English English Magyar Magyar Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Studia stacjonarne > - Prace dyplomowe  
 
Prace dyplomowe

Nowe wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych w SGGW

http://www.sggw.pl/image/data/SGGW/bss/z_34_z_01-06-2016_prace_dyplomowe_SGGW_wytyczne_z1.pdf

 


 

Termin złożenia pracy dyplomowej:

zgodnie z Regulaminem studiów §27:

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż:
1) do 31 stycznia - dla studiów kończących się semestrem zimowym;
2) do 30 czerwca - dla studiów kończących się semestrem letnim.

 Student moze wnioskowac o przedłuzenie terminu złożenia pracy dyplomowej.


 

Dokumenty niezbędne do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie:

- wniosek o dopuszczenie do obrony

- 2 egzemplarze drukowanej pracy w twardej oprawie z  nagranymi na płytach wersjami pracy (w jednym egzeplarzy płyta CD-R, w drugim płyta CD-RW)

- 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm

- oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (do wydrukowania z ehms: →dane osobowe → przetwarzanie danych osobowych)

- obiegówka (wzór: obiegówka dla absolwentów)

Student może wnioskować o wpis do suplementu szczególnych osiągnięć związanych z odbywaniem studiów (projekty krajowe i zagraniczne, udział w konferencjach, itp.). Dokument musi być poświadczony przez osoby kierujące studenta do udziału w wydarzeniu. (wzór: karta indywidualnych osiągnięć studenta).

Student może wnioskować o odpis dyplomu w języku obcym. Do wniosku należy dołączyć dodatkową fotografię.

druki do pobrania

 


 

 

Zasady wyboru prac dyplomowych na kierunku rolnictwo

 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów §26 wybór tematu pracy magisterskiej następuje, na co najmniej 1,5 roku, a inżynierskiej, na co najmniej 1rok przed ukończeniem studiów, tzn.:
 • Na semestrze szóstym (studia inżynierskie).
 • Na semestrze pierwszym (studia magisterskie uzupełniające stacjonarne i zaoczne)
  Wybór promotora i tematu pracy na studiach inżynierskich powinien być zakończony przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Za zgodą Rady Wydziału promotorem pracy dyplomowej może być osoba ze stopniem naukowym doktora, także spoza SGGW. Recenzentem pracy inżynierskiej są pracownicy naukowo-dydaktyczni, co najmniej ze stopniem doktora, a magisterskiej może być tylko samodzielny pracownik Uczelni.
 2. Tematy prac dyplomowych proponowane są studentom przez promotora pracy, za zgodą kierownika katedry lub zakładu.
 3. Praca inżynierska stanowi zwarte zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy na zadany temat i wykorzystanie jej w praktyce w formie opracowania: projektu, ekspertyzy lub planu naprawczego. Obejmuje: cel i zakres pracy, krótki przegląd literatury, ocenę stanu rzeczywistego (analizy, ankieta) oraz opracowanie projektu (programu naprawczego), podsumowanie i spis literatury. Dopuszcza się pracę przeglądową – opracowaną w oparciu o literaturę naukową, z wykorzystaniem literatury obcojęzycznej lub opracowanie i opisanie wyników badań będących w dyspozycji promotora. Zaleca się, by praca dyplomowa kończąca studia I stopnia obejmowała nie mniej niż 25 stron; a w przypadku pracy o charakterze programu komputerowego nie mniej niż 15 stron; w przypadku pracy o charakterze przeglądu piśmiennictwa zaleca się zamieszczenie, co najmniej 30 pozycji bibliograficznych, w tym przynajmniej kilka obcojęzycznych.
 4. Praca magisterska ma charakter badawczy i jest oparta np.: o badania polowe, laboratoryjne, ankietowe lub/i inne. Typowy podział na rozdziały uwzględnia obligatoryjnie: wstęp (w tym cel pracy), przegląd literatury, materiał i metody, wyniki badań, dyskusję wyników badań, wnioski oraz spis literatury. Przegląd literatury uwzględnia literaturę naukową, w tym literaturę obcojęzyczną.
 5. Temat i konspekt pracy dyplomowej podlegają ocenie przez Wydziałową Komisję Dydaktyczną i są zatwierdzane przez prodziekana ds. dydaktyki
 6. Prace dyplomowe wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach i na indywidualną prośbę studenta, mogą być wykonywane na innym wydziale (nie więcej niż 10% liczby studentów na danym roku).
 7. Na wykonanie pracy dyplomowej poza SGGW zgodę wyraża prodziekan ds. dydaktyki po uprzednim uzyskaniu zapewnienia ze strony promotora i kierownika jednostki o możliwości włączenia studenta do badań lub dysponowaniu wynikami, które będą podstawą pracy. Koszty związane z wykonaniem pracy dyplomowej poza SGGW ponosi jednostka przyjmującą a promotor pracy opiekuje się studentem bez wynagrodzenia.
 8. Sposób postępowania w pozostałych sprawach określa Regulamin Studiów w SGGW z dnia 25.05.2015 r.                    


                                                                                                                                    Prodziekan ds. Dydaktyki

                                                                                                                                   

Zasady wyboru prac dyplomowych na kierunku biologia

 

 1. Zgodnie z regulaminem studiów §26 , wybór tematu pracy magisterskiej następuje, na co najmniej 1,5 roku, a licencjackiej na co najmniej rok przed ukończeniem studiów, tzn.:
 • na semestrze czwartym (studia licencjackie),
 • na semestrze pierwszym (studia magisterskie uzupełniające)
 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Za zgodą Rady Wydziału promotorem pracy dyplomowej może być osoba ze stopniem naukowym doktora, także spoza SGGW. Recenzentem pracy licencjackiej są pracownicy naukowo-dydaktyczni, co najmniej ze stopniem doktora, a magisterskiej może być tylko samodzielny pracownik Uczelni.
 2. Tematy prac dyplomowych proponowane są studentom przez promotora pracy, za zgodą kierownika katedry lub zakładu.
 3. Praca licencjacka obejmuje: cel i zakres pracy, krótki przegląd literatury, podsumowanie i spis literatury. Zaleca się, by praca dyplomowa kończąca studia I stopnia obejmowała nie mniej niż 25 stron. Zaleca się zamieszczenie, co najmniej 30 pozycji bibliograficznych, w tym przynajmniej kilka obcojęzycznych.
 4. Praca magisterska ma charakter badawczy. Typowy podział na rozdziały uwzględnia obligatoryjnie: wstęp (w tym cel pracy), przegląd literatury, materiał i metody, wyniki badań, dyskusję wyników badań, wnioski oraz spis literatury. Przegląd literatury uwzględnia literaturę naukową, w tym literaturę obcojęzyczną.
 5. Temat i konspekt pracy dyplomowej podlegają ocenie przez Wydziałową Komisję Dydaktyczną i są zatwierdzane przez prodziekana ds. dydaktyki
 6. Prace dyplomowe na indywidualną prośbę studenta, mogą być wykonywane na innym wydziale.
 7. Na wykonanie pracy dyplomowej poza SGGW zgodę wyraża prodziekan ds. dydaktyki po uprzednim uzyskaniu zapewnienia ze strony promotora i kierownika jednostki o możliwości włączenia studenta do badań lub dysponowaniu wynikami, które będą podstawą pracy. Koszty związane z wykonaniem pracy dyplomowej poza SGGW ponosi jednostka przyjmującą a promotor pracy opiekuje się studentem bez wynagrodzenia.
 8. Sposób postępowania w pozostałych sprawach określa Regulamin Studiów w SGGW.                    

  

 

 

                                                                             Prodziekan ds. Dydaktyki

 

 

 

 Zasady wyboru prac dyplomowych
na kierunku inżynieria ekologiczna

 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów, wybór tematu pracy magisterskiej następuje, na co najmniej 1,5 roku, a inżynierskiej, na co najmniej 1rok przed ukończeniem studiów, tzn.:

 • na semestrze piątym (studia inżynierskie I stopnia)

 • na semestrze pierwszym (studia magisterskie II stopnia)

Wybór promotora i tematu pracy na studiach inżynierskich powinien być zakończony przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej (stanowi to warunek otrzymania karty egzaminacyjnej).

 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Za zgodą Rady Wydziału promotorem pracy dyplomowej może być osoba ze stopniem naukowym doktora, także spoza SGGW. Recenzentem pracy inżynierskiej są pracownicy naukowo-dydaktyczni, co najmniej ze stopniem doktora, a magisterskiej może być tylko samodzielny pracownik Uczelni.
 2. Tematy prac dyplomowych proponowane są studentom przez promotora pracy, za zgodą kierownika katedry lub zakładu.
 3. Praca inżynierska stanowi zwarte zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy na zadany temat i wykorzystanie jej w praktyce w formie opracowania: projektu, ekspertyzy lub planu naprawczego. Obejmuje: cel i zakres pracy, krótki przegląd literatury, ocenę stanu rzeczywistego (analizy, ankieta) oraz opracowanie projektu (programu naprawczego), podsumowanie i spis literatury. Dopuszcza się pracę przeglądową – opracowaną w oparciu o literaturę naukową, z wykorzystaniem literatury obcojęzycznej lub opracowanie i opisanie wyników badań będących w dyspozycji promotora. Zaleca się, by praca dyplomowa kończąca studia I stopnia obejmowała nie mniej niż 25 stron; a w przypadku pracy o charakterze programu komputerowego nie mniej niż 15 stron; w przypadku pracy o charakterze przeglądu piśmiennictwa zaleca się zamieszczenie, co najmniej 30 pozycji bibliograficznych, w tym przynajmniej kilka obcojęzycznych.
 4. Praca magisterska ma charakter badawczy i jest oparta np.: o badania polowe, laboratoryjne, ankietowe lub/i inne. Typowy podział na rozdziały uwzględnia obligatoryjnie: wstęp (w tym cel pracy), przegląd literatury, materiał i metody, wyniki badań, dyskusję wyników badań, wnioski oraz spis literatury. Przegląd literatury uwzględnia literaturę naukową, w tym literaturę obcojęzyczną.
 5. Temat i konspekt pracy dyplomowej podlegają ocenie przez Wydziałową Komisję Dydaktyczną i są zatwierdzane przez prodziekana ds. dydaktyki
 6. Prace dyplomowe wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach i na indywidualną prośbę studenta, mogą być wykonywane na innym wydziale (nie więcej niż 10% liczby studentów na danym roku).
 7. Na wykonanie pracy dyplomowej poza SGGW zgodę wyraża prodziekan ds. dydaktyki po uprzednim uzyskaniu zapewnienia ze strony promotora i kierownika jednostki o możliwości włączenia studenta do badań lub dysponowaniu wynikami, które będą podstawą pracy. Koszty związane z wykonaniem pracy dyplomowej poza SGGW ponosi jednostka przyjmującą a promotor pracy opiekuje się studentem bez wynagrodzenia.
 8. Sposób postępowania w pozostałych sprawach określa Regulamin Studiów w SGGW.
Prodziekan ds. Dydaktyki

 

 
                           
Top! Top!
cookies