English English Polski Polski
Wydział Rolnictwa i Biologii - Faculty of Agriculture and Biology
Start > Studia stacjonarne > - Prace dyplomowe > -- Układ pracy magisterskiej  
 
Układ pracy magisterskiej

BSS-XII-9/2008                                                                                 Warszawa, dnia 26.03.08 r.

 

 

 

PP. Dziekani Wydziałów

i Kierownicy Studiów Międzywydziałowych

wszyscy

 
 

Uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu z członkami Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania na posiedzeniu w dniu 17 marca 2008 roku, ustalono następujące zasady związane z egzaminem magisterskim i charakterem pracy magisterskiej:

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów, egzamin magisterski ma charakter egzaminu ustnego. Do egzaminu magisterskiego student może przystąpić po uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych programem studiów zaliczeń i egzaminów oraz po złożeniu pozytywnie ocenionej przez promotora i recenzenta pracy magisterskiej. Egzamin dyplomowy powinien obejmować trzy pytania, jedno dotyczące: obszaru pracy magisterskiej, a kolejne pytania losowo wybrane przez studenta powinny dotyczyć specjalizacji i przedmiotów kierunkowych. Problematyka zagadnień przewidzianych do egzaminu magisterskiego powinna być podana do wiadomości studentom z semestralnym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie wykazu tych zagadnień w Internecie i na tablicy ogłoszeń. W roku akademickim 2007/2008 zagadnienia egzaminacyjne należy podać najpóźniej do 15 kwietnia br.

Zaleca się by praca magisterska miała charakter teoretyczno-empiryczny lub teoretyczny. Część badawcza (empiryczna) może mieć charakter eksperymentu, badań terenowych, jak również  projektu, ekspertyzy, programu komputerowego itp. W przypadku teoretycznego  charakteru pracy magisterskiej, zaleca się by przegląd piśmiennictwa miał formę krytycznego omówienia wykorzystanego materiału wraz z propozycją własnych konkluzji.

 

Zalecany układ pracy magisterskiej

 

 

Strona tytułowa (wg wzoru w załączniku nr 1)

 

Oświadczenie promotora pracy (wg wzoru w załączniku nr 1)

Oświadczenie autora pracy (wg wzoru w załączniku nr 1)

 

Streszczenie, tytuł pracy, słowa kluczowe w języku polskim (wg wzoru w załączniku nr 1) Streszczenie, tytuł pracy, słowa kluczowe w języku angielskim (wg wzoru w załączniku nr 1)

 

Spis treści

 

Wstęp

I.

Przegląd piśmiennictwa

II.

Cel, materiał i metodyka pracy

III.

Omówienie i dyskusja wyników

IV.

Podsumowanie i wnioski

VI.

Spis piśmiennictwa

VII.

(ewentualnie) Aneks

 

Ostatnia strona: wyrażenie zgody na udostępnienie pracy

 

W przypadku prac o charakterze teoretycznym, projektu lub programu komputerowego dopuszcza się inną kolejność rozdziałów, a także inny układ formalny pracy magisterskiej.

 

Zaleca się, by treść pracy magisterskiej obejmowała nie mniej niż 60 stron, przy czym część obejmująca omówienie i dyskusję wyników stanowiłaby nie mniej niż połowę objętości pracy, a bibliografia obejmowała minimum 50 pozycji bibliograficznych, w tym przynajmniej kilkanaście obcojęzycznych (w przypadku prac teoretycznych tj. o charakterze przeglądu piśmiennictwa bibliografia powinna obejmować większą liczbę pozycji literaturowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych).

 

Pracę magisterską należy drukować dwustronnie, poza niżej wymienionymi stronami, które zgodnie z zał. 1 należy drukować jednostronnie:

1) strona tytułowa;

2) oświadczenie promotora pracy; oświadczenie autora pracy;

3) streszczenie, tytuł pracy, słowa kluczowe w języku polskim; streszczenie, tytuł pracy, słowa kluczowe w języku angielskim;

4) spis treści;

5) ostatnia strona – wyrażenie zgody na udostępnienie pracy w bibliotece;

 
Pozostałe kartki, począwszy od wstępu, – zawierające treść pracy muszą być drukowane dwustronnie, pisane czcionką Times New Roman 12, odstęp między wierszami 1,5.

Wymagania dotyczące wielkości czcionki oraz informacji umieszczanych na stronie tytułowej pozostają bez zmian (zał. 1).

 
W związku z objęciem prac magisterskich programem antyplagiatowym stosuje się odpowiednie zapisy z regulaminu określającego zasady funkcjonowania tego programu.

 

Prorektor ds Dydaktyki

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska 
Top! Top!
cookies