English English Magyar Magyar Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Studia stacjonarne > - Fakultety  
 
Fakultety

UWAGA!

         Zapisy na fakultety dla wszystkich kierunków prowadzone są przez ehms.

        

 

plan zajęć fakultatywnych na kierunku rolnictwo, zima 2016/2017

 

 
FAKULTETY

Dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych (kierunek: rolnictwo) fakultety zostały uwzględnione w planie zajęć.

 

Fakultety studia stacjonarne I i II stopnia

 Oferta fakultetów obowiązuje dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia, oraz dla studentów studiów II stopnia.

W roku akademickim 2016/2017 zostanie uruchomionych pięć bloków fakultetów:

1) Systemy informatyczne w rolnictwie

2) Gospodarowanie powierzchnią Ziemi

3) Rolnictwo ekologiczne

4) Obieg pierwiastków w środowisku

5) Nowoczesna produkcja roślinna  a środowisko

 

 


W roku akademickim 2013/2014 w programie studiów I i II stopnia na kierunku Rolnictwo WRiB wprowadzono nowe przedmioty fakultatywne i zasady ich wyboru.
Proponowane przedmioty fakultatywne zostały pogrupowane w tzw. moduły (bloki) tematyczne. Moduł tematyczny składa się z 4 przedmiotów po 30 godzin zajęć wykładowych.
Wybór określonego bloku tematycznego oznacza obowiązkową realizację wszystkich tworzących dany moduł przedmiotów
na kolejnych semestrach. Student realizuje po dwa przedmioty z bloku w semestrze, a więc cztery w ciągu roku akademickiego. Jest to równoznaczne ze zrealizowaniem bloku w ciągu roku akademickiego.
Dany blok tematyczny będzie uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 40 studentów.
 
Wybór fakultetów będzie dokonywany, jak w ostatnich latach, na stronie http://ehms.sggw.waw.pl

Studenci zostaną poinformowani mailowo o terminach wyboru.

 
 

BLOK

PRZEDMIOT

1. Produkcja zwierzęca

Alternatywne użytkowanie zwierząt gospodarskich

Użytkowanie zwierząt monogastrycznych

Użytkowanie zwierząt przeżuwających

Fizjologiczne aspekty użytkowanie zwierząt gospodarskich

2. Nowoczesna produkcja roślinna a środowisko

Wpływ rolnictwa na środowisko

Rolnictwo ekologiczne

Dobra praktyka rolnicza

Nowoczesne technologie produkcji roślinnej

3. Ochrona środowiska
w rolnictwie

Przyrodnicze znaczenie użytków zielonych.
Ekologia i zagrożenia ekosystemów trawiastych w Polsce
Formy ochrony przyrody a zbiorowiska trawiaste w Polsce
Odtwarzanie bogatych florystycznie półnaturalnych łąk

4. Obieg pierwiastków w środowisku

Współczesne aspekty żywienia roślin

Chemia środowiska przyrodniczego

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące gospodarowania związkami chemicznymi w rolnictwie

Obieg pierwiastków w różnych systemach produkcji roślinnej (rolnictwo ekologiczne, gospodarowanie na glebach marginalnych, fertygacja, hydroponika, sady, warzywa gruntowe, nawożenie lasów, itp.)

5. Gospodarowanie powierzchnią ziemi

Kartografia gleb i waloryzacja przestrzeni produkcyjnej

Degradacja i rekultywacja gleb

Gospodarka odpadami

Monitoring środowiska

6. Ekonomika agrobiznesu

Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa

Ekonomika produkcji

Rachunek ekonomiczny i analiza w przedsiębiorstwie rolniczym

Zarządzanie produkcją i zasobami ludzkimi

7. Postęp biologiczny
w rolnictwie

Proekologiczne trendy postępu biologicznego w rolnictwie

Technologia nasienna

Modele wzrostu i rozwoju roślin

Nowoczesne metody oceny witalności roślin

Biologiczne podstawy hodowli odpornościowej roślin

GMO – uzyskiwanie, ekonomiczne i społeczne efekty uprawy roślin transgenicznych

8. Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami we współczesnym rolnictwie

Lista przedmiotów zostanie przedstawiona w późniejszym terminie

9. Analiza danych

Lista przedmiotów zostanie przedstawiona w późniejszym terminie

10. Systemy informatyczne
w rolnictwie

Systemy GIS

Systemy bazodanowe w rolnictwie

Internetowe systemy wspomagające pracę i organizację gospodarstwa rolnego

11. Informatyka: Automatyzacja pracy i Bezpieczeństwo

Podstawy programowania

Programowanie VB

Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych

Oprogramowanie Open Source


 

  
Top! Top!
cookies