English English Magyar Magyar Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Studia stacjonarne > - Praktyki  
 
Praktyki

  

 

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku ROLNICTWO

Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW

 

 1. Praktyki zawodowe na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia trwają 12 tygodni.
 2. Praktyki zawodowe na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia trwają 10 tygodni.
 3. Przed wyjazdem na praktyki zawodowe student zobowiązany jest do obowiązkowego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy to studentów II roku studiów stacjonarnych oraz II i III roku studiów niestacjonarnych (ubezpieczenie wykupione na początku roku akademickiego obejmuje także praktyki).
 4. Praktyki odbywają się w następujących terminach:

Studia inżynierskie stacjonarne:

- I i II rok: w semestrach 2 i 3 oraz w okresie wakacyjnym, łącznie 2 tygodnie (80 godzin) na Wydziałowej Kolekcji Roślin w Ursynowie i na Wydziałowym Polu Doświadczalnym w Skierniewicach.

- II rok: po 4 semestrze w okresie wakacji, łącznie 10 tygodni (400 godzin). W gospodarstwie rolnym 6 tygodni (4 tyg. w produkcji roślinnej oraz 2 tyg. w produkcji zwierzęcej) i 4 tygodnie w jednostkach związanych z szeroko pojętą obsługą rolnictwa.

 

Studia niestacjonarne (zaoczne):

10 tygodni (400 godzin) w terminach dogodnych dla studenta po II i III roku studiów (4 tyg. w produkcji roślinnej i 2 tyg. w produkcji zwierzęcej po II roku, między innymi w celu zebrania materiałów do pracy projektowej, oraz 4 tyg. w jednostkach związanych z szeroko pojętą obsługą rolnictwa).

 1. Wydział kieruje studentów na praktyki do wybranych przedsiębiorstw (w tym gospodarstw) znajdujących się w elektronicznej bazie ofert praktyk zawodowych na serwerze wydziałowym: agrobiol.sggw.waw.pl z którymi zawierane są umowy określające szczegółowe warunki przyjęcia studentów.
 2. Studenci mogą indywidualnie wyszukać gospodarstwo lub przedsiębiorstwo deklarujące chęć przyjęcia praktykantów i może być ono wprowadzone na listę oferowanych praktyk zawodowych, po przedstawieniu ankiety charakteryzującej jednostkę (podpisanej przez kierownika) i zaakceptowaniu przez Opiekuna Praktyk do 30 kwietnia
 3. Studenci po wyszukaniu miejsca odbywania praktyki proszeni są o wypełnienie skierowania na praktykę i uzyskanie zgody Opiekuna Praktyk na odbywanie w nim praktyki. Następnie muszą nawiązać kontakt z przedsiębiorstwem w celu poznania na miejscu warunków odbywania praktyki, uzyskania akceptacji jednostki przyjmującej i podpisania umowy. Podpisaną umowę należy złożyć w Dziekanacie w pokoju 0/14 w czasie dyżuru Opiekuna Praktyk do 31 maja.
 4. W czasie praktyki studenci zobowiązani są do wypełniania Przewodnika Metodycznego do Praktyki Zawodowej, w którym systematycznie odnotowują wykonane zajęcia i komentują ich aspekty produkcyjne, ekonomiczne, ekologiczne, itp.. W trakcie praktyki należy również zebrać informacje i wykonać zadania zawarte w Przewodniku w celu uzyskania danych do pracy projektowej wykonywanej w 5 semestrze. Po odbytej praktyce student musi uzyskać wpis w Przewodniku - zaświadczenie o odbytej praktyce uwzględniający czas trwania praktyki oraz opinię o praktykancie, podpisaną przez kierownika jednostki.
 5. Po odbyciu pełnego wymiaru praktyki student zdaje egzamin z praktyki zawodowej, który odbędzie się na studiach stacjonarnych w semestrze 5 w miesiącu grudniu i będzie uwzględniony do zaliczenia sesji po 5 semestrze. Natomiast na studiach niestacjonarnych w semestrze 7 w miesiącu styczniu i będzie uwzględniony do zaliczenia sesji po 7 semestrze.
 6. Egzamin składany jest przed komisją złożoną z przewodniczącego – Opiekuna Praktyk oraz dwóch członków komisji – pracowników dydaktycznych Wydziału Rolnictwa i Biologii. Zakres egzaminu obejmuje prezentację wizualną (np. multimedialną) z odbytych praktyk, w której należy uwzględnić także wnioski z pracy projektowej oraz treści merytoryczne (ocena z odpowiedzi na pytania Komisji) a także stronę formalną odbycia praktyki (ocenę za prowadzenie Przewodnika, wykonane zadania, sprawozdanie, oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki z opinią). Ocena końcowa z egzaminu jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Po zdanym egzaminie Przewodnik zwracany jest studentowi.
 7. Praktyki zagraniczne mogą być zaliczone jako praktyka zawodowa tylko wtedy, jeżeli ich charakter pozwoli na poznanie procesów technologiczno-ekonomicznych w rolnictwie. Każda praktyka zagraniczna będzie oceniana pod tym kątem, po czym Opiekun Praktyk określi, w jakiej części może być zaliczona jako praktyka zawodowa.
 8. Studenci, którzy są:
 • a. Absolwentami techników rolniczych lub pokrewnych,
 • b. Właścicielami gospodarstwa rolnego lub dzierżawią gospodarstwo,
 • c. Pracują w gospodarstwie rodziców,

mogą ubiegać się o zaliczenie części praktyki zawodowej na podstawie przedstawionych dokumentów.

Wymagane dokumenty obejmują odpowiednio:

ad. a. Podanie oraz zaświadczenie ze szkoły z wyszczególnieniem rodzaju odbywanej praktyki i czasu jej trwania potwierdzone przez Dyrektora szkoły.

ad. b. Podanie oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego lub dzierżawionego gospodarstwa, a z oddziałów terenowych ARiMR-u zaświadczenie o produkcji zwierzęcej, bądź umowy kontraktacyjne na dostawę żywca czy mleka.

ad. c. Podanie oraz zaświadczenie jak w punkcie b, ale dotyczące gospodarstwa rodziców i potwierdzenie zameldowania.

 1. Podania z załączonymi dokumentami należy złożyć do Opiekuna Praktyk, do 31 marca, który rozpatrzy je i określi w jakiej części praktyka będzie zaliczona.
 2. Uzgodnione terminy praktyk, po podpisaniu umowy nie podlegają zmianie, z wyjątkiem przypadków losowych oraz nie powinny kolidować z terminami zajęć dydaktycznych i sesją egzaminacyjną.
 3. Ubranie robocze odpowiednie do odbycia praktyki zawodowej zabezpiecza praktykant.
 4. Wszystkie druki związane z odbyciem i zaliczeniem praktyk zawodowych dostępne są na serwerze wydziałowym agrobiol.sggw.pl


Prodziekan ds. dydaktyki kierunku Rolnictwo

Wydziału Rolnictwa i Biologii

Warszawa, 01 październik 2013

 

Praktyka krok po kroku.

 

 

I Część: Informacje dla osób wybierających miejsce praktyk z bazy elektronicznej.

 

 1. Wybranie miejsce odbywania praktyk z elektronicznej bazy na serwerze wydziałowym agrobiol.sggw.pl
 2. Wypełnienie Skierowania na Praktyki oraz Umowy i zgłoszenie się do Pełnomocnika ds. Praktyk w czasie dyżuru.
 3. Telefoniczny kontakt z miejscem praktyk i wyjazd w celu podpisania Umowy.
 4. Złożenie podpisanej Umowy w Dziekanacie (pok. 0/14) do 30 kwietnia.
 5. Wyjazd na praktykę. Prowadzenie Przewodnika metodycznego do praktyki zawodowej.
 6. Zakończenie praktyk i otrzymanie Zaświadczenia o odbytej praktyce.
 7. Wypełnienie strony Sprawozdanie z praktyk.
 8. Złożyć około 2 tygodnie przed egzaminem we właściwym Dziekanacie Przewodnik do praktyki. Termin ustalony zostanie ze starostą roku.
 9. Egzamin z praktyk (termin zostanie ustalony ze starostą roku.). Należy przynieść z sobą: prezentację multimedialną i Indeks.

  

II Część: Informacje dla osób samodzielnie wyszukujących miejsca praktyk.

 

 1. Wyszukane miejsce praktyki tj. gospodarstwo rolne lub inna jednostka i wypełnienie Ankiety o Miejscu Praktyki.
 2. Ankietę należy złożyć do rozpatrzenia w czasie dyżuru Pełnomocnika do 30 kwietnia.
 3. Dalsze postępowanie wg punktów 2 – 9 z I Części

 

 

III Część: Informacje dla osób ubiegających się o zwolnienie i zaliczenie praktyki
(
dotyczy absolwentów techników rolniczych lub pokrewnych, osób posiadających gospodarstwo lub dzierżawiącychgospodarstwo i osób pracujących w gospodarstwie rodziców).

 

 1. Wypełnienie odpowiedniego Podania o Zaliczenie Praktyki Zawodowej.
 2. Uzyskanie z Gminy zaświadczenia o prowadzeniu działalności lub dzierżawie lub pracy w gospodarstwie rodziców wraz z wyszczególnieniem działów i skali produkcji.
 3. Złożenie w/w dokumentów w czasie dyżuru Opiekuna Praktyk do 30 marca.
 4. Rozpatrzenie przez Pełnomocnika podań ze wskazaniem w jakiej części praktyki są zaliczone.
 5. Brakującą część praktyki student musi uzupełnić wg punktów 2 – 9 z I Części.

 

Dyżur Pełnomocnika ds. Praktyk odbywa się w budynku 37 pokuj 014, tylko w semestrze letnim i w roku akademickim 2015/2016 jest to: wtorek godz. 1400-1530 i środa godz. 0830-0930

 

 

 

REGULAMIN

 

Praktyk terenowych i laboratoryjnych na kierunku BIOLOGIA

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

 

 1. Praktyki na studiach licencjackich trwają cztery tygodnie w jednostkach związanych z badaniami biologicznymi, rolniczymi, ekologicznymi oraz ochroną środowiska.
 2. Wydział kieruje studentów na praktyki do wybranych jednostek znajdujących się w elektronicznej bazie ofert praktyk na serwerze wydziałowym: agrobiol.sggw.pl, z którymi zawierane są umowy określające szczegółowe warunki przyjęcia studentów.
 3. Studenci mogą indywidualnie wyszukać jednostki deklarujące chęć przyjęcia praktykantów i mogą być one wprowadzone na listę oferowanych praktyk, po przedstawieniu ankiety charakteryzującej jednostkę (podpisanej przez kierownika) i zaakceptowaniu przez Opiekuna Praktyk do 30 kwietnia.
 4. Studenci po wyszukaniu na serwerze miejsca odbywania praktyki proszeni są, za zgodą Opiekuna Praktyk, o nawiązanie kontaktu z jednostką – w celu poznania na miejscu warunków odbywania praktyki, uzyskania akceptacji jednostki przyjmującej i podpisania umowy, w terminie do 31 maja.
 5. W czasie praktyki studenci zobowiązani są prowadzić dzienniczek praktyk, w oparciu o karty tygodniowe, w którym systematycznie odnotowują wykonane zajęcia i dokumentują je krótkim opisem. Po zakończeniu praktyki student powinien przygotować sprawozdanie z odbytej praktyki, uzyskać zaświadczenie o odbyciu praktyki wraz z opinię o praktykancie podpisaną przez kierownika jednostki przyjmującej.
 6. Po odbyciu pełnego wymiaru praktyki student zdaje egzamin, który będzie uwzględniony do zaliczenia sesji po 5 semestrze studiów licencjackich.
 7. Egzamin składany jest przed komisją złożoną z przewodniczącego – Opiekun Praktyk oraz dwóch członków komisji – pracownicy dydaktyczni Wydziału. Zakres egzaminu obejmuje treści merytoryczne (ocena z odpowiedzi na pytania) oraz stronę formalną odbycia praktyki (oceny za dzienniczek praktyk i sprawozdanie z praktyki). Ocena końcowa z egzaminu jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Po zdanym egzaminie dzienniczek praktyk i sprawozdanie są zwracane studentowi.
 8. Praktyki zagraniczne mogą być zaliczone jako praktyka tylko wtedy, jeżeli ich charakter ma związek z kierunkiem studiów. Każda praktyka zagraniczna będzie oceniana pod tym kątem, po czym Opiekun Praktyk określi, w jakiej części może być zaliczona.
 9. Dopuszczalną formą zaliczenia praktyki jest udział studentów w obozach naukowych organizowanych przez Koło Naukowe Biologów. Zaliczenie praktyki odbywa się na wniosek opiekuna Koła Naukowego i po potwierdzeniu przez opiekuna (w dzienniczku praktyk) wykonania przez studenta określonych zadań badawczych. W tym wypadku studenci również przedstawiają sprawozdanie z odbytych praktyk i przystępują do egzaminu.
 10. Uzgodnione terminy praktyk, po podpisaniu umowy nie podlegają zmianie, z wyjątkiem przypadków losowych oraz powinny w jak najmniejszym stopniu kolidować z terminami zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnej.
 11. Ubranie robocze odpowiednie do odbycia praktyki zabezpiecza praktykant.
 12. Wszystkie druki związane z odbyciem i zaliczeniem praktyki dostępne są na wydziałowym serwerze agrobiol.sggw.pl

  

Prodziekan ds. dydaktyki kierunku Biologia

Wydział Rolnictwa i Biologii

 

Warszawa, 1 październik 2013

  

 

Praktyka krok po kroku.

  

I Część: Informacje dla osób wybierających miejsce praktyk z Wydziałowej bazy elektronicznej.

 1.  Zapoznanie się z regulaminem praktyk.
 2.  Wybranie miejsce odbywania praktyk z elektronicznej bazy na wydziałowym serwerze agrobiol.sggw.pl i kontakt z jednostką.
 3.  Wypełnienie Podania o Skierowanie na Studencką Praktykę Zawodową oraz Umowy i zgłoszenie się do Opiekuna Praktyk w czasie dyżuru.
 4.  Wyjazd do jednostki w celu podpisania Umowy.
 5.  Złożenie podpisanej Umowy w Dziekanacie (pokój 014) do 31 maja
 6.  Wyjazd na praktykę. Prowadzenie Dzienniczka praktyk w oparciu o Kartę Tygodniową i opis jednostki.
 7.  Zakończenie praktyk i otrzymanie Zaświadczenia o odbytej praktyce z opinią.
 8.  Wypełnienie druku Sprawozdanie z praktyki.
 9.  Egzamin z praktyk. Należy przynieść ze sobą Dzienniczek praktyk, Sprawozdanie z praktyki i Zaświadczenie o odbytej praktyce z opinią i indeks

  

II Część: Informacje dla osób samodzielnie wyszukujących miejsca praktyk.

 

 1. Student lub Kierownik wyszukanej indywidualnie jednostki tj. laboratorium, Instytutu Badawczego lub jeszcze innej jednostki musi wypełnić Ankietę o Miejscu Praktyki.
 2. Ankietę należy złożyć do rozpatrzenia w czasie dyżuru Opiekuna Praktyk do 30 kwietnia.
 3. Dalsze postępowanie po pozytywnym zaopiniowaniu Miejsca Praktyki przez Opiekuna Praktyk wg punktów 3 – 8 z I Części.

 

III Część: Informacje dla osób ubiegających się o zwolnienie i zaliczenie praktyki
(
dotyczy członków Koła Naukowego Biologów).

Zaliczenie praktyki odbywa się na wniosek opiekuna Koła Naukowego i po potwierdzeniu przez opiekuna (w dzienniczku praktyk) wykonania przez studenta określonych zadań badawczych. W tym wypadku studenci również przedstawiają sprawozdanie z odbytych praktyk i przystępują do egzaminu.

 
Dyżur Pełnomocnika ds. Praktyk odbywa się w budynku 37 pokuj 014, tylko w semestrze letnim i w roku akademickim 2015/2016 jest to: wtorek godz. 1400-1530 i środa godz. 0830-0930

Wzory druków do pobrania

pdf rtf Skierowanie na praktyki
pdf rtf Umowa
pdf Ankieta praktyk
pdf
Podanie o zaliczenie praktyk
Zaświadczenie o odbyciu praktyki
Sprawozdanie z praktyk
Karta tygodniowa


 
Top! Top!
cookies