English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Studia stacjonarne > - Prace dyplomowe > -- Przed obrona  
 
Przed obrona

 Przed egzaminem dyplomowym

Sprawy techniczne - sposób postępowania
  1. Student przygotowujący się do obrony pracy dyplomowej proszony jest, na co najmniej 7 dni przed wybranym terminem obrony pracy (terminy zamieszczone są na serwerze i wywieszone w gablocie przed dziekanatem) oraz po uzyskaniu oceny końcowej ze wszystkich modułów objętych programem studiów, o złożenie w dziekanacie:
  • Dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej przyjętej (podpisanej) przez promotora (student powinien wydrukować cztery egzemplarze pracy dyplomowej, ponieważ dwa kolejne musi dostarczyć osobom oceniającym) oraz dwa w formie elektronicznej (plik nie może być większy niż 100 MB) na płycie CD-RW, w formatach RTF (Rich Text Format) lub ODT (Open Office Document) z opisem (dostępny na serwerze)  wklejone do pracy. Praca dyplomowa powinna być drukowana dwustronnie a pierwsze jej strony według ogólnouczelnianego wzoru (dostępny na serwerze).
  • Wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego z propozycją recenzenta pracy (druk dostępny na serwerze), zaproponowanego zgodnie z aktualną uchwałą Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na promotorstwo i recenzowanie prac dyplomowych przez pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora. Recenzję pracy dyplomowej zleca Prodziekan ds. Dydaktyki zaproponowanej lub innej wybranej przez siebie osobie.
  • 4 zdjęcia do dyplomu w formacie 4,5/6,5 (dobrej jakości, w stroju galowym).
  • Oświadczenia dotyczące udziału w badaniach pn. „Monitorowanie Losów Zawodowych Absolwentów” prowadzonym przez Uczelnię oraz przesyłania materiałów informacyjnych dotyczących Uczelni drogą elektroniczną (druk dostępny w e-HMS).
  • Dokumenty do suplementu potwierdzające: udział w pracach kół naukowych, udział w działalności samorządzie, odbyte praktyki, udział w pracach stowarzyszeń, otrzymane nagrody, stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.
  1. Po złożeniu w/w dokumentów i zapisaniu się na wybrany termin obrony pracy dyplomowej, student otrzymuje dwa druki oceny pracy, które dostarcza niezwłocznie wraz z egzemplarzami pracy dyplomowej promotorowi i recenzentowi, a następnie minimum trzy dni przed terminem obrony osoby oceniające są zobowiązane dostarczyć ocenę pracy do Dziekanatu.
  2. Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej studenci zobowiązani są zapoznać się z regulaminem obrony pracy oraz podanymi na serwerze przekładowymi zagadnienia na egzamin (w przypadku studiów I stopnia), studenci studiów II stopnia są zobowiązani do przygotowania się z zakresu pracy magisterskiej. Uzgodniony termin obrony nie powinien być zmieniany (proszę o wcześniejsze precyzyjne uzgodnienie terminu z promotorem i recenzentem), z wyjątkiem uzasadnionych przypadków losowych.
  3. Po obronie pracy dyplomowej, w czasie 14 dni studenci proszeni są o dostarczenie do Dziekanatu karty obiegowej (dostępna na serwerze)  oraz o uregulowanie opłaty za dyplom (opłata w wysokości 60 zł na indywidualne konto dostępne na e-hms). Opłata nie powinna być dokonywana przed datą egzaminu dyplomowego. Opłata i obiegówka warunkuje odebranie dyplomu.
Dziekanat
Wydziału Rolnictwa i Biologii
 

  
Top! Top!
cookies