English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
Kontakt > Historia  
 
Historia

Historia Katedry Agronomii

Katedra Agronomii powstała w 2000 r. z połączenia trzech katedr:

 • Łąkarstwa
 • Ogólnej Uprawy Roli i Roślin
 • Szczegółowej Uprawy Roślin

Pierwszym kierownikiem Katedry Agronomii był dr hab. P. Stypiński, prof. SGGW, a od 1 stycznia 2003 r. funkcję tę pełnił prof. dr hab. A. Radecki. Obecnie kierownikiem Katedry Agronomii jest ponownie prof. dr hab. Piotr Stypiński.

Z uwagi na krótki okres działalności Katedry Agronomii zamieszczamy historię jednostek, z których ją utworzono:

Katedra Łąkarstwa

1 XII 1935 roku powstał Zakład Uprawy Łąk i Pastwisk przy Katedrze Chemii Rolnej, jego kierownikiem był doc. dr Z. Golonka. Katedra Uprawy Łąk i Pastwisk powstała w 1952 r. Kolejno funkcję kierownika pełnili:

 • 1935-1946 - doc. dr Z. Golonka
 • 1946-1948 - prof. dr M. Górski (kurator)
 • 1948-1960 - prof. dr J. Grzymała
 • 1960-1973 - prof. dr M. Nowak
 • 1974-1981 - prof. dr hab. R. Moraczewski
 • 1981-1993 - prof. dr hab. B. Rutkowska
 • 1994 - do chwili obecnej - dr hab. P. Stypiński, prof. SGGW

Katedra zajmowała się zagadnieniami:

 • metody inwentaryzacji i typologii łąk i pastwisk,
 • sposoby regeneracji łąk torfowych i mineralnych,
 • biologiczne i ekologiczne zasady użyłkowania łąk trwałych i przemiennych,
 • badania nad odmianami, rodami i gatunkami traw pastewnych i roślin motylkowatych, dobór gatunków i odmian do mieszanek trawiastych.

Katedra posiada od 1947 roku Pole Doświadczalne w Jaktorowie, należące do RZD Chylice. Kierownikami Pola Doświadczalnego byli:

 • 1947-1949 - mgr Leopold Skolimowski
 • 1949-1956 - mgr Bolesław Ejzak
 • 1956-1964 - mgr Mikołaj Nazaruk
 • 1965-1972 - mgr Anatol Niczyporuk
 • 1973-1986 - mgr Henryk Kolera
 • 1986- do chwili obecnej - mgr Andrzej Banach

W latach 1959-2003 obroniono 27 prac doktorskich, 11 rozpraw habilitacyjnych oraz 453 prac magisterskich.

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin powstała w 1949 roku. Kierownictwo katedry lub zakładu w zależności od zmian strukturalnych Uczelni pełnili:

 • 1950-1968 - prof. M. Birecki
 • 1968-1970 - prof. dr hab. J. Herse - kurator
 • 1970-1981 - prof. dr hab. L. Śmierzchalski
 • 1981-1996 - prof. dr hab. W. Roszak
 • 1997-1999 - prof. dr hab. A. Gawrońska-Kulesza
 • od 2000 r. - do chwili obecnej - prof. dr hab. A. Radecki

Katedra (Zakład) zajmowała się następującymi zagadnieniami:

 • opracowanie agrotechniki roślin motylkowatych, ich mieszanek z trawami i wprowadzanie, do płodozmianów
 • określenie metod i sposobów podnoszenia żyzności gleb lekkich,
 • opracowanie sposobów i metod zmniejszania intensywności uprawy roli (uproszczeń) z siewem bezpośrednim włącznie,
 • określenie wpływu nawożenia organicznego i mineralnego w płodozmianie (badania 40-letnie) na plonowanie i żyzność gleby,
 • ocena reakcji podstawowych gatunków roślin na uprawę w monokulturze,
 • ocena płodozmianów ze zwiększonym udziałem zbóż i rola fitosanitarna owsa,
 • ocena i dobór herbicydów do odchwaszczania zbóż, buraków, roślin strączkowych, ziemniaków i rzepaku,
 • ocena przemieszczania się herbicydów w glebie oraz ich pozostałości.

Katedra posiadała Pole Doświadczalne w RZD Chylice od 1951 roku. Kierownikami pola byli: inż. T. Bańcerek, mgr Z. Zbieć, mgr J. Fabijański, od 1982 r. jest mgr K. Gaładyk.

W latach 1959-2003 wykonano 8 rozpraw habilitacyjnych, obroniono 34 prac doktorskich, oraz 625 prac magisterskich.

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin powstała w 1951 roku z Zakładu Rolnictwa istniejącego w latach 1919-1950.

Kierownictwo katedry lub zakładu w zależności od zmian strukturalnych Uczelni pełnili:

 • 1919-1941 - prof. W. Staniszkis
 • 1941-1950 - prof. A. Wojtysiak
 • 1951-1958 - prof. A. Listowski
 • 1958-1960 - mgr E. Czerwiński
 • 1960-1961 - prof. dr hab. Z. Nawrocki - kurator
 • 1961-1976 - prof. dr hab. J. Herse
 • 1976-1979 - prof. dr hab. M. Kalinowska-Zdun
 • 1979-1985 - prof. dr hab. S. Paprocki
 • 1985-1987 - doc. dr T. Szczygielski
 • 1987-1996 - prof. dr hab. R. Kołpak
 • 1997-1999 - prof. dr hab. M. Kalinowska-Zdun
 • 2000 - do chwili obecnej - dr hab. J. Rozbicki, prof. SGGW

Katedra zajmowała się zagadnieniami badawczymi:

 • biologia i agrotechnika roślin uprawy polowej,
 • optymalizacja agrotechniki ze szczególnym uwzględnieniem możliwości intensyfikacji produkcji roślinnej i upowszechnienie jej zasad,
 • badania nad modelem plonowania i potencjałem plonotwórczym roślin rolniczych,
 • badania uwarunkowania wielkości i jakości plonu rolniczego przez czynniki środowiskowe i agrotechniczne i ocena ekonomiczna podstawowych gatunków roślin uprawnych.

Badania przeprowadzano w oparciu o doświadczenia polowe w zakładach doświadczalnych: Wilanów, Wolica, Chylice, oraz w szklarni przy ul. Rakowieckiej. Kierownika pół doświadczalnych byli: dr S. Brudzyński, prof. R. Kołpak, dr A. Leszczyk, mgr M. Kacprzyk. W Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin wykonano 11 rozpraw habilitacyjnych, obroniono 48 prac doktorskich oraz około 600 prac magisterskich.

W roku 1970 powołano Instytut Produkcji Roślinnej, istniał on do 1982 r. W skład Instytutu weszły zakłady: Łąkarstwa (początkowo jako Zespół Dydaktyczny Uprawy Łąk i Pastwisk), Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Szczegółowej Uprawy Roślin, Nasiennictwa, Kolekcja Roślin Uprawnych. Dyrektorami instytutu kolejno byli: prof. J. Herse, prof. S. Trzecki i prof. R. Moraczewski. Po likwidacji Instytutu, Zakłady wchodzące w jego skład ponownie otrzymały status Katedr i pracowały w strukturze katedralnej do 31 grudnia 1999 r. 
Top! Top!
cookies