English English Magyar Magyar Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Studia podyplomowe  
 
Studia podyplomowe

  

STUDIA PODYPLOMOWE

z zakresu

,,Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych"

,,Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa"

Biologii z higieną czlowieka i ochroną środowiska,

Przyrody i Biologii

 


 

 

 


 

STUDIA PODYPLOMOWE

w zakresie

 
ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH

Charakterystyka: 

Podyplomowe Studia Rolnicze organizowane przez Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”. Studia takie dadzą też odpowiednie kwalifikacje osobom przejmującym gospodarstwa rolne od rolników przechodzących na RENTY STRUKTURALNE.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: podstawy gleboznawstwa rolniczego, technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, rachunkowość gospodarstw rolnych, podstawy prawa rolnego, rynki rolne w UE, ochrona roślin, organizacja gospodarstw rolnych, podstawy kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej, agroturystyka i alternatywne rodzaje działalności rolniczej oraz innej na obszarach wiejskich, zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, programy unijne.

Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich SGGW i pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, w nowoczesnej siedzibie Wydziału oraz w czasie zajęć terenowych w Stacjach Doświadczalnych SGGW. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (MEN-I-9bSW).

 

Organizator:

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166  

22 59 325 01

wrib_stpod@sggw.pl


 

STUDIA PODYPLOMOWE  

w zakresie

„Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”

We współczesnym rolnictwie właściwe wykorzystanie postępu chemicznego wymaga coraz większej wiedzy specjalistycznej, warunkującej efektywne jego wykorzystanie, uwzględniające zarówno opłacalny wzrost plonów, jak również zapewniające właściwą jakość wytworzonych produktów rolnych oraz bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego. W tych nowych uwarunkowaniach rolnik, który w coraz większym stopniu staje się uczestniczącym w rynku przedsiębiorcą rolnym, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu produkcji wymaga kompleksowej obsługi w różnych obszarach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym także w zakresie stosowania środków chemicznych, których właściwe użycie jest szczególnie istotne ze względu na ryzyko związane z jakością płodów rolnych i bezpieczeństwo szeroko rozumianej przestrzeni przyrodniczej.

Powstała więc koncepcja połączenia kanału dystrybucji środków chemicznych z systemem doradztwa w zakresie ich efektywnego i bezpiecznego stosowania. Tego typu rozwiązania są stosowane w innych krajach i okazały się wyjątkowo skuteczne. Aktualnie na rynku rolnym w Polsce działa kilka dużych firm łączących dystrybucję środków chemicznych z doradztwem w zakresie ich stosowania. Kontakty z tymi firmami wskazują, że istnieje pilna potrzeba przygotowania dla tej nowoczesnej formy dystrybucji nawozów i środków ochrony roślin, odpowiednio przygotowanej kadry wyposażonej zarówno w wiedzę marketingową, ale także w specjalistyczną wiedzę rolniczą dotyczącą stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Specjalistów spełniających te wymagania zamierzamy wykształcić w trybie niniejszych studiów podyplomowych.

W czasie studiów podyplomowych ich uczestnik zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące integrowanej produkcji rolniczej uwzględniającej najnowsze trendy w nawożeniu i ochronie roślin w towarowych gospodarstwach rolniczych lub ogrodniczych. Uczestnicy uzyskują pogłębioną wiedzę w zakresie nowoczesnych nawozów, środków ochrony roślin, oraz nabędą praktyczne umiejętności określania potrzeb nawozowych, celowości stosowania pestycydów.

Uczestnicy opanują nowoczesne metody komunikowania z producentami i doradzania w zakresie wyboru stosowanych nawozów lub środków ochrony roślin. Po ukończeniu studiów będą posługiwali się narzędziami informatycznymi w zakresie doboru nawozów i pestycydów, oraz będą umieli wykonać plan nawozowy, a także obliczać opłacalność stosowania nawozów, preparatów różnych firm. W trakcie studiów uczestnicy zrealizują program szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin – szkolenie podstawowe 48 godzin, oraz program szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochron roślin – szkolenie podstawowe 24 godziny.

 

Organizator:

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW.

Studia powołane z inicjatywy Grupy Azoty Z.A. Puławy S.A

02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166

tel. 0-22 59 325 01; e-mail: wrib_stpod@sggw.pl

Kierownik studiów: prof. dr hab. Józef Chojnicki

Czas trwania: 2 semestry, 223 godzin

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

w zakresie

PRZYRODA i BIOLOGIA

 

 

Wydział Rolnictwa i Biologii

 

02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166

0-22 59 325 01


wrib_stpod@sggw.pl

 

 

Charakterystyka:

 

Słuchaczami studiów mogą być nauczyciele aktualnie zatrudnieni w placówkach oświatowych, zdobywający nowe kwalifikacje do pracy w zreformowanej szkole podstawowej. Wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia warsztatowe zapewniają:

   

 • nowelizację treści nauczania przedmiotu, przydatną w zreformowanych szkołach
 •  

 • umiejętności metodyczne i warsztatowe
 •  

Studia będą prowadzone według programu zaakceptowanego przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje kierunkowe do nauczania przedmiotu - Przyroda oraz Biologia

Organizatorzy:

Wydział Rolnictwa i Biologii

02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166

tel. 0-22 59 325 01

 

Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. nadzw.

Czas trwania: 3 semestry,350 godzin, zjazdy co najmniej raz w miesiącu (piątek - sobota - niedziela)

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: cały rok

Opłaty: 1500 zł za semestr, płatne przelewem na konto SGGW, szczegóły na I zjeździe

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159


Kontakt telefoniczny:

22 59 325 01

fax: 22 59 32 506

e-mail: wrib_stpod@sggw.pl


STUDIA PODYPLOMOWE

w zakresie

BIOLOGIA z HIGIENĄ CZŁOWIEKA I OCHRONĄ ŚRODOWISKA

 

 

Wydział Rolnictwa i Biologii

 

02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166

 

0-22 59 325 01

Słuchaczami studiów mogą być nauczyciele aktualnie zatrudnieni w placówkach oświatowych, zdobywający nowe kwalifikacje do pracy w zreformowanej szkole ponadpodstawowej. Wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia warsztatowe zapewniają:

   

 • nowelizację treści nauczania przedmiotu, przydatną w zreformowanych szkołach ponadpodstawowych
 •  

 • umiejętności metodyczne i warsztatowe
 •  

Studia będą prowadzone według programu zaakceptowanego przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje kierunkowe do nauczania przedmiotu - BIOLOGIA z HIGIENĄ CZŁOWIEKA i OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Organizatorzy:

Wydział Rolnictwa i Biologii

02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 159

tel. 0-22 59 325 01

 

Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. nadzw.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin, zjazdy co najmniej raz w miesiącu (piątek - sobota - niedziela)

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: cały rok

Opłaty: 1500 zł za semestr, płatne przelewem na konto SGGW, szczegóły na I zjeździe

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

fax: 22 59 32 506

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

  

Kontakt telefoniczny:22 59 325 01

e-mail: wrib_stpod@sggw.pl 


 

  
Top! Top!
cookies