19.
 • Brogowski Z., Chojnicki J., Czarnowska K., Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Kępka M., Konecka-Betley K., Kozanecka T., Kusińska A., Okołowicz M., Pracz J., Zagórski Z., 2003, 2003: Gleby. [W:] Środowisko przyrodnicze Lasu Kabackiego. Wydawnictwo SGGW, 20-49 + 3 mapy i 4 fotografie.
 • Brogowski Z., Chojnicki J., Czarnowska K., Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Kępka M., Konecka-Betley K., Kozanecka T., Kusińska A., Okołowicz M., Pracz J., Zagórski Z., 2003: Walory edukacyjne i rekreacyjne. [W:] Środowisko przyrodnicze Lasu Kabackiego. Wydawnictwo SGGW: 104-112 + 1 mapa i 12 fotografii.
 • Janowska E., Czępińska-Kamińska D., 2004: Przemiany gleb na tle innych elementów środowiska pod wpływem antropopresji w Kampinoskim Parku Narodowym. [w:] Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji”, Wyd. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Toruń: 279-288.
 • Janowska E., Czępińska-Kamińska D., 2004: Trace elements dynamics in the upper soil horizons of the Puszcza Kampinoska Biosphere Reserve. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 13, 4: 367-374.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2004: Dependence of the Polycyclic Aromatic Hydrocarbon content on selected properties of soils in the vicinity of petrol stations. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, t. 11, Nr 8: 735-741.
 • Rozbicki J., Czępińska-Kamińska D., Pawluśkiewicz M., 2004: Gospodarka rolna na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i otuliny. [W:] Kampinoski Park Narodowy, tom II: 51-75.
 • Bańkowski J., Cieśla A., Czerepko J., Czępińska-Kamińska D., Kliczkowska A., Kowalkowski A., Mąkosa K., Sikorska E., Zielony R. (przewodniczący) (współpraca: Bernadzki E., Chmurski J., Majer A., Marzec M., Zajączkowski S., Zalewa S), 2004: Siedliskowe podstawy hodowli lasu.ss:312 + załączniki 32.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2005: Skład jakościowy i ilościowy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach Aglomeracji Warszawskiej w zależności od różnych czynników. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 503:185-191.
 • Garbolińska M., Czępińska-Kamińska D. 2006: Biological activity of selected organic soils from the “Puszcza Kampinoska Biosphere Reserve. Polish Journal of Enviromental Studies vol. 15. (5d)
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Okołowicz M., Zagórski Z., 2006: Procesy glebotwórcze w lessowych glebach kopalnych odsłonięcia Polanów Samborzecki – okolice Sandomierza. Roczn. Glebozn., 57, 3-4: 151-173.
 • Janowska E., Czępińska-Kamińska D., 2006: Aliminium Content in the Upper Soil Horizons as Indicator of Natural Environment Quality. Polish Journal Enviromental Studies  vol 15, 2a: 308-311.
 • Czępińska-Kamińska D., Chojnicki J., 2007: Wspomnienie Elżbieta Janowska (1948-2007), Roczn. Glebozn. 58, 3-4,: 158-159
 • Czępińska-Kamińska D., 2007: 27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Roczn. Glebozn. 58, 3-4,: 158-159
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2007: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb aglomeracji warszawskiej przez metale ciężkie i WWA na podstawie różnych norm prawnych, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.520: 509-515
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2009: Zanieczyszczenie środowiska glebowego przez oleje mineralne w otoczeniu stacji paliw na terenie aglomeracji warszawskiej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 41, :625- 631
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2009: Relationship between the concentration of trace elements and the physical-chemical properties of polluted soils near gas stations in the Warsaw agglomeration, (In) Soils of chosen landscapes, B. Bieniek (Ed), University of Warmia and Mazury. 97-108.
 • Czępińska-Kaminska D. Rozpoznawanie i ocena wartości gleb [W] Ocena i wycena zasobów przyrodniczych / red. nauk. Jan Szyszko, Jan Rylke, Piotr Jeżewski, Izabela Dymitryszyn. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2010. - S. 112-122
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Zagórski Z. 2010: Przyczynek do rozpoznania genezy i składu chemicznego kukiełek lessowych w odsłonięciu Sandomierz. Rocz. Glebozn. T 61, nr 4: 128-133.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Chodkowska A., Chrzanowska A. 2010: Ocena eko-toksykologiczna gleb w sąsiedztwie składowiska odpadów w Łubnej. Rocz. Glebozn. T. 61, nr 4: 105-112.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Osiński M., Osińska E. 2010. Zapas węgla organicznego oraz właściwości fizykochemiczne gleb w kompleksie leśnym Dąbrowy Krotoszyńskie. Rocz. Glebozn. T. 61, nr 4: 113-133.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Karczewska J., Wojewoda K. 2011: The influence of two pesticides in soils on selected plants and earthworms, Rocz. Glebozn. 62, 2:219-225.
 • Czępińska-Kaminska D., Kwasowski W. Oddział Warszawski / 75-lecie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: Kronika Jubileuszowa 2012 / [oprac. przez Piotra Skłodowskiego we współpr. z Józefem Chojnickim]. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2012. - S. 158-174
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Sienicka P., Otręba A., Torzewski K., Oktaba L. 2012: Zapas węgla organicznego w glebach leśnych zespołu kontynentalnego boru mieszanego świeżego w Kampinoskim Parku Narodowym. Rocz. Glebozn. 63, 4: 26-33.


Podręczniki i skrypty:

 • Konecka- Betley K., Czępińska-Kamińska D.: Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa dla Wydziału Leśnego. s. 1-96. Wyd. II poprawione 1972, Wyd. III – 1988, Wyd. IV 1991.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1994: Systematyka i kartografia gleb. Skrypt. Wyd. SGGW, Warszawa, s. 1-151. Kolejne wydania – 1995, 1996(poprawione i uzupełnione), 1997, 1999.
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., Konecka-Betley K., Okołowicz M., 2004: Leksykon terminów z zakresu nauki o glebie. Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie, 1-159.

 

Prace w materiałach konferencyjnych (recenzowane):

 • Czępińska-Kamińska D., Kusińska A.,1979: Zastosowanie metod Duchaufoura-Jacquin i Tiurina w modyfikacji Kozakiewicza do ekstrakcji związków próchnicznych z gleby leśnej. Mat. Konf. PTG “Próchnica gleb leśnych – akumulacja, rozkład, właściwości, klasyfikacja” Toruń 29 maja 1979: 61-71.
 • Baraniecka M.D., Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., 1980: Stanowisko 5 Nart. W “Przewodnik Konf. Teren.-Gleby kopalne wydm okolic Warszawy i ich znaczenie stratygraficzne. Warszawa-Kampinos 16-18 1980r.: 22-27.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D.,1980: Stanowisko 6 Rezerwat Granica. W “Przewodnik Konf. Teren.-Gleby kopalne wydm okolic Warszawy i ich znaczenie stratygraficzne. Warszawa-Kampinos 16-18 1980r.: 28-35.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Zagórski Z.,1985: Loes section at Sandomierz. (Profil lessowy w Sandomierzu). Guide-Book of the stratigraphy and paleogeography of Loesses. Poland , 6th-10th September1985, Wyd. UMCS Lublin:154-160.
 • Czępińska-Kamińska D., 1987: Rozmieszczenie frakcji fosforu mineralnego w profilu gleby płowej. Mat. Jubil. Sesji Wydz. Rolniczego SGGW, Wyd. SGGW, Warszawa, 111-119.
 • Czępińska-Kamińska D., Konecka-Betley K., 1988: Difference in the composition of organic substance in peat-muck soil of various degree of transformation. (Zróżnicowanie składu materii organicznej w glebach murszowo-torfowych o różnym stopniu przeobrażenia) Proceedings of the Humus at Planta IX International Symposium 22-26 August 1988. Agriculture University Prague: 31.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Chojnicki J., 1988: Gleby Kotliny Warszawskiej. Przewodnik Konferencji terenowej Jubileuszowego Zjazdu 50-lecia (1937-1987) Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. PTG, Warszawa: 1-94.
 • Czępińska-Kamińska D., Konecka-Betley K., Laurow Z., Porter B.,1988: Wpływ pozyskania drewna na środowisko leśne. Mat. Symp. CPBP 04-10”Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego” Sękocin, Listopad 1988, Wyd. SGGW Warszawa:s.22.
 • Czępińska-Kamińska D., 1991: Mineral elements in some fraction of humus compounds in peat-muck soils. (Mineralne składniki w niektórych frakcjach związków próchnicznych w glebach murszowo-torfowych), Proceedings of the Humus at Planta IX International Symposium, Prague: s.77.
 •  Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1995: Właściwości fizykochemiczne gleb w Kampinoskim Parku Narodowym jako podstawa prognozowania ich przemian. Materiały Symp. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego –Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów., PIOŚ i in., Kraków- Szymbark: 45-47.
 • Borecki T., Dudek A., Czępińska-Kamińska D., Miścicki S., Nowakowska J., Stępień E., Wójcik R., 1997: Autostrady a ekosystemy leśne. [w:] XIV Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne zagadnienia w geodezji” na temat „Obsługa geodezyjno-prawna autostrad”, Nowy Sącz: 169-175.
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1998: Prognosing man-made environmental changes in the Kampinoski National Park. Proceedings of the 16th World Congress of Soil Science (on CD), Montpellier, France: 1-6.
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1998: Właściwości gleb krajobrazów wydmowych Puszczy Kampinoskiej. Mat. Konf. PTG i Kat. Glebozn. „Gleby różnych krajobrazów geochemicznych w Kampinoskim Parku Narodowym”, Warszawa- Palmiry- Granica, 9 czerwca 1998r.: 9-18.
 • Czępińska-Kamińska D., Kondras M., 2001: Zanieczyszczenie gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w otoczeniu stacji paliw w aglomeracji warszawskiej. XXII Międzynarodowe Sympozjum Aqua 2001 „Problemy Inżynierii Środowiska”. Materiały konferencyjne CD-ROM.
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., Zielony R., 1997: Wpływ dróg szybkiego ruchu na środowisko glebowe i roślinność leśną. Mat. Konf. Nauk.-Tech. SITLiD pt. „Autostrady a lasy”, Poznań: 1-6.
 • Czępińska-Kamińska D., Kondras M., 1999: Zanieczyszczenie gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w otoczeniu stacji paliw CPN w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Mat. Ogólnopolskiego Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowska Przyrodniczego. „Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. KPN-WAT, 8-10 września 1999r.: 17-20.
 • Konecka-Betley K., Moskal S., Czępińska-Kamińska D., Okołowicz M., 2001: Działalność naukowa i organizacyjna profesorów: Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego, Mariana Gorskiego, Arkadiusza Musierowicza i Bohdana Dobrzańskiego. (w) Materiali Miżdunarodnoj naukowo-prakticznoj konferencji „Agrarna oswita i nauka na poczatku tretiego tisiaczilitia”, Lviv 18-21 weresnia 2001r., t. II: 454-461.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2005: Skład jakościowy i ilościowy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach Aglomeracji Warszawskiej w zależności od różnych czynników. Inżynieria ekologiczna 13: 109-110.
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 2005: Warunki glebowe wybranych siedlisk leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym. [w:] Zadania siedliskoznawstwa dla trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony siedlisk przyrodniczych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, CD: 1-7.

 

Doniesienia komunikaty, streszczenia w materiałach konferencyjnych:

 • Czępińska-Kamińska D., 1994: Zakres gleboznawstwa leśnego na tle roli gleby w środowisku przyrodniczym. [W:] Mat. Konf. PTG-UMK „Gleboznawstwo dyscyplina nie tylko rolnicza”, Toruń – Bachotek, s.5.
 • Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1998: Prognosing man-made environmental changes in the Kampinoski National Park. 16th World Congress of Soil Science, Resumes-Vol II, Montpellier, France: 474.
 • Czępińska-Kamińska D., Rutkowski A., Zakrzewski S., 1999: Sezonowe zmiany zawartości N-NO3-  i N-NH4+ w glebach leśnych. Mat. Kongresu PTG oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Lublin 7-10 września 1999, 74-75.
 • Czępińska-Kamińska D, Konecka-Betley K., Janowska E., 2001: The dynamics of Physico-Chemical Properties in the Environment of Soils at Kampinoski National Park. J. Weber at all. (Eds) Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the environment. Proceedings of the 15th International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wroclaw, Poland, September 11 – 15 2001. Polish Society of Humic Substances: 303-304.
 • Okołowicz M., Czępińska-Kamińska D., 2001: Content of the soluble in 20% HCl and exschangeable Fe in grain size fraction of same soils. International Scientific Conference “Iron compounds in soil forming processes”. Warszawa, 19-21 September 2001: 33.
 • Czępińska-Kamińska D., Kondras M., 2001: Soil contamination with polycyclic aromatic hydrocarbons at the vicinity of gasoline station of the Warsaw agglomeration. 3-rd International Conference on Land degradation and Meeting of the IUSS Subcommission C – Soil and Water Conservation. “Land degradation: New Trends towards Global Sustainability” Rio de Janeiro, Brazil, 145.
 • Janowska E., Czępińska-Kamińska D., 2003: Dynamika pierwiastków śladowych w poziomach powierzchniowych gleb rezerwatu biosfery Puszcza Kampinoska. Mat. 26. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba w środowisku” Kraków: 239-240.
 • Janowska E., Czępińska-Kamińska D., 2003: Prognozowanie przemian gleb i innych elementów środowiska pod wpływem antropopresji w Kampinoskim Parku narodowym. Mat. XIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Toruń, Koniczynka, 3-5 września 2003r.:124.
 • Okołowicz M., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., Konecka-Betley K., 2003: Rozmieszczenie fosforu w glebach rezerwatu biosfery „Puszcza Kampinoska”. Materiały 26. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba w środowisku” Kraków: 82-83.
 • Czępińska-Kamińska D., Konecka-Betley K., Janowska E., Kondras M., Okołowicz M., 2004: Geneza i właściwości gleb rdzawych oglejonych w Kampinoskim Parku Narodowym Konferencja 45-lecie KPN, 2004r..
 • Janowska E., Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D.: 2004: Monitoring – analiza i ocena stanu gleb Puszczy Kampinoskiej w pracach Katedry Gleboznawstwa SGGW. Konferencja 45-lecie KPN
 • Czępińska-Kamińska D., Konecka-Betley K., Janowska E., Okołowicz M., Kondras M., Zagórski Z., 2007: Procesy glebotwórcze w glebach rdzawych oglejonych w Kampinoskim Parku Narodowym. 27. Kongres PTG: Gleba w czasie i przestrzeni, Streszczenia Warszawa 3-7 września 2007 CD:
 • Okołowicz M., Czępińska-Kamińska D., Konecka-Betley K., Janowska E., Kondras M, 2007: Fosfor, jako wskaźnik procesów glebotwórczych w glebach rdzawych oglejonych w Puszczy Kampinoskiej. 27. Kongres PTG: Gleba w czasie i przestrzeni, Streszczenia Warszawa 3-7 września 2007 CD.
 • Kondras M. Czępińska-Kamińska D. Relacje między zanieczyszczeniem poszczególnymi metalami ciężkimi i właściwościami fizykochemicznymi gleb. Materiały III Konferencji Naukowej "Kształtowanie i ochrona środowiska" Olsztyn 23-25.06.2009
 • Kondras M. Czępińska-Kamińska D. Chodkowska A., Chrzanowska A. Wpływ wysypiska odpadów komunalnych w Łubnej na właściwości gleb. Materiały III Konferencji Naukowej "Kształtowanie i ochrona środowiska" Olsztyn 23-25.06.2009.
 • Czępińska-Kamińska D., Konecka-Betley K., Janowska E., Okołowicz M., Kondras M., Zagórski Z. 2011: Geneza i pozycja systematyczna gleb z czerwono zabarwionymi poziomami w Puszczy Kampinoskiej. 28. Kongres Gleboznawczy „Gleba – Człowiek - Środowisko“ PTG - UMK - Toruń, 5-10. 09. 2011:42.

  

Krajowe i zagraniczne staże naukowe i krótkie wizyty:

 • 1994, Egipt, Kair, Ain Shams University, 2 – tyg.
 • 1990, Moskwa, Akademia Rolnicza im. Timiriazewa, 1 tydz.
 • 1987, Czechosłowacja, Praga, Wyższa Szkoła Rolnicza 1 tydz.
 • 1973, Jugosławia, Sarajewo, Uniwersytet Sarajewski, 3 mies.
 • 1978 Czechosłowacja, Praga, Wyższa Szkoła Rolnicza, 10 dni
 • 1977, Moskwa – Mińsk, Akademia Rolnicza im. Timiriazewa, Radzieckie Towarzystwo Gleboznawcze, 2 tyg.
 • 1975, Moskwa, Akademia Rolnicza im. Timiriazewa, 1 tydz

  

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe:

 • 1996, Złota odznaka Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
 • 2004, Odznaka honorowa „Za zasługi dla SGGW”
 • 2005, Srebrny Krzyż Zasługi
 • 2009, Medal Złoty za Wieloletnią Służbę
 • 1987, 1999, 2002, 2005, 2011, Nagrody Indywidualnej JM Rektora SGGW
 • 2011, Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska (Ministra Środowiska

 

Przynależność do Rad Programowych i Towarzystw Naukowych:

 • Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTG (1995 – 2011).
 • Członek Zarządu Głównego PTG – kadencje: 2003 – 2011.
 • Członek Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN (od 2007 r).
 • Członek Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Nauk o Środowisku Rolniczym PAN (od 2009 - 2011).
 • Członek Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (2007 - 2012r.)
 • Członek Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego (przewodnicząca Komisji Ochrony Przyrody) (od 2005).
 • Redaktor naczelny i członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Roczniki Gleboznawcze - od 2007 - 2012
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” –2007r.
 • Członek ”Zespołu Zadaniowego do opracowania metodyki klasyfikacji siedlisk leśnych” (ZG-713-18/99 – powołanie Zarządzeniem nr 53-1999 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych)

 

Pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska:

 • od 1992 r. Członek Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW
 • 1996/97 – 1998/99.Prodziekan Wydziału Rolniczego ds Dydaktyki w kadencji
 • 1997 –1999 Członek Rektorskiej Komisji ds. Koordynacji Programu na kierunku Biologia
 • 1996 – 2013 Członek Rady Bibliotecznej w kadencjach
 • 2000 – 2008 Kierownik Katedry Nauk o Środowisku Glebowym - 3 kadencje
 • 2000 -2005  Członek Rady Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska SGGW
 • 2000-2003 Zastępca Kierownika Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska SGGW
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich – dwie kadencje
 • 2012 -2016 — Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Promotorstwo prac doktorskich:

 • 2003 - Ocena wpływu stacji paliw na środowisko glebowe w okolicach Warszawy — Marek Kondras
 • 2008 - Charakterystyka aktywności enzymatycznej ektopróchnic gleb siedlisk leśnych i łąkowych w rezerwacie biosfery „Puszcza Kampinoska” — Magdalena Garbolińska
 • Praca w toku - Akumulacja węgla organicznego w glebach ekosystemów leśnych — Michał Osiński.

 

Recenzje prac doktorskich:

 • 2000 Danuta Kaczorek  p.t. „Skład mineralogiczny i ogólna zawartość pierwiastków w glebach z poziomami rudy darniowej” — Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 2001. Lidia Oktaba  p.t. „Ogólna zawartość i formy związków fosforu w glebach z poziomami rudy darniowej” — Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 2000 Jolanta Kaczmarek pt. „Wpływ zróżnicowanego składu gatunkowego drzewostanu na materię organiczną gleb wytworzonych z piasków” — Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2000 - Joanna Kwapisz pt. „Frakcje cynku, miedzi i ołowiu w glebach o zróżnicowanej zawartości metali ciężkich” — Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie
 • 2001 — Tomasza Wanica pt. „Wpływ olszy zielonej, czarnej i szarej na gospodarkę azotową w naturalnych glebach Bieszczadów” — Wydział Leśny Akademii Rolniczej Im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • 2004 — Wiesława Szymanowska-Sieńczewska pt. „Wpływ siedliska leśnego na substancję organiczną w glebach Puszczy Białej”— Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2005 — Magdalena Szymańska pt. „Regeneracja gleb lekkich nadmiernie zakwaszonych i wyczerpanych z dostępnych form fosforu i potasu” — Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
 • 2006 — Marta Ziółek pt. „Wpływ czynników naturalnych i działalności człowieka na zawartość różnych form fosforu w glebach organicznych Polesia i Spitsbergenu” — Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • 2007. Sylwia Brzychcy „Litogeniczne uwarunkowania właściwości, genezy i typologii gleb wytworzonych z czerwonych iłów i piaskowców triasowych na terenie południowej części Gór Świętokrzyskich” — Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2008 — Jan Borzyszkowski z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie pt. „Przestrzenne i profilowe rozmieszczenie rtęci w glebach o zróżnicowanym zanieczyszczeniu” — Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2009 — Ewa Błońska p.t.: „Ocena żyzności świeżych siedlisk niżowych w oparciu o właściwości bio-fizyko-chemiczne gleb leśnych” — Wydział Leśny UR w Krakowie
 • 2009 — Karolina Grabowska pt. „Procesy glebotwórcze w glebach Puszczy Białej” — Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2011 — Monika Kisiel pt. „Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich” — Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2012 — Barbara Sutkowska pt. „Praktyki rolnicze stosowane na terenie wybranych parków narodowych i ich otulin w świetle zasad rolnictwa zrównoważonego” — Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2012 — Karol Sokołowski pt. „Występowanie i charakterystyka mineralnych substancji amorficznych w glebach bielicowych, rdzawych i brunatnych dystroficznych” — Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie
 • 2012 — Piotr Pacanowski: „Wpływ sosny pospolitej (Pinus silvestris L.) i dębu bezszypułkowego (Quercus petraea (Matt) Lieb.) na zawartość form azotu w glebach” — Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego Im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • 2013 — Aleksander Kazem-Bek: „Gleby płowe wytworzone z utworów pyłowych na obszarach zlodowaceń Polski” —  Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

 

 

Udział w organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń:

 • Współorganizator 27 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego pt. „Gleba w czasie i przestrzeni”. Warszawa, 3-7 września 2007.
 • Współorganizator konferencji naukowej pt. “Związki żelaza w procesach glebotwórczych”. Warszawa, 19-21 września 2001.
 • Współorganizator seminarium w SGGW w Warszawie p.t. „Woda w glebie” wykonawców grantu „Prognozowanie przemian właściwości chemicznych gleb KPN na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego” 10.03.1994
 • Współorganizator Jubileuszowego 23 Kongresu 50-lecia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego pt. „Ochrona gleb podstawą wyżywienia”. Warszawa, 8-10 września 1988
 • Współorganizator konferencji terenowej (przygotowanie i prezentowanie stanowiska) na Międzynarodowym Sympozjum p.t. „Problems of the stratigraphy and paleogeography of loesses” Polska, 6-10.09.1985
 • Współorganizator konferencji terenowej Oddziału Warszawskiego PTG p.t. „Gleby kampinoskiego parku narodowego” 28-29.06.1983
 • Współorganizator Sesji Katedry Gleboznawstwa SGGW i Oddziału Warszawskiego PTG p.t. „Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym” – wrzesień 1980.
 • Współorganizator części terenowej na konferencji PTG i Komitetu Badań Czwartorzędu PAN p.t. „ Gleby kopalne wydm okolic Warszawy i ich znaczenie stratygraficzne” 16-18.06.1980
 • Współorganizator konferencji terenowej Zjazdu naukowego PTG p.t. „”Geneza gleb wytworzonych z utworów przekształconych peryglacjalnie na Niżu Polskim” 20-26.08.1973

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Gleboznawstwo leśne - I rok stacjonarnych studiów inżynierskich  (kierunek leśnictwo), Wydziału Leśnego SGGW, wykłady i ćwiczenia laboratoryjne
 • Gleboznawstwo leśne - I rok niestacjonarnych studiów inżynierskich  (kierunek leśnictwo), Wydziału Leśnego SGGW, wykłady i ćwiczenia laboratoryjne
 • Klasyfikacja i kartografia gleb - III rok stacjonarnych studiów inżynierskich (kierunek rolnictwo), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, wykłady
 • Praca projektowa – wykonanie mapy glebowej- III rok stacjonarnych studiów inżynierskich (kierunek rolnictwo), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenie
 • Seminarium dyplomowe - III rok stacjonarnych studiów inżynierskich (kierunek rolnictwo), Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW

  
Top! Top!