English English Polski Polski
Katedra Botaniki - Department of Botany
Botanika > Dydaktyka  
 
Dydaktyka

 

Nauczyciele akademiccy Katedry Botaniki prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie biologii komórki, cytologii, histologii, anatomii, organografii, embriologii roślin, symbioz roślina-mikroorganizmy, systematyki roślin, florystyki i fitosocjologii dla studentów kierunków: rolnictwo, biologia, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, inżynieria ekologiczna, biotechnologia, ochrona środowiska. Poza realizacją podstawowego kursu botaniki prowadzone są zajęcia z przedmiotów obejmujących szczegółowe działy nauki o roślinach, w zakresie których pracownicy Katedry posiadają szczególne kompetencje, wynikające z wykonywanych przez nich badań naukowych.

 

Celem kształcenia studentów w Katedrze Botaniki jest przekazanie wiedzy z zakresu:

 

 •  budowy i funkcjonowania komórki roślinnej
 •  budowy tkanek i organów wegetatywnych
 •  rozwoju generatywnego roślin nasiennych
 •  morfogenezy organów generatywnych
 •  cykli rozwojowych roślin i ewolucji przemiany pokoleń
 •  ewolucji świata roślinnego i systematyki roślin
 •  adaptacji roślin do warunków środowiska
 •  rozpoznawania dziko rosnących gatunków roślin w ich naturalnym środowisku
 •  mutualistycznych symbioz roślin i mikroorganizmów
 •  podstawowych pojęć biocenologii, a w szczególności - fitocenologii
 •  systematyki zbiorowisk roślinnych Polski.

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń terenowych i seminariów. Na starszych latach studiów studenci mają możliwość zapoznać się z wykorzystywaną w Katedrze nowoczesną aparaturą, w szczególności - z mikroskopem fluorescencyjnym i elektronowym. Dyplomanci Katedry Botaniki uczestniczą w badaniach naukowych naszego zespołu z zakresu współzależności pomiędzy roślinami a organizmami symbiotycznymi i patogennymi oraz środowiskiem abiotycznym. Przy tej okazji mają możliwość praktycznego zapoznania się ze wszystkimi metodami eksperymentalnymi stosowanymi w Katedrze, włączając w to kompletny proces przygotowania materiału biologicznego do obserwacji w transmisyjnym mikroskopie elektronowym.

  

Jako osobne załączniki podane są ramowe programy przedmiotów kursowych i fakultetów prowadzonych przez pracowników Katedry:

 

 

1. Dla kierunku ‘biologia’:

 

Przedmioty podstawowe:

Fakultety:

 

Praktyki zawodowe:

 

2. Dla kierunku ‘rolnictwo’:

Studia stacjonarne

Przedmioty podstawowe:

Studia niestacjonarne

Przemioty podstawowe:

 

3. Dla kierunku ‘inżynieria ekologiczna’

 

Przemioty podstawowe:

4. Dla kierunku ‘ogrodnictwo’:

Przedmioty podstawowe:

5. Dla kierunku ‘biotechnologia’:

Przedmioty podstawowe:

Fakultety:

6. Dla kierunku ‘ochrona środowiska’:

Przemioty podstawowe:

 

7. Dla kierunku ‘architektura krajobrazu’:

Przemioty podstawowe:

 

8. Dla kierunku ‘bezpieczeństwo żywności’:

Przemioty podstawowe:

9. Dla kierunku ‘pedagogika’:

Studia stacjonarne

 

Przemioty podstawowe:

 

 

Studia niestacjonarne

 

Przemioty podstawowe:

 



 
Top! Top!
cookies