English English Magyar Magyar Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Studia doktoranckie > - Nabór 2013  
 
Nabór 2013

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

 

ogłasza nabór na studia doktoranckie
(4-letnie, stacjonarne, bezpłatne, ze stypendium)
edycja 2013-2017

 

Dziedzina naukowa: nauki biologiczne (Zarządzenie nr 68 JM Rektora z dnia 29.07.2013)

Dyscyplina: biologia (8 miejsc)

oraz

Dziedzina naukowa: nauki rolnicze (Zarządzenie nr 69 JM Rektora z dnia 29.07.2013)

Dyscyplina: agronomia (7 miejsc)

 

Czas trwania studiów: od 1 października 2013 do 30 września 2017 roku.

 

Kierownik studiów: dr hab. Wojciech Borucki tel. 22 5932662; email: wojciech_borucki@sggw.pl

 

Studia te będą funkcjonowały w oparciu o regulamin (do pobrania pdf) oraz plan studiów (biologia — do pobrania .pdf, agronomia — do pobrania .pdf).

 

Kandydaci, do 24 września br. (!) składają w dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Biologii

(ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, przyziemie, pokój nr 0/13) następujące dokumenty:

 

 1. podanie z określeniem dyscypliny oraz czy kandydat(ka) ubiega się o stypendium i/lub zakwaterowanie w domu studenckim (formularz do pobrania .pdf),

 2. kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania .pdf),

 3. CV,

 4. 3 fotografie legitymacyjne,

 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,

 6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia),

 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,

 8. informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat,

 9. opis zainteresowań naukowych kandydata,

 10. udokumentowaną informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych,

 11. planowaną tematykę rozprawy doktorskiej (informacji udzielą kierownicy Katedr, propozycja promotorów (do pobrania): projekt Ewy Górskiej, projekt Mohamed Hazem Kalaji, projekt Krzysztofa Pawłowskiego, projekt Tomasza Stępkowskiego, projekt BIOPRODUKTY_Doktorant 1, projekt BIOPRODUKTY_Doktorant 2, projekt BIOPRODUKTY_Doktorant 3, projekt Agnieszki Gniazdowskiej-Piekarskiej , projekt Stefana Russela, projekt Wojciecha Dmuchowskiego)

Postępowanie rekrutacyjne (25 września 2013 r. o godz. 1000 w Sali Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii (budynek 37, przyziemie) o charakterze konkursu będzie uwzględniało:

 1. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich,

 2. dotychczasową aktywność naukową kandydata,

 3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat, który uzyska mniej niż 11 punktów, nie zostanie zakwalifikowany na studia doktoranckie. 
Top! Top!
cookies