English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
Kontakt > Tematy prac dyplomowych  
 
Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych do wyboru w roku 2017 (wg Promotorów)

dr hab. inż. Maria Janicka tel. 32 709

Tematy prac magisterskich  – kierunek Rolnictwo, Inżynieria Ekologiczna, Biologia

1.        Zmiany florystyczne zbiorowisk łąkowych w wyniku zaprzestania ich użytkowania (badania terenowe – Warszawa Ursynów).

2.        Wzrost i rozwój podsianych gatunków ziół łąkowych w pierwszym roku użytkowania (badania terenowe – Warszawa Ursynów).

3.        Ocena wielkości i składu gatunkowego glebowego banku nasion w siedlisku pobagiennym (badania laboratoryjne)

4.        Ocena stanu runi łąkowej po renowacji metodą podsiewu (z różnymi jej modyfikacjami) (badania terenowe w różnych siedliskach).

Tematy prac inżynierskich/licencjackich  – kierunek Rolnictwo, Inżynieria Ekologiczna, Biologia

1.        Ocena rozwoju i plonowania mieszanek trawiasto – bobowatych w trzecim roku użytkowania w zależności od nawożenia krzemem (badania terenowe – Pole Doświadczalne w Skierniewicach - Miedniewicach)

2.        Zioła w zbiorowiskach łąkowych w aspekcie użytkowym i krajobrazowym (badania terenowe – Warszawa Ursynów)

3.        Wzrost i rozwój podsianych gatunków ziół łąkowych w roku siewu (badania terenowe – Warszawa Ursynów).

4.        Zagrożenia, ochrona i próby restytucji przyrodniczej zbiorowisk łąkowych na obszarach prawnie chronionych (badania ankietowe)

dr inż. Grażyna Mastalerczuk tel. 32 710

Tematy prac magisterskich, inżynierskich/licencjackich – kierunek Rolnictwo, Inżynieria Ekologiczna

1.        Morfologiczno-biometryczna i fizjologiczna reakcja odmian festulolium (Festulolium braunii K. Richert A. Camus) na stres suszy (doświadczenie wazonowe).

2.        Morfologiczno-biometryczna i fizjologiczna reakcja odmian kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.) na stres suszy (doświadczenie wazonowe).

3.        Morfologiczno-biometryczna i fizjologiczna reakcja życicy trwałej odmian (Lolium perenne L.) na stres suszy (doświadczenie wazonowe).

4.        Ocena cech biologicznych roślin oraz plonowania mieszanki bobowato-trawiastej
w warunkach stosowania nawozów zawierających krzem w uprawie ekologicznej.

5.        Wpływ stosowania nawozów zawierających krzem na produktywność oraz zawartość składników pokarmowych w runi bobowato- trawiastej w ekologicznym systemie użytkowania.

 dr inż. Beata Michalska-Klimczak tel. 32 704

Tematy prac inżynierskich – kierunek Rolnictwo

1.       Ocena technologii produkcji wybranego gatunku rośliny uprawnej w powiecie X / gminie X.

2.       Zmienność cech kształtu korzeni a plonowanie buraka cukrowego.

Tematy prac magisterskich – kierunek Rolnictwo

1. Organizacja przestrzenna i plonowanie łanu buraka cukrowego.

2. Wewnątrzłanowa zmienność warunków glebowych i plonowania wybranego gatunku zboża w łanie produkcyjnym.

  
Top! Top!
cookies