English English Magyar Magyar Polski Polski
Wydział Rolnictwa i Biologii - Faculty of Agriculture and Biology
Start > Studia podyplomowe > - Obrót nawozami...........  
 
Obrót nawozami ..........

                                      

 


Nowe studia podyplomowe na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW          

 

„Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”

We współczesnym rolnictwie właściwe wykorzystanie postępu chemicznego wymaga coraz większej wiedzy specjalistycznej, warunkującej efektywne jego wykorzystanie, uwzględniające zarówno opłacalny wzrost plonów, jak również zapewniające właściwą jakość wytworzonych produktów rolnych oraz bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego. W tych nowych uwarunkowaniach rolnik, który w coraz większym stopniu staje się uczestniczącym w rynku przedsiębiorcą rolnym, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu produkcji wymaga kompleksowej obsługi w różnych obszarach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym także w zakresie stosowania środków chemicznych, których właściwe użycie jest szczególnie istotne ze względu na ryzyko związane z jakością płodów rolnych i bezpieczeństwo szeroko rozumianej przestrzeni przyrodniczej.

Powstała więc koncepcja połączenia kanału dystrybucji środków chemicznych z systemem doradztwa w zakresie ich efektywnego i bezpiecznego stosowania. Tego typu rozwiązania są stosowane w innych krajach i okazały się wyjątkowo skuteczne. Aktualnie na rynku rolnym w Polsce działa kilka dużych firm łączących dystrybucję środków chemicznych z doradztwem w zakresie ich stosowania. Kontakty z tymi firmami wskazują, że istnieje pilna potrzeba przygotowania dla tej nowoczesnej formy dystrybucji nawozów i środków ochrony roślin, odpowiednio przygotowanej kadry wyposażonej zarówno w wiedzę marketingową, ale także w specjalistyczną wiedzę rolniczą dotyczącą stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Specjalistów spełniających te wymagania zamierzamy wykształcić w trybie niniejszych studiów podyplomowych.

W czasie studiów podyplomowych ich uczestnik zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące integrowanej produkcji rolniczej uwzględniającej najnowsze trendy w nawożeniu i ochronie roślin w towarowych gospodarstwach rolniczych lub ogrodniczych. Uczestnicy uzyskują pogłębioną wiedzę w zakresie nowoczesnych nawozów, środków ochrony roślin, oraz nabędą praktyczne umiejętności określania potrzeb nawozowych, celowości stosowania pestycydów.

Uczestnicy opanują nowoczesne metody komunikowania z producentami i doradzania w zakresie wyboru stosowanych nawozów lub środków ochrony roślin. Po ukończeniu studiów będą posługiwali się narzędziami informatycznymi w zakresie doboru nawozów i pestycydów, oraz będą umieli wykonać plan nawozowy, a także obliczać opłacalność stosowania nawozów, preparatów różnych firm. W trakcie studiów uczestnicy zrealizują program szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin – szkolenie podstawowe 48 godzin, oraz program szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochron roślin – szkolenie podstawowe 24 godziny.

 

Organizator:

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW.

Studia powołane z inicjatywy Grupy Azoty Z.A. Puławy S.A

02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166

tel. 0-22 59 325 01; e-mail: wrib_stpod@sggw.pl

Kierownik studiów: prof. dr hab. Józef Chojnicki

 Czas trwania: 2 semestry, 223 godzin 
Top! Top!
cookies