English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
Kontakt > Pracownicy Katedry  
 
Pracownicy Katedry

 Skład osobowy - Staff

  • Profesorowie - Professors

dr hab. Wojciech Dmuchowski, prof. nadzw. SGGW, tel./phone +48 22 59 32 693; e-mail: wojciech_dmuchowski@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: ekotoksykologia, biomonitoring zanieczyszczenia środowiska, wpływ zanieczyszczeń na drzewa

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/wojciech-dmuchowski.php

dr hab. Stanisław Lenart,  prof. nadzw. SGGW,  tel./phone +48 22 59 32 691; e-mail:stanislaw_lenart@sggw.pl,

Zainteresowania naukowe: wieloletnie nawożenie mineralne i organiczne, zmianowanie roślin, żyzność gleby, trwałość makro- i mikrostruktury gleby

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/stanislaw-lenart.php

prof. dr hab. Jan Rozbicki, tel./phone +48 22 59 32 697; e-mail: jan_rozbicki@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: pszenica i pszenżyto - uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i agrotechniczne plonu ziarna i jego jakości, modele symulacyjne roślin uprawnych (DSSAT)

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/jan-rozbicki.php

prof. dr hab. Piotr Stypiński, tel./phone +48 22 59 32 707; e-mail:piotr_stypinski@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: gospodarka pastwiskowa (systemy i metody wypasu), rośliny motylkowate na użytkach zielonych (głównie koniczyna biała), przyrodnicza rola użytków zielonych i ich funkcje w środowisku.

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/piotr-stypinski.php

prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, tel./phone +48 22 59 32 701; e-mail: zdzislaw_wyszynski@sggw.pl

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii

Zainteresowania naukowe: agrotechniczne i środowiskowe uwarunkowania plonowania buraków cukrowych i jęczmienia, badania zmienności parametrów łanu, cechy jakościowe korzeni buraka cukrowego i ziarna jęczmienia, modele symulacyjne (DSSAT)

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/zdzislaw-wyszynski.php

  • Adiunkci - Assistant Proffesors

dr hab. inż. Maria Janicka, tel./phone +48 22 59 32 709; e-mail: maria_janicka@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: wzrost i rozwój systemów korzeniowych i biomasy nadziemnej traw, przydatność gatunków i odmian traw do mieszanek stosowanych w zagospodarowaniu oraz renowacji użytków zielonych

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/maria-janicka.php

dr inż. Grażyna Mastalerczuk, tel./phone +48 22 59 32 710 e-mail: grazyna_mastalerczuk@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: zagadnienia dotyczące akumulacji i retencji węgla w podziemnej i nadziemnej masie roślin łąkowych w różnych warunkach użytkowania i uwilgotnienia gleby, badanie wzrostu i rozwoju biomasy podziemnej.

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/grazyna-mastalerczuk.php

dr Beata Michalska-Klimczak, tel./phone +48 22 59 32 704; e-mail:  beata_michalska@sggw.pl

Zainteresowania naukowe:
genetyczne, środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania potencjału plonotwórczego i jakości buraka cukrowego, zbóż, rzepaku

The I.S.L.E project Erasmus Networks “Innovation in the teaching of Sustainable development In Life Sciences In Europe“, project No 177267-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA (2010-2013) http://www.isle-project.eu/

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/beata-michalska-klimczak.php

Zainteresowania naukowe: środowiskowe, agrotechniczne i genetyczne, uwarunkowania potencjału plonotwórczego i jakości zbóż i buraka cukrowego

dr hab. inż. Stanisław Samborski, tel./phone +48 22 59 32 699; e-mail: stanislaw_samborski@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: rolnictwo precyzyjne, przede wszystkim ocena odżywienia roślin pszenicy ozimej azotem z wykorzystaniem aktywnych czujników optycznych i metod diagnostycznych oraz testowanie tychże czujników przy stosowaniu zmiennej dawki azotu. Wpływ nawożenia azotem na jakość ziarna zbóż.

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/stanislaw-samborski.php

dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska, tel./phone +48 22 59 32 688 e-mail: dorota_sienkiewicz_paderewska@sggw.pl

Zainteresowania naukowe:  fitosocjologia; znaczenie zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych w ochronie przyrody; ekologia zbiorowisk trawiastych,

metody badań ekologicznych; botanika
więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/dorota-sienkiewicz-paderewska.php

dr hab. Irena Suwara,  tel./phone +48 22 59 32 691 e-mail: irena_suwara@sggw.pl

Kierownik Katedry Agronomii

Zainteresowania naukowe: kształtowanie środowiska poprzez zmianowanie i nawożenie, ocena ekonomiczno-energetyczna systemów nawożenia w płodozmianach.

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/irena-suwara.php

Starsi wykładowcy - Senior Lecturers:

dr inż. Arkadiusz Artyszak,  tel./phone +48 22 59 32 702 e-mail:arkadiusz_artyszak@sggw.pl

Zainteresowania naukowe:
poszukiwanie nowych możliwości podnoszenia plonowania buraka cukrowego, rynek cukru w Unii Europejskiej i na świecie.

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/arkadiusz-artyszak.php

dr inż. Barbara Borawska-Jarmułowicz, tel./phone +48 22 59 32 708 e-mail: barbara_borawska_jarmulowicz@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: Wzrost, rozwój i plonowanie odmian traw w roku siewu i kolejnych latach użytkowania; trwałość gatunków i odmian traw w mieszankach o zróżnicowanej wczesności w okresie wieloletniego użytkowania; zdolność reprodukcyjna odmian kupkówki pospolitej; reakcja odmian traw pastewnych i gazonowych na stresy abiotyczne; zdolność kiełkowania i początkowy rozwój siewek w zależności od warunków i okresu przechowywania nasion traw

więcej jnformacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/barbara-borawska-jarmulowicz.php

dr inż. Agnieszka Ciesielska, tel./phone +48 22 59 32 685, fax +48 22 59 326 86; e-mail: agnieszka_ciesielska@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: Zagadnienia dotyczące biologii i zwalczania chwastów segetalnych. Określanie banku nasion i owoców chwastów w glebie. Wpływ zróżńicowanej uprawy gleby na zachwaszczenie łanu roslin uprawnych.

 więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/agnieszka-ciesielska.php

dr inż. Katarzyna Kucińska, tel./phone +48 22 32 700 e-mail: katarzyna_kucinska@sggw.pl

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/katarzyna-kucinska.php


dr Bożena Piskorz,  tel./phone +48 22 32 690 e-mail: bozena_piskorz@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: biologia, ekologia i zwalczanie chwastów, ekologiczne aspekty ochrony roślin, współdziałania konkurencyjne i allelopatyczne chwastów i roślin uprawnych

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/bozena-piskorz.php
dr Anna Wysmułek,  tel./phone +48 22 59 326 84 e-mail: anna_wysmulek@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: ochrona roślin uprawnych przed chorobami, biologia i ekologia chwastów, zbiorowiska segetalne na polach w różnych systemach rolnictwa.

więcej informacji: 
http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/anna-wysmulek.php

  • Emerytowani pracownicy - Retired employee

dr Jan Chmielnicki, tel./phone +48 22 326 93 e-mail: jan_chmielnicki@sggw.pl

dr inż. Zofia Dębska-Kalinowska

prof. dr hab. Alicja Gawrońska - Kulesza, tel./phone +48 22 59 32 689

Zainteresowania naukowe: systemy uprawy roślin

prof. dr hab. Marianna Kalinowska - Zdun,  tel./phone +48 22 59 32 704

Zainteresowania naukowe: genetyczne, środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania potencjału plonotwórczego i jakości zbóż, buraka, roślin motylkowych i specjalnych

dr inż. Elżbieta Lewicka

dr Zofia Łęgowiak, tel./phone +48 22 59 32 684 e-mail: z.legowiak@agrobiol.sggw.waw.pl

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia chwastów, ochrona roślin uprawnych przed chwastami.


dr inż. Hanna Niemczyk, tel./phone +48 22 32 688 e-mail: hanna_niemczyk@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: plonowanie roślin uprawnych przy siewie ze ścieżkami przejazdowymi, wpływ wielokrotnych przejazdów po polu na właściwości fizyczne gleby, sposoby zapobiegania nadmiernemu zagęszczeniu gleby

więcej informacji: http://wrib.sggw.pl/hp/pages/katedra-agronomii/hanna-niemczyk.php


prof. dr hab. Daniela Ostrowska, tel./phone +48 22 59 32 703; e-mail:daniela_ostrowska@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: produkcja roślinna w różnych systemach gospodarowania (tradycyjnym, integrowanym i ekologicznym).

prof. dr hab. Andrzej Radecki,  tel./phone +48 22 59 326 80, +48 22 59 32 683; e-mail:zourr@sggw.pl, andrzej_radecki@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: uproszczenia w uprawie roli, siew bezpośredni, systemy rolnictwa, rolnictwo integrowane, rolnictwo ekologiczne


Doktoranci - PhD Student

mgr Paulina Brągoszewska

mgr inż. Sonia Kamińska, tel./phone +48 22 59 32 698; e-mail:  sonia_kaminska@sggw.pl

mgr inż. Joanna Leśniewska, tel./phone 88 77 33 571; e-mail:joanna_lesniewska@sggw.pl

mgr Krzysztof Pągowski, tel./phone +48 22 59 32 698; e-mail: krzysztof.pagowski1@wp.pl

mgr Aneta Perzanowska tel./phone + 48 22 59 32 687; e-mail: aneta_perzanowska@sggw.pl

  • Pracownicy naukowo-techniczni

dr Anna Chodkiewicz

mgr Aneta Perzanowska tel./phone + 48 22 59 32 687; e-mail: aneta_perzanowska@sggw.pl

mgr Krzysztof Pągowski, e-mail: krzysztof.pagowski1@wp.pl 
Top! Top!
cookies