English English Magyar Magyar Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Działalność dydaktyczna > -- Dokumentacja zaliczeń  
 
Dokumentacja zaliczeń
Dokumentacja zaliczeń i egzaminów – sposób postępowania
 
Dotyczy prowadzących zajęcia na Wydziale Rolnictwa i Biologii na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku rolnictwo, biologia, inżynieria ekologiczna
 


Działając na podstawie Regulaminu studiów w SGGW z dnia 25.03.2013 r., uchwał Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii, ustala się następujący sposób postępowania:
 

  1. Egzaminy odbywają się w sesji, a poprawkowe zaliczenia i egzaminy w sesji poprawkowej w terminach uzgodnionych przez starostę roku z osobami odpowiedzialnymi za przedmioty (wykładowcami), według przyjętego harmonogramu, podpisanego przez starostę roku i prodziekana. Termin zakończenia sesji poprawkowej jest podany na protokole z oceną końcową przedmiotu, jest to jednocześnie termin zatwierdenia ocen w systemie HMS oraz odsyłania protokołów do dziekanatu. Egzamin przeprowadza i wpisuje jego wynik osoba odpowiedzialna za przedmiot. Przed dokonaniem zamknięcia protokołu wyniki zaliczeń i egzaminów podawane są do wiadomości studentów a w systemie HMS wpisywana jest ocena końcowa.
  2. Nie zgłoszenie się studenta na egzamin lub zaliczenie (w pierwszym terminie) jest równoznaczne z utratą terminu, a student nie otrzymuje oceny niedostatecznej. Uzyskanie oceny niedostatecznej na egzaminie lub zaliczeniu powoduje wpisanie oceny w protokole. W pierwszym terminie egzaminu lub zaliczenia w protokole nie mogą pozostać niewypełnione rubryki. Student, który nie zaliczył ćwiczeń, nie jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu i nie uzyskuje oceny z egzaminu.
  3. Uzyskanie oceny niedostatecznej na egzaminie lub zaliczeniu poprawkowym lub nie zgłoszenie się studenta na egzamin lub zaliczenie poprawkowe powoduje wpisanie oceny niedostatecznej w protokole.W przypadkach losowych np. długookresowy pobyt studenta w szpitalu, praktyka zagraniczna, prodziekan potwierdza możliwość zdawania przez studenta egzaminu, bez utraty terminu i bez wpisania oceny niedostatecznej (dodatkowa lista studentów uprawnionych).
  4. W ciągu tygodnia od ogłoszenia negatywnego wyniku egzaminu poprawkowego student może wystąpić do prodziekana o egzamin komisyjny. Wynik egzaminu komisyjnego wpisywany jest jako kolejny termin egaminu. Egzamin komisyjny organizuje dziekanat.
  5. Po rejestracji warunkowej studenta na dany semestr (powtarzanie przedmiotu), oceny końcowe z powtarzanych przedmiotów mogą być wpisywane tylko  w protokół z bieżącego semestru (nie mogą być wpisywane wstecznie w semestrze, w którym przedmiot nie był wcześniej zaliczony).
  6. W przypadku powtarzania semestru pozytywna ocena końcowa uzyskana w poprzednim roku akademickim na powtarzanym semestrze (również dostateczne) są uznawane. Na nowy protokół wpisywane są tylko oceny uzyskane w trakcie powtarzania semestru.
  7. Ocenę końcową z przedmiotu, który obejmuje wykłady i ćwiczenia, a kończy się zaliczeniem, w protokół wpisuje wykładowca (osoba odpowiedzialna za przedmiot). Wskazane jest, żeby przedmiot był rozliczany na podstawie jednolitego testu zaliczeniowego, obejmującego łącznie tematykę wykładów i ćwiczeń.
  8. W przypadku przedmiotów łączonych (składających się z 2-3) części prowadzonych przez wykładowców z różnych Katedr / Wydziałów wymagane jest uzyskanie przez studenta zaliczenia każdej części przedmiotu. Ocenę końcową wpisuje we protokół osoba odpowiedzialna za przedmiot - koordynator przedmiotu.

Pełny tekst nowego Regulaminu studiów  na naszej Uczelni jest dostępny na stronie SGGW.

Warszawa, 1.01.2014 r.
  
Top! Top!
cookies